Ngày A302 (107 chỗ)A303 (50 chỗ)A304 (49 chỗ)A401 (100 chỗ)B511 (40 chỗ)B512 (90 chỗ)B513 (93 chỗ)B515 (64 chỗ)B516 (58 chỗ)B517 (58 chỗ)
Thứ sáu
22/06/2018
S S S S S S S S S S
C C C C C C C C C C
T T T* Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD440 (tại chức)
-CBGD: Trương Thùy Minh
-Khóa: [...] T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
* THI: lớp K2014 TP1 Ketoan thi Tin học đại cương
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Kế hoạch đào [...] T
* Mô hình tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Triều Đông
-Khóa: VB2K19B
-Ngành: Tài chính
T
T* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Thứ bảy
23/06/2018
S S S S S S S S S S
C C C C C C C C C C
T T T T T T T T T T
Chủ nhật
24/06/2018
S S S S S S S S S S
C C C C C C C C C C
T T T T T T T T T T
Thứ hai
25/06/2018
S S S S S S S S S S
C C C C C C C C C C
T T T* Luật kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD440 (tại chức)
-CBGD: Trần Thị Minh Đức
-Khóa: K2017_D3
-Ngành:
T
T T T T T T
Thứ ba
26/06/2018
S S S S S S S S S S
C C C C C C C C C C
T T T T T T T T T T
Thứ tư
27/06/2018
S S S S S S S S S S
C C C C C C C C C C
T T T* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD440 (tại chức)
-CBGD: Trần Văn Việt
-Khóa: K2017_D3
-Ngành:
T
T T T T T T
Thứ năm
28/06/2018
* IC3 - Cuộc sống trực tuyến
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: IC3_17 (chính quy)
-CBGD: Đặng Thái Thịnh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Chưa [...] S
* Tin học trong kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 01BCLC (chính quy)
-CBGD: Thái Kim Phụng
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kinh doanh [...] S
S S S* IC3 - Máy tính cơ bản
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: IC3_3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Mạnh Tuấn
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Chưa [...] S
S* IC3 - Các ứng dụng chính
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: IC3_10 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Quỳnh Nga
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] S
* IC3 - Các ứng dụng chính
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: IC3_28 (chính quy)
-CBGD: Trương Việt Phương
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Chưa [...] S
S
* IC3 - Cuộc sống trực tuyến
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: IC3_18 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Quỳnh Nga
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] C
C C C C* IC3 - Máy tính cơ bản
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: IC3_4 (chính quy)
-CBGD: Bùi Xuân Huy
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Chưa [...] C
C* IC3 - Các ứng dụng chính
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: IC3_11 (chính quy)
-CBGD: Trương Việt Phương
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Chưa [...] C
C C
* IC3 - Cuộc sống trực tuyến
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: IC3_21 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Quỳnh Nga
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] T
T T T T* IC3 - Máy tính cơ bản
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: IC3_7 (chính quy)
-CBGD: Trương Việt Phương
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Chưa [...] T
T* IC3 - Các ứng dụng chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: IC3_14 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Thái
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Chưa [...] T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Thứ sáu
29/06/2018
S S S S S S S S S S
C C C C C C C C C C
T* Ôn thi TS CH đợt 2 - Cơ sở hệ thống thông tin
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện [...] T
T* Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD440 (tại chức)
-CBGD: Trương Thùy Minh
-Khóa: [...] T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
T T T* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T