Ngày A302 (107 chỗ)A303 (50 chỗ)A304 (49 chỗ)A401 (100 chỗ)
Thứ ba
16/10/2018
* Quản trị điều hành
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Thịnh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị
S
* Ngoại ngữ 2 P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thiên Phương
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tiếng Anh [...] S
S* Kế toán quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN4 (chính quy)
-CBGD: Phạm Quang Huy
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán doanh [...] S
* IC3 - Các ứng dụng chính
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: IC3_1_K44 (chính quy)
-CBGD: Trương Việt Phương
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Chưa [...] C
* Báo cáo ngoại khóa - NH
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH3 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Ngân hàng
C
* Lớp KN8 K42 học môn Hệ thống thông tin kế toán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Kế toán
-Người [...] C
C
* IC3 - Cuộc sống trực tuyến
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: IC3_8_K44 (chính quy)
-CBGD: Trương Việt Phương
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Chưa [...] T
* IC3 - Máy tính cơ bản
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: IC3_13_K44 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Công Nam
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Chưa [...] T
T T
Thứ tư
17/10/2018
* Phát triển hệ thống thông tin kinh tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TD1 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Văn Đức
-Khóa: [...] S
* Tin học trong kinh doanh (EN)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV4 (chính quy)
-CBGD: Lê Ngọc Thạnh
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Tiếng [...] S
S S
* IC3 - Các ứng dụng chính
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: IC3_2_K44 (chính quy)
-CBGD: Đỗ Thị Bích Lệ
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: [...] C
* IC3 - Máy tính cơ bản
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: IC3_11_K44 (chính quy)
-CBGD: Trần Lê Phúc Thịnh
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: [...] C
C C
* IC3 - Các ứng dụng chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: IC3_5_K44 (chính quy)
-CBGD: Võ Thành Trung
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Chưa [...] T
* HT thông tin kế toán (P1)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD385 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Thế Hưng
-Khóa: K2015_D1
-Ngành:
T
T* Quản trị điều hành
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD440 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Hoàng Kiệt
-Khóa: K2017_D3
-Ngành:
T
Thứ năm
18/10/2018
* Hệ trợ giúp ra quyết định
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TH1 (chính quy)
-CBGD: Lê Ngọc Thạnh
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Tin [...] S
* Tài chính định lượng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI1CLC (chính quy)
-CBGD: Phùng Đức Nam
-Khóa: DHCLC43KI
-Ngành: Kiểm toán
S
S S
* IC3 - Các ứng dụng chính
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: IC3_1_K44 (chính quy)
-CBGD: Trương Việt Phương
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Chưa [...] C
* Tin học trong kinh doanh (EN)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AV2 (chính quy)
-CBGD: Lê Ngọc Thạnh
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Tiếng [...] C
C C
* IC3 - Cuộc sống trực tuyến
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: IC3_8_K44 (chính quy)
-CBGD: Trương Việt Phương
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Chưa [...] T
* IC3 - Máy tính cơ bản
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: IC3_13_K44 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Công Nam
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Chưa [...] T
T T
Thứ sáu
19/10/2018
* Thương mại điện tử
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TH1 (chính quy)
-CBGD: Trương Việt Phương
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Tin học quản [...] S
* Tin học trong kinh doanh (EN)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV3 (chính quy)
-CBGD: Lê Ngọc Thạnh
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Tiếng [...] S
S S
* IC3 - Các ứng dụng chính
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: IC3_2_K44 (chính quy)
-CBGD: Đỗ Thị Bích Lệ
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: [...] C
C C C
T T T* Quản trị điều hành
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD440 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Hoàng Kiệt
-Khóa: K2017_D3
-Ngành:
T
Thứ bảy
20/10/2018
S* Tin học trong kinh doanh (EN)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV1 (chính quy)
-CBGD: Lê Ngọc Thạnh
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Tiếng [...] S
S S
C* Thẩm định giá bất động sản
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BD1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quỳnh Hoa
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Bất [...] C
C C
T T T T
Chủ nhật
21/10/2018
S S S S
C C C C
T T T T
Thứ hai
22/10/2018
* Phân tích dữ liệu
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN7,8 (chính quy)
-CBGD: Trần Hà Quyên
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế toán doanh [...] S
S S S
* Khởi nghiệp kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: EM1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hoàng Kiệt
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị khởi [...] C
* IC3 - Máy tính cơ bản
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: IC3_12_K44 (chính quy)
-CBGD: Trần Lê Phúc Thịnh
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: [...] C
C C
* IC3 - Cuộc sống trực tuyến
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: IC3_6_K44 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Mạnh Tuấn
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Chưa [...] T
T* Tài chính định lượng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN1 (sau đại học)
-CBGD: Phùng Đức Nam
-Khóa: CHK27
-Ngành: Tài chính
T
* Quản trị điều hành
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD440 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Hoàng Kiệt
-Khóa: K2017_D3
-Ngành:
T
Thứ ba
23/10/2018
* Quản trị điều hành
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Thịnh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị
S
* Ngoại ngữ 2 P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thiên Phương
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tiếng Anh [...] S
S S
* IC3 - Các ứng dụng chính
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: IC3_1_K44 (chính quy)
-CBGD: Trương Việt Phương
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Chưa [...] C
* Báo cáo ngoại khóa - NH
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH3 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Ngân hàng
C
* Mô hình tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN3 (chính quy)
-CBGD: Phùng Đức Nam
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Tài chính
C
C
* IC3 - Cuộc sống trực tuyến
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: IC3_9_K44 (chính quy)
-CBGD: Bùi Xuân Huy
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Chưa [...] T
* IC3 - Máy tính cơ bản
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: IC3_14_K44 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Công Nam
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Chưa [...] T
T T