Ngày H101 (80 chỗ)H104 (60 chỗ)H201 (80 chỗ)H204 (78 chỗ)
Thứ bảy
23/09/2017
* Quản trị vận hành
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: DT1 (chính quy)
-CBGD: Đỗ Hoàng Minh
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Kinh tế Kế [...] S
* Triết học
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: LOP_K27_1_QTSK (sau đại học)
-CBGD: Bùi Xuân Thanh
-Khóa: CHK27-QTSK
-Ngành: Kinh tế và Quản trị [...] S
* Phương pháp nghiên cứu kinh tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NS2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Khánh Duy, Nguyễn Thị [...] S
* Quản trị tài chính cơ sở y tế
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: K26_HCM_KTQTLVSK (sau đại học)
-CBGD: Ngô Quang Huân
-Khóa: [...] S
* Quản trị vận hành
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: PT1 (chính quy)
-CBGD: Đỗ Hoàng Minh
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Kinh tế học
C
* Nhập môn dịch tễ học
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: LOP_K27_1_QTSK (sau đại học)
-CBGD: Trần Ngọc Hữu
-Khóa: CHK27-QTSK
-Ngành: Kinh tế [...] C
* Kinh tế vi mô II
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NS1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quỳnh Hoa
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Quản lý [...] C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NS1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Anh Thư
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản lý nguồn [...] C
T* Kinh tế và các tổ chức thương mại quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: PT1 (sau đại học)
-CBGD: Trương Quang [...] T
* Lớp của Trung tâm
-T/gian: 17g30 - 21g00
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tư vấn doanh nghiệp và Phát triển kinh [...] T
T
Chủ nhật
24/09/2017
S S S S
C C C C
T T* Lớp của Trung tâm
-T/gian: 17g30 - 21g00
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tư vấn doanh nghiệp và Phát triển kinh [...] T
T
Thứ hai
25/09/2017
* Tiếng Anh phần 3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: DT1 (chính quy)
-CBGD: Dương Thị Thúy Uyên
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Kinh tế [...] S
* Marketing và phát triển địa phương (KTvùng)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: DT1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Danh
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: [...] S
* Kinh tế vi mô II
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NS2 (chính quy)
-CBGD: Lê Thành Nhân
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Quản lý [...] S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NS2 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Thu Trang
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản lý nguồn [...] S
* Phương pháp nghiên cứu kinh tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BS1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Lưu Bảo Đoan
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: [...] C
C* Tổ chức tiền lương trong doanh nghiệp
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NS1 (chính quy)
-CBGD: Trần Đình Vinh
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: [...] C
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: DT1 (chính quy)
-CBGD: Đinh Thái Hoàng
-Khóa: [...] C
T T* Lớp của Trung tâm
-T/gian: 17g30 - 21g00
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tư vấn doanh nghiệp và Phát triển kinh [...] T
T
Thứ ba
26/09/2017
* Phương pháp nghiên cứu kinh tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: PT1 (chính quy)
-CBGD: Lương Vinh Quốc Duy, Hoàng [...] S
S* Quản trị dự án
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NS1 (chính quy)
-CBGD: Phan Thị Thu Hương
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Quản lý [...] S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NS1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Ngọc [...] S
* Kinh tế vi mô II
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BS1 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Văn Thịnh
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Kinh tế [...] C
* Marketing và phát triển địa phương (KTvùng)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: DT2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Danh
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: [...] C
* Quản trị nguồn nhân lực
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NS1 (chính quy)
-CBGD: Đặng Thu Hương
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Quản lý [...] C
* Quản trị học
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: DT1 (chính quy)
-CBGD: Trần Đăng Khoa
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh tế Kế hoạch [...] C
T* Kinh tế học ứng dụng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: PT1 (sau đại học)
-CBGD: Phạm Khánh Nam
-Khóa: CHK26
-Ngành: Kinh tế [...] T
* Lớp của Trung tâm
-T/gian: 17g30 - 21g00
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tư vấn doanh nghiệp và Phát triển kinh [...] T
T
Thứ tư
27/09/2017
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BI1_2 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Thu Trang
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Hệ thống thông [...] S
* Phương pháp nghiên cứu kinh tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TG1 (chính quy)
-CBGD: Lương Vinh Quốc Duy, Nguyễn [...] S
* Tiếng Anh phần 3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NS1 (chính quy)
-CBGD: Hồ Minh Thắng
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Quản lý nguồn [...] S
* Quản trị học
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NS1 (chính quy)
-CBGD: Đặng Ngọc Đại
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản lý nguồn nhân [...] S
* Phương pháp nghiên cứu kinh tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: DT1 (chính quy)
-CBGD: Lương Vinh Quốc Duy, Hoàng [...] C
C* Kế toán tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NS2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Phương Hồng
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Quản lý [...] C
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NS2 (chính quy)
-CBGD: Trần Văn Thắng
-Khóa: [...] C
T T* Lớp của Trung tâm
-T/gian: 17g30 - 21g00
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tư vấn doanh nghiệp và Phát triển kinh [...] T
T
Thứ năm
28/09/2017
* Kế toán tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BS1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Phương Hồng
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Kinh tế [...] S
* Kinh tế vi mô II
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TG1 (chính quy)
-CBGD: Hay Sinh
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Thẩm định giá
S
* Phương pháp nghiên cứu kinh tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: DT2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Lưu Bảo Đoan
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: [...] S
* Lý thuyết xác suất và thống kê toán
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: DT1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thành Cả
-Khóa: [...] S
* Kinh tế vi mô II
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: DT1 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Văn Thịnh
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Kinh tế [...] C
* Kế hoạch và chính sách kinh tế, xã hội
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: DT1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hoàng [...] C
* Tiếng Anh phần 3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NS2 (chính quy)
-CBGD: Bùi Mỹ Ngọc
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Quản lý nguồn [...] C
* Thẩm định giá doanh nghiệp
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TG2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Kim Đức
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Thẩm định [...] C
T* Tài chính công
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: PT1 (sau đại học)
-CBGD: Sử Đình Thành
-Khóa: CHK26
-Ngành: Kinh tế phát triển
T
* Lớp của Trung tâm
-T/gian: 17g30 - 21g00
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tư vấn doanh nghiệp và Phát triển kinh [...] T
T
Thứ sáu
29/09/2017
* Tiếng Anh phần 3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Anh Thư
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kinh doanh [...] S
* Kế hoạch và chính sách kinh tế, xã hội
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: DT2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hoàng [...] S
* Hành vi tổ chức
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NS1 (chính quy)
-CBGD: Thái Trí Dũng
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Quản lý nguồn [...] S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: DT1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Thu Trang
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh tế Kế [...] S
* Kinh tế vi mô II
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: PT1 (chính quy)
-CBGD: Trương Quang Hùng
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Kinh tế [...] C
C* Phương pháp nghiên cứu kinh tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NS1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Khánh Duy, Đặng Đình [...] C
* Kinh tế phát triển
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NS1 (chính quy)
-CBGD: Lê Ngọc Uyển
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản lý nguồn [...] C
T* Kinh tế lượng dành cho lĩnh vực sức khỏe
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LOP_K27_1_QTSK (sau đại học)
-CBGD: Võ Tất [...] T
* Lớp của Trung tâm
-T/gian: 17g30 - 21g00
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tư vấn doanh nghiệp và Phát triển kinh [...] T
* Quản trị nhân lực cơ sở y tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: K26_HCM_KTQTLVSK (sau đại học)
-CBGD: Phan Quốc Tấn
-Khóa: [...] T
Thứ bảy
30/09/2017
* Quản trị vận hành
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: DT1 (chính quy)
-CBGD: Đỗ Hoàng Minh
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Kinh tế Kế [...] S
* Triết học
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: LOP_K27_1_QTSK (sau đại học)
-CBGD: Bùi Xuân Thanh
-Khóa: CHK27-QTSK
-Ngành: Kinh tế và Quản trị [...] S
* Phương pháp nghiên cứu kinh tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NS2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Khánh Duy, Nguyễn Thị [...] S
* Quản trị tài chính cơ sở y tế
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: K26_HCM_KTQTLVSK (sau đại học)
-CBGD: Ngô Quang Huân
-Khóa: [...] S
* Quản trị vận hành
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: PT1 (chính quy)
-CBGD: Đỗ Hoàng Minh
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Kinh tế học
C
* Nhập môn dịch tễ học
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: LOP_K27_1_QTSK (sau đại học)
-CBGD: Trần Ngọc Hữu
-Khóa: CHK27-QTSK
-Ngành: Kinh tế [...] C
* Kinh tế vi mô II
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NS1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quỳnh Hoa
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Quản lý [...] C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NS1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Anh Thư
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản lý nguồn [...] C
T* Kinh tế và các tổ chức thương mại quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: PT1 (sau đại học)
-CBGD: Trương Quang [...] T
* Lớp của Trung tâm
-T/gian: 17g30 - 21g00
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tư vấn doanh nghiệp và Phát triển kinh [...] T
T