Ngày V.02 (30 chỗ)V.03 (30 chỗ)V.11 (70 chỗ)
Thứ hai
17/02/2020
S S* Marxist Leninist Political Economics
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN2CLC_TA (chính quy)
-CBGD: Lộ Kim Cúc
-Khóa: DHCLC45FNE
-Ngành: Tài chính
S
C C* Principles of Accounting
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN1CLC_TA (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu
-Khóa: DHCLC45FNE
-Ngành: Tài chính
C
T T T
Thứ ba
18/02/2020
S S* Principles of Accounting
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN2CLC_TA (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu
-Khóa: DHCLC45FNE
-Ngành: Tài chính
S
C C* Macro - Economics (Kinh tế vĩ mô)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN1CLC_TA (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Xuân Lâm
-Khóa: DHCLC45FNE
-Ngành: [...] C
T T T
Thứ tư
19/02/2020
S S* Macro - Economics (Kinh tế vĩ mô)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN2CLC_TA (chính quy)
-CBGD: Lâm Mạnh Hà
-Khóa: DHCLC45FNE
-Ngành: [...] S
C C* Applied Statistics for Business and Economics
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN1CLC_TA (chính quy)
-CBGD: Trần Hà Quyên
-Khóa: DHCLC45FNE
-Ngành: Tài [...] C
T T T
Thứ năm
20/02/2020
S S* English for Finance Part 2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN1CLC_TA (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Diệu Chi
-Khóa: DHCLC45FNE
-Ngành: Tài [...] S
C C* English for Finance Part 2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN2CLC_TA (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Diệu Chi
-Khóa: DHCLC45FNE
-Ngành: Tài [...] C
T T T
Thứ sáu
21/02/2020
S S* Marxist Leninist Political Economics
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN1CLC_TA (chính quy)
-CBGD: Lưu Thị Kim Hoa
-Khóa: DHCLC45FNE
-Ngành: Tài chính
S
C C* Applied Statistics for Business and Economics
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN2CLC_TA (chính quy)
-CBGD: Trần Hà Quyên
-Khóa: DHCLC45FNE
-Ngành: Tài [...] C
T T T
Thứ bảy
22/02/2020
S S S
C C C
T T T
Chủ nhật
23/02/2020
S S S
C C C
T T T
Thứ hai
24/02/2020
S S* Marxist Leninist Political Economics
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN2CLC_TA (chính quy)
-CBGD: Lộ Kim Cúc
-Khóa: DHCLC45FNE
-Ngành: Tài chính
S
C C* Principles of Accounting
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN1CLC_TA (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu
-Khóa: DHCLC45FNE
-Ngành: Tài chính
C
T T T