Ngày B511 (40 chỗ)B512 (90 chỗ)B513 (93 chỗ)B515 (64 chỗ)B516 (58 chỗ)B517 (58 chỗ)
Thứ ba
16/10/2018
S* Lớp 27-28 K44 học môn luật kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Luật
-Người Đ/ký: GV Trần Vân [...] S
* Báo cáo ngoại khóa - KO
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KO1 (chính quy)
-CBGD: Đậu Thị Kim Thoa
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: [...] S
* Ngữ nghĩa học
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV1 (chính quy)
-CBGD: Trần Xuân Bình
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Tiếng Anh thương mại
S
* Hệ thống thông tin kế toán III
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN1 (chính quy)
-CBGD: Phạm Trà Lam
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Cẩm Bình
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
C* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: EM1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Mỹ Ngọc
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị khởi nghiệp
C
* Thị trường tiền tệ và thị trường vốn
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TF1 (chính quy)
-CBGD: Thân Thị Thu [...] C
* Hệ thống thông tin kế toán III
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN7 (chính quy)
-CBGD: Lương Đức Thuận
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 27 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Diên Anh
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Tài chính định lượng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN4 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Thị Cẩm Hà
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
C
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
* Kế toán tài chính V
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN04 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Dung
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Kế toán [...] T
* Luật Công ty
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA02_KSA (chính quy)
-CBGD: Dương Mỹ An
-Khóa: VB2K20
-Ngành: Luật kinh doanh
T
* Hệ thống thông tin kế toán (Phần 3)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD407 (tại chức)
-CBGD: Lương Đức Thuận
-Khóa: K2016_D1
-Ngành:
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Thứ tư
17/10/2018
S* Phương pháp nghiên cứu trong quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD3 (chính quy)
-CBGD: Cao Quốc Việt
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: [...] S
* Tài chính định lượng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN5 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Thị Phương Anh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 31 (chính quy)
-CBGD: Bùi Mỹ Ngọc
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Marketing căn bản
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB2 (chính quy)
-CBGD: Vũ Quốc Chinh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
S
* Hệ thống thông tin kế toán III
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN8 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Trung
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] S
C* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BI1 (chính quy)
-CBGD: Thái Hồng Phúc
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Hệ thống thông tin [...] C
* Hệ thống thông tin kế toán III
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN2 (chính quy)
-CBGD: Phạm Trà Lam
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] C
* Công nghệ phần mềm
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BI2 (chính quy)
-CBGD: Bùi Xuân Huy
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Hệ thống thông [...] C
* Lớp KN3 K42 học môn Hệ thống thông tin kế toán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Kế toán
-Người [...] C
* Kế toán tài chính_2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KO1 (chính quy)
-CBGD: Lê Việt
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán Công
C
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
* THI KTHP hệ VLVH
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí
-Người Đ/ký: Võ [...] T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
T* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Thứ năm
18/10/2018
S* Tài chính định lượng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN6 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Thị Cẩm Hà
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
S
* Hệ thống thông tin kế toán III
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phước Bảo Ấn
-Khóa: [...] S
* Digital Marketing
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: EC1 (chính quy)
-CBGD: Thái Kim Phụng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Thương mại điện tử
S
* Phân tích tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TG1 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Lanh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Thẩm định giá
S
S
C C* Hệ thống thông tin kế toán III
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN9 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hữu Bình
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] C
* Thương mại điện tử
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BI2 (chính quy)
-CBGD: Phan Hiền
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Hệ thống thông tin [...] C
C C
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
* Phương pháp nghiên cứu kinh tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD430 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Khánh Duy
-Khóa: K2017_D1
-Ngành:
T
* Luật Công ty
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA02_KSA (chính quy)
-CBGD: Dương Mỹ An
-Khóa: VB2K20
-Ngành: Luật kinh doanh
T
* Hệ thống thông tin kế toán (Phần 3)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD407 (tại chức)
-CBGD: Lương Đức Thuận
-Khóa: K2016_D1
-Ngành:
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Thứ sáu
19/10/2018
S S* Quản trị điều hành
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: EM1 (chính quy)
-CBGD: Từ Vân Anh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị khởi [...] S
* Hành vi người tiêu dùng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: EC1 (chính quy)
-CBGD: Đinh Thị Thu Oanh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Thương [...] S
* Hệ thống thông tin kế toán III
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN10 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hữu Bình
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] S
* Tài chính định lượng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN1 (chính quy)
-CBGD: Phùng Đức Nam
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
S
C C* Kiểm toán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TA1 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thị Ngọc Bích
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Thuế
C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TQ1 (chính quy)
-CBGD: Đặng Thị Thu Nguyệt
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Phương pháp nghiên cứu trong y khoa
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: QB1 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị bệnh viện
C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 43 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Xuân Quang
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
* THI KTHP hệ VLVH
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí
-Người Đ/ký: Võ [...] T
* Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD03 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Tấn Trung
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: [...] T
* THI KTHP hệ VLVH
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí
-Người Đ/ký: Võ [...] T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Thứ bảy
20/10/2018
* Lớp trung tâm
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
S
* Cơ sở công nghệ thông tin
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BI1 (chính quy)
-CBGD: Trương Việt Phương
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Hệ [...] S
* Đảm bảo và kiểm soát chất lượng phần mềm
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BI2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Mạnh [...] S
* Hệ thống thông tin kế toán III
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN5 (chính quy)
-CBGD: Phạm Trà Lam
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] S
* Mô hình tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN1 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Thị Cẩm Hà
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Tài chính
S
* Thực hành thẩm định dự án
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: DT1 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh tế Kế hoạch và [...] S
C C* Lớp trung tâm
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
C
* Thực hành thẩm định dự án
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: DT2 (chính quy)
-CBGD: Đỗ Hoàng Minh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh [...] C
* Tài chính định lượng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN2 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Thị Phương Anh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
C
* Công nghệ phần mềm
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BI1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Xuân Huy
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Hệ thống thông [...] C
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
* Phương pháp nghiên cứu kinh tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD430 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Khánh Duy
-Khóa: K2017_D1
-Ngành:
T
T* Hệ thống thông tin kế toán (Phần 3)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD407 (tại chức)
-CBGD: Lương Đức Thuận
-Khóa: K2016_D1
-Ngành:
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Chủ nhật
21/10/2018
S S S S* Lớp trung tâm
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
S
* Lớp trung tâm
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
S
C C C C* Lớp trung tâm
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
C
C
T T T T T T
Thứ hai
22/10/2018
S S* Lập kế hoạch kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD4 (chính quy)
-CBGD: Từ Vân Anh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị
S
* Tài chính định lượng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Triều Đông
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
S
S S
C* Cơ sở công nghệ thông tin
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: EC1 (chính quy)
-CBGD: Trương Việt Phương
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Thương [...] C
* Hệ thống thông tin kế toán III
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN6 (chính quy)
-CBGD: Lương Đức Thuận
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] C
* Thương mại điện tử
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BI1 (chính quy)
-CBGD: Thái Kim Phụng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Hệ thống thông [...] C
C C
* Mượn phòng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
* Mô hình tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN02 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Thị Cẩm Hà
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Tài chính
T
* HT thông tin kế toán (P2)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD352, BD384 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Quốc Trung
-Khóa: K2015_D1
-Ngành:
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Thứ ba
23/10/2018
S S* Báo cáo ngoại khóa - KO
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KO1 (chính quy)
-CBGD: Đậu Thị Kim Thoa
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: [...] S
S* Hệ thống thông tin kế toán III
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN1 (chính quy)
-CBGD: Phạm Trà Lam
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Cẩm Bình
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
C* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: EM1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Mỹ Ngọc
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị khởi nghiệp
C
* Thị trường tiền tệ và thị trường vốn
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TF1 (chính quy)
-CBGD: Thân Thị Thu [...] C
* Hệ thống thông tin kế toán III
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN7 (chính quy)
-CBGD: Lương Đức Thuận
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 27 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Diên Anh
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Tài chính định lượng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN4 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Thị Cẩm Hà
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
C
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
* Phương pháp nghiên cứu kinh tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD430 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Khánh Duy
-Khóa: K2017_D1
-Ngành:
T
* Luật đất đai
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA02_KSA (chính quy)
-CBGD: Dương Kim Thế Nguyên
-Khóa: VB2K20
-Ngành: Luật kinh doanh
T
* Hệ thống thông tin kế toán (Phần 3)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD407 (tại chức)
-CBGD: Lương Đức Thuận
-Khóa: K2016_D1
-Ngành:
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T