Ngày B511 (40 chỗ)B512 (90 chỗ)B513 (93 chỗ)B515 (64 chỗ)B516 (58 chỗ)B517 (58 chỗ)
Thứ bảy
23/09/2017
* Lớp Tin học
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
S
* Toán cho tin học
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: EC1 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Văn Đức
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Thương mại điện [...] S
* Thi Môi trường kinh doanh
-T/gian: 07g00
-Khóa: CHK26
-Ngành: Quản trị kinh doanh

* Thi Quản trị định chế tài chính
-T/gian: 09g15
-Khóa: [...] S
* Kế toán tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN3 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Phương Thanh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: PF2 (chính quy)
-CBGD: Võ Thị Lan
-Khóa: [...] S
* Lớp Tin học
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
S
* Lớp Tin học
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
C
* Định phí sản phẩm bảo hiểm
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BH1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Minh Phước
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Kinh [...] C
C* Cơ sở dữ liệu
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TH1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn An Tế
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Tin học quản [...] C
* Nhập môn tài chính - tiền tệ
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: PF1 (chính quy)
-CBGD: Trương Minh Tuấn
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] C
* Lớp Tin học
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
C
* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
T T* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
* IC3 - Cuộc sống trực tuyến
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: IC3_24 (chính quy)
-CBGD: Vũ Tấn Hưng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Chưa [...] T
* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Chủ nhật
24/09/2017
* Lớp Tin học
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
S
S S S S* Lớp Tin học
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
S
* Lớp Tin học
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
C
C C C C* Lớp Tin học
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
C
T T T T T T
Thứ hai
25/09/2017
S S* Hệ thống thông tin kế toán III
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN1,2,3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hữu Bình
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: [...] S
* Kiến trúc máy tính và Hệ điều hành
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TF1 (chính quy)
-CBGD: Trương Việt Phương
-Khóa: [...] S
* Nhập môn tài chính - tiền tệ
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: PF2 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thành Trung
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] S
S
* Tài chính phát triển
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: PT1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hoàng Bảo
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Kinh tế học
C
C* Lớp TF1 K41 học bù môn Kiến trúc máy tính và hệ điều hành (do bận lớp bên trường)
-T/gian: [...] C
* Cơ sở lập trình
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TD1 (chính quy)
-CBGD: Đỗ Thị Bích Lệ
-Khóa: DHCQK41HPR
-Ngành: Thống kê [...] C
* Quản trị học
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR4 (chính quy)
-CBGD: Bùi Dương Lâm
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: MARKETING
C
* Kế toán tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu Nguyệt
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
C
* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
T* IC3 - Cuộc sống trực tuyến
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: IC3_19 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quang Bình
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Chưa [...] T
* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
T* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Thứ ba
26/09/2017
S* Hệ thống thông tin kế toán III
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN4,5,6 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phước Bảo Ấn
-Khóa: [...] S
* Hệ thống thông tin kế toán III
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN4,5,6 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Trung
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: [...] S
* Dự báo kinh tế và phân tích dữ liệu
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FT1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Khánh [...] S
* Quản trị học
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH2 (chính quy)
-CBGD: Phạm Văn Nam
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
S
* Tin học trong kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: PF1 (chính quy)
-CBGD: Hứa Thị Ngọc Nga
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài [...] S
* Tài chính quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: PT1 (chính quy)
-CBGD: Lê Hoàng Yến
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Kinh tế học
C
* Luật doanh nghiệp
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN3 (chính quy)
-CBGD: Trần Huỳnh Thanh Nghị
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
C
* Tin học trong kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TF1 (chính quy)
-CBGD: Phan Hiền
-Khóa: DHCQK42HPR
-Ngành: Toán tài chính
C
* Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TH1 (chính quy)
-CBGD: Võ Hà Quang Định
-Khóa: [...] C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR4 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Diên Anh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: MARKETING
C
* Lớp TD1 K41 học bù môn Kiến trúc máy tính và hệ điều hành (do GV đi công tác [...] C
* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
T* IC3 - Cuộc sống trực tuyến
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: IC3_20 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Thị Quế Hương
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] T
* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
T* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Thứ tư
27/09/2017
S* Luật doanh nghiệp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN4 (chính quy)
-CBGD: Dương Kim Thế Nguyên
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
S
S* Cơ sở lập trình
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TF1 (chính quy)
-CBGD: Đỗ Thị Bích Lệ
-Khóa: DHCQK41HPR
-Ngành: Toán tài [...] S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: PF1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phú Quỳnh Như
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính công
S
S
C* Mạng và truyền thông
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TH1 (chính quy)
-CBGD: Đặng Thái Thịnh
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Tin học quản [...] C
* Hệ thống thông tin kế toán III
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN7,8,9 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phước Bảo Ấn
-Khóa: [...] C
* Hệ thống thông tin kế toán III
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN7,8,9 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hữu Bình
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: [...] C
* Tin học trong kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: PF2 (chính quy)
-CBGD: Trương Việt Phương
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính [...] C
* Marketing căn bản
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Chu
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
C
* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
T* IC3 - Cuộc sống trực tuyến
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: IC3_19 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quang Bình
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Chưa [...] T
* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
T* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Thứ năm
28/09/2017
* Chính sách ngoại thương và CN
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: PT1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hoàng Oanh
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: [...] S
* Luật doanh nghiệp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN5 (chính quy)
-CBGD: Dương Mỹ An
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
S
* Hệ thống thông tin kế toán III
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN10,11,12 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phước Bảo Ấn
-Khóa: [...] S
* Hệ thống thông tin kế toán III
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN10,11,12 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hữu Bình
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: [...] S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR4 (chính quy)
-CBGD: Phạm Trí Cao
-Khóa: [...] S
S
C* Lớp FN K42 học bù môn Luật Doanh nghiệp (nghỉ ngày 27/9/2017)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Luật
-Người [...] C
C C* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: PF2 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Diên Anh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính công
C
* Tin học trong kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TA1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Xuân Huy
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Thuế
C
* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
T T* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
* IC3 - Cuộc sống trực tuyến
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: IC3_24 (chính quy)
-CBGD: Vũ Tấn Hưng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Chưa [...] T
* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Thứ sáu
29/09/2017
S S S* Kiến trúc máy tính và Hệ điều hành
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TD1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Xuân Huy
-Khóa: [...] S
* Marketing căn bản
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thanh Minh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: MARKETING
S
S
C* Luật doanh nghiệp
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN6 (chính quy)
-CBGD: Lê Văn Hưng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
C
C C C C
* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
T* IC3 - Cuộc sống trực tuyến
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: IC3_20 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Thị Quế Hương
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] T
* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
T* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Thứ bảy
30/09/2017
* Lớp Tin học
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
S
* Toán cho tin học
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: EC1 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Văn Đức
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Thương mại điện [...] S
* Thi Triết học
-T/gian: 07g00
-Khóa: CHK26
-Ngành: Quản trị kinh doanh

* Thi Lý thuyết kế toán
-T/gian: 09g15
-Khóa: CHK26
-Ngành: Kế toán
S
* Kế toán tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN3 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Phương Thanh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: PF2 (chính quy)
-CBGD: Võ Thị Lan
-Khóa: [...] S
* Lớp Tin học
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
S
* Lớp Tin học
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
C
* Định phí sản phẩm bảo hiểm
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BH1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Minh Phước
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Kinh [...] C
C* Cơ sở dữ liệu
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TH1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn An Tế
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Tin học quản [...] C
* Nhập môn tài chính - tiền tệ
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: PF1 (chính quy)
-CBGD: Trương Minh Tuấn
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] C
* Lớp Tin học
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
C
* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
T T* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
* IC3 - Cuộc sống trực tuyến
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: IC3_24 (chính quy)
-CBGD: Vũ Tấn Hưng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Chưa [...] T
* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T