Ngày A302 (107 chỗ)A303 (50 chỗ)A304 (49 chỗ)A401 (100 chỗ)B511 (40 chỗ)B512 (90 chỗ)B513 (93 chỗ)B515 (64 chỗ)B516 (58 chỗ)B517 (58 chỗ)
Thứ tư
26/04/2017
* IC3 - Living Online
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: IC3_05 (chính quy)
-CBGD: Võ Hà Quang Định
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Chưa xếp [...] S
S* Lớp Information system K42ISB
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo quốc tế
-Người Đ/ký: Trần Thị Vân Nhi
S
S S S S* Sử dụng bản đồ địa chính trong TĐG
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: TG1 (chính quy)
-CBGD: Văn Ngọc Trúc [...] S
S S
* IC3 - Cuộc sống trực tuyến
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: IC3_06 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Anh Tuấn
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Chưa [...] C
C C C C C C C C C
T T* IC3 - Living Online
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: IC3_10 (chính quy)
-CBGD: Phạm Nguyễn Hoàng Nam
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Chưa xếp [...] T
T T T T* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
* Lập mô hình tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD324 (tại chức)
-CBGD: Phùng Đức Nam
-Khóa: K2013_D1
-Ngành:
T
T
Thứ năm
27/04/2017
* IC3 - Living Online
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: IC3_04 (chính quy)
-CBGD: Trần Lê Phúc Thịnh
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Chưa xếp [...] S
S S S S S S* Sử dụng bản đồ địa chính trong TĐG
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: TG2 (chính quy)
-CBGD: Văn Ngọc Trúc [...] S
S S
* IC3 - Living Online
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: IC3_03 (chính quy)
-CBGD: Trương Việt Phương
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
C C* Đảm bảo và kiểm soát chất lượng phần mềm
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: TH1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Mạnh [...] C
C C C C C C
* IC3 - Cuộc sống trực tuyến
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: IC3_09 (chính quy)
-CBGD: Trương Việt Phương
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Chưa [...] T
* Lớp của Viện (học máy tính)
-T/gian: 17g45 - 20g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực
-Người [...] T
T T T* Lớp KT K2013 TP2 thực hành Hệ thống thông tin kế toán P.1
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Khoa [...] T
* Mô hình tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN02 (chính quy)
-CBGD: Phùng Đức Nam
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Tài chính
T
* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
T T
Thứ sáu
28/04/2017
S S S S S S S S S S
C C C C C C C C C C
T T T T T T* Hệ thống thông tin kế toán I
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN01 (chính quy)
-CBGD: Lương Đức Thuận
-Khóa: VB2K19
-Ngành: [...] T
* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
T T
Thứ bảy
29/04/2017
S S S S* Lớp Tin học
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
S
S* Lớp Tin học
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
S
S S S
C C C C C C C* Lớp Tin học
-T/gian: 13g00 - 17g20
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
C
C C
T T T T T* Lớp KT K2013 TP2 thực hành Hệ thống thông tin kế toán P.1
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Khoa [...] T
* Mô hình tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN02 (chính quy)
-CBGD: Phùng Đức Nam
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Tài chính
T
* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
T T
Chủ nhật
30/04/2017
* Nghỉ Lễ 30/4 S* Nghỉ Lễ 30/4 S* Nghỉ Lễ 30/4 S* Nghỉ Lễ 30/4 S* Nghỉ Lễ 30/4 S* Nghỉ Lễ 30/4 S* Nghỉ Lễ 30/4 S* Nghỉ Lễ 30/4 S* Nghỉ Lễ 30/4 S* Nghỉ Lễ 30/4 S
* Nghỉ Lễ 30/4 C* Nghỉ Lễ 30/4 C* Nghỉ Lễ 30/4 C* Nghỉ Lễ 30/4 C* Nghỉ Lễ 30/4 C* Nghỉ Lễ 30/4 C* Nghỉ Lễ 30/4 C* Nghỉ Lễ 30/4 C* Nghỉ Lễ 30/4 C* Nghỉ Lễ 30/4 C
* Nghỉ Lễ 30/4 T* Nghỉ Lễ 30/4 T* Nghỉ Lễ 30/4 T* Nghỉ Lễ 30/4 T* Nghỉ Lễ 30/4 T* Nghỉ Lễ 30/4 T* Nghỉ Lễ 30/4 T* Nghỉ Lễ 30/4 T* Nghỉ Lễ 30/4 T* Nghỉ Lễ 30/4 T
Thứ hai
01/05/2017
* Nghỉ Lễ 01/5 S* Nghỉ Lễ 01/5 S* Nghỉ Lễ 01/5 S* Nghỉ Lễ 01/5 S* Nghỉ Lễ 01/5 S* Nghỉ Lễ 01/5 S* Nghỉ Lễ 01/5 S* Nghỉ Lễ 01/5 S* Nghỉ Lễ 01/5 S* Nghỉ Lễ 01/5 S
* Nghỉ Lễ 01/5 C* Nghỉ Lễ 01/5 C* Nghỉ Lễ 01/5 C* Nghỉ Lễ 01/5 C* Nghỉ Lễ 01/5 C* Nghỉ Lễ 01/5 C* Nghỉ Lễ 01/5 C* Nghỉ Lễ 01/5 C* Nghỉ Lễ 01/5 C* Nghỉ Lễ 01/5 C
* Nghỉ Lễ 01/5 T* Nghỉ Lễ 01/5 T* Nghỉ Lễ 01/5 T* Nghỉ Lễ 01/5 T* Nghỉ Lễ 01/5 T* Nghỉ Lễ 01/5 T* Nghỉ Lễ 01/5 T* Nghỉ Lễ 01/5 T* Nghỉ Lễ 01/5 T* Nghỉ Lễ 01/5 T
Thứ ba
02/05/2017
* Nghỉ bù Lễ 30/4 S* Nghỉ bù Lễ 30/4 S* Nghỉ bù Lễ 30/4 S* Nghỉ bù Lễ 30/4 S* Nghỉ bù Lễ 30/4 S* Nghỉ bù Lễ 30/4 S* Nghỉ bù Lễ 30/4 S* Nghỉ bù Lễ 30/4 S* Nghỉ bù Lễ 30/4 S* Nghỉ bù Lễ 30/4 S
* Nghỉ bù Lễ 30/4 C* Nghỉ bù Lễ 30/4 C* Nghỉ bù Lễ 30/4 C* Nghỉ bù Lễ 30/4 C* Nghỉ bù Lễ 30/4 C* Nghỉ bù Lễ 30/4 C* Nghỉ bù Lễ 30/4 C* Nghỉ bù Lễ 30/4 C* Nghỉ bù Lễ 30/4 C* Nghỉ bù Lễ 30/4 C
* Nghỉ bù Lễ 30/4 T* Nghỉ bù Lễ 30/4 T* Nghỉ bù Lễ 30/4 T* Nghỉ bù Lễ 30/4 T* Nghỉ bù Lễ 30/4 T* Nghỉ bù Lễ 30/4 T* Nghỉ bù Lễ 30/4 T* Nghỉ bù Lễ 30/4 T* Nghỉ bù Lễ 30/4 T* Nghỉ bù Lễ 30/4 T
Thứ tư
03/05/2017
S S* Lớp Information system K42ISB
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo quốc tế
-Người Đ/ký: Trần Thị Vân Nhi
S
S S S S* Sử dụng bản đồ địa chính trong TĐG
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: TG1 (chính quy)
-CBGD: Văn Ngọc Trúc [...] S
S S
C C C* Lớp TH K40 học môn tích hợp hệ thống (nghỉ 25/4/2017)
-T/gian: 13g00 - 17g20
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Hệ Thống [...] C
C C C C C C
T T T T T* Mô hình tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN01 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Thị Phương Anh
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Tài chính
T
T* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
* Lập mô hình tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD324 (tại chức)
-CBGD: Phùng Đức Nam
-Khóa: K2013_D1
-Ngành:
T
T