Ngày A302 (107 chỗ)A303 (50 chỗ)A304 (49 chỗ)A401 (100 chỗ)B511 (40 chỗ)B512 (90 chỗ)B513 (93 chỗ)B515 (64 chỗ)B516 (58 chỗ)B517 (58 chỗ)
Thứ tư
22/11/2017
S* Lớp KN7 K41HPC (17C1307050611) thực hành Hệ thống thông tin kế toán P.1 (nghỉ 30/11/2017)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị [...] S
* Hệ thống thông tin kế toán I
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN3 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Văn Hiếu
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] S
* Hệ thống thông tin quản lý
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BI1_2 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Quỳnh Nga
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] S
S* Hoạch định Thuế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Kim Quyến
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
S
* Mô hình tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI1CLC (chính quy)
-CBGD: Hoàng Thị Phương Anh
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kiểm toán
S
* Marketing căn bản
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TF1 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Phước Nghĩa
-Khóa: DHCQK41HPR
-Ngành: Toán tài chính
S
S* Hệ thống thông tin kế toán I
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN10 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thế Hưng
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] S
C* Lớp KN4 K41HPC (17C1307050608) thực hành Hệ thống thông tin kế toán P.1 (nghỉ 30/11/2017)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị [...] C
* Hệ thống thông tin kế toán I
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN9 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Văn Hiếu
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] C
* Hệ thống thông tin quản lý
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: EC1 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Quỳnh Nga
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] C
C* Mô hình tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN4,5,6 (chính quy)
-CBGD: Phùng Đức Nam
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Tài chính
C
C C* Quản trị học
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hữu Nhuận
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
C
* Báo cáo ngoại khóa - NH
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH4,5,6 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Ngân hàng
C
T T T T* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
T T* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
T* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Thứ năm
23/11/2017
S S S* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: EC1 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Trọng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] S
* Kinh tế học tổ chức ngành
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: PT1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Hà Trân
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: [...] S
S* Phân tích dữ liệu
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN7 (chính quy)
-CBGD: Trần Hà Quyên
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán doanh [...] S
* Hoạch định Thuế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN5 (chính quy)
-CBGD: Lê Quang Cường
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
S
* Quản trị kinh doanh quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR4 (chính quy)
-CBGD: Đinh Thị Thu Oanh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] S
S
C C* Hệ thống thông tin kế toán I
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN4 (chính quy)
-CBGD: Lương Đức Thuận
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] C
* Báo cáo ngoại khóa - TH
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TH1 (chính quy)
-CBGD: Phan Hiền
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Tin học [...] C
C C C C* Kinh tế lượng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: PF2 (chính quy)
-CBGD: Phạm Trí Cao
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính công
C
C
T T T T* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
T* Lớp K2016 D3 (BD427) thực hành Hệ thống thông tin kế toán 1
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Khoa [...] T
* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
T* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Thứ sáu
24/11/2017
* Hệ thống thông tin kế toán I
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN5 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thế Hưng
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] S
* Đường lối CM của Đảng CSVN
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: LA1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thùy Dương
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Luật [...] S
S* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BI1 (chính quy)
-CBGD: Hà Văn Sơn
-Khóa: [...] S
S S* Mô hình tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI3CLC (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Thị Cẩm Hà
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kiểm toán
S
* Cơ sở dữ liệu
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TD1 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Văn Đức
-Khóa: DHCQK41HPR
-Ngành: Thống kê kinh [...] S
* Hành vi người tiêu dùng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR4 (chính quy)
-CBGD: Đào Hoài Nam
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: MARKETING
S
* Cơ sở dữ liệu
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TF1 (chính quy)
-CBGD: Phan Hiền
-Khóa: DHCQK41HPR
-Ngành: Toán tài chính
S
C C* Hệ thống thông tin kế toán I
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thế Hưng
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] C
C C* Hoạch định Thuế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN6 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Kim Quyến
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
C
C C C C
T T T T* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
T T* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
T* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Thứ bảy
25/11/2017
S* Bố trí lớp NCS K2017 Đợt 1 môn PP NC định tính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT [...] S
* Hệ thống thông tin kế toán I
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thế Hưng
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] S
S* Lớp Tin học
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
S
* Hệ thống thông tin quản lý
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: EC1 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Quỳnh Nga
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] S
S* Tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Triều Đông
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
S
* Kinh tế lượng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: PF2 (chính quy)
-CBGD: Phạm Trí Cao
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính công
S
* Lớp Tin học
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
S
C* Học bù lớp NCS_GV Lê Nhật Hạnh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT SĐH
-Người Đ/ký: Đặng Thị Mỹ [...] C
* Phương pháp nghiên cứu khoa học
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: KC1 (sau đại học)
-CBGD: Trần Tiến Khai
-Khóa: CHK27
-Ngành: Kinh [...] C
* Hệ thống thông tin quản lý
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BI1_2 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Quỳnh Nga
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] C
* Lớp Tin học
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
C
C C C C* Lớp Tin học
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
C
T T T T* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
T* Lớp K2016 D3 (BD427) thực hành Hệ thống thông tin kế toán 1
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Khoa [...] T
* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
T* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Chủ nhật
26/11/2017
* Thi Quản trị nguồn nhân lực công ty đa quốc gia
-T/gian: 07g00
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Ngoại Thương

* Thi Kiến trúc máy [...] S
S S* Thi Quản trị nguồn nhân lực công ty đa quốc gia
-T/gian: 07g00
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Ngoại Thương

* Thi Hành vi tổ [...] S
* Lớp Tin học
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
S
S S S S* Lớp Tin học
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
S
* Thi Quản trị đám đông
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Quản trị lữ hành

* Thi Phân tích định lượng trong kinh doanh
-T/gian: [...] C
C C* Thi Quản trị đám đông
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Quản trị lữ hành
C
* Lớp Tin học
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
C
C C C C* Lớp Tin học
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
C
T T T T T T T T T T
Thứ hai
27/11/2017
* Hệ thống thông tin kế toán I
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thế Hưng
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] S
S* Mạng và truyền thông
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TD1 (chính quy)
-CBGD: Đặng Thái Thịnh
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Thống kê kinh [...] S
S S S S* Cơ sở dữ liệu
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TF1 (chính quy)
-CBGD: Phan Hiền
-Khóa: DHCQK41HPR
-Ngành: Toán tài chính
S
S* Hệ thống thông tin kế toán I
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KO1 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Văn Hiếu
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: [...] S
* Dự báo kinh tế và phân tích dữ liệu
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BS1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc [...] C
* Đường lối CM của Đảng CSVN
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: LA1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thùy Dương
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Luật [...] C
* Hệ thống thông tin kế toán I
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN7 (chính quy)
-CBGD: Lương Đức Thuận
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] C
* Tư tưởng Hồ Chí Minh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: EC1 (chính quy)
-CBGD: Đỗ Minh Tứ
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Thương mại [...] C
* Báo cáo ngoại khóa - PT
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: PT1 (chính quy)
-CBGD: Châu Văn Thành, Trương Đăng [...] C
C C* Nguyên lý thẩm định giá
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TD1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Kim Đức
-Khóa: DHCQK41HPR
-Ngành: Thống kê [...] C
* Đường lối CM của Đảng CSVN
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI1 (chính quy)
-CBGD: Đỗ Lâm Hoàng Trang
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] C
* Tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Uyên Uyên
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
C
T T T T* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
T T* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
T* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Thứ ba
28/11/2017
S S* Hệ thống thông tin kế toán I
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN8 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Văn Hiếu
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] S
S S S S* Quản trị tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TH1 (chính quy)
-CBGD: Đoàn Văn Huy
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Tin học quản [...] S
* Marketing căn bản
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH2 (chính quy)
-CBGD: Ngô Công Thành
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
S
* Lớp FN4 K42 học môn tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Tài chính
-Người Đ/ký: GV [...] S
C C* Hệ thống thông tin kế toán I
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thế Hưng
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] C
* Hệ thống thông tin quản lý
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BI1_1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Xuân Huy
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Hệ [...] C
* Phân tích và đầu tư chứng khoán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: PT1 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Lưu Đức Toàn
-Khóa: [...] C
* Hoạch định Thuế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Kim Quyến
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
C
C* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: TH1 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Tin học quản lý
C
* Sinh hoạt lớp hk3.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: MR4 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: MARKETING
C
* Hệ thống thông tin kế toán I
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KO2 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Văn Hiếu
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: [...] C
T T T T* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
T T* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
T* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
Thứ tư
29/11/2017
* Hệ thống thông tin kế toán I
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN6 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Văn Hiếu, Lương [...] S
* Sinh hoạt lớp hk3.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: BI1_2 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Hệ thống thông tin kinh doanh
S
* Hệ thống thông tin kế toán I
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN3 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Văn Hiếu
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] S
* Sinh hoạt lớp hk3.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: BI1_1 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Hệ thống thông tin kinh doanh
S
S* Hoạch định Thuế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Kim Quyến
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
S
* Dự báo kinh tế và phân tích dữ liệu
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TG1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc [...] S
* Marketing căn bản
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TF1 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Phước Nghĩa
-Khóa: DHCQK41HPR
-Ngành: Toán tài chính
S
* Sinh hoạt lớp hk3.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: PF1 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính công
S
* Hệ thống thông tin kế toán I
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN10 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thế Hưng
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] S
C C* Hệ thống thông tin kế toán I
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN9 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Văn Hiếu
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] C
* Sinh hoạt lớp hk3.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: EC1 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Thương mại điện tử
C
C C C* Mô hình tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN4,5,6 (chính quy)
-CBGD: Phùng Đức Nam
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Tài chính
C
* Quản trị học
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hữu Nhuận
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
C
C
T T T T* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
T T* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T
T* Lớp Tin học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tin học
-Người Đ/ký: Trương Việt Phương
T