Ngày A302 (107 chỗ)A303 (50 chỗ)A304 (49 chỗ)A401 (100 chỗ)B512 (90 chỗ)B513 (93 chỗ)B515 (64 chỗ)
Thứ hai
27/03/2017
S S S* Hệ quản trị cơ sở dữ liệu I
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: TH1 (chính quy)
-CBGD: Phan Hiền
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: [...] S
S S S
C C C C C C C
T T T T T T* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Thứ ba
28/03/2017
* THI IC3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Công nghệ thông tin
-Người Đ/ký: Đặng Thái Thịnh
S
* THI IC3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Công nghệ thông tin
-Người Đ/ký: Đặng Thái Thịnh
S
S* Tích hợp hệ thống
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: TH1 (chính quy)
-CBGD: Thái Kim Phụng
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Tin học quản [...] S
S S S
* THI IC3
-T/gian: 13g00 - 17g20
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Công nghệ thông tin
-Người Đ/ký: Đặng Thái Thịnh
C
* THI IC3
-T/gian: 13g00 - 17g20
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Công nghệ thông tin
-Người Đ/ký: Đặng Thái Thịnh
C
* Phân tích dữ liệu thị trường I
-T/gian: 13g00 - 17g20
-Lớp: TD1 (chính quy)
-CBGD: Trần Hà Quyên
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: [...] C
C C C C
T T T T T T* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Thứ tư
29/03/2017
S S S* Phát triển hệ thống thông tin kinh tế
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: TH1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn An Tế
-Khóa: [...] S
S S* ERP - Trade and Logistics
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: 02ERP (chính quy)
-CBGD: Phan Hiền
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
C C C* Cơ sở lập trình
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: TH1 (chính quy)
-CBGD: Đỗ Thị Bích Lệ
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Tin học [...] C
C C* ERP - Accounting and Financials
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: 07ERP (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Triều Đông
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Chưa xếp [...] C
T T T T T T* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Thứ năm
30/03/2017
S S S S S S* ERP - Trade and Logistics
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: 03ERP (chính quy)
-CBGD: Bùi Xuân Huy
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Chưa xếp [...] S
C C C* Đảm bảo và kiểm soát chất lượng phần mềm
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: TH1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Mạnh [...] C
C C* ERP - Accounting and Financials
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: 08ERP (chính quy)
-CBGD: Đặng Thái Thịnh
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Chưa xếp [...] C
T T T T T T* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Thứ sáu
31/03/2017
S S S* Kiến trúc máy tính và Hệ điều hành
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: TH1 (chính quy)
-CBGD: Trương Việt Phương
-Khóa: [...] S
S S S
C C C C C C C
T T T T T T* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Thứ bảy
01/04/2017
S S S S S* Lớp Tin học
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
S
* ERP - Customer Relationship Management
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: 12ERP (chính quy)
-CBGD: Võ Hà Quang Định
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Chưa [...] S
C C C* Lập trình hướng đối tượng II
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: TH1 (chính quy)
-CBGD: Thái Kim Phụng
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Tin [...] C
C C* Lớp Tin học
-T/gian: 13g00 - 17g20
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
C
T T T T T* Mô hình tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN01 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Thị Cẩm Hà
-Khóa: VB2K18
-Ngành: Tài chính
T
* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Chủ nhật
02/04/2017
S* Thi môn mô hình TC + THĐC
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐTC
-Người Đ/ký: Nguyễn Thành Tâm
S
S S S* Lớp Tin học
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
S
* Lớp Tin học
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
S
C C C C C C* Lớp Tin học
-T/gian: 13g00 - 17g20
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
C
T T T T T T T
Thứ hai
03/04/2017
* IC3 - Living Online
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: IC3_03 (chính quy)
-CBGD: Trương Việt Phương
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
S S* Hệ quản trị cơ sở dữ liệu I
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: TH1 (chính quy)
-CBGD: Phan Hiền
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: [...] S
S S S
* IC3 - Living Online
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: IC3_04 (chính quy)
-CBGD: Trần Lê Phúc Thịnh
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Chưa xếp [...] C
C* IC3 - Cuộc sống trực tuyến
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: IC3_07 (chính quy)
-CBGD: Đặng Thái Thịnh
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Chưa [...] C
C C C C
* IC3 - Living Online
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: IC3_08 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Thị Quế Hương
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Chưa xếp [...] T
T T T T T* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T