Ngày H101 (80 chỗ)H104 (60 chỗ)H201 (80 chỗ)H204 (78 chỗ)
Thứ hai
17/02/2020
* Đánh giá tác động các chương trình phát triển
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: DT1 (chính quy)
-CBGD: Lương Vinh Quốc [...] S
* Tiền lương và phúc lợi
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NS1 (chính quy)
-CBGD: Trần Đình Vinh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản lý [...] S
* Kinh tế học quản lý
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AB1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hồng Thu
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kinh [...] S
* Kinh tế học về kinh doanh nông sản
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AG1 (chính quy)
-CBGD: Tô Thị Kim [...] S
C C* Luật lao động
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NS2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Khánh Phương
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản lý nguồn nhân [...] C
* Phân tích hành vi người tiêu dùng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: HPTC.I.1 (chính quy)
-CBGD: Lê Thành Nhân
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: [...] C
* Lớp AD CH K28 học môn quản trị chiến lược
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Quản trị
-Người Đ/ký: [...] T
T T T
Thứ ba
18/02/2020
* Phát triển và Marketing địa phương
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: DT1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Danh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh [...] S
S S S
* Đánh giá tác động các chương trình phát triển
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: DT2 (chính quy)
-CBGD: Lương Vinh Quốc [...] C
* Thẩm định giá doanh nghiệp
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TG1 (chính quy)
-CBGD: Trần Bích Vân, Hay Sinh, [...] C
* Quản trị nguồn nhân lực quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NS2 (chính quy)
-CBGD: Đặng Thu Hương
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: [...] C
C
* Lớp AD CH K28 học môn quản trị chiến lược
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Quản trị
-Người Đ/ký: [...] T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm CEDZO
-Người Đ/ký: Nguyễn Kim Đức
T
T T
Thứ tư
19/02/2020
* Đánh giá tác động các chương trình phát triển
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: DT3 (chính quy)
-CBGD: Lương Vinh Quốc [...] S
* Thẩm định giá doanh nghiệp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TG2 (chính quy)
-CBGD: Trần Bích Vân, Hay Sinh, [...] S
* Kinh tế học quản lý nhân sự
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: HPTC.I.2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Bích Hồng
-Khóa: [...] S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TAP4_041 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Thu Trang
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kinh tế học [...] S
* Phát triển và Marketing địa phương
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: DT2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Danh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh [...] C
C* Kinh tế công
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: HPTC.I.1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hoàng Bảo
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản lý nguồn nhân [...] C
* Phân tích hành vi người tiêu dùng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AG1 (chính quy)
-CBGD: Lê Thành Nhân
-Khóa: DHCQK43HPR
-Ngành: [...] C
T T T T
Thứ năm
20/02/2020
* Phát triển và Marketing địa phương
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: DT3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Danh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh [...] S
* Quy hoạch xây dựng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TG1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Tú
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Thẩm định giá
S
S* Kinh tế vi mô cho thẩm định giá
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TG3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quỳnh Hoa
-Khóa: [...] S
* Quản trị dự án
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: HPTC.I.1 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh tế Kế hoạch và Đầu tư
C
* Thẩm định giá doanh nghiệp
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TG3 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Kiều Tiên
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Thẩm định [...] C
* Đầu tư và tài trợ bất động sản
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BD1 (chính quy)
-CBGD: Phan Thị Thu [...] C
C
T* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm CEDZO
-Người Đ/ký: Nguyễn Kim Đức
T
T T
Thứ sáu
21/02/2020
* Quản trị chuỗi cung ứng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: HPTC.I.2 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thị Trúc Ly
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh [...] S
* Kinh tế nông nghiệp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AB1 (chính quy)
-CBGD: Hồ Quốc Thông
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kinh tế - [...] S
* Quản trị nguồn nhân lực quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NS1 (chính quy)
-CBGD: Đặng Thu Hương
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: [...] S
* Chính sách thương mại và công nghiệp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: HPTC.I.1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hoàng Oanh
-Khóa: [...] S
* Kinh tế lượng ứng dụng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: HPTC.II.1 (chính quy)
-CBGD: Võ Tất Thắng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh tế [...] C
* Quy hoạch xây dựng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TG2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Tú
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Thẩm định giá
C
* Phân tích thị trường bất động sản
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BD1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Bích Hồng
-Khóa: [...] C
* Kinh tế vi mô trung cấp
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AE1 (chính quy)
-CBGD: Hồ Hoàng Anh
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kinh [...] C
T T T T
Thứ bảy
22/02/2020
* Quy hoạch xây dựng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TG3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Tú
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Thẩm định giá
S
* Đầu tư tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: HPTC.II.2 (chính quy)
-CBGD: Phùng Đức Nam
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh tế Kế [...] S
* Luật lao động
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NS1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Triều Hoa
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản lý nguồn nhân [...] S
* Phân tích chuỗi giá trị nông sản
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AG1 (chính quy)
-CBGD: Trần Tiến Khai
-Khóa: DHCQK43HPR
-Ngành: [...] S
C* Lớp trung tâm
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm CEDZO
-Người Đ/ký: Nguyễn Kim Đức
C
C* Kinh tế sức khỏe
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: SK1 (sau đại học)
-CBGD: Võ Tất Thắng
-Khóa: CHK29-QTSK
-Ngành: Kinh tế và [...] C
T T T T
Chủ nhật
23/02/2020
S S S* Quản trị nhân lực cơ sở y tế
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: SK1 (sau đại học)
-CBGD: Phan Quốc Tấn
-Khóa: [...] S
C C C* Quản trị marketing trong lĩnh vực sức khỏe
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: SK1 (sau đại học)
-CBGD: Đinh Tiên Minh
-Khóa: [...] C
T T T T
Thứ hai
24/02/2020
* Đánh giá tác động các chương trình phát triển
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: DT1 (chính quy)
-CBGD: Lương Vinh Quốc [...] S
* Tiền lương và phúc lợi
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NS1 (chính quy)
-CBGD: Trần Đình Vinh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản lý [...] S
* Kinh tế học quản lý
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AB1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hồng Thu
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kinh [...] S
* Kinh tế học về kinh doanh nông sản
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AG1 (chính quy)
-CBGD: Tô Thị Kim [...] S
C C* Luật lao động
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NS2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Khánh Phương
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản lý nguồn nhân [...] C
* Phân tích hành vi người tiêu dùng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: HPTC.I.1 (chính quy)
-CBGD: Lê Thành Nhân
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: [...] C
T T T T