Ngày V.02 (30 chỗ)V.03 (30 chỗ)V.11 (70 chỗ)
Thứ sáu
22/11/2019
S S* English for Finance Part 1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FNC02 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Diệu Chi
-Khóa: DHCLC45FNE
-Ngành: Tài [...] S
C C C
T T T
Thứ bảy
23/11/2019
* Quản trị các tổ chức công
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: K29-2-QLC (sau đại học)
-CBGD: Võ Thị Thảo Nguyên
-Khóa: CHK29
-Ngành: [...] S
S S
* Kinh tế vi mô dành cho khu vực công
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: K29-2-QLC (sau đại học)
-CBGD: Đinh Công [...] C
C C
T T T
Chủ nhật
24/11/2019
* Kinh tế vĩ mô dành cho khu vực công
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: K29-2-QLC (sau đại học)
-CBGD: Châu Văn [...] S
S S
C C C
T T T
Thứ hai
25/11/2019
S S S
C C C
T T T
Thứ ba
26/11/2019
S S* English for Finance Part 1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FNC01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Diệu Chi
-Khóa: DHCLC45FNE
-Ngành: Tài [...] S
C C C
T T T
Thứ tư
27/11/2019
S S S
C C* English for Finance Part 1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FNC02 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Diệu Chi
-Khóa: DHCLC45FNE
-Ngành: Tài [...] C
T T T
Thứ năm
28/11/2019
S S S
C C* English for Finance Part 1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FNC01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Diệu Chi
-Khóa: DHCLC45FNE
-Ngành: Tài [...] C
T T T
Thứ sáu
29/11/2019
S S* English for Finance Part 1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FNC02 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Diệu Chi
-Khóa: DHCLC45FNE
-Ngành: Tài [...] S
C C C
T T T