Ngày B511 (40 chỗ)B512 (90 chỗ)B513 (93 chỗ)B515 (64 chỗ)B516 (58 chỗ)B517 (58 chỗ)
Thứ tư
22/11/2017
S* Hoạch định Thuế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Kim Quyến
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
S
* Mô hình tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI1CLC (chính quy)
-CBGD: Hoàng Thị Phương Anh
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kiểm toán
S
* Marketing căn bản
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TF1 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Phước Nghĩa
-Khóa: DHCQK41HPR
-Ngành: Toán tài chính
S
S* Hệ thống thông tin kế toán I
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN10 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thế Hưng
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] S
C* Mô hình tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN4,5,6 (chính quy)
-CBGD: Phùng Đức Nam
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Tài chính
C
C C* Quản trị học
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hữu Nhuận
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
C
* Báo cáo ngoại khóa - NH
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH4,5,6 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Ngân hàng
C
* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
T T* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
T* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Thứ năm
23/11/2017
* Kinh tế học tổ chức ngành
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: PT1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Hà Trân
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: [...] S
S* Phân tích dữ liệu
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN7 (chính quy)
-CBGD: Trần Hà Quyên
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán doanh [...] S
* Hoạch định Thuế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN5 (chính quy)
-CBGD: Lê Quang Cường
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
S
* Quản trị kinh doanh quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR4 (chính quy)
-CBGD: Đinh Thị Thu Oanh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] S
S
C C C C* Kinh tế lượng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: PF2 (chính quy)
-CBGD: Phạm Trí Cao
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính công
C
C
* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
T* Lớp K2016 D3 (BD427) thực hành Hệ thống thông tin kế toán 1
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Khoa [...] T
* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
T* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Thứ sáu
24/11/2017
S S* Mô hình tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI3CLC (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Thị Cẩm Hà
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kiểm toán
S
* Cơ sở dữ liệu
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TD1 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Văn Đức
-Khóa: DHCQK41HPR
-Ngành: Thống kê kinh [...] S
* Hành vi người tiêu dùng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR4 (chính quy)
-CBGD: Đào Hoài Nam
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: MARKETING
S
* Cơ sở dữ liệu
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TF1 (chính quy)
-CBGD: Phan Hiền
-Khóa: DHCQK41HPR
-Ngành: Toán tài chính
S
C* Hoạch định Thuế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN6 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Kim Quyến
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
C
C C C C
* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
T T* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
T* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Thứ bảy
25/11/2017
* Lớp Tin học
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
S
* Hệ thống thông tin quản lý
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: EC1 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Quỳnh Nga
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] S
S* Tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Triều Đông
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
S
* Kinh tế lượng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: PF2 (chính quy)
-CBGD: Phạm Trí Cao
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính công
S
* Lớp Tin học
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
S
* Lớp Tin học
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
C
C C C C* Lớp Tin học
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
C
* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
T* Lớp K2016 D3 (BD427) thực hành Hệ thống thông tin kế toán 1
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Khoa [...] T
* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
T* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Chủ nhật
26/11/2017
* Lớp Tin học
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
S
S S S S* Lớp Tin học
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
S
* Lớp Tin học
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
C
C C C C* Lớp Tin học
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
C
T T T T T T
Thứ hai
27/11/2017
S S S* Cơ sở dữ liệu
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TF1 (chính quy)
-CBGD: Phan Hiền
-Khóa: DHCQK41HPR
-Ngành: Toán tài chính
S
S* Hệ thống thông tin kế toán I
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KO1 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Văn Hiếu
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: [...] S
* Báo cáo ngoại khóa - PT
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: PT1 (chính quy)
-CBGD: Châu Văn Thành, Trương Đăng [...] C
C C* Nguyên lý thẩm định giá
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TD1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Kim Đức
-Khóa: DHCQK41HPR
-Ngành: Thống kê [...] C
* Đường lối CM của Đảng CSVN
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI1 (chính quy)
-CBGD: Đỗ Lâm Hoàng Trang
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] C
* Tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Uyên Uyên
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
C
* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
T T* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
T* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Thứ ba
28/11/2017
S S S* Quản trị tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TH1 (chính quy)
-CBGD: Đoàn Văn Huy
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Tin học quản [...] S
* Marketing căn bản
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH2 (chính quy)
-CBGD: Ngô Công Thành
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
S
* Lớp FN4 K42 học môn tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Tài chính
-Người Đ/ký: GV [...] S
* Phân tích và đầu tư chứng khoán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: PT1 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Lưu Đức Toàn
-Khóa: [...] C
* Hoạch định Thuế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Kim Quyến
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
C
C* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: TH1 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Tin học quản lý
C
* Sinh hoạt lớp hk3.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: MR4 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: MARKETING
C
* Hệ thống thông tin kế toán I
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KO2 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Văn Hiếu
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: [...] C
* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
T T* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
T* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Thứ tư
29/11/2017
S* Hoạch định Thuế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Kim Quyến
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
S
* Dự báo kinh tế và phân tích dữ liệu
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TG1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc [...] S
* Marketing căn bản
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TF1 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Phước Nghĩa
-Khóa: DHCQK41HPR
-Ngành: Toán tài chính
S
* Sinh hoạt lớp hk3.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: PF1 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính công
S
* Hệ thống thông tin kế toán I
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN10 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thế Hưng
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] S
C C C* Mô hình tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN4,5,6 (chính quy)
-CBGD: Phùng Đức Nam
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Tài chính
C
* Quản trị học
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hữu Nhuận
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
C
C
* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
T T* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
T* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T