Ngày A302 (107 chỗ)A303 (50 chỗ)A304 (49 chỗ)A401 (100 chỗ)B511 (40 chỗ)B512 (90 chỗ)B513 (93 chỗ)B515 (64 chỗ)B516 (58 chỗ)B517 (58 chỗ)
Thứ sáu
17/08/2018
* THI: kiểm tra Tiếng Anh Khóa 44 - ĐHCQ
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Quản lý đào tạo [...] S
* THI: kiểm tra Tiếng Anh Khóa 44 - ĐHCQ
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Quản lý đào tạo [...] S
* THI: kiểm tra Tiếng Anh Khóa 44 - ĐHCQ
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Quản lý đào tạo [...] S
* THI: kiểm tra Tiếng Anh Khóa 44 - ĐHCQ
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Quản lý đào tạo [...] S
S* Hệ thống thông tin quản lý
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BI1 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Quỳnh Nga
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: [...] S
* Phân tích thiết kế hệ thống
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: EC1_1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn An Tế
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Thương [...] S
* Phân tích thiết kế hướng đối tượng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TH1 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Văn Đức
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: [...] S
* Phân tích thiết kế hệ thống
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: EC1_2 (chính quy)
-CBGD: Bùi Xuân Huy
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Thương [...] S
* Tin học trong kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TA1 (chính quy)
-CBGD: Đỗ Thị Bích Lệ
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Thuế
S
* THI: kiểm tra Tiếng Anh Khóa 44 - ĐHCQ
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Quản lý đào tạo [...] C
* THI: kiểm tra Tiếng Anh Khóa 44 - ĐHCQ
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Quản lý đào tạo [...] C
* THI: kiểm tra Tiếng Anh Khóa 44 - ĐHCQ
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Quản lý đào tạo [...] C
* THI: kiểm tra Tiếng Anh Khóa 44 - ĐHCQ
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Quản lý đào tạo [...] C
C* Giới thiệu hệ hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BI2 (chính quy)
-CBGD: Bùi Xuân [...] C
* Tin học trong kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH5 (chính quy)
-CBGD: Thái Kim Phụng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
C
C* Dịch tễ học
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: QB1 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị bệnh viện
C
C
T T T* Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD440 (tại chức)
-CBGD: Hoàng Xuân Sơn
-Khóa: [...] T
T* Mô hình tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Triều Đông
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Tài chính
T
T T* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Thứ bảy
18/08/2018
* Lập trình mạng II
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TH1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Mạnh Tuấn
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Tin học quản [...] S
* THI: kiểm tra Tiếng Anh Khóa 44 - ĐHCQ
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Quản lý đào tạo [...] S
* THI: kiểm tra Tiếng Anh Khóa 44 - ĐHCQ
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Quản lý đào tạo [...] S
* THI: kiểm tra Tiếng Anh Khóa 44 - ĐHCQ
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Quản lý đào tạo [...] S
* Thi tuyển sinh CH đợt 2.2018
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo SĐH
-Người Đ/ký: Nguyễn Hữu Dũng
S
* Thi tuyển sinh CH đợt 2.2018
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo SĐH
-Người Đ/ký: Nguyễn Hữu Dũng
S
* Thi tuyển sinh CH đợt 2.2018
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo SĐH
-Người Đ/ký: Nguyễn Hữu Dũng
S
* Thi tuyển sinh CH đợt 2.2018
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo SĐH
-Người Đ/ký: Nguyễn Hữu Dũng
S
* Thi tuyển sinh CH đợt 2.2018
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo SĐH
-Người Đ/ký: Nguyễn Hữu Dũng
S
* Thi tuyển sinh CH đợt 2.2018
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo SĐH
-Người Đ/ký: Nguyễn Hữu Dũng
S
* THI: kiểm tra Tiếng Anh Khóa 44 - ĐHCQ
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Quản lý đào tạo [...] C
* Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BI1 (chính quy)
-CBGD: Võ Hà Quang Định
-Khóa: [...] C
* Lớp Kinh tế lượng nâng cao
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm PTDL Khoa T-TK
-Người Đ/ký: Nguyễn Thị [...] C
* THI: kiểm tra Tiếng Anh Khóa 44 - ĐHCQ
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Quản lý đào tạo [...] C
* Thi tuyển sinh CH đợt 2.2018
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo SĐH
-Người Đ/ký: Nguyễn Hữu Dũng
C
* Thi tuyển sinh CH đợt 2.2018
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo SĐH
-Người Đ/ký: Nguyễn Hữu Dũng
C
* Thi tuyển sinh CH đợt 2.2018
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo SĐH
-Người Đ/ký: Nguyễn Hữu Dũng
C
* Thi tuyển sinh CH đợt 2.2018
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo SĐH
-Người Đ/ký: Nguyễn Hữu Dũng
C
* Thi tuyển sinh CH đợt 2.2018
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo SĐH
-Người Đ/ký: Nguyễn Hữu Dũng
C
* Thi tuyển sinh CH đợt 2.2018
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo SĐH
-Người Đ/ký: Nguyễn Hữu Dũng
C
T T T T T T T T* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Chủ nhật
19/08/2018
* THI: kiểm tra Tiếng Anh Khóa 44 - ĐHCQ
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Quản lý đào tạo [...] S
* THI: kiểm tra Tiếng Anh Khóa 44 - ĐHCQ
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Quản lý đào tạo [...] S
* THI: kiểm tra Tiếng Anh Khóa 44 - ĐHCQ
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Quản lý đào tạo [...] S
* THI: kiểm tra Tiếng Anh Khóa 44 - ĐHCQ
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Quản lý đào tạo [...] S
* Thi tuyển sinh CH đợt 2.2018
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo SĐH
-Người Đ/ký: Nguyễn Hữu Dũng
S
* Thi tuyển sinh CH đợt 2.2018
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo SĐH
-Người Đ/ký: Nguyễn Hữu Dũng
S
* Thi tuyển sinh CH đợt 2.2018
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo SĐH
-Người Đ/ký: Nguyễn Hữu Dũng
S
* Thi tuyển sinh CH đợt 2.2018
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo SĐH
-Người Đ/ký: Nguyễn Hữu Dũng
S
* Lớp trung tâm
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
S
* Lớp trung tâm
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
S
* THI: kiểm tra Tiếng Anh Khóa 44 - ĐHCQ
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Quản lý đào tạo [...] C
* THI: kiểm tra Tiếng Anh Khóa 44 - ĐHCQ
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Quản lý đào tạo [...] C
* THI: kiểm tra Tiếng Anh Khóa 44 - ĐHCQ
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Quản lý đào tạo [...] C
* THI: kiểm tra Tiếng Anh Khóa 44 - ĐHCQ
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Quản lý đào tạo [...] C
* Thi tuyển sinh CH đợt 2.2018
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo SĐH
-Người Đ/ký: Nguyễn Hữu Dũng
C
* Thi tuyển sinh CH đợt 2.2018
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo SĐH
-Người Đ/ký: Nguyễn Hữu Dũng
C
* Thi tuyển sinh CH đợt 2.2018
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo SĐH
-Người Đ/ký: Nguyễn Hữu Dũng
C
* Thi tuyển sinh CH đợt 2.2018
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo SĐH
-Người Đ/ký: Nguyễn Hữu Dũng
C
* Lớp trung tâm
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
C
* Lớp trung tâm
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
C
T T T T T T T T T T
Thứ hai
20/08/2018
* THI: kiểm tra Tiếng Anh Khóa 44 - ĐHCQ
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Quản lý đào tạo [...] S
* THI: kiểm tra Tiếng Anh Khóa 44 - ĐHCQ
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Quản lý đào tạo [...] S
* THI: kiểm tra Tiếng Anh Khóa 44 - ĐHCQ
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Quản lý đào tạo [...] S
* THI: kiểm tra Tiếng Anh Khóa 44 - ĐHCQ
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Quản lý đào tạo [...] S
S* Hệ thống thông tin kế toán
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN7 (chính quy)
-CBGD: Phan Thị Bảo Quyên
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] S
* Thực hành thiết lập và thẩm định dự án
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: DT1 (chính quy)
-CBGD: Trần Thu [...] S
* Kỹ năng Đọc TATM 5
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phương Chi
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tiếng Anh [...] S
* Thẩm định kinh tế các dự án đầu tư
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: DT1 (chính quy)
-CBGD: Phùng Thanh [...] S
* Tin học trong kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH4 (chính quy)
-CBGD: Trương Việt Phương
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
S
* THI: kiểm tra Tiếng Anh Khóa 44 - ĐHCQ
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Quản lý đào tạo [...] C
* THI: kiểm tra Tiếng Anh Khóa 44 - ĐHCQ
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Quản lý đào tạo [...] C
* THI: kiểm tra Tiếng Anh Khóa 44 - ĐHCQ
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Quản lý đào tạo [...] C
* THI: kiểm tra Tiếng Anh Khóa 44 - ĐHCQ
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Quản lý đào tạo [...] C
C* Toán cho tin học
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: EC1 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Văn Đức
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Thương mại điện [...] C
C* Tư duy sáng tạo truyền thông tiếp thị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR4 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Phước Nghĩa
-Khóa: [...] C
* ERP - Trade and Logistics
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: ERP_5 (chính quy)
-CBGD: Phan Hiền
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Hệ thống thông tin kế toán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI4CLC (chính quy)
-CBGD: Phan Thị Bảo Quyên
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: [...] C
T T T* Luật kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD440 (tại chức)
-CBGD: Trần Thị Minh Đức
-Khóa: K2017_D3
-Ngành:
T
T* Hệ thống thông tin kế toán III
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN01 (chính quy)
-CBGD: Phạm Trà Lam
-Khóa: VB2K19B
-Ngành: [...] T
* IC3 - Máy tính cơ bản
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: IC3_12 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Mạnh Tuấn
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Chưa [...] T
* Mô hình tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN02 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Thị Cẩm Hà
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Tài chính
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Thứ ba
21/08/2018
* THI: kiểm tra Tiếng Anh Khóa 44 - ĐHCQ
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Quản lý đào tạo [...] S
* THI: kiểm tra Tiếng Anh Khóa 44 - ĐHCQ
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Quản lý đào tạo [...] S
* THI: kiểm tra Tiếng Anh Khóa 44 - ĐHCQ
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Quản lý đào tạo [...] S
* THI: kiểm tra Tiếng Anh Khóa 44 - ĐHCQ
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Quản lý đào tạo [...] S
S* Quản trị chiến lược
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TF1 (chính quy)
-CBGD: Trần Đăng Khoa
-Khóa: DHCQK42HPR
-Ngành: Toán tài chính
S
* Kế toán quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KO1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Dũng Hải
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Kế toán Công
S
* Hình thái - Cú pháp học
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV1 (chính quy)
-CBGD: Trần Xuân Bình
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tiếng [...] S
S S
* THI: kiểm tra Tiếng Anh Khóa 44 - ĐHCQ
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Quản lý đào tạo [...] C
* THI: kiểm tra Tiếng Anh Khóa 44 - ĐHCQ
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Quản lý đào tạo [...] C
* THI: kiểm tra Tiếng Anh Khóa 44 - ĐHCQ
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Quản lý đào tạo [...] C
* THI: kiểm tra Tiếng Anh Khóa 44 - ĐHCQ
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Quản lý đào tạo [...] C
C* ERP - Trade and Logistics
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: ERP_6 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Quỳnh Nga
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Chưa [...] C
* Nguyên lý thẩm định giá
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TF1 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Kiều Tiên
-Khóa: DHCQK42HPR
-Ngành: Toán tài [...] C
* Hệ thống thông tin kế toán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN8 (chính quy)
-CBGD: Phan Thị Bảo Quyên
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] C
C* Ngữ Âm - Âm vị học
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AV1 (chính quy)
-CBGD: Trần Xuân Bình
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tiếng [...] C
* IC3 - Cuộc sống trực tuyến
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: IC3_34 (chính quy)
-CBGD: Trương Việt Phương
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Chưa [...] T
T T T T T T T* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Thứ tư
22/08/2018
* THI: kiểm tra Tiếng Anh Khóa 44 - ĐHCQ
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Quản lý đào tạo [...] S
* THI: kiểm tra Tiếng Anh Khóa 44 - ĐHCQ
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Quản lý đào tạo [...] S
* THI: kiểm tra Tiếng Anh Khóa 44 - ĐHCQ
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Quản lý đào tạo [...] S
* THI: kiểm tra Tiếng Anh Khóa 44 - ĐHCQ
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Quản lý đào tạo [...] S
S S S* ERP - Trade and Logistics
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: ERP_7 (chính quy)
-CBGD: Bùi Xuân Huy
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Chưa xếp [...] S
* Mạng và truyền thông
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TD1 (chính quy)
-CBGD: Đặng Thái Thịnh
-Khóa: DHCQK41HPR
-Ngành: Thống kê kinh [...] S
* Tin học trong kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH6 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Mạnh Tuấn
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
S
* THI: kiểm tra Tiếng Anh Khóa 44 - ĐHCQ
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Quản lý đào tạo [...] C
* THI: kiểm tra Tiếng Anh Khóa 44 - ĐHCQ
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Quản lý đào tạo [...] C
* THI: kiểm tra Tiếng Anh Khóa 44 - ĐHCQ
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Quản lý đào tạo [...] C
* THI: kiểm tra Tiếng Anh Khóa 44 - ĐHCQ
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Quản lý đào tạo [...] C
C* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BI1 (chính quy)
-CBGD: Thái Hồng Phúc
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Hệ thống thông tin [...] C
* Giới thiệu hệ hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: EC1 (chính quy)
-CBGD: Phan [...] C
* ERP - Accounting and Financials
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: ERP_3 (chính quy)
-CBGD: Đặng Thái Thịnh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Chưa xếp [...] C
* Hệ thống thông tin kế toán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN3 (chính quy)
-CBGD: Phan Thị Bảo Quyên
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] C
* Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BI2 (chính quy)
-CBGD: Võ Hà Quang Định
-Khóa: [...] C
T T T* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD440 (tại chức)
-CBGD: Trần Văn Việt
-Khóa: K2017_D3
-Ngành:
T
T T* IC3 - Máy tính cơ bản
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: IC3_12 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Mạnh Tuấn
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Chưa [...] T
T* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Thứ năm
23/08/2018
* Hệ quản trị cơ sở dữ liệu II
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TH1 (chính quy)
-CBGD: Phan Hiền
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: [...] S
* THI: kiểm tra Tiếng Anh Khóa 44 - ĐHCQ
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Quản lý đào tạo [...] S
* ERP - Trade and Logistics
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: ERP_8 (chính quy)
-CBGD: Võ Hà Quang Định
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Chưa [...] S
* THI: kiểm tra Tiếng Anh Khóa 44 - ĐHCQ
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Quản lý đào tạo [...] S
S* Hệ thống thông tin kế toán III
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN1CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phước Bảo Ấn
-Khóa: [...] S
* Tin học trong kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TT1 (chính quy)
-CBGD: Đỗ Thị Bích Lệ
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Thị [...] S
* Dịch vụ mạng Internet
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: EC1 (chính quy)
-CBGD: Đặng Thái Thịnh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Thương mại điện [...] S
* Thẩm định kinh tế các dự án đầu tư
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TG1 (chính quy)
-CBGD: Trần Thu [...] S
* Tin học trong kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: PF1 (chính quy)
-CBGD: Hứa Thị Ngọc Nga
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài [...] S
* THI: kiểm tra Tiếng Anh Khóa 44 - ĐHCQ
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Quản lý đào tạo [...] C
* THI: kiểm tra Tiếng Anh Khóa 44 - ĐHCQ
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Quản lý đào tạo [...] C
* THI: kiểm tra Tiếng Anh Khóa 44 - ĐHCQ
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Quản lý đào tạo [...] C
* THI: kiểm tra Tiếng Anh Khóa 44 - ĐHCQ
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Quản lý đào tạo [...] C
C* Phân tích thiết kế hệ thống
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BI2 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Văn Đức
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Hệ [...] C
* Kinh tế lượng tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BR1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Triều Đông
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị rủi [...] C
* Marketing căn bản
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Hùng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: MARKETING
C
* Tin học trong kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: PF2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn An Tế
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính [...] C
* Tin học trong kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Xuân Huy
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
C
* IC3 - Cuộc sống trực tuyến
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: IC3_34 (chính quy)
-CBGD: Trương Việt Phương
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Chưa [...] T
T T T T T T T* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Thứ sáu
24/08/2018
* THI: kiểm tra Tiếng Anh Khóa 44 - ĐHCQ
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Quản lý đào tạo [...] S
* THI: kiểm tra Tiếng Anh Khóa 44 - ĐHCQ
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Quản lý đào tạo [...] S
* THI: kiểm tra Tiếng Anh Khóa 44 - ĐHCQ
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Quản lý đào tạo [...] S
* THI: kiểm tra Tiếng Anh Khóa 44 - ĐHCQ
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Quản lý đào tạo [...] S
S* Hệ thống thông tin quản lý
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BI1 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Quỳnh Nga
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: [...] S
* Phân tích thiết kế hệ thống
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: EC1_1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn An Tế
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Thương [...] S
* Phân tích thiết kế hướng đối tượng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TH1 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Văn Đức
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: [...] S
* Phân tích thiết kế hệ thống
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: EC1_2 (chính quy)
-CBGD: Bùi Xuân Huy
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Thương [...] S
* Tin học trong kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TA1 (chính quy)
-CBGD: Đỗ Thị Bích Lệ
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Thuế
S
* THI: kiểm tra Tiếng Anh Khóa 44 - ĐHCQ
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Quản lý đào tạo [...] C
* THI: kiểm tra Tiếng Anh Khóa 44 - ĐHCQ
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Quản lý đào tạo [...] C
* THI: kiểm tra Tiếng Anh Khóa 44 - ĐHCQ
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Quản lý đào tạo [...] C
* THI: kiểm tra Tiếng Anh Khóa 44 - ĐHCQ
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Quản lý đào tạo [...] C
C* Giới thiệu hệ hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BI2 (chính quy)
-CBGD: Bùi Xuân [...] C
* Tin học trong kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH5 (chính quy)
-CBGD: Thái Kim Phụng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
C
C* Dịch tễ học
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: QB1 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị bệnh viện
C
C
T T T T T* Mô hình tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Triều Đông
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Tài chính
T
T T* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T