Ngày A302 (107 chỗ)A303 (50 chỗ)A304 (49 chỗ)A401 (100 chỗ)B511 (40 chỗ)B512 (90 chỗ)B513 (93 chỗ)B515 (64 chỗ)B516 (58 chỗ)B517 (58 chỗ)
Thứ hai
23/04/2018
S* Cơ sở lập trình
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BI1 (chính quy)
-CBGD: Đỗ Thị Bích Lệ
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Hệ thống [...] S
S* Hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP system)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TH1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Xuân [...] S
S* Lớp EC1 K42 học môn thương mại điện tử
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Công nghệ thông tin [...] S
S S S S
C C C C C* Cơ sở lập trình
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: EC1 (chính quy)
-CBGD: Hứa Thị Ngọc Nga
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Thương mại [...] C
C* Kỹ thuật quản trị chất lượng I
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: CL2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hoàng Kiệt
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: [...] C
C C
T T T* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN (P2)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD440 (tại chức)
-CBGD: Ninh Văn Toản
-Khóa: K2017_D3
-Ngành: [...] T
T T T T* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Thứ ba
24/04/2018
S* Giao tiếp kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TD1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quang Anh
-Khóa: DHCQK42HPR
-Ngành: Thống kê kinh [...] S
S* Phát triển hệ thống thông tin kinh tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TH1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Xuân Huy
-Khóa: [...] S
S* Thương mại điện tử
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: EC1 (chính quy)
-CBGD: Thái Kim Phụng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Thương mại điện [...] S
S S* Lớp 23 K43 học môn tiếng anh HP2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Ngoại ngữ kinh tế
-Người Đ/ký: [...] S
S
C* Cơ sở lập trình
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BI2 (chính quy)
-CBGD: Đỗ Thị Bích Lệ
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Hệ thống [...] C
C* Hệ quản trị cơ sở dữ liệu I
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TD1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Trung Trực
-Khóa: [...] C
C* Sử dụng bản đồ địa chính trong TĐG
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TG1 (chính quy)
-CBGD: Văn Ngọc Trúc [...] C
C C C C
T* HT thông tin kế toán (P1)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD381 (tại chức)
-CBGD: Lương Đức Thuận
-Khóa: K2014_D2
-Ngành:
T
T T T T T T* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Thứ tư
25/04/2018
* Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương S* Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương S* Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương S* Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương S* Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương S* Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương S* Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương S* Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương S* Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương S* Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương S
* Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương C* Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương C* Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương C* Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương C* Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương C* Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương C* Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương C* Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương C* Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương C* Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương C
* Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương T* Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương T* Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương T* Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương T* Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương T* Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương T* Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương T* Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương T* Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương T* Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương T
Thứ năm
26/04/2018
S* Mô hình tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TF1 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Thị Phương Anh
-Khóa: DHCQK41HPR
-Ngành: Toán tài [...] S
S S S S S S S S
C C C* Đảm bảo và kiểm soát chất lượng phần mềm
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TH1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Mạnh [...] C
C C C C C* Phân tích nghiệp vụ
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BI1 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Quỳnh Nga
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Hệ thống [...] C
T* HT thông tin kế toán (P1)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD381 (tại chức)
-CBGD: Lương Đức Thuận
-Khóa: K2014_D2
-Ngành:
T
T T T T T T* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Thứ sáu
27/04/2018
S* Phân tích nghiệp vụ
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BI2 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Quỳnh Nga
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Hệ thống [...] S
S* Dự báo trong KD và kinh tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TD1 (chính quy)
-CBGD: Võ Thị Lan
-Khóa: DHCQK41HPR
-Ngành: [...] S
S S S* Lớp TG2 K41 học môn Sử dụng bản đồ địa chính trong TĐG
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa [...] S
S S
* Hệ thống thông tin kế toán II
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI4CLC (chính quy)
-CBGD: Phan Thị Bảo Quyên
-Khóa: [...] C
* Cơ sở lập trình
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BI1 (chính quy)
-CBGD: Đỗ Thị Bích Lệ
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Hệ thống [...] C
C C C C C C C* Hành vi tổ chức
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: CL1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Chương
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị chất [...] C
T T T* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN (P2)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD440 (tại chức)
-CBGD: Ninh Văn Toản
-Khóa: K2017_D3
-Ngành: [...] T
T T T T* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Thứ bảy
28/04/2018
S* Cơ sở lập trình
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BI2 (chính quy)
-CBGD: Đỗ Thị Bích Lệ
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Hệ thống [...] S
S S S S S S* Lớp trung tâm
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
S
* Kiểm toán 1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN7 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Giang Tân
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán doanh [...] S
C C C* Phát triển hệ thống thông tin kinh tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TH1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Xuân Huy
-Khóa: [...] C
C* Kỹ thuật quản trị chất lượng I
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: CL1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hoàng Kiệt
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: [...] C
* Lớp trung tâm
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
C
* Thương mại quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FT2 (chính quy)
-CBGD: Ngô Thị Hải Xuân
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngoại Thương
C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 16 (chính quy)
-CBGD: Thái Hồng Phúc
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 18 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Diệu Chi
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
T T T T T T T T* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Chủ nhật
29/04/2018
S S S S* Bố trí lớp NCS K2017 Đợt 1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT SĐH
-Người Đ/ký: Đặng Thị Mỹ [...] S
S* Thi Cơ sở lập trình
-T/gian: 07g00
-Khóa: DHCQK42HPR
-Ngành: Toán tài chính

* Thi Tin học trong kinh doanh
-T/gian: 09g15
-Khóa: DHCQK42HPR
-Ngành: Thống [...] S
* Thi Cơ sở lập trình
-T/gian: 07g00
-Khóa: DHCQK42HPR
-Ngành: Toán tài chính

* Thi Phân tích nghiệp vụ
-T/gian: 09g15
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Thương mại [...] S
* Lớp trung tâm
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
S
* Lớp trung tâm
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
S
C C C C C C* Thi Hệ quản trị cơ sở dữ liệu I
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Tin học quản lý
C
C* Lớp trung tâm
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
C
* Lớp trung tâm
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
C
T T T T T T T T T T
Thứ hai
30/04/2018
* Nghỉ Lễ 30/4 S* Nghỉ Lễ 30/4 S* Nghỉ Lễ 30/4 S* Nghỉ Lễ 30/4 S* Nghỉ Lễ 30/4 S* Nghỉ Lễ 30/4 S* Nghỉ Lễ 30/4 S* Nghỉ Lễ 30/4 S* Nghỉ Lễ 30/4 S* Nghỉ Lễ 30/4 S
* Nghỉ Lễ 30/4 C* Nghỉ Lễ 30/4 C* Nghỉ Lễ 30/4 C* Nghỉ Lễ 30/4 C* Nghỉ Lễ 30/4 C* Nghỉ Lễ 30/4 C* Nghỉ Lễ 30/4 C* Nghỉ Lễ 30/4 C* Nghỉ Lễ 30/4 C* Nghỉ Lễ 30/4 C
* Nghỉ Lễ 30/4 T* Nghỉ Lễ 30/4 T* Nghỉ Lễ 30/4 T* Nghỉ Lễ 30/4 T* Nghỉ Lễ 30/4 T* Nghỉ Lễ 30/4 T* Nghỉ Lễ 30/4 T* Nghỉ Lễ 30/4 T* Nghỉ Lễ 30/4 T* Nghỉ Lễ 30/4 T