Ngày A302 (107 chỗ)A303 (50 chỗ)A304 (49 chỗ)A401 (100 chỗ)
Thứ sáu
22/11/2019
S* Tài chính định lượng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN7 (chính quy)
-CBGD: Dương Kha
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính
S
S S
* Hệ thống thông tin quản lý
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: EC2 (chính quy)
-CBGD: Phan Hiền
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Thương mại [...] C
C C C
T T T T
Thứ bảy
23/11/2019
S S S S
* Khoa học dữ liệu
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TT1 (chính quy)
-CBGD: Võ Hà Quang Định
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Thị trường [...] C
* Phỏng vấn học viên chương trình Đào tạo và Phát triển Đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn - [...] C C* Thi TOEIC
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện Ngôn ngữ - Quốc tế học
-Người Đ/ký: Dương Lê Ngọc Thy
C
T T T T
Chủ nhật
24/11/2019
S S S S
C C C C
T T T T
Thứ hai
25/11/2019
* ERP (HRM)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NS1 (chính quy)
-CBGD: Trần Lê Phúc Thịnh
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản lý nguồn nhân [...] S
* Hệ thống thông tin quản lý
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: ER1 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Quỳnh Nga
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: [...] S
S S
C* Tài chính định lượng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN3 (chính quy)
-CBGD: Phùng Đức Nam
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính
C
C C
T T T T
Thứ ba
26/11/2019
S* Hệ thống thông tin quản lý
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: ER1 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Quỳnh Nga
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: [...] S
S S
* Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: ST1 (chính quy)
-CBGD: Võ Hà Quang Định
-Khóa: [...] C
C C C
T T T T
Thứ tư
27/11/2019
* Kỹ năng thuyết trình bằng tiếng Anh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV1 (chính quy)
-CBGD: Dương Thị Thúy Uyên
-Khóa: [...] S
S S S
C* Lớp FN7 K43 học môn tài chính định lượng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Tài chính
-Người Đ/ký: GV [...] C
C C
T T T T
Thứ năm
28/11/2019
* Hệ thống thông tin quản lý
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: EC1 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Quỳnh Nga
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: [...] S
* Sinh hoạt lớp hk3.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: AV1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Mỹ Ngọc
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Tiếng Anh thương [...] S
* Kỹ năng Đọc TATM 5
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV2 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Tuyết Minh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tiếng [...] S
S
* Hệ thống thông tin quản lý
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BI1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn An Tế
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Hệ [...] C
C C C
T T T T
Thứ sáu
29/11/2019
S* Tài chính định lượng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN7 (chính quy)
-CBGD: Dương Kha
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính
S
S S
* Hệ thống thông tin quản lý
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: EC2 (chính quy)
-CBGD: Phan Hiền
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Thương mại [...] C
C C C
T T T T