Ngày A302 (107 chỗ)A303 (50 chỗ)A304 (49 chỗ)A401 (100 chỗ)B511 (40 chỗ)B512 (90 chỗ)B513 (93 chỗ)B515 (64 chỗ)B516 (58 chỗ)B517 (58 chỗ)
Thứ ba
16/10/2018
* Quản trị điều hành
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Thịnh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị
S
* Ngoại ngữ 2 P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thiên Phương
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tiếng Anh [...] S
S* Kế toán quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN4 (chính quy)
-CBGD: Phạm Quang Huy
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán doanh [...] S
S* Lớp 27-28 K44 học môn luật kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Luật
-Người Đ/ký: GV Trần Vân [...] S
* Báo cáo ngoại khóa - KO
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KO1 (chính quy)
-CBGD: Đậu Thị Kim Thoa
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: [...] S
* Ngữ nghĩa học
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV1 (chính quy)
-CBGD: Trần Xuân Bình
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Tiếng Anh thương mại
S
* Hệ thống thông tin kế toán III
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN1 (chính quy)
-CBGD: Phạm Trà Lam
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Cẩm Bình
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* IC3 - Các ứng dụng chính
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: IC3_1_K44 (chính quy)
-CBGD: Trương Việt Phương
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Chưa [...] C
* Báo cáo ngoại khóa - NH
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH3 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Ngân hàng
C
* Lớp KN8 K42 học môn Hệ thống thông tin kế toán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Kế toán
-Người [...] C
C C* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: EM1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Mỹ Ngọc
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị khởi nghiệp
C
* Thị trường tiền tệ và thị trường vốn
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TF1 (chính quy)
-CBGD: Thân Thị Thu [...] C
* Hệ thống thông tin kế toán III
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN7 (chính quy)
-CBGD: Lương Đức Thuận
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 27 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Diên Anh
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Tài chính định lượng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN4 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Thị Cẩm Hà
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
C
* IC3 - Cuộc sống trực tuyến
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: IC3_8_K44 (chính quy)
-CBGD: Trương Việt Phương
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Chưa [...] T
* IC3 - Máy tính cơ bản
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: IC3_13_K44 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Công Nam
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Chưa [...] T
T T* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
* Kế toán tài chính V
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN04 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Dung
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Kế toán [...] T
* Luật Công ty
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA02_KSA (chính quy)
-CBGD: Dương Mỹ An
-Khóa: VB2K20
-Ngành: Luật kinh doanh
T
* Hệ thống thông tin kế toán (Phần 3)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD407 (tại chức)
-CBGD: Lương Đức Thuận
-Khóa: K2016_D1
-Ngành:
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Thứ tư
17/10/2018
* Phát triển hệ thống thông tin kinh tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TD1 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Văn Đức
-Khóa: [...] S
* Tin học trong kinh doanh (EN)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV4 (chính quy)
-CBGD: Lê Ngọc Thạnh
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Tiếng [...] S
S S S* Phương pháp nghiên cứu trong quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD3 (chính quy)
-CBGD: Cao Quốc Việt
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: [...] S
* Tài chính định lượng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN5 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Thị Phương Anh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 31 (chính quy)
-CBGD: Bùi Mỹ Ngọc
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Marketing căn bản
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB2 (chính quy)
-CBGD: Vũ Quốc Chinh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
S
* Hệ thống thông tin kế toán III
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN8 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Trung
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] S
* IC3 - Các ứng dụng chính
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: IC3_2_K44 (chính quy)
-CBGD: Đỗ Thị Bích Lệ
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: [...] C
* IC3 - Máy tính cơ bản
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: IC3_11_K44 (chính quy)
-CBGD: Trần Lê Phúc Thịnh
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: [...] C
C C C* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BI1 (chính quy)
-CBGD: Thái Hồng Phúc
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Hệ thống thông tin [...] C
* Hệ thống thông tin kế toán III
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN2 (chính quy)
-CBGD: Phạm Trà Lam
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] C
* Công nghệ phần mềm
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BI2 (chính quy)
-CBGD: Bùi Xuân Huy
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Hệ thống thông [...] C
* Lớp KN3 K42 học môn Hệ thống thông tin kế toán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Kế toán
-Người [...] C
* Kế toán tài chính_2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KO1 (chính quy)
-CBGD: Lê Việt
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán Công
C
* IC3 - Các ứng dụng chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: IC3_5_K44 (chính quy)
-CBGD: Võ Thành Trung
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Chưa [...] T
* HT thông tin kế toán (P1)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD385 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Thế Hưng
-Khóa: K2015_D1
-Ngành:
T
T* Quản trị điều hành
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD440 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Hoàng Kiệt
-Khóa: K2017_D3
-Ngành:
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
* THI KTHP hệ VLVH
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí
-Người Đ/ký: Võ [...] T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
T* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Thứ năm
18/10/2018
* Hệ trợ giúp ra quyết định
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TH1 (chính quy)
-CBGD: Lê Ngọc Thạnh
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Tin [...] S
* Tài chính định lượng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI1CLC (chính quy)
-CBGD: Phùng Đức Nam
-Khóa: DHCLC43KI
-Ngành: Kiểm toán
S
S S S* Tài chính định lượng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN6 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Thị Cẩm Hà
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
S
* Hệ thống thông tin kế toán III
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phước Bảo Ấn
-Khóa: [...] S
* Digital Marketing
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: EC1 (chính quy)
-CBGD: Thái Kim Phụng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Thương mại điện tử
S
* Phân tích tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TG1 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Lanh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Thẩm định giá
S
S
* IC3 - Các ứng dụng chính
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: IC3_1_K44 (chính quy)
-CBGD: Trương Việt Phương
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Chưa [...] C
* Tin học trong kinh doanh (EN)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AV2 (chính quy)
-CBGD: Lê Ngọc Thạnh
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Tiếng [...] C
C C C C* Hệ thống thông tin kế toán III
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN9 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hữu Bình
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] C
* Thương mại điện tử
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BI2 (chính quy)
-CBGD: Phan Hiền
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Hệ thống thông tin [...] C
C C
* IC3 - Cuộc sống trực tuyến
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: IC3_8_K44 (chính quy)
-CBGD: Trương Việt Phương
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Chưa [...] T
* IC3 - Máy tính cơ bản
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: IC3_13_K44 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Công Nam
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Chưa [...] T
T T* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
* Phương pháp nghiên cứu kinh tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD430 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Khánh Duy
-Khóa: K2017_D1
-Ngành:
T
* Luật Công ty
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA02_KSA (chính quy)
-CBGD: Dương Mỹ An
-Khóa: VB2K20
-Ngành: Luật kinh doanh
T
* Hệ thống thông tin kế toán (Phần 3)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD407 (tại chức)
-CBGD: Lương Đức Thuận
-Khóa: K2016_D1
-Ngành:
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Thứ sáu
19/10/2018
* Thương mại điện tử
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TH1 (chính quy)
-CBGD: Trương Việt Phương
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Tin học quản [...] S
* Tin học trong kinh doanh (EN)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV3 (chính quy)
-CBGD: Lê Ngọc Thạnh
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Tiếng [...] S
S S S S* Quản trị điều hành
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: EM1 (chính quy)
-CBGD: Từ Vân Anh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị khởi [...] S
* Hành vi người tiêu dùng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: EC1 (chính quy)
-CBGD: Đinh Thị Thu Oanh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Thương [...] S
* Hệ thống thông tin kế toán III
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN10 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hữu Bình
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] S
* Tài chính định lượng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN1 (chính quy)
-CBGD: Phùng Đức Nam
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
S
* IC3 - Các ứng dụng chính
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: IC3_2_K44 (chính quy)
-CBGD: Đỗ Thị Bích Lệ
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: [...] C
C C C C C* Kiểm toán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TA1 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thị Ngọc Bích
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Thuế
C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TQ1 (chính quy)
-CBGD: Đặng Thị Thu Nguyệt
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Phương pháp nghiên cứu trong y khoa
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: QB1 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị bệnh viện
C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 43 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Xuân Quang
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
T T T* Quản trị điều hành
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD440 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Hoàng Kiệt
-Khóa: K2017_D3
-Ngành:
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
* THI KTHP hệ VLVH
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí
-Người Đ/ký: Võ [...] T
* Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD03 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Tấn Trung
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: [...] T
* THI KTHP hệ VLVH
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí
-Người Đ/ký: Võ [...] T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Thứ bảy
20/10/2018
S* Tin học trong kinh doanh (EN)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV1 (chính quy)
-CBGD: Lê Ngọc Thạnh
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Tiếng [...] S
S S* Lớp trung tâm
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
S
* Cơ sở công nghệ thông tin
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BI1 (chính quy)
-CBGD: Trương Việt Phương
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Hệ [...] S
* Đảm bảo và kiểm soát chất lượng phần mềm
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BI2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Mạnh [...] S
* Hệ thống thông tin kế toán III
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN5 (chính quy)
-CBGD: Phạm Trà Lam
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] S
* Mô hình tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN1 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Thị Cẩm Hà
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Tài chính
S
* Thực hành thẩm định dự án
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: DT1 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh tế Kế hoạch và [...] S
C* Thẩm định giá bất động sản
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BD1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quỳnh Hoa
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Bất [...] C
C C C C* Lớp trung tâm
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
C
* Thực hành thẩm định dự án
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: DT2 (chính quy)
-CBGD: Đỗ Hoàng Minh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh [...] C
* Tài chính định lượng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN2 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Thị Phương Anh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
C
* Công nghệ phần mềm
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BI1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Xuân Huy
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Hệ thống thông [...] C
T T T T* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
* Phương pháp nghiên cứu kinh tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD430 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Khánh Duy
-Khóa: K2017_D1
-Ngành:
T
T* Hệ thống thông tin kế toán (Phần 3)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD407 (tại chức)
-CBGD: Lương Đức Thuận
-Khóa: K2016_D1
-Ngành:
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Chủ nhật
21/10/2018
S S S S S S S S* Lớp trung tâm
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
S
* Lớp trung tâm
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
S
C C C C C C C C* Lớp trung tâm
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
C
C
T T T T T T T T T T
Thứ hai
22/10/2018
* Phân tích dữ liệu
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN7,8 (chính quy)
-CBGD: Trần Hà Quyên
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế toán doanh [...] S
S S S S S* Lập kế hoạch kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD4 (chính quy)
-CBGD: Từ Vân Anh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị
S
* Tài chính định lượng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Triều Đông
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
S
S S
* Khởi nghiệp kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: EM1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hoàng Kiệt
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị khởi [...] C
* IC3 - Máy tính cơ bản
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: IC3_12_K44 (chính quy)
-CBGD: Trần Lê Phúc Thịnh
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: [...] C
C C C* Cơ sở công nghệ thông tin
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: EC1 (chính quy)
-CBGD: Trương Việt Phương
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Thương [...] C
* Hệ thống thông tin kế toán III
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN6 (chính quy)
-CBGD: Lương Đức Thuận
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] C
* Thương mại điện tử
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BI1 (chính quy)
-CBGD: Thái Kim Phụng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Hệ thống thông [...] C
C C
* IC3 - Cuộc sống trực tuyến
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: IC3_6_K44 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Mạnh Tuấn
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Chưa [...] T
T* Tài chính định lượng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN1 (sau đại học)
-CBGD: Phùng Đức Nam
-Khóa: CHK27
-Ngành: Tài chính
T
* Quản trị điều hành
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD440 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Hoàng Kiệt
-Khóa: K2017_D3
-Ngành:
T
* Mượn phòng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
* Mô hình tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN02 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Thị Cẩm Hà
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Tài chính
T
* HT thông tin kế toán (P2)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD352, BD384 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Quốc Trung
-Khóa: K2015_D1
-Ngành:
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Thứ ba
23/10/2018
* Quản trị điều hành
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Thịnh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị
S
* Ngoại ngữ 2 P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thiên Phương
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tiếng Anh [...] S
S S S S* Báo cáo ngoại khóa - KO
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KO1 (chính quy)
-CBGD: Đậu Thị Kim Thoa
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: [...] S
S* Hệ thống thông tin kế toán III
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN1 (chính quy)
-CBGD: Phạm Trà Lam
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Cẩm Bình
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* IC3 - Các ứng dụng chính
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: IC3_1_K44 (chính quy)
-CBGD: Trương Việt Phương
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Chưa [...] C
* Báo cáo ngoại khóa - NH
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH3 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Ngân hàng
C
* Mô hình tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN3 (chính quy)
-CBGD: Phùng Đức Nam
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Tài chính
C
C C* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: EM1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Mỹ Ngọc
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị khởi nghiệp
C
* Thị trường tiền tệ và thị trường vốn
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TF1 (chính quy)
-CBGD: Thân Thị Thu [...] C
* Hệ thống thông tin kế toán III
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN7 (chính quy)
-CBGD: Lương Đức Thuận
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 27 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Diên Anh
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Tài chính định lượng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN4 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Thị Cẩm Hà
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
C
* IC3 - Cuộc sống trực tuyến
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: IC3_9_K44 (chính quy)
-CBGD: Bùi Xuân Huy
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Chưa [...] T
* IC3 - Máy tính cơ bản
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: IC3_14_K44 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Công Nam
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Chưa [...] T
T T* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
* Phương pháp nghiên cứu kinh tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD430 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Khánh Duy
-Khóa: K2017_D1
-Ngành:
T
* Luật đất đai
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA02_KSA (chính quy)
-CBGD: Dương Kim Thế Nguyên
-Khóa: VB2K20
-Ngành: Luật kinh doanh
T
* Hệ thống thông tin kế toán (Phần 3)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD407 (tại chức)
-CBGD: Lương Đức Thuận
-Khóa: K2016_D1
-Ngành:
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T