Ngày A302 (107 chỗ)A303 (50 chỗ)A304 (49 chỗ)A401 (100 chỗ)B511 (40 chỗ)B512 (90 chỗ)B513 (93 chỗ)B515 (64 chỗ)B516 (58 chỗ)B517 (58 chỗ)
Thứ bảy
23/09/2017
* Lớp Kinh tế lượng nâng cao 1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm PTDL Khoa T-TK
-Người Đ/ký: Nguyễn [...] S
* Bố trí lớp NCS K2017 Đợt 1 môn PP NC định tính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT [...] S
S* Tin học trong kinh doanh (EN)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV1 (chính quy)
-CBGD: Lê Ngọc Thạnh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tiếng [...] S
* Lớp Tin học
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
S
* Toán cho tin học
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: EC1 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Văn Đức
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Thương mại điện [...] S
* Thi Môi trường kinh doanh
-T/gian: 07g00
-Khóa: CHK26
-Ngành: Quản trị kinh doanh

* Thi Quản trị định chế tài chính
-T/gian: 09g15
-Khóa: [...] S
* Kế toán tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN3 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Phương Thanh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: PF2 (chính quy)
-CBGD: Võ Thị Lan
-Khóa: [...] S
* Lớp Tin học
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
S
* Lớp Kinh tế lượng nâng cao 2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm PTDL Khoa T-TK
-Người Đ/ký: Nguyễn [...] C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: LA2 (chính quy)
-CBGD: Trần Mai Chi
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Luật kinh doanh
C
C C* Lớp Tin học
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
C
* Định phí sản phẩm bảo hiểm
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BH1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Minh Phước
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Kinh [...] C
C* Cơ sở dữ liệu
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TH1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn An Tế
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Tin học quản [...] C
* Nhập môn tài chính - tiền tệ
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: PF1 (chính quy)
-CBGD: Trương Minh Tuấn
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] C
* Lớp Tin học
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
C
T* Lớp của Viện (học máy tính)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực
-Người [...] T
* IC3 - Living Online
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: IC3_18 (chính quy)
-CBGD: Đặng Thái Thịnh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Chưa xếp ngành
T
T* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
T T* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
* IC3 - Cuộc sống trực tuyến
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: IC3_24 (chính quy)
-CBGD: Vũ Tấn Hưng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Chưa [...] T
* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Chủ nhật
24/09/2017
S S S S* Lớp Tin học
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
S
S S S S* Lớp Tin học
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
S
C C C C* Lớp Tin học
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
C
C C C C* Lớp Tin học
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
C
T T T T T T T T T T
Thứ hai
25/09/2017
* IC3 - Cuộc sống trực tuyến
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: IC3_01 (chính quy)
-CBGD: Cao Tiến Thành
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Chưa [...] S
* Tin học trong kinh doanh (EN)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV3 (chính quy)
-CBGD: Lê Ngọc Thạnh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tiếng [...] S
* Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Tổ chức - [...] S
* Kỹ năng mềm
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TH1 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Lâm Tịnh
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Tin học quản lý
S
S S* Hệ thống thông tin kế toán III
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN1,2,3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hữu Bình
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: [...] S
* Kiến trúc máy tính và Hệ điều hành
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TF1 (chính quy)
-CBGD: Trương Việt Phương
-Khóa: [...] S
* Nhập môn tài chính - tiền tệ
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: PF2 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thành Trung
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] S
S
C* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: LA1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Lệ [...] C
* Hệ thống thông tin kế toán I
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI2CLC (chính quy)
-CBGD: Lương Đức Thuận
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: [...] C
* Toán cho tin học
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BI1_1 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Văn Đức
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Hệ thống thông [...] C
* Tài chính phát triển
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: PT1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hoàng Bảo
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Kinh tế học
C
C* Lớp TF1 K41 học bù môn Kiến trúc máy tính và hệ điều hành (do bận lớp bên trường)
-T/gian: [...] C
* Cơ sở lập trình
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TD1 (chính quy)
-CBGD: Đỗ Thị Bích Lệ
-Khóa: DHCQK41HPR
-Ngành: Thống kê [...] C
* Quản trị học
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR4 (chính quy)
-CBGD: Bùi Dương Lâm
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: MARKETING
C
* Kế toán tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu Nguyệt
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
C
T* Lớp của Viện (học máy tính)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực
-Người [...] T
* IC3 - Living Online
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: IC3_16 (chính quy)
-CBGD: Phạm Hữu Sâm
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Chưa xếp ngành
T
T* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
T* IC3 - Cuộc sống trực tuyến
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: IC3_19 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quang Bình
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Chưa [...] T
* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
T* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Thứ ba
26/09/2017
* Quản lý rủi ro và bảo mật
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TH1 (chính quy)
-CBGD: Trương Việt Phương
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: [...] S
* Thực hành thiết lập và thẩm định dự án
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: DT1 (chính quy)
-CBGD: Trần Thu [...] S
* IC3 - Cuộc sống trực tuyến
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: IC3_03 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quang Bình
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Chưa [...] S
* Phát triển hệ thống thông tin kinh tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TD1 (chính quy)
-CBGD: Phan Hiền
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: [...] S
S* Hệ thống thông tin kế toán III
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN4,5,6 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phước Bảo Ấn
-Khóa: [...] S
* Hệ thống thông tin kế toán III
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN4,5,6 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Trung
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: [...] S
* Dự báo kinh tế và phân tích dữ liệu
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FT1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Khánh [...] S
* Quản trị học
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH2 (chính quy)
-CBGD: Phạm Văn Nam
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
S
* Tin học trong kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: PF1 (chính quy)
-CBGD: Hứa Thị Ngọc Nga
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài [...] S
C C C* Cơ sở công nghệ thông tin
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BI1_1 (chính quy)
-CBGD: Trương Việt Phương
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Hệ [...] C
* Tài chính quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: PT1 (chính quy)
-CBGD: Lê Hoàng Yến
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Kinh tế học
C
* Luật doanh nghiệp
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN3 (chính quy)
-CBGD: Trần Huỳnh Thanh Nghị
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
C
* Tin học trong kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TF1 (chính quy)
-CBGD: Phan Hiền
-Khóa: DHCQK42HPR
-Ngành: Toán tài chính
C
* Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TH1 (chính quy)
-CBGD: Võ Hà Quang Định
-Khóa: [...] C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR4 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Diên Anh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: MARKETING
C
* Lớp TD1 K41 học bù môn Kiến trúc máy tính và hệ điều hành (do GV đi công tác [...] C
T* Lớp của Viện (học máy tính)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực
-Người [...] T
T T* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
T* IC3 - Cuộc sống trực tuyến
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: IC3_20 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Thị Quế Hương
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] T
* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
T* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Thứ tư
27/09/2017
* IC3 - Cuộc sống trực tuyến
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: IC3_01 (chính quy)
-CBGD: Cao Tiến Thành
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Chưa [...] S
* Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Tổ chức - [...] S
* Hệ thống thông tin kế toán I
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI4CLC (chính quy)
-CBGD: Lương Đức Thuận
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: [...] S
* Cơ sở công nghệ thông tin
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: EC1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Xuân Huy
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Thương [...] S
S* Luật doanh nghiệp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN4 (chính quy)
-CBGD: Dương Kim Thế Nguyên
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
S
S* Cơ sở lập trình
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TF1 (chính quy)
-CBGD: Đỗ Thị Bích Lệ
-Khóa: DHCQK41HPR
-Ngành: Toán tài [...] S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: PF1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phú Quỳnh Như
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính công
S
S
* Dự báo kinh tế và phân tích dữ liệu
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FT2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc [...] C
* Thực hành thiết lập và thẩm định dự án
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: DT2 (chính quy)
-CBGD: Trần Thu [...] C
* Hệ thống thông tin kế toán I
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI3CLC (chính quy)
-CBGD: Lương Đức Thuận
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: [...] C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: EC1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Mỹ Ngọc
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Thương mại điện tử
C
C* Mạng và truyền thông
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TH1 (chính quy)
-CBGD: Đặng Thái Thịnh
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Tin học quản [...] C
* Hệ thống thông tin kế toán III
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN7,8,9 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phước Bảo Ấn
-Khóa: [...] C
* Hệ thống thông tin kế toán III
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN7,8,9 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hữu Bình
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: [...] C
* Tin học trong kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: PF2 (chính quy)
-CBGD: Trương Việt Phương
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính [...] C
* Marketing căn bản
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Chu
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
C
T* Lớp của Viện (học máy tính)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực
-Người [...] T
* IC3 - Living Online
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: IC3_16 (chính quy)
-CBGD: Phạm Hữu Sâm
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Chưa xếp ngành
T
T* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
T* IC3 - Cuộc sống trực tuyến
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: IC3_19 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quang Bình
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Chưa [...] T
* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
T* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Thứ năm
28/09/2017
S* Luật hiến pháp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: LA1 (chính quy)
-CBGD: Võ Trí Hảo
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Luật kinh doanh
S
* Hệ thống thông tin kế toán I
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN1CLC (chính quy)
-CBGD: Lương Đức Thuận
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: [...] S
* Quản trị học
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: EC1 (chính quy)
-CBGD: Trần Đăng Khoa
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Thương mại điện tử
S
* Chính sách ngoại thương và CN
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: PT1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hoàng Oanh
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: [...] S
* Luật doanh nghiệp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN5 (chính quy)
-CBGD: Dương Mỹ An
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
S
* Hệ thống thông tin kế toán III
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN10,11,12 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phước Bảo Ấn
-Khóa: [...] S
* Hệ thống thông tin kế toán III
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN10,11,12 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hữu Bình
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: [...] S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR4 (chính quy)
-CBGD: Phạm Trí Cao
-Khóa: [...] S
S
* Tin học trong kinh doanh (EN)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AV2 (chính quy)
-CBGD: Lê Ngọc Thạnh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tiếng [...] C
* Cơ sở công nghệ thông tin
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BI1_2 (chính quy)
-CBGD: Thái Kim Phụng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Hệ [...] C
C* Thương mại điện tử
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TH1 (chính quy)
-CBGD: Trương Việt Phương
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Tin học quản [...] C
C* Lớp FN K42 học bù môn Luật Doanh nghiệp (nghỉ ngày 27/9/2017)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Luật
-Người [...] C
C C* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: PF2 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Diên Anh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính công
C
* Tin học trong kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TA1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Xuân Huy
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Thuế
C
T T* IC3 - Living Online
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: IC3_18 (chính quy)
-CBGD: Đặng Thái Thịnh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Chưa xếp ngành
T
T* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
T T* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
* IC3 - Cuộc sống trực tuyến
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: IC3_24 (chính quy)
-CBGD: Vũ Tấn Hưng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Chưa [...] T
* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Thứ sáu
29/09/2017
* Hệ thống thông tin kế toán I
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI1CLC (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Văn Hiếu, Lương [...] S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: LA1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hà Giang
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Luật kinh doanh
S
* IC3 - Cuộc sống trực tuyến
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: IC3_03 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quang Bình
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Chưa [...] S
* Quản trị học
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BI1 (chính quy)
-CBGD: Phạm Văn Nam
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Hệ thống thông tin [...] S
S S S* Kiến trúc máy tính và Hệ điều hành
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TD1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Xuân Huy
-Khóa: [...] S
* Marketing căn bản
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thanh Minh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: MARKETING
S
S
C* Luật dân sự I
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: LA2 (chính quy)
-CBGD: Võ Trí Hảo
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Luật kinh doanh
C
* Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Tổ chức - [...] C
* Lập trình mạng II
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TH1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Mạnh Tuấn
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Tin học quản [...] C
C* Luật doanh nghiệp
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN6 (chính quy)
-CBGD: Lê Văn Hưng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
C
C C C C
T T T T* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
T* IC3 - Cuộc sống trực tuyến
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: IC3_20 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Thị Quế Hương
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] T
* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
T* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Thứ bảy
30/09/2017
S* Bố trí lớp NCS K2017 Đợt 1 môn PP NC định tính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT [...] S
S* Tin học trong kinh doanh (EN)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV1 (chính quy)
-CBGD: Lê Ngọc Thạnh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tiếng [...] S
* Lớp Tin học
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
S
* Toán cho tin học
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: EC1 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Văn Đức
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Thương mại điện [...] S
* Thi Triết học
-T/gian: 07g00
-Khóa: CHK26
-Ngành: Quản trị kinh doanh

* Thi Lý thuyết kế toán
-T/gian: 09g15
-Khóa: CHK26
-Ngành: Kế toán
S
* Kế toán tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN3 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Phương Thanh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: PF2 (chính quy)
-CBGD: Võ Thị Lan
-Khóa: [...] S
* Lớp Tin học
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
S
* Lớp Kinh tế lượng nâng cao 2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm PTDL Khoa T-TK
-Người Đ/ký: Nguyễn [...] C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: LA2 (chính quy)
-CBGD: Trần Mai Chi
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Luật kinh doanh
C
C C* Lớp Tin học
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
C
* Định phí sản phẩm bảo hiểm
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BH1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Minh Phước
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Kinh [...] C
C* Cơ sở dữ liệu
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TH1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn An Tế
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Tin học quản [...] C
* Nhập môn tài chính - tiền tệ
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: PF1 (chính quy)
-CBGD: Trương Minh Tuấn
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] C
* Lớp Tin học
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
C
T T* IC3 - Living Online
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: IC3_18 (chính quy)
-CBGD: Đặng Thái Thịnh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Chưa xếp ngành
T
T* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
T T* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
* IC3 - Cuộc sống trực tuyến
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: IC3_24 (chính quy)
-CBGD: Vũ Tấn Hưng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Chưa [...] T
* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T