Ngày H101 (80 chỗ)H104 (60 chỗ)H201 (80 chỗ)H204 (78 chỗ)
Thứ sáu
22/11/2019
* Định mức lao động
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NS1 (chính quy)
-CBGD: Trần Đình Vinh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản lý nguồn [...] S
S* Đầu tư tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: HPTCII.2 (chính quy)
-CBGD: Phạm Dương Phương Thảo
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Thẩm định [...] S
S
* Tâm lý học quản lý
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NS2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Trường Hân
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản [...] C
* Kinh tế công
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: HPTC.1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quỳnh Huy
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh tế Kế hoạch [...] C
C* Kinh tế lượng chuỗi thời gian
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AE1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Duy Tùng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh [...] C
* Quản trị tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD1 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Quang Thu
-Khóa: CHK29
-Ngành: Quản trị kinh [...] T
T* Quản trị điều hành
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD2 (sau đại học)
-CBGD: Hồ Tiến Dũng
-Khóa: CHK29
-Ngành: Quản trị kinh [...] T
T
Thứ bảy
23/11/2019
* Phân tích tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: HPTCI.1 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Lanh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Thẩm định giá
S
* Kinh tế đô thị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: HPTC.2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Lưu Bảo Đoan
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh tế [...] S
* Hội thao truyền thống - cờ vua, cờ tướng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: LCH SV Khoa Kinh tế
-Người [...] S
S
* Kinh tế học lao động
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NS2 (chính quy)
-CBGD: Trần Đình Vinh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản lý [...] C
* Kinh tế sức khỏe
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: SK1 (sau đại học)
-CBGD: Võ Tất Thắng
-Khóa: CHK29-QTSK
-Ngành: Kinh tế và [...] C
* Đầu tư và tài trợ bất động sản
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: HPTCII.3 (chính quy)
-CBGD: Phan Thị Thu [...] C
* Thẩm định giá bất động sản
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BD1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Vinh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Bất [...] C
* Quản trị tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD3 (sau đại học)
-CBGD: Trần Thị Thanh Phương
-Khóa: CHK29
-Ngành: Quản trị [...] T
T T T
Chủ nhật
24/11/2019
S S S* Quản trị nhân lực cơ sở y tế
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: SK1 (sau đại học)
-CBGD: Phan Quốc Tấn
-Khóa: [...] S
C C C* Quản trị marketing trong lĩnh vực sức khỏe
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: SK1 (sau đại học)
-CBGD: Đinh Tiên Minh
-Khóa: [...] C
T T T T
Thứ hai
25/11/2019
S* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: DT1 (chính quy)
-CBGD: Đỗ Hoàng Minh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh tế Kế [...] S
* Kinh tế môi trường
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KC1 (chính quy)
-CBGD: Phùng Thanh Bình
-Khóa: DHCQK43HPR
-Ngành: Kinh tế Chính [...] S
* Kinh tế lượng chuỗi thời gian
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AE1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Duy Tùng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh [...] S
* Định mức lao động
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NS1 (chính quy)
-CBGD: Trần Đình Vinh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản lý nguồn [...] C
* Kinh tế môi trường
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: HPTC.3 (chính quy)
-CBGD: Phạm Khánh Nam
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh tế Kế [...] C
* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: TG2 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Kiều Tiên
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Thẩm định giá
C
* Marketing bất động sản
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BD1 (chính quy)
-CBGD: Võ Hữu Khoa
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Bất động sản
C
* Phương pháp nghiên cứu khoa học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD1 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Thị Mai Trang
-Khóa: CHK29
-Ngành: Quản [...] T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm CEDZO
-Người Đ/ký: Nguyễn Hoàng Bảo
T
* Quản trị tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD2 (sau đại học)
-CBGD: Trần Thị Thanh Phương
-Khóa: CHK29
-Ngành: Quản trị [...] T
T
Thứ ba
26/11/2019
* Định mức lao động
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NS2 (chính quy)
-CBGD: Châu Hoài Bão
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản lý nguồn [...] S
S* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: TG3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Kim Đức
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Thẩm định giá
S
* Phân tích lợi ích - chi phí
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AE1 (chính quy)
-CBGD: Lê Thanh Loan
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: [...] S
* Kinh tế học lao động
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NS1 (chính quy)
-CBGD: Trần Đình Vinh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản lý [...] C
* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: DT2 (chính quy)
-CBGD: Đỗ Hoàng Minh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh tế Kế [...] C
* Marketing căn bản
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AB1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Trưng
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kinh tế - Kinh [...] C
* Quản lý nông trại
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AG1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Vinh
-Khóa: DHCQK43HPR
-Ngành: Kinh tế Nông [...] C
* Phương pháp nghiên cứu khoa học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD3 (sau đại học)
-CBGD: Đinh Thái Hoàng
-Khóa: CHK29
-Ngành: Quản [...] T
T T* Quản trị tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD4 (sau đại học)
-CBGD: Ngô Quang Huân
-Khóa: CHK29
-Ngành: Quản trị kinh [...] T
Thứ tư
27/11/2019
* Kinh tế học lao động
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NS2 (chính quy)
-CBGD: Trần Đình Vinh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản lý [...] S
* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: DT3 (chính quy)
-CBGD: Đỗ Hoàng Minh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh tế Kế [...] S
* Luật Thẩm định giá
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TG3 (chính quy)
-CBGD: Trần Huỳnh Thanh Nghị
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Thẩm định [...] S
* Thẩm định giá bất động sản
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BD1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Vinh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Bất [...] S
* Phân tích tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: HPTCI.1 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Lanh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Thẩm định giá
C
C* Thẩm định kinh tế các dự án đầu tư
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KC1 (chính quy)
-CBGD: Phùng Thanh [...] C
C
* Quản trị chiến lược
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD1 (sau đại học)
-CBGD: Phước Minh Hiệp
-Khóa: CHK29
-Ngành: Quản trị kinh [...] T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm CEDZO
-Người Đ/ký: Nguyễn Hoàng Bảo
T
* Tư duy phân tích và giải quyết vấn đề
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD2 (sau đại học)
-CBGD: Trần Đăng [...] T
T
Thứ năm
28/11/2019
* Tâm lý học quản lý
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NS1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Trường Hân
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản [...] S
* Luật đầu tư
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: DT3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Anh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh tế Kế hoạch [...] S
S* Kinh tế bất động sản
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BD1 (chính quy)
-CBGD: Trương Quang Hùng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Bất động [...] S
C C* Phương pháp thu thập và quản lý dữ liệu
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AG1 (chính quy)
-CBGD: Lê Thành [...] C
C
* Quản trị chiến lược
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD3 (sau đại học)
-CBGD: Hồ Đức Hùng
-Khóa: CHK29
-Ngành: Quản trị kinh [...] T
T T T
Thứ sáu
29/11/2019
* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: NS1 (chính quy)
-CBGD: Thái Trí Dũng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản lý nguồn [...] S
* Sinh hoạt lớp hk3.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: AE1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hoàng Oanh
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kinh tế [...] S
* Đầu tư tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: HPTCII.2 (chính quy)
-CBGD: Phạm Dương Phương Thảo
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Thẩm định [...] S
S
* Tâm lý học quản lý
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NS2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Trường Hân
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản [...] C
* Kinh tế công
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: HPTC.1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quỳnh Huy
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh tế Kế hoạch [...] C
C* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: AE1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hoàng Oanh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh tế [...] C
* Quản trị tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD1 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Quang Thu
-Khóa: CHK29
-Ngành: Quản trị kinh [...] T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm CEDZO
-Người Đ/ký: Nguyễn Hoàng Bảo
T
* Quản trị điều hành
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD2 (sau đại học)
-CBGD: Hồ Tiến Dũng
-Khóa: CHK29
-Ngành: Quản trị kinh [...] T
T