Ngày A302 (107 chỗ)A303 (50 chỗ)A304 (49 chỗ)A401 (100 chỗ)
Chủ nhật
25/02/2018
* * S* * S* * S* * S
* * C* * C* * C* * C
* * T* * T* * T* * T
Thứ hai
26/02/2018
S* Cơ sở dữ liệu
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BI1 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Văn Đức
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Hệ thống thông [...] S
S* Hệ quản trị cơ sở dữ liệu I
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TH1 (chính quy)
-CBGD: Phan Hiền
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: [...] S
C C C C
T T T* Thống kê ứng dụng trong kinh doanh và kinh tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD440 (tại chức)
-CBGD: Trần Hà Quyên
-Khóa: [...] T
Thứ ba
27/02/2018
S S S* Lập trình hướng đối tượng II
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TH1 (chính quy)
-CBGD: Thái Kim Phụng
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Tin [...] S
C* Cơ sở dữ liệu
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BI2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn An Tế
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Hệ thống thông [...] C
C* Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TD1 (chính quy)
-CBGD: Phan Hiền
-Khóa: DHCQK41HPR
-Ngành: Thống [...] C
T T T T
Thứ tư
28/02/2018
* Cơ sở dữ liệu
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: EC1 (chính quy)
-CBGD: Phan Hiền
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Thương mại điện tử
S
S S S
* Tập huấn sử dụng HRM
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Tổ chức - Hành chính
-Người Đ/ký: Võ Tiến [...] C
C C C
T T T* Thống kê ứng dụng trong kinh doanh và kinh tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD440 (tại chức)
-CBGD: Trần Hà Quyên
-Khóa: [...] T
Thứ năm
01/03/2018
S S S S
* Lớp KI1 CLC K41 học môn kế toán quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Kế toán
-Người Đ/ký: [...] C
C C C
T T T T
Thứ sáu
02/03/2018
S* Kiến trúc hệ thống
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BI2 (chính quy)
-CBGD: Võ Hà Quang Định
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Hệ thống [...] S
S* Thị trường tài chính và các định chế tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TD1 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị [...] S
C* Tin học trong kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TD1 (chính quy)
-CBGD: Trương Việt Phương
-Khóa: DHCQK42HPR
-Ngành: Thống kê [...] C
C* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BI1 (chính quy)
-CBGD: Hà Thanh Bích Loan
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Hệ thống thông [...] C
T T T* Thống kê ứng dụng trong kinh doanh và kinh tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD440 (tại chức)
-CBGD: Trần Hà Quyên
-Khóa: [...] T
Thứ bảy
03/03/2018
S* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BI2 (chính quy)
-CBGD: Hà Thanh Bích Loan
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Hệ thống thông [...] S
* Ôn thi tiếng anh đầu ra CH tỉnh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo SĐH
-Người Đ/ký: Trần [...] S
S
C C* Ôn thi tiếng anh đầu ra CH tỉnh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo SĐH
-Người Đ/ký: Trần [...] C
C
T T T T
Chủ nhật
04/03/2018
* Tổ chức thi vòng loại Hội thi Olympic Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn [...] S
* Tổ chức thi vòng loại Hội thi Olympic Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn [...] S
* Tổ chức thi vòng loại Hội thi Olympic Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn [...] S
* Tổ chức thi vòng loại Hội thi Olympic Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn [...] S
C C C C
T T T T