Ngày B511 (40 chỗ)B512 (90 chỗ)B513 (93 chỗ)B515 (64 chỗ)B516 (58 chỗ)B517 (58 chỗ)
Thứ sáu
22/11/2019
S* Lớp FN3 K43 học môn tài chính định lượng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Tài chính
-Người Đ/ký: GV [...] S
* Giới thiệu hệ hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BI1 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị [...] S
S* Khoa học dữ liệu
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IE3 (chính quy)
-CBGD: Bùi Xuân Huy
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kinh tế đầu [...] S
* ERP (HRM)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD3 (chính quy)
-CBGD: Võ Minh Hùng
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản trị
S
C* Tài chính định lượng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN1 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Thị Cẩm Hà
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính
C
C C C* ERP (HRM)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD2 (chính quy)
-CBGD: Trương Việt Phương
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản trị
C
T T* Phương pháp nghiên cứu trong quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: CD19TP2QT1, CD19TP3QT1 (tại chức)
-CBGD: Cao Quốc Việt
-Khóa: K2019CD_D2
-Ngành:
T
T* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Thứ bảy
23/11/2019
S* Tài chính định lượng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN2 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Thị Cẩm Hà
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính
S
* Khoa học dữ liệu
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: PM1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Xuân Huy
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản lý công
S
* Lớp DT3 K43 [19C1ECO50101603] học Thực hành thẩm định dự án (bù cho ngày 13/11)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị [...] S
* Kinh tế lượng tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BR1 (chính quy)
-CBGD: Phùng Đức Nam
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị [...] S
S
C* Lớp CL2 K44 học môn ERP
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
-Người Đ/ký: [...] C
* Thực hành thẩm định dự án
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: DT3 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Văn Thắng, Nguyễn Văn [...] C
* Tin học trong kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: HPTCI.1 (chính quy)
-CBGD: Trương Việt Phương
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Ngân hàng
C
* Lớp AD1 K44 học môn ERP
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
-Người Đ/ký: [...] C
C
T T* Hệ thống thông tin kế toán (Phần 1)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: TC18TP1KT1, TC18TP1KT1bs, V218TP2KT1 (tại chức)
-CBGD: Huỳnh Văn Hiếu
-Khóa: [...] T
* Lớp 19CACC40701503 thực hành Hệ thống thông tin kế toán I
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Kế toán
-Người [...] T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Chủ nhật
24/11/2019
* Thi Tuyển sinh LT K24.2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: Nguyễn Văn Đương
S
S S S S S
* Thi Tuyển sinh LT K24.2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: Nguyễn Văn Đương
C
C C C C C
T T T T T T
Thứ hai
25/11/2019
S* Khoa học dữ liệu
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FM1 (chính quy)
-CBGD: Phạm Trung Tấn
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Toán Tài chính
S
* Công nghệ phần mềm
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BI1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Xuân Huy
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Hệ thống thông [...] S
S* Kinh tế lượng tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BR1 (chính quy)
-CBGD: Phùng Đức Nam
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị [...] S
S
C C* ERP (HRM)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NS2 (chính quy)
-CBGD: Trương Việt Phương
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản lý nguồn nhân lực
C
C C C
T T T T* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Thứ ba
26/11/2019
S* Tài chính định lượng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN4 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Thị Cẩm Hà
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính
S
* Thị trường tiền tệ và thị trường vốn
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH1 (chính quy)
-CBGD: Thân Thị Thu [...] S
S S* Khoa học dữ liệu
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AE1 (chính quy)
-CBGD: Hồ Thị Thanh Tuyến
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kinh tế [...] S
C C* Dịch vụ mạng Internet
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: EC1 (chính quy)
-CBGD: Đặng Thái Thịnh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Thương mại điện [...] C
* Tin học trong kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: HPTCI.3 (chính quy)
-CBGD: Thái Kim Phụng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Ngân hàng
C
C* Hành vi tổ chức
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: CL1 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Nhựt Nghĩa
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản trị chất lượng
C
T T T T* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Thứ tư
27/11/2019
S S S S S* Lớp IE2 K44 học môn Khoa học dữ liệu
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Tạp chí Nghiên cứu Kinh [...] S
C* Tài chính định lượng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN5 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Thị Cẩm Hà
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính
C
* Khoa học dữ liệu
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AB1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Xuân Huy
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kinh tế - [...] C
* Lớp NH K43 học môn tin học trong kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Công nghệ thông [...] C
* Hành vi tổ chức
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD6 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quang Vinh
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản trị
C
C
T T* Phương pháp nghiên cứu trong quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: CD19TP2QT1, CD19TP3QT1 (tại chức)
-CBGD: Cao Quốc Việt
-Khóa: K2019CD_D2
-Ngành:
T
T* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Thứ năm
28/11/2019
* Lớp BI1 K43 học môn ERP
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
-Người Đ/ký: [...] S
* Tài chính định lượng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN6 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Thị Cẩm Hà
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính
S
* Khoa học dữ liệu
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IE1 (chính quy)
-CBGD: Hồ Thị Thanh Tuyến
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kinh tế [...] S
* Lớp KI2C K43 học môn quản trị rủi ro doanh nghiệp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Quản trị
-Người [...] S
* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: KM2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thế Hùng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh doanh thương [...] S
* Financial Econometrics
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN1CLC_TA (chính quy)
-CBGD: Phùng Đức Nam
-Khóa: DHCLC44FNE
-Ngành: Tài chính
S
* Lớp ER1 K44 sinh hoạt cố vấn học tập
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Công nghệ thông tin [...] C
* Thị trường tiền tệ và thị trường vốn
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH4 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Mộng [...] C
* Cơ sở dữ liệu nâng cao
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: HPTCI.BI1 (chính quy)
-CBGD: Hồ Thị Thanh Tuyến
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: [...] C
* Thực hành thẩm định dự án
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: DT1 (chính quy)
-CBGD: Phùng Thanh Bình
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh [...] C
* Dịch tễ học
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: QB1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Vân Phương
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản trị bệnh [...] C
* Khoa học dữ liệu
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IE2 (chính quy)
-CBGD: Trần Lê Phúc Thịnh
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kinh tế [...] C
T T T T* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Thứ sáu
29/11/2019
S S* Giới thiệu hệ hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BI1 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị [...] S
* Thực hành thẩm định dự án
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: DT2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Kim Đức
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh [...] S
* Khoa học dữ liệu
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IE3 (chính quy)
-CBGD: Bùi Xuân Huy
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kinh tế đầu [...] S
S
C* Tài chính định lượng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN1 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Thị Cẩm Hà
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính
C
C C C* Hành vi tổ chức
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD2 (chính quy)
-CBGD: Phan Quốc Tấn
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản trị
C
T T* Phương pháp nghiên cứu trong quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: CD19TP2QT1, CD19TP3QT1 (tại chức)
-CBGD: Cao Quốc Việt
-Khóa: K2019CD_D2
-Ngành:
T
T* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T