Ngày A302 (107 chỗ)A303 (50 chỗ)A304 (49 chỗ)A401 (100 chỗ)B511 (40 chỗ)B512 (90 chỗ)B513 (93 chỗ)B515 (64 chỗ)B516 (58 chỗ)B517 (58 chỗ)
Thứ hai
14/10/2019
S* Hệ thống thông tin quản lý
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: ER1 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Quỳnh Nga
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: [...] S
S S S S* Công nghệ phần mềm
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BI1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Xuân Huy
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Hệ thống thông [...] S
* Tin học trong kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV1 (chính quy)
-CBGD: Trương Việt Phương
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tiếng Anh [...] S
* Kinh tế lượng tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BR1 (chính quy)
-CBGD: Phùng Đức Nam
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị [...] S
* ERP (HRM)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD5 (chính quy)
-CBGD: Trần Lê Phúc Thịnh
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản trị
S
C* Tài chính định lượng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN3 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Thị Phương Anh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính
C
C C C C C C* Tin học trong kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AV2 (chính quy)
-CBGD: Thái Kim Phụng
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tiếng Anh [...] C
* ERP (HRM)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD4 (chính quy)
-CBGD: Hồ Thị Thanh Tuyến
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản trị
C
T T T T T* Lớp ôn thi TS LT K24.2 ngành TC- học Lý thuyết tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng [...] T
* Thực hành hệ thống thông tin kế toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hữu Bình
-Khóa: [...] T
* Thương mại điện tử
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: HPTC.FT01 (chính quy)
-CBGD: Trương Việt Phương
-Khóa: VB2K20
-Ngành: Ngoại Thương
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Thứ ba
15/10/2019
S S S S S* Tài chính định lượng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN4 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Thị Cẩm Hà
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính
S
* Thị trường tiền tệ và thị trường vốn
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH1 (chính quy)
-CBGD: Thân Thị Thu [...] S
S* ERP (SCM)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: CL2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Mạnh Tuấn
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản trị chất lượng
S
S
* Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: ST1 (chính quy)
-CBGD: Võ Hà Quang Định
-Khóa: [...] C
C C C C* ERP (SCM)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: CL1 (chính quy)
-CBGD: Phan Hiền
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản trị chất lượng
C
* Dịch vụ mạng Internet
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: EC1 (chính quy)
-CBGD: Đặng Thái Thịnh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Thương mại điện [...] C
* Tin học trong kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: HPTCI.3 (chính quy)
-CBGD: Thái Kim Phụng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Ngân hàng
C
* Tin học trong kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AV3 (chính quy)
-CBGD: Trương Việt Phương
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tiếng Anh [...] C
C
T T T T T* Lớp FN1 VB2 K20 học môn mô hình tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Tài chính
-Người Đ/ký: [...] T
* Lớp ôn thi TS LT K24.2 ngành QT- học Quản trị nguồn nhân lực
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: [...] T
T* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Thứ tư
16/10/2019
* Kỹ năng thuyết trình bằng tiếng Anh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV2 (chính quy)
-CBGD: Dương Thị Thúy Uyên
-Khóa: [...] S
S S S S S* Khoa học dữ liệu
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BD1 (chính quy)
-CBGD: Trương Việt Phương
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Bất động sản
S
* ERP (SCM SALE CRM)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: HQ1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Mạnh Tuấn
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản trị Hải [...] S
* ERP (HRM)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Xuân Huy
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản trị
S
S
C C C C C* Tài chính định lượng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN5 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Thị Cẩm Hà
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính
C
* Khoa học dữ liệu
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AB1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Xuân Huy
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kinh tế - [...] C
C* ERP (HRM)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD6 (chính quy)
-CBGD: Trương Việt Phương
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản trị
C
C
T T T T T* Lớp ôn thi TS LT K24.2 ngành TC- học Lý thuyết tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng [...] T
* Thực hành hệ thống thông tin kế toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hữu Bình
-Khóa: [...] T
T* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Thứ năm
17/10/2019
* Hệ thống thông tin quản lý
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: EC1 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Quỳnh Nga
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: [...] S
S S S S* Tài chính định lượng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN6 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Thị Cẩm Hà
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính
S
S S S* Financial Econometrics
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN1CLC_TA (chính quy)
-CBGD: Phùng Đức Nam
-Khóa: DHCLC44FNE
-Ngành: Tài chính
S
* Hệ thống thông tin quản lý
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BI1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn An Tế
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Hệ [...] C
C C C C* Thị trường tiền tệ và thị trường vốn
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH4 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Mộng [...] C
* Cơ sở dữ liệu nâng cao
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: HPTCI.BI1 (chính quy)
-CBGD: Hồ Thị Thanh Tuyến
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: [...] C
* Thực hành thẩm định dự án
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: DT1 (chính quy)
-CBGD: Phùng Thanh Bình
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh [...] C
* Dịch tễ học
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: QB1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Vân Phương
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản trị bệnh [...] C
C
T T T T T T* Lớp ôn thi TS LT K24.2 ngành QT- học Quản trị nguồn nhân lực
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: [...] T
T* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Thứ sáu
18/10/2019
S* Tài chính định lượng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN7 (chính quy)
-CBGD: Dương Kha
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính
S
S S S S* Giới thiệu hệ hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BI1 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị [...] S
* Thực hành thẩm định dự án
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: DT2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Kim Đức
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh [...] S
S* ERP (HRM)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD3 (chính quy)
-CBGD: Võ Minh Hùng
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản trị
S
* Hệ thống thông tin quản lý
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: EC2 (chính quy)
-CBGD: Phan Hiền
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Thương mại [...] C
C C C C* Tài chính định lượng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN1 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Thị Cẩm Hà
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính
C
* Tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KO1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hữu Bình
-Khóa: [...] C
C* Luật hiến pháp
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 64 (chính quy)
-CBGD: Lưu Đức Quang
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Luật kinh doanh
C
* ERP (HRM)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD2 (chính quy)
-CBGD: Trương Việt Phương
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản trị
C
T T T T T* Lớp ôn thi TS LT K24.2 ngành TC- học Lý thuyết tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng [...] T
* Quản trị chiến lược
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: CD19TP2QT1, CD19TP3QT1 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Thiện Duy
-Khóa: K2019CD_D2
-Ngành:
T
T* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Thứ bảy
19/10/2019
S S S S S* Tài chính định lượng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN2 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Thị Cẩm Hà
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính
S
S* ERP (HRM)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD7 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Mạnh Tuấn
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản trị
S
* Lớp trung tâm
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
S
* Lớp trung tâm
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
S
C C C C C C* Thực hành thẩm định dự án
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: DT3 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Văn Thắng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh [...] C
* Tin học trong kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: HPTCI.1 (chính quy)
-CBGD: Trương Việt Phương
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Ngân hàng
C
* Lớp trung tâm
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
C
* Lớp trung tâm
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
C
T T T T T T* Lớp ôn thi TS LT K24.2 ngành QT- học Quản trị nguồn nhân lực
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: [...] T
T* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Chủ nhật
20/10/2019
S S S S S* Thi Marketing quốc tế (EN)
-T/gian: 08g30
-Khóa: DHCLC43IB
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế

* Thi Marketing quốc tế (EN)
-T/gian: 09g50
-Khóa: DHCLC43IB
-Ngành: Kinh [...] S
* Thi Marketing quốc tế (EN)
-T/gian: 07g10
-Khóa: DHCLC43IB
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế

* Thi Marketing quốc tế (EN)
-T/gian: 08g30
-Khóa: DHCLC43IB
-Ngành: Kinh [...] S
S* Lớp trung tâm
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
S
* Lớp trung tâm
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
S
C C C C C* Thi Phân tích thiết kế hệ thống
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Hệ thống thông tin kinh doanh

* Thi Tư duy hệ [...] C
* Thi Phân tích thiết kế hệ thống
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Thương mại điện tử

* Thi Cơ sở dữ liệu
-T/gian: 15g15
-Khóa: [...] C
* Thi Quản trị kinh doanh quốc tế (EN)
-T/gian: 15g15
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tiếng Anh thương mại
C
* Lớp trung tâm
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
C
* Lớp trung tâm
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
C
T T T T T T* Thi Marketing căn bản
-T/gian: 18g00
-Khóa: VB2K21.2
-Ngành: Ngoại Thương
T
T T T
Thứ hai
21/10/2019
* ERP (HRM)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NS1 (chính quy)
-CBGD: Hồ Thị Thanh Tuyến
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản lý nguồn nhân [...] S
* Hệ thống thông tin quản lý
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: ER1 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Quỳnh Nga
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: [...] S
S S S* Khoa học dữ liệu
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FM1 (chính quy)
-CBGD: Phạm Trung Tấn
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Toán Tài chính
S
* Công nghệ phần mềm
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BI1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Xuân Huy
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Hệ thống thông [...] S
* Tin học trong kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV1 (chính quy)
-CBGD: Trương Việt Phương
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tiếng Anh [...] S
* Kinh tế lượng tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BR1 (chính quy)
-CBGD: Phùng Đức Nam
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị [...] S
* ERP (HRM)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD5 (chính quy)
-CBGD: Trần Lê Phúc Thịnh
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản trị
S
C* Tài chính định lượng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN3 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Thị Phương Anh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính
C
C C C C* ERP (HRM)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NS2 (chính quy)
-CBGD: Trương Việt Phương
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản lý nguồn nhân lực
C
C* Tin học trong kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AV2 (chính quy)
-CBGD: Thái Kim Phụng
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tiếng Anh [...] C
* ERP (HRM)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD4 (chính quy)
-CBGD: Hồ Thị Thanh Tuyến
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản trị
C
T T T T T* Lớp ôn thi TS LT K24.2 ngành TC- học Lý thuyết tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng [...] T
* Thực hành hệ thống thông tin kế toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hữu Bình
-Khóa: [...] T
* Thương mại điện tử
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: HPTC.FT01 (chính quy)
-CBGD: Trương Việt Phương
-Khóa: VB2K20
-Ngành: Ngoại Thương
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T