Ngày A302 (107 chỗ)A303 (50 chỗ)A304 (49 chỗ)A401 (100 chỗ)B511 (40 chỗ)B512 (90 chỗ)B513 (93 chỗ)B515 (64 chỗ)B516 (58 chỗ)B517 (58 chỗ)
Thứ năm
05/12/2019
S S S S S* Thi Dịch vụ mạng Internet
-T/gian: 07g00
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Thương mại điện tử

* Thi Cơ sở dữ liệu nâng cao
-T/gian: 09g15
-Khóa: [...] S
S S S S
C C C C C C C C C C
T T T T* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
* Thi Marketing căn bản
-T/gian: 18g00
-Khóa: DHHCK24.1
-Ngành: Ngoại Thương
T
* Hệ thống thông tin kế toán (Phần 1)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: TC18TP1KT1, TC18TP1KT1bs, V218TP2KT1 (tại chức)
-CBGD: Huỳnh Văn Hiếu
-Khóa: [...] T
* Lớp 19CACC40701503 thực hành Hệ thống thông tin kế toán I
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Kế toán
-Người [...] T
* Thi Marketing căn bản
-T/gian: 18g00
-Khóa: DHHCK24.1
-Ngành: Ngoại Thương
T
* Thi Marketing căn bản
-T/gian: 18g00
-Khóa: DHHCK23.2
-Ngành: Tài chính

* Thi Marketing căn bản
-T/gian: 18g00
-Khóa:
-Ngành:
T
Thứ sáu
06/12/2019
S S S S S* Thi Hệ thống thông tin quản lý
-T/gian: 07g00
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp

* Thi Hệ [...] S
* Thi Hệ thống thông tin quản lý
-T/gian: 07g00
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Thương mại điện tử

* Thi Hệ thống thông tin quản [...] S
S S S
C C C C C C* Thi Thẩm định kinh tế các dự án đầu tư
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Thẩm định giá
C
C C C
T T T T T T* Phương pháp nghiên cứu trong quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: CD19TP2QT1, CD19TP3QT1 (tại chức)
-CBGD: Cao Quốc Việt
-Khóa: K2019CD_D2
-Ngành:
T
T* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Thứ bảy
07/12/2019
S S S S S* Thi Thị trường tài chính quốc tế
-T/gian: 07g00
-Khóa: CHK28
-Ngành: Tài chính

* Thi Luật doanh nghiệp
-T/gian: 09g15
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Thuế trong [...] S
* Thi Thị trường tài chính quốc tế
-T/gian: 07g00
-Khóa: CHK28
-Ngành: Tài chính

* Thi Luật doanh nghiệp
-T/gian: 09g15
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Thuế trong [...] S
S* Lớp trung tâm
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
S
* Lớp trung tâm
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
S
C C C C C* Thi Kế toán quản trị I
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCLC43KI
-Ngành: Kiểm toán

* Thi Hành vi người tiêu dùng
-T/gian: 15g15
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh [...] C
* Thi Kế toán quản trị I
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCLC43KI
-Ngành: Kiểm toán

* Thi Doanh nghiệp và Kinh doanh
-T/gian: 15g15
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kinh [...] C
C* Lớp trung tâm
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
C
* Lớp trung tâm
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
C
T T T T T T* Hệ thống thông tin kế toán (Phần 1)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: TC18TP1KT1, TC18TP1KT1bs, V218TP2KT1 (tại chức)
-CBGD: Huỳnh Văn Hiếu
-Khóa: [...] T
* Lớp 19CACC40701503 thực hành Hệ thống thông tin kế toán I
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Kế toán
-Người [...] T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Chủ nhật
08/12/2019
S S S S S* Thi Khoa học dữ liệu
-T/gian: 07g00
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kinh tế đầu tư

* Thi Khoa học dữ liệu
-T/gian: 08g30
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kinh [...] S
* Thi Khoa học dữ liệu
-T/gian: 07g00
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kinh tế đầu tư

* Thi Khoa học dữ liệu
-T/gian: 08g30
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Toán [...] S
* Thi Khoa học dữ liệu
-T/gian: 07g00
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kinh tế đầu tư

* Thi Khoa học dữ liệu
-T/gian: 08g30
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Thị [...] S
* Lớp trung tâm
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
S
* Lớp trung tâm
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
S
C C C C C* Thi Quản trị xuất nhập khẩu (EN)
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCLC43IB
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế

* Thi Định giá và phân tích [...] C
* Thi Quản trị xuất nhập khẩu (EN)
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCLC43IB
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế

* Thi Định giá và phân tích [...] C
C* Lớp trung tâm
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
C
* Lớp trung tâm
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
C
T T T T T T T T T T
Thứ hai
09/12/2019
S S S S S S* Thi Kinh doanh quốc tế II
-T/gian: 07g00
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Ngoại Thương

* Thi Phát triển kỹ năng quản trị
-T/gian: 09g15
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: [...] S
S S S
C C C C C C C C C C
T T T T T* Thi Hệ thống thông tin quản lý
-T/gian: 18g00
-Khóa: DHHCK23.1
-Ngành: Ngoại Thương
T
* Thi Hệ thống thông tin quản lý
-T/gian: 18g00
-Khóa: DHHCK23.1
-Ngành: Ngoại Thương
T
T* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Thứ ba
10/12/2019
S S S S S S* Thi Thẩm định dự án
-T/gian: 07g00
-Khóa: DHCLC43AD
-Ngành: Quản trị

* Thi Lập báo cáo tài chính hợp nhất theo IFRS
-T/gian: [...] S
S S S
C C C C C* Thi Giới thiệu hệ hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP)
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Thương mại điện tử

* Thi Tin [...] C
* Thi Giới thiệu hệ hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP)
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Hệ thống thông tin kinh doanh

* [...] C
* Thi Tin học trong kinh doanh
-T/gian: 15g15
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tiếng Anh thương mại
C
C C
T T T T T* Thi Thương mại điện tử
-T/gian: 18g00
-Khóa: VB2K20
-Ngành: Ngoại Thương
T
T T* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Thứ tư
11/12/2019
S S S S S* Thi Marketing quốc tế
-T/gian: 07g00
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Ngoại Thương

* Thi Marketing quốc tế
-T/gian: 08g15
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh doanh thương mại

* Thi [...] S
* Thi Marketing quốc tế
-T/gian: 07g00
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Ngoại Thương

* Thi Marketing quốc tế
-T/gian: 08g15
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh doanh thương mại

* Thi [...] S
S S S
C C C C C C C C C C
T T T T T T* Phương pháp nghiên cứu trong quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: CD19TP2QT1, CD19TP3QT1 (tại chức)
-CBGD: Cao Quốc Việt
-Khóa: K2019CD_D2
-Ngành:
T
T* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Thứ năm
12/12/2019
S S S S S* Thi Marketing căn bản
-T/gian: 07g00
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kinh tế đầu tư

* Thi Marketing căn bản
-T/gian: 08g15
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kinh tế đầu [...] S
* Thi Marketing căn bản
-T/gian: 07g00
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kinh tế đầu tư

* Thi Marketing căn bản
-T/gian: 08g15
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kinh tế đầu [...] S
* Thi Marketing căn bản
-T/gian: 07g00
-Khóa: DHCLC45NH
-Ngành: Ngân hàng

* Thi Marketing căn bản
-T/gian: 08g15
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kinh tế - Kinh doanh [...] S
* Thi Marketing căn bản
-T/gian: 07g00
-Khóa: DHCLC45TG
-Ngành: Thẩm định giá

* Thi Marketing căn bản
-T/gian: 08g15
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kinh tế - Kinh [...] S
S
C C C C C* Thi Marketing căn bản
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: MARKETING

* Thi Marketing căn bản
-T/gian: 14g15
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế

* Thi Marketing [...] C
* Thi Marketing căn bản
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: MARKETING

* Thi Marketing căn bản
-T/gian: 14g15
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế

* Thi Marketing [...] C
* Thi Marketing căn bản
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: MARKETING

* Thi Marketing căn bản
-T/gian: 14g15
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế

* Thi Marketing [...] C
* Thi Marketing căn bản
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: MARKETING

* Thi Marketing căn bản
-T/gian: 14g15
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế

* Thi Marketing [...] C
C
T T T T T T* Thi Thực hành hệ thống thông tin kế toán
-T/gian: 18g00
-Khóa: VB2K21.1
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
T
T* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T