Ngày A302 (107 chỗ)A303 (50 chỗ)A304 (49 chỗ)A401 (100 chỗ)
Thứ hai
21/01/2019
* ERP - Trade and Logistics
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: ERP_1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Xuân Huy
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Chưa xếp [...] S
* Phát triển ứng dụng thương mại điện tử
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: EC1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Mạnh Tuấn
-Khóa: [...] S
* ERP - Trade and Logistics
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: ERP_1bs (chính quy)
-CBGD: Phan Hiền
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
S
C* Phát triển ứng dụng trên Windows
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BI1 (chính quy)
-CBGD: Thái Kim Phụng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Hệ [...] C
C C
* ERP - Trade and Logistics
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: ERP_6 (chính quy)
-CBGD: Trương Việt Phương
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Chưa xếp [...] T
* Hệ thống thông tin kế toán (Phần 3)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD413 (tại chức)
-CBGD: Phạm Trà Lam
-Khóa: K2016_D2
-Ngành:
T
* ERP - Trade and Logistics
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: ERP_6bs (chính quy)
-CBGD: Trần Lê Phúc Thịnh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Chưa [...] T
T
Thứ ba
22/01/2019
* ERP - Accounting and Financials
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: ERP_23 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Trung
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Chưa xếp [...] S
* Phát triển ứng dụng trên Windows
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BI2 (chính quy)
-CBGD: Đặng Thái Thịnh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Hệ [...] S
S S
* ERP - Trade and Logistics
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: ERP_2 (chính quy)
-CBGD: Phan Hiền
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Quản lý dự án công nghệ thông tin
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BI1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn An Tế
-Khóa: [...] C
* ERP - Trade and Logistics
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: ERP_2bs (chính quy)
-CBGD: Trương Việt Phương
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Chưa xếp [...] C
C
T T T T
Thứ tư
23/01/2019
* Cơ sở công nghệ thông tin
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: ER1 (chính quy)
-CBGD: Trương Việt Phương
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Hệ [...] S
* Quản lý dự án công nghệ thông tin
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BI2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn An Tế
-Khóa: [...] S
S S
* ERP - Trade and Logistics
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: ERP_3 (chính quy)
-CBGD: Trần Lê Phúc Thịnh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Chưa [...] C
C* ERP - Trade and Logistics
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: ERP_3bs (chính quy)
-CBGD: Bùi Xuân Huy
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Chưa xếp [...] C
C
* ERP - Trade and Logistics
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: ERP_7 (chính quy)
-CBGD: Trương Việt Phương
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Chưa xếp [...] T
* Hệ thống thông tin kế toán (Phần 3)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD413 (tại chức)
-CBGD: Phạm Trà Lam
-Khóa: K2016_D2
-Ngành:
T
T T
Thứ năm
24/01/2019
* Cơ sở công nghệ thông tin
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: ST1 (chính quy)
-CBGD: Trương Việt Phương
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Công [...] S
* Business Intelligence
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BI1 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Văn Đức
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Hệ thống thông tin kinh [...] S
S S
* ERP - Accounting and Financials
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: ERP_24 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Trung
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Chưa xếp [...] C
* Quản trị dự án TMĐT
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: EC1 (chính quy)
-CBGD: Thái Kim Phụng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Thương mại [...] C
C C
T T T T
Thứ sáu
25/01/2019
* ERP - Accounting and Financials
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: ERP_25 (chính quy)
-CBGD: Võ Minh Hùng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Chưa xếp [...] S
S S S
* ERP - Trade and Logistics
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: ERP_4 (chính quy)
-CBGD: Bùi Xuân Huy
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Chưa xếp [...] C
* Kiểm thử phần mềm
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BI2 (chính quy)
-CBGD: Đặng Thái Thịnh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Hệ thống thông [...] C
* ERP - Trade and Logistics
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: ERP_4bs (chính quy)
-CBGD: Trần Lê Phúc Thịnh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Chưa [...] C
C
* ERP - Trade and Logistics
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: ERP_8 (chính quy)
-CBGD: Trần Lê Phúc Thịnh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Chưa [...] T
T* ERP - Trade and Logistics
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: ERP_8bs (chính quy)
-CBGD: Trương Việt Phương
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Chưa xếp [...] T
T
Thứ bảy
26/01/2019
* ERP - Trade and Logistics
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: ERP_5 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Mạnh Tuấn
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Chưa xếp [...] S
* Chiến lược kinh doanh thương mại điện tử
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: EC1 (chính quy)
-CBGD: Thái Kim Phụng
-Khóa: [...] S
* ERP - Trade and Logistics
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: ERP_5bs (chính quy)
-CBGD: Bùi Xuân Huy
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Chưa xếp [...] S
S
* ERP - Accounting and Financials
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: ERP_26 (chính quy)
-CBGD: Võ Minh Hùng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Chưa xếp [...] C
C C C
* ERP - Trade and Logistics
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: ERP_9 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Mạnh Tuấn
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Chưa xếp [...] T
T* ERP - Trade and Logistics
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: ERP_9bs (chính quy)
-CBGD: Bùi Xuân Huy
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Chưa xếp [...] T
T
Chủ nhật
27/01/2019
S S S S
C C C C
T T T T
Thứ hai
28/01/2019
* * S* * S* * S* * S
* * C* * C* * C* * C
* * T* * T* * T* * T