Ngày A302 (107 chỗ)A303 (50 chỗ)A304 (49 chỗ)A401 (100 chỗ)B513 (95 chỗ)B515 (64 chỗ)
Thứ hai
27/02/2017
S* Thẩm định dự án
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: NS1 (chính quy)
-CBGD: Trần Thu Vân, Võ Thành Tâm
-Khóa: [...] S
* Lớp NS1 K40 (17D1301013604) thực hành Thẩm định dự án
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Kinh tế
-Người Đ/ký: [...] S
* Hệ quản trị cơ sở dữ liệu I
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: TH1 (chính quy)
-CBGD: Phan Hiền
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: [...] S
S S
C C C* Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: TD1 (chính quy)
-CBGD: Võ Hà Quang Định
-Khóa: [...] C
C C
T T T T T* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Thứ ba
28/02/2017
* THI IC3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Công nghệ thông tin
-Người Đ/ký: Đặng Thái Thịnh
S
* THI IC3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Công nghệ thông tin
-Người Đ/ký: Đặng Thái Thịnh
S
S* Hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP system)
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: TH1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Xuân [...] S
S S
* THI IC3
-T/gian: 13g00 - 17g20
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Công nghệ thông tin
-Người Đ/ký: Đặng Thái Thịnh
C
* THI IC3
-T/gian: 13g00 - 17g20
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Công nghệ thông tin
-Người Đ/ký: Đặng Thái Thịnh
C
C* Lập trình mạng I
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: TH1 (chính quy)
-CBGD: Thái Kim Phụng
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Tin học quản [...] C
C C
T T T T* Lớp KT K2015 LTTC/TP1 thực hành Hệ thống thông tin kế toán P.1
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Khoa [...] T
* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Thứ tư
01/03/2017
* Thi tin học ứng viên đợt tuyển dụng 1 năm 2017
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Tổ chức [...] S
* Thẩm định dự án
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: TG1 (chính quy)
-CBGD: Võ Thành Tâm
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Thẩm định giá
S
S* Phát triển hệ thống thông tin kinh tế
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: TH1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn An Tế
-Khóa: [...] S
S* ERP - Trade and Logistics
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: 02ERP (chính quy)
-CBGD: Phan Hiền
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Thi tin học ứng viên đợt tuyển dụng 1 năm 2017
-T/gian: 13g00 - 17g20
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Tổ chức [...] C
C C* Cơ sở lập trình
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: TH1 (chính quy)
-CBGD: Đỗ Thị Bích Lệ
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Tin học [...] C
C* ERP - Accounting and Financials
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: 07ERP (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Triều Đông
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Chưa xếp [...] C
T T T T* Lớp K2015 TP2 [QT] thực hành Tin học đại cương
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Hệ thống thông [...] T
* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Thứ năm
02/03/2017
S* Thẩm định dự án
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: TG2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Kim Đức
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Thẩm định giá
S
S S S* ERP - Trade and Logistics
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: 03ERP (chính quy)
-CBGD: Bùi Xuân Huy
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Chưa xếp [...] S
C* Thẩm định dự án
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: BS1,PT1 (chính quy)
-CBGD: Trần Thu Vân, Nguyễn Kim Đức
-Khóa: [...] C
C C C* ERP - Accounting and Financials
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: 08ERP (chính quy)
-CBGD: Đặng Thái Thịnh
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Chưa xếp [...] C
T T T T* Lớp KT K2015 LTTC/TP1 thực hành Hệ thống thông tin kế toán P.1
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Khoa [...] T
* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Thứ sáu
03/03/2017
S* Thẩm định dự án
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: DT1 (chính quy)
-CBGD: Trần Thu Vân
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Kinh tế Kế [...] S
S* Kiến trúc máy tính và Hệ điều hành
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: TH1 (chính quy)
-CBGD: Trương Việt Phương
-Khóa: [...] S
S S
C C C C C C
T T T T* Hệ thống thông tin kế toán I
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN01 (chính quy)
-CBGD: Lương Đức Thuận
-Khóa: VB2K19
-Ngành: [...] T
* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Thứ bảy
04/03/2017
S S S* Hệ quản trị cơ sở dữ liệu I
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: TD1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Trung Trực
-Khóa: [...] S
* Lớp Tin học
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
S
* ERP - Customer Relationship Management
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: 12ERP (chính quy)
-CBGD: Võ Hà Quang Định
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Chưa [...] S
C* Phương pháp nghiên cứu định lượng trong lĩnh vực ngân hàng - tài chính
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: NH5NN (sau [...] C
* Thẩm định dự án
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: DT2 (chính quy)
-CBGD: Trần Thu Vân
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Kinh tế Kế [...] C
* Lập trình hướng đối tượng II
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: TH1 (chính quy)
-CBGD: Thái Kim Phụng
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Tin [...] C
C* Lớp Tin học
-T/gian: 13g00 - 17g20
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
C
* Mô hình tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN01 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Thị Cẩm Hà
-Khóa: VB2K18
-Ngành: Tài chính
T
T T T T* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Chủ nhật
05/03/2017
* THI TOEIC
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện Ngôn ngữ - Quốc tế học
-Người Đ/ký: Nguyễn Trúc Phương
S
S* Thi Tin học đại cương
-T/gian: 07g00
-Khóa: DHCQK39
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Thi Tin học đại cương
-T/gian: 07g00
-Khóa: DHCQK39
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Lớp Tin học
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
S
* Lớp Tin học
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
S
C C C C C* Lớp Tin học
-T/gian: 13g00 - 17g20
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
C
T T T T T T
Thứ hai
06/03/2017
* IC3 - Key Applications
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: IC3_03 (chính quy)
-CBGD: Trương Việt Phương
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Thẩm định dự án
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: NS1 (chính quy)
-CBGD: Trần Thu Vân, Võ Thành Tâm
-Khóa: [...] S
* Lớp NS1 K40 (17D1301013604) thực hành Thẩm định dự án
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Kinh tế
-Người Đ/ký: [...] S
* Hệ quản trị cơ sở dữ liệu I
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: TH1 (chính quy)
-CBGD: Phan Hiền
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: [...] S
S S
* IC3 - Key Applications
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: IC3_04 (chính quy)
-CBGD: Trần Lê Phúc Thịnh
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Chưa xếp [...] C
C* IC3 - Các ứng dụng chính
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: IC3_07 (chính quy)
-CBGD: Đặng Thái Thịnh
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Chưa [...] C
* Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: TD1 (chính quy)
-CBGD: Võ Hà Quang Định
-Khóa: [...] C
C C
* IC3 - Key Applications
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: IC3_08 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Thị Quế Hương
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Chưa xếp [...] T
T T T T* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T