Ngày H101 (80 chỗ)H104 (60 chỗ)H201 (80 chỗ)H204 (78 chỗ)
Thứ bảy
26/05/2018
* Lớp trung tâm
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm CEDZO
-Người Đ/ký: Nguyễn Hoàng Bảo
S
* Kỹ thuật thống kê y tế
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: LOP_K27_1_QTSK (sau đại học)
-CBGD: Phạm Văn Hậu
-Khóa: CHK27-QTSK
-Ngành: Kinh [...] S
S S
* Lớp trung tâm
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm CEDZO
-Người Đ/ký: Nguyễn Hoàng Bảo
C
* Đánh giá dự án y tế công cộng
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: SK1 (sau đại học)
-CBGD: Lương Vinh Quốc [...] C
* Lớp trung tâm
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm CEDZO
-Người Đ/ký: Nguyễn Hoàng Bảo
C
* Kinh tế vi mô dành cho y tế
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: K28_1_QTSK (sau đại học)
-CBGD: Trương Quang Hùng
-Khóa: [...] C
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm CEDZO
-Người Đ/ký: Nguyễn Hoàng Bảo
T
T* Quản trị học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD431 (tại chức)
-CBGD: Trang Thành Lập
-Khóa: K2017_D1
-Ngành:
T
* Giảng bù môn Đường lối CM của Đảng CSVN - 18DREV41000411 - K2018 nghỉ tối ngày 05/05/2018 - GV [...] T
Chủ nhật
27/05/2018
S* Bố trí lớp NCS Khóa 2017 Đợt 1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT SĐH
-Người Đ/ký: Hồ Viết [...] S
S* Nhập môn dịch tễ học
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: K28_1_QTSK (sau đại học)
-CBGD: Trần Ngọc Hữu
-Khóa: CHK28-QTSK
-Ngành: Kinh tế [...] S
C* Bố trí lớp NCS Khóa 2017 Đợt 1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT SĐH
-Người Đ/ký: Hồ Viết [...] C
C* Triết học
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: K28_1_QTSK (sau đại học)
-CBGD:
-Khóa: CHK28-QTSK
-Ngành: Kinh tế và Quản trị lĩnh vực sức [...] C
T T T T
Thứ hai
28/05/2018
* * S* * S* * S* * S
* * C* * C* * C* * C
* * T* *
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm CEDZO
-Người Đ/ký: Nguyễn Hoàng Bảo
T
* * T* * T
Thứ ba
29/05/2018
* * S* * S* * S* * S
* * C* * C* * C* * C
* * T* * T* * T* * T
Thứ tư
30/05/2018
* * S* * S* * S* * S
* * C* * C* * C* * C
* * T* *
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm CEDZO
-Người Đ/ký: Nguyễn Hoàng Bảo
T
* * T* * T
Thứ năm
31/05/2018
* * S* * S* * S* * S
* * C* * C* * C* * C
* * T* * T* * T* * T
Thứ sáu
01/06/2018
* * S* * S* * S* * S
* * C* * C* * C* * C
* * T* * T* * T* * T
Thứ bảy
02/06/2018
* * S* * S* * S* * S
* * C* * C* * C* * C
* * T* * T* * T* * T