Ngày A302 (107 chỗ)A303 (50 chỗ)A304 (49 chỗ)A401 (100 chỗ)
Thứ bảy
23/09/2017
* Lớp Kinh tế lượng nâng cao 1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm PTDL Khoa T-TK
-Người Đ/ký: Nguyễn [...] S
* Bố trí lớp NCS K2017 Đợt 1 môn PP NC định tính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT [...] S
S* Tin học trong kinh doanh (EN)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV1 (chính quy)
-CBGD: Lê Ngọc Thạnh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tiếng [...] S
* Lớp Kinh tế lượng nâng cao 2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm PTDL Khoa T-TK
-Người Đ/ký: Nguyễn [...] C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: LA2 (chính quy)
-CBGD: Trần Mai Chi
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Luật kinh doanh
C
C C
T* Lớp của Viện (học máy tính)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực
-Người [...] T
* IC3 - Living Online
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: IC3_18 (chính quy)
-CBGD: Đặng Thái Thịnh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Chưa xếp ngành
T
T
Chủ nhật
24/09/2017
S S S S
C C C C
T T T T
Thứ hai
25/09/2017
* IC3 - Cuộc sống trực tuyến
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: IC3_01 (chính quy)
-CBGD: Cao Tiến Thành
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Chưa [...] S
* Tin học trong kinh doanh (EN)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV3 (chính quy)
-CBGD: Lê Ngọc Thạnh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tiếng [...] S
* Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Tổ chức - [...] S
* Kỹ năng mềm
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TH1 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Lâm Tịnh
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Tin học quản lý
S
C* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: LA1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Lệ [...] C
* Hệ thống thông tin kế toán I
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI2CLC (chính quy)
-CBGD: Lương Đức Thuận
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: [...] C
* Toán cho tin học
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BI1_1 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Văn Đức
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Hệ thống thông [...] C
T* Lớp của Viện (học máy tính)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực
-Người [...] T
* IC3 - Living Online
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: IC3_16 (chính quy)
-CBGD: Phạm Hữu Sâm
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Chưa xếp ngành
T
T
Thứ ba
26/09/2017
* Quản lý rủi ro và bảo mật
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TH1 (chính quy)
-CBGD: Trương Việt Phương
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: [...] S
* Thực hành thiết lập và thẩm định dự án
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: DT1 (chính quy)
-CBGD: Trần Thu [...] S
* IC3 - Cuộc sống trực tuyến
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: IC3_03 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quang Bình
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Chưa [...] S
* Phát triển hệ thống thông tin kinh tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TD1 (chính quy)
-CBGD: Phan Hiền
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: [...] S
C C C* Cơ sở công nghệ thông tin
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BI1_1 (chính quy)
-CBGD: Trương Việt Phương
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Hệ [...] C
T* Lớp của Viện (học máy tính)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực
-Người [...] T
T T
Thứ tư
27/09/2017
* IC3 - Cuộc sống trực tuyến
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: IC3_01 (chính quy)
-CBGD: Cao Tiến Thành
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Chưa [...] S
* Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Tổ chức - [...] S
* Hệ thống thông tin kế toán I
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI4CLC (chính quy)
-CBGD: Lương Đức Thuận
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: [...] S
* Cơ sở công nghệ thông tin
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: EC1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Xuân Huy
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Thương [...] S
* Dự báo kinh tế và phân tích dữ liệu
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FT2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc [...] C
* Thực hành thiết lập và thẩm định dự án
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: DT2 (chính quy)
-CBGD: Trần Thu [...] C
* Hệ thống thông tin kế toán I
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI3CLC (chính quy)
-CBGD: Lương Đức Thuận
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: [...] C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: EC1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Mỹ Ngọc
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Thương mại điện tử
C
T* Lớp của Viện (học máy tính)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực
-Người [...] T
* IC3 - Living Online
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: IC3_16 (chính quy)
-CBGD: Phạm Hữu Sâm
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Chưa xếp ngành
T
T
Thứ năm
28/09/2017
S* Luật hiến pháp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: LA1 (chính quy)
-CBGD: Võ Trí Hảo
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Luật kinh doanh
S
* Hệ thống thông tin kế toán I
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN1CLC (chính quy)
-CBGD: Lương Đức Thuận
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: [...] S
* Quản trị học
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: EC1 (chính quy)
-CBGD: Trần Đăng Khoa
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Thương mại điện tử
S
* Tin học trong kinh doanh (EN)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AV2 (chính quy)
-CBGD: Lê Ngọc Thạnh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tiếng [...] C
* Cơ sở công nghệ thông tin
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BI1_2 (chính quy)
-CBGD: Thái Kim Phụng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Hệ [...] C
C* Thương mại điện tử
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TH1 (chính quy)
-CBGD: Trương Việt Phương
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Tin học quản [...] C
T T* IC3 - Living Online
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: IC3_18 (chính quy)
-CBGD: Đặng Thái Thịnh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Chưa xếp ngành
T
T
Thứ sáu
29/09/2017
* Hệ thống thông tin kế toán I
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI1CLC (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Văn Hiếu, Lương [...] S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: LA1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hà Giang
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Luật kinh doanh
S
* IC3 - Cuộc sống trực tuyến
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: IC3_03 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quang Bình
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Chưa [...] S
* Quản trị học
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BI1 (chính quy)
-CBGD: Phạm Văn Nam
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Hệ thống thông tin [...] S
C* Luật dân sự I
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: LA2 (chính quy)
-CBGD: Võ Trí Hảo
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Luật kinh doanh
C
* Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Tổ chức - [...] C
* Lập trình mạng II
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TH1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Mạnh Tuấn
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Tin học quản [...] C
T T T T
Thứ bảy
30/09/2017
S* Bố trí lớp NCS K2017 Đợt 1 môn PP NC định tính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT [...] S
S* Tin học trong kinh doanh (EN)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV1 (chính quy)
-CBGD: Lê Ngọc Thạnh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tiếng [...] S
* Lớp Kinh tế lượng nâng cao 2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm PTDL Khoa T-TK
-Người Đ/ký: Nguyễn [...] C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: LA2 (chính quy)
-CBGD: Trần Mai Chi
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Luật kinh doanh
C
C C
T T* IC3 - Living Online
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: IC3_18 (chính quy)
-CBGD: Đặng Thái Thịnh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Chưa xếp ngành
T
T