Ngày A302 (107 chỗ)A303 (50 chỗ)A304 (49 chỗ)A401 (100 chỗ)B511 (40 chỗ)B512 (90 chỗ)B513 (93 chỗ)B515 (64 chỗ)B516 (58 chỗ)B517 (58 chỗ)
Chủ nhật
25/02/2018
* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S
* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C
* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T
Thứ hai
26/02/2018
S* Cơ sở dữ liệu
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BI1 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Văn Đức
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Hệ thống thông [...] S
S* Hệ quản trị cơ sở dữ liệu I
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TH1 (chính quy)
-CBGD: Phan Hiền
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: [...] S
S S S S* Hệ thống thông tin kế toán II
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN1 (chính quy)
-CBGD: Phan Thị Bảo Quyên
-Khóa: [...] S
S
C C C C C C C C* Hệ thống thông tin kế toán II
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN7 (chính quy)
-CBGD: Phan Thị Bảo Quyên
-Khóa: [...] C
C
T T T* Thống kê ứng dụng trong kinh doanh và kinh tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD440 (tại chức)
-CBGD: Trần Hà Quyên
-Khóa: [...] T
T T* Mô hình tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN01 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Thị Cẩm Hà
-Khóa: VB2K19
-Ngành: Tài chính
T
T* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Thứ ba
27/02/2018
S S S* Lập trình hướng đối tượng II
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TH1 (chính quy)
-CBGD: Thái Kim Phụng
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Tin [...] S
S* Kinh tế lượng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TD1 (chính quy)
-CBGD: Ngô Thị Tường Nam
-Khóa: DHCQK42HPR
-Ngành: Thống kê kinh [...] S
S S* Quản trị chiến lược
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: CL1 (chính quy)
-CBGD: Trần Đăng Khoa
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Quản trị chất [...] S
* Thống kê và tin học trong y học
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: QB1 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị bệnh [...] S
C* Cơ sở dữ liệu
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BI2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn An Tế
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Hệ thống thông [...] C
C* Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TD1 (chính quy)
-CBGD: Phan Hiền
-Khóa: DHCQK41HPR
-Ngành: Thống [...] C
C C C C* Hệ thống thông tin kế toán II
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KO1 (chính quy)
-CBGD: Phan Thị Bảo Quyên
-Khóa: [...] C
C
T T T T T T T* Mô hình tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD411 (tại chức)
-CBGD: Huỳnh Thị Cẩm Hà
-Khóa: K2016_D1
-Ngành:
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Thứ tư
28/02/2018
* Cơ sở dữ liệu
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: EC1 (chính quy)
-CBGD: Phan Hiền
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Thương mại điện tử
S
S S S S* Tiếng Anh trong y khoa P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: QB1 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị bệnh viện
S
S* Lớp AV1 K42 học môn Kỹ năng nghe TATM4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Ngoại ngữ kinh tế
-Người [...] S
* Hệ thống thông tin kế toán II
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KO2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Bích Liên
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: [...] S
* Kiểm toán 1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN2 (chính quy)
-CBGD: Lê Vũ Ngọc Thanh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán doanh [...] S
* Tập huấn sử dụng HRM
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Tổ chức - Hành chính
-Người Đ/ký: Võ Tiến [...] C
C C C C* Cơ sở lập trình
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TF1_1 (chính quy)
-CBGD: Phan Hiền
-Khóa: DHCQK42HPR
-Ngành: Toán tài chính
C
* Cơ sở lập trình
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TF1_2 (chính quy)
-CBGD: Đỗ Thị Bích Lệ
-Khóa: DHCQK42HPR
-Ngành: Toán tài [...] C
C* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN5 (chính quy)
-CBGD: Thái Hồng Phúc
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
C
* Kiểm toán 1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu Hiền
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán doanh [...] C
T T T* Thống kê ứng dụng trong kinh doanh và kinh tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD440 (tại chức)
-CBGD: Trần Hà Quyên
-Khóa: [...] T
T T T T* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Thứ năm
01/03/2018
S S S S S S S* Luật hiến pháp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: LA2 (chính quy)
-CBGD: Võ Trí Hảo
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Luật kinh doanh
S
S* Quản lý y tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: QB1 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị bệnh viện
S
* Lớp KI1 CLC K41 học môn kế toán quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Kế toán
-Người Đ/ký: [...] C
C C C C C C C* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Anh Thư
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh doanh thương [...] C
* Kiến trúc hệ thống
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BI1 (chính quy)
-CBGD: Võ Hà Quang Định
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Hệ thống [...] C
T T T T T T T* Mô hình tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD411 (tại chức)
-CBGD: Huỳnh Thị Cẩm Hà
-Khóa: K2016_D1
-Ngành:
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Thứ sáu
02/03/2018
S* Kiến trúc hệ thống
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BI2 (chính quy)
-CBGD: Võ Hà Quang Định
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Hệ thống [...] S
S* Thị trường tài chính và các định chế tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TD1 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị [...] S
S S S S S* Kỹ năng Đọc TATM 4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Phương Dung
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tiếng [...] S
C* Tin học trong kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TD1 (chính quy)
-CBGD: Trương Việt Phương
-Khóa: DHCQK42HPR
-Ngành: Thống kê [...] C
C* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BI1 (chính quy)
-CBGD: Hà Thanh Bích Loan
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Hệ thống thông [...] C
C C C C* Phân tích nghiệp vụ
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: EC1 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Quỳnh Nga
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Thương mại [...] C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: CL1 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Cẩm
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị chất lượng
C
T T T* Thống kê ứng dụng trong kinh doanh và kinh tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD440 (tại chức)
-CBGD: Trần Hà Quyên
-Khóa: [...] T
T T T* Kinh tế vi mô I
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT01 (chính quy)
-CBGD: Lâm Mạnh Hà
-Khóa: VB2K20B
-Ngành: Ngoại Thương
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Thứ bảy
03/03/2018
S* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BI2 (chính quy)
-CBGD: Hà Thanh Bích Loan
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Hệ thống thông [...] S
* Ôn thi tiếng anh đầu ra CH tỉnh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo SĐH
-Người Đ/ký: Trần [...] S
S S S S S S* Kiểm toán 1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN7 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Giang Tân
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán doanh [...] S
C C* Ôn thi tiếng anh đầu ra CH tỉnh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo SĐH
-Người Đ/ký: Trần [...] C
C C* Kế toán tài chính cao cấp 1
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: KN4 (sau đại học)
-CBGD: Bùi Văn Dương
-Khóa: CHK27
-Ngành: [...] C
* Lớp trung tâm
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
C
* Kinh doanh quốc tế I
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FT2 (chính quy)
-CBGD: Trương Thị Minh Lý
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngoại [...] C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 16 (chính quy)
-CBGD: Thái Hồng Phúc
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 18 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Diệu Chi
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
T T T T T T T* Mô hình tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD411 (tại chức)
-CBGD: Huỳnh Thị Cẩm Hà
-Khóa: K2016_D1
-Ngành:
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Chủ nhật
04/03/2018
* Tổ chức thi vòng loại Hội thi Olympic Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn [...] S
* Tổ chức thi vòng loại Hội thi Olympic Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn [...] S
* Tổ chức thi vòng loại Hội thi Olympic Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn [...] S
* Tổ chức thi vòng loại Hội thi Olympic Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn [...] S
S S S S* Lớp trung tâm
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
S
* Lớp trung tâm
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
S
C C C C C* Kế toán tài chính cao cấp 1
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: KN4 (sau đại học)
-CBGD: Bùi Văn Dương
-Khóa: CHK27
-Ngành: [...] C
C C* Lớp trung tâm
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
C
* Lớp trung tâm
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
C
T T T T T T T T T T