Ngày B511 (40 chỗ)B512 (90 chỗ)B513 (93 chỗ)B515 (64 chỗ)B516 (58 chỗ)B517 (58 chỗ)
Thứ hai
21/01/2019
S* Luật dân sự 1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: LA1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hằng
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Luật kinh doanh
S
S S* Kinh tế lượng tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Triều Đông
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
S
S
C* Luật dân sự 1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: LA2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Triều Hoa
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Luật kinh doanh
C
C C C* Thống kê và tin học trong y học
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: QB1 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản trị bệnh [...] C
T* Phương pháp nghiên cứu trong quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: CD18TP2QT1, CD18TP4QT1 (tại chức)
-CBGD: Cao Quốc Việt
-Khóa: K2018CD_D4
-Ngành:
T
* Quản trị rủi ro tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: 01B (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hoàng Thụy Bích Trâm
-Khóa: [...] T
* Kế toán quốc tế I
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: 01B (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Thứ ba
22/01/2019
S* Cơ sở lập trình
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BI1 (chính quy)
-CBGD: Đỗ Thị Bích Lệ
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Hệ thống [...] S
* Hệ thống sản xuất tinh gọn (Lean)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: II (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Thịnh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: LA1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Anh Thư
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Luật kinh doanh
S
S S
C* Luật dân sự 1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: LQ1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Triều Hoa
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Luật kinh doanh [...] C
C* Thực hành hệ thống thông tin kế toán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN6 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thế Hưng, [...] C
* Kinh tế lượng tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN2 (chính quy)
-CBGD: Vũ Việt Quảng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
C
C
T* Phương pháp nghiên cứu trong quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD432, BD436 (tại chức)
-CBGD: Cao Quốc Việt
-Khóa: K2017_D1
-Ngành:
T
* Kế toán quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: 01B (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
T
T* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Thứ tư
23/01/2019
S* Phân tích dữ liệu
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BI1 (chính quy)
-CBGD: Chu Nguyễn Mộng Ngọc
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Hệ thống [...] S
S* Thực hành hệ thống thông tin kế toán
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN1 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Văn Hiếu, [...] S
* Kinh tế lượng tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN3 (chính quy)
-CBGD: Phùng Đức Nam
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
S
S
C* Cơ sở lập trình
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: EC1 (chính quy)
-CBGD: Đỗ Thị Bích Lệ
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Thương mại [...] C
C* Thực hành hệ thống thông tin kế toán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN7 (chính quy)
-CBGD: Lương Đức Thuận
-Khóa: [...] C
C C
T* Phương pháp nghiên cứu trong quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: CD18TP2QT1, CD18TP4QT1 (tại chức)
-CBGD: Cao Quốc Việt
-Khóa: K2018CD_D4
-Ngành:
T
* Quản trị rủi ro tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: 01B (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hoàng Thụy Bích Trâm
-Khóa: [...] T
* Kế toán quốc tế I
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: 01B (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Thứ năm
24/01/2019
S* Kế toán tài chính_1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KO1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Dung
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế toán Công
S
* Quản trị chuỗi cung ứng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: II.1 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị
S
* Thực hành hệ thống thông tin kế toán
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thế Hưng, [...] S
S S
C* Thương mại điện tử
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: EC1 (chính quy)
-CBGD: Trương Việt Phương
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Thương mại điện [...] C
* Quản trị chuỗi cung ứng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: II.2 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị
C
* Thực hành hệ thống thông tin kế toán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN8 (chính quy)
-CBGD: Lương Đức Thuận
-Khóa: [...] C
* Kinh tế lượng tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Triều Đông
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
C
C
T* Phương pháp nghiên cứu trong quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD432, BD436 (tại chức)
-CBGD: Cao Quốc Việt
-Khóa: K2017_D1
-Ngành:
T
* Kế toán quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: 01B (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
T
T* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Thứ sáu
25/01/2019
S* Tin học trong kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TD1 (chính quy)
-CBGD: Hứa Thị Ngọc Nga
-Khóa: DHCQK43HPR
-Ngành: Thống [...] S
* Kinh tế lượng tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN5 (chính quy)
-CBGD: Phùng Đức Nam
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
S
* Thực hành hệ thống thông tin kế toán
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN9 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Văn Hiếu, [...] S
* Lớp BI1 K43 học môn phân tích dữ liệu
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Toán - Thống kê
-Người [...] S
* Thực hành hệ thống thông tin kế toán
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN1CLC (chính quy)
-CBGD: Lương Đức Thuận
-Khóa: [...] S
C* Phân tích nghiệp vụ
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BI1 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Ngọc Liễu
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Hệ thống thông [...] C
* Kinh tế chính trị Mác LêNin
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: LQ1 (chính quy)
-CBGD: Ninh Văn Toản
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Luật [...] C
* Thực hành hệ thống thông tin kế toán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Trung
-Khóa: [...] C
C C
T* Phương pháp nghiên cứu trong quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: CD18TP2QT1, CD18TP4QT1 (tại chức)
-CBGD: Cao Quốc Việt
-Khóa: K2018CD_D4
-Ngành:
T
* Quản trị rủi ro tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: 01B (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hoàng Thụy Bích Trâm
-Khóa: [...] T
* Kế toán quốc tế I
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: 01B (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Thứ bảy
26/01/2019
S* Phân tích nghiệp vụ
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: EC1 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Ngọc Liễu
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Thương mại điện [...] S
* Ngân hàng đầu tư
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH2 (chính quy)
-CBGD: Dương Tấn Khoa
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
S
* Thực hành hệ thống thông tin kế toán
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thế Hưng, [...] S
* Lớp trung tâm
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
S
* Lớp trung tâm
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
S
C* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BI1 (chính quy)
-CBGD: Thái Hồng Phúc
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Hệ thống thông tin [...] C
* Kinh tế lượng tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN6 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Triều Đông
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
C
* Cơ sở lập trình
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TF1 (chính quy)
-CBGD: Đỗ Thị Bích Lệ
-Khóa: DHCQK43HPR
-Ngành: Toán tài [...] C
* Lớp trung tâm
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
C
* Lớp trung tâm
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
C
T* Phương pháp nghiên cứu trong quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD432, BD436 (tại chức)
-CBGD: Cao Quốc Việt
-Khóa: K2017_D1
-Ngành:
T
* Kế toán quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: 01B (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
T
T* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Chủ nhật
27/01/2019
S S S S* Lớp trung tâm
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
S
* Lớp trung tâm
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
S
C C C C* Lớp trung tâm
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
C
* Lớp trung tâm
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
C
T T T T T T
Thứ hai
28/01/2019
* * S* * S* * S* * S* * S* * S
* * C* * C* * C* * C* * C* * C
* * T* * T* * T* * T* * T* * T