Ngày A302 (107 chỗ)A303 (50 chỗ)A304 (49 chỗ)A401 (100 chỗ)B511 (40 chỗ)B512 (90 chỗ)B513 (93 chỗ)B515 (64 chỗ)B516 (58 chỗ)B517 (58 chỗ)
Thứ năm
02/04/2020
* Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương S* Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương S* Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương S* Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương S* Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương S* Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương S* Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương S* Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương S* Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương S* Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương S
* Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương C* Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương C* Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương C* Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương C* Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương C* Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương C* Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương C* Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương C* Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương C* Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương C
* Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương T* Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương T* Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương T* Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương T* Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương T* Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương T* Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương T* Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương T* Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương T* Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương T
Thứ sáu
03/04/2020
S S S S S* Thực hành hệ thống thông tin kế toán
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN9 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Văn Hiếu, [...] S
* ERP (SCM)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: ERPSCM_20 (chính quy)
-CBGD: Trương Hồng Ngọc
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
S
* Cơ sở dữ liệu
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: EC1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn An Tế
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Thương mại điện [...] S
* Data Science
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: DS_38 (chính quy)
-CBGD: Trương Việt Phương
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Kế toán công
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN4 (chính quy)
-CBGD: Đậu Thị Kim Thoa
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kế toán doanh [...] S
C C C C C* Thực hành hệ thống thông tin kế toán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN3 (chính quy)
-CBGD: Lương Đức Thuận
-Khóa: [...] C
C* ERP (SCM)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: ERPSCM_21 (chính quy)
-CBGD: Trịnh Huỳnh Quang Cảnh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
C
* Data Science
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: DS_39 (chính quy)
-CBGD: Đặng Thái Thịnh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
C
T T T T T T* Hệ thống thông tin kế toán (Phần 1)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: TC18TP2KT1, TC18TP4KT1 (tại chức)
-CBGD: Huỳnh Văn Hiếu
-Khóa: K2018TC_D2
-Ngành: [...] T
T* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Thứ bảy
04/04/2020
S S S S S* Thực hành hệ thống thông tin kế toán
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN4 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Văn Hiếu, [...] S
* ERP (SCM)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: ERPSCM_24 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thị Trúc Ly
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
S
S* Data Science
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: DS_40 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Mạnh Tuấn
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Quản trị dự án TMĐT
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: EC1 (chính quy)
-CBGD: Thái Kim Phụng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Thương mại [...] S
* Phần mềm hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: HPTC.II.BI1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Xuân [...] C
C C C C* Kinh tế lượng tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN6 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Triều Đông
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính
C
* Ứng dụng tin học trong tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TF1 (chính quy)
-CBGD: Trần Gia Tùng
-Khóa: DHCQK43HPR
-Ngành: [...] C
* Phân tích nghiệp vụ
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: EC2 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Ngọc Liễu
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Thương mại điện [...] C
* Thương mại điện tử
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: HPTC.I.1 (chính quy)
-CBGD: Trương Việt Phương
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Ngoại Thương
C
* Thương mại điện tử
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: EM1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Mạnh Tuấn
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị khởi [...] C
T T T T T T* Thực hành hệ thống thông tin kế toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN01 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Văn Hiếu, [...] T
T* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Chủ nhật
05/04/2020
S S S S* Thi TS CH đợt 1 2020
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện đào tạo SDH
-Người Đ/ký: Nguyễn Ngọc Thái
S
* Thi TS CH đợt 1 2020
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện đào tạo SDH
-Người Đ/ký: Nguyễn Ngọc Thái
S
* Thi TS CH đợt 1 2020
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện đào tạo SDH
-Người Đ/ký: Nguyễn Ngọc Thái
S
* Thi TS CH đợt 1 2020
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện đào tạo SDH
-Người Đ/ký: Nguyễn Ngọc Thái
S
* Lớp trung tâm
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
S
* Lớp trung tâm
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
S
C C C C* Thi TS CH đợt 1 2020
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện đào tạo SDH
-Người Đ/ký: Nguyễn Ngọc Thái
C
* Thi TS CH đợt 1 2020
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện đào tạo SDH
-Người Đ/ký: Nguyễn Ngọc Thái
C
* Thi TS CH đợt 1 2020
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện đào tạo SDH
-Người Đ/ký: Nguyễn Ngọc Thái
C
* Thi TS CH đợt 1 2020
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện đào tạo SDH
-Người Đ/ký: Nguyễn Ngọc Thái
C
* Lớp trung tâm
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
C
* Lớp trung tâm
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
C
T T T T* Thi TS CH đợt 1 2020
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện đào tạo SDH
-Người Đ/ký: Nguyễn Ngọc Thái
T
* Thi TS CH đợt 1 2020
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện đào tạo SDH
-Người Đ/ký: Nguyễn Ngọc Thái
T
* Thi TS CH đợt 1 2020
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện đào tạo SDH
-Người Đ/ký: Nguyễn Ngọc Thái
T
* Thi TS CH đợt 1 2020
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện đào tạo SDH
-Người Đ/ký: Nguyễn Ngọc Thái
T
* Thi TS CH đợt 1 2020
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện đào tạo SDH
-Người Đ/ký: Nguyễn Ngọc Thái
T
* Thi TS CH đợt 1 2020
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện đào tạo SDH
-Người Đ/ký: Nguyễn Ngọc Thái
T
Thứ hai
06/04/2020
S S S S S* Thực hành hệ thống thông tin kế toán
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN5 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Văn Hiếu, [...] S
* Cơ sở dữ liệu
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BI1 (chính quy)
-CBGD: Phan Hiền
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Hệ thống thông tin [...] S
* ERP (SCM)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: ERPSCM_12 (chính quy)
-CBGD: Trương Hồng Ngọc
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
S
* Marketing kỹ thuật số (IB,FT)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: HPTC.I.2 (chính quy)
-CBGD: Đỗ Thị Hải Ninh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Ngoại [...] S
S
* Data Science
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: DS_14 (chính quy)
-CBGD: Đặng Thái Thịnh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
C C C C C C* Giới thiệu hệ hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: ER1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Xuân [...] C
C* ERP (SCM)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: ERPSCM_13 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thị Trúc Ly
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
C
T T T T T T* Hệ thống thông tin kế toán (Phần 1)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: TC18TP2KT1, TC18TP4KT1 (tại chức)
-CBGD: Huỳnh Văn Hiếu
-Khóa: K2018TC_D2
-Ngành: [...] T
T* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Thứ ba
07/04/2020
S* Data Science
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: DS_15 (chính quy)
-CBGD: Hồ Thị Thanh Tuyến
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
S S S* Chiến lược kinh doanh thương mại điện tử
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: EC1 (chính quy)
-CBGD: Thái Kim Phụng
-Khóa: [...] S
* Phân tích thiết kế hệ thống
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: ST1 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Văn Đức
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Công [...] S
* ERP (SCM)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: ERPSCM_14 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Ngọc Như Ý
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
S
* Kế toán công
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN7 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Cẩm Hồng
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kế toán doanh [...] S
* Tài chính định lượng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: HPTC.A.1 (chính quy)
-CBGD: Phùng Đức Nam
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị rủi [...] S
C C C C C* Thực hành hệ thống thông tin kế toán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN6 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Văn Hiếu, [...] C
* Quản trị marketing
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR2 (chính quy)
-CBGD: Đỗ Thị Hải Ninh
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: MARKETING
C
* Phân tích nghiệp vụ
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: EC1 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Ngọc Liễu
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Thương mại điện [...] C
* Data Science
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: DS_34 (chính quy)
-CBGD: Trần Lê Phúc Thịnh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* ERP (SCM)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: ERPSCM_15 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Ngọc Như Ý
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
C
T T T T T T* Mô hình tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN01 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Thị Cẩm Hà
-Khóa: VB2K20B
-Ngành: Tài chính
T
T* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Thứ tư
08/04/2020
* Phát triển ứng dụng web
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BI1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Mạnh Tuấn
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Hệ thống [...] S
* Data Science
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: DS_17 (chính quy)
-CBGD: Phạm Trung Tấn
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
S S S* Thực hành hệ thống thông tin kế toán
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN1 (chính quy)
-CBGD: Lương Đức Thuận
-Khóa: [...] S
* Cơ sở dữ liệu
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: EC2 (chính quy)
-CBGD: Phan Hiền
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Thương mại điện tử
S
* Phát triển ứng dụng Desktop
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: ST1 (chính quy)
-CBGD: Thái Kim Phụng
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Công nghệ [...] S
* Data Science
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: DS_35 (chính quy)
-CBGD: Trương Việt Phương
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* ERP (SCM)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: ERPSCM_16 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Ngọc Như Ý
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
S
C* Data Science
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: DS_18 (chính quy)
-CBGD: Đặng Thái Thịnh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
C C C* Thực hành hệ thống thông tin kế toán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN7 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Văn Hiếu, [...] C
C* ERP (SCM)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: ERPSCM_17 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Ngọc Như Ý
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
C
* Data Science
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: DS_36 (chính quy)
-CBGD: Bùi Xuân Huy
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Kế toán công
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN8 (chính quy)
-CBGD: Phan Thị Thúy Quỳnh
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kế toán doanh [...] C
T T T T T T T* Hệ thống thông tin kế toán (Phần 1)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V219TP2KT1 (tại chức)
-CBGD: Lương Đức Thuận
-Khóa: K2019VB2_D2
-Ngành:
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Thứ năm
09/04/2020
S S S S S* Thực hành hệ thống thông tin kế toán
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN2 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Văn Hiếu, [...] S
S* ERP (SCM)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: ERPSCM_18 (chính quy)
-CBGD: Trịnh Huỳnh Quang Cảnh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
S
* Data Science
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: DS_37 (chính quy)
-CBGD: Trần Lê Phúc Thịnh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
S
C C C C C* Thực hành hệ thống thông tin kế toán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN8 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Văn Hiếu, [...] C
* Kiến trúc hệ thống
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BI1 (chính quy)
-CBGD: Võ Hà Quang Định
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Hệ thống [...] C
* ERP (SCM)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: ERPSCM_19 (chính quy)
-CBGD: Trịnh Huỳnh Quang Cảnh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
C
* Quản trị marketing
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR4 (chính quy)
-CBGD: Đỗ Thị Hải Ninh
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: MARKETING
C
* Quản lý khu vực Công
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: PF1 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Tài chính công
C
T T T T T T T T* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T