Ngày H101 (80 chỗ)H104 (60 chỗ)H201 (80 chỗ)H204 (78 chỗ)
Thứ tư
22/11/2017
* Lớp DT1 K41 học môn kinh tế môi trường
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Kinh tế
-Người Đ/ký: GV [...] S
* Dự báo kinh tế và phân tích dữ liệu
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TG1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc [...] S
S* Truyền thông và giao tiếp trong tổ chức
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NS1 (chính quy)
-CBGD: Thái Trí Dũng
-Khóa: [...] S
* Dự báo kinh tế và phân tích dữ liệu
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: DT1 (chính quy)
-CBGD: Phùng Thanh [...] C
C* Kinh tế môi trường
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NS2 (chính quy)
-CBGD: Lê Thanh Loan
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Quản lý nguồn [...] C
* Kinh tế lượng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NS2 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Lệ Thủy
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản lý nguồn [...] C
* Kinh tế vi mô
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: PT1 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Thanh Triều
-Khóa: CHK27
-Ngành: Kinh tế phát [...] T
T* Lớp của Trung tâm
-T/gian: 17g30 - 21g00
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tư vấn doanh nghiệp và Phát triển kinh [...] T
T
Thứ năm
23/11/2017
* Dự báo kinh tế và phân tích dữ liệu
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BS1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc [...] S
* Kinh tế môi trường
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TG1 (chính quy)
-CBGD: Phùng Thanh Bình
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Thẩm định giá
S
* Báo cáo ngoại khóa - NL
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NS1 (chính quy)
-CBGD: Thái Trí Dũng
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Quản [...] S
* Kinh tế phát triển
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: DT1 (chính quy)
-CBGD: Lê Ngọc Uyển
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh tế Kế [...] S
* Kinh tế môi trường
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: DT1 (chính quy)
-CBGD: Lê Thanh Loan
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Kinh tế Kế [...] C
* Chiến lược và kế hoạch kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: DT1 (chính quy)
-CBGD: Đỗ Hoàng Minh
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: [...] C
* Tiếng Anh phần 3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hà Giang
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kiểm toán
C
* Truyền thông và giao tiếp trong tổ chức
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NS2 (chính quy)
-CBGD: Thái Trí Dũng
-Khóa: [...] C
T* Thẩm định dự án đầu tư
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: PT1 (sau đại học)
-CBGD: Phan Thị Thu Hương
-Khóa: CHK26
-Ngành: [...] T
* Lớp của Trung tâm
-T/gian: 17g30 - 21g00
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tư vấn doanh nghiệp và Phát triển kinh [...] T
T
Thứ sáu
24/11/2017
* Đường lối CM của Đảng CSVN
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN3 (chính quy)
-CBGD: Phan Thị Lệ Hương
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] S
* Lớp TG1 K41 học môn dự báo kinh tế và phân tích dữ liệu
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: [...] S
* Các kỹ năng mềm
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NS1 (chính quy)
-CBGD: Thái Trí Dũng
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Quản lý nguồn [...] S
* Tư tưởng Hồ Chí Minh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: DT1 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Ái Nhân
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh [...] S
* Kinh tế môi trường
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: PT1 (chính quy)
-CBGD: Phùng Thanh Bình
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Kinh tế học
C
* Kỹ thuật phân tích chính sách
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: DT1 (chính quy)
-CBGD: Lương Vinh Quốc Duy
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: [...] C
* Dự báo kinh tế và phân tích dữ liệu
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NS1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Khánh [...] C
* Kinh tế quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NS1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hữu Lộc
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản lý nguồn [...] C
* Triết học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: PT1 (sau đại học)
-CBGD: Trần Nguyên Ký
-Khóa: CHK27
-Ngành: Kinh tế phát triển
T
* Kinh tế lượng dành cho lĩnh vực sức khỏe
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LOP_K27_1_QTSK (sau đại học)
-CBGD: Võ Tất [...] T
* Lớp của Trung tâm
-T/gian: 17g30 - 21g00
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tư vấn doanh nghiệp và Phát triển kinh [...] T
T
Thứ bảy
25/11/2017
S* Sức khỏe và phát triển kinh tế
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: LOP_K27_1_QTSK (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Trọng Hoài
-Khóa: CHK27-QTSK
-Ngành: [...] S
* Dự báo kinh tế và phân tích dữ liệu
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NS2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc [...] S
* Lớp Bổ túc kiến thức Sau đại học
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐTSĐH
-Người Đ/ký: Thái Ngọc Hương
S
C* Kinh tế sức khỏe
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: LOP_K27_1_QTSK (sau đại học)
-CBGD: Võ Tất Thắng
-Khóa: CHK27-QTSK
-Ngành: Kinh tế và [...] C
* Kinh tế môi trường
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NS1 (chính quy)
-CBGD: Lê Thanh Loan
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Quản lý nguồn [...] C
* Lớp Bổ túc kiến thức Sau đại học
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐTSĐH
-Người Đ/ký: Thái Ngọc Hương
C
T* Kinh tế lao động
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: PT1 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Lưu Bảo Đoan
-Khóa: CHK26
-Ngành: Kinh tế [...] T
* Lớp của Trung tâm
-T/gian: 17g30 - 21g00
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tư vấn doanh nghiệp và Phát triển kinh [...] T
T
Chủ nhật
26/11/2017
S S S* Lớp Bổ túc kiến thức Sau đại học
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐTSĐH
-Người Đ/ký: Thái Ngọc Hương
S
C C* Triết học
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: NH4 (sau đại học)
-CBGD: Trần Nguyên Ký
-Khóa: CHK27
-Ngành: Ngân hàng
C
* Lớp Bổ túc kiến thức Sau đại học
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐTSĐH
-Người Đ/ký: Thái Ngọc Hương
C
T T* Lớp của Trung tâm
-T/gian: 17g30 - 21g00
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tư vấn doanh nghiệp và Phát triển kinh [...] T
T
Thứ hai
27/11/2017
* Tư tưởng Hồ Chí Minh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NS1 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Ái Nhân
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản [...] S
* Kỹ thuật phân tích chính sách
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: DT1 (chính quy)
-CBGD: Lương Vinh Quốc Duy
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: [...] S
* Kinh tế môi trường
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NS2 (chính quy)
-CBGD: Lê Thanh Loan
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Quản lý nguồn [...] S
* Sinh hoạt lớp hk3.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: NS2 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản lý nguồn nhân lực
S
C* Sinh hoạt lớp hk7.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: BS1 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Kinh tế bất động sản
C
* Sinh hoạt lớp hk7.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: NS1 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Quản lý nguồn nhân lực
C
* Kinh tế lượng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: DT1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Lệ Thủy
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh tế Kế [...] C
* Kinh tế vi mô
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: PT1 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Thanh Triều
-Khóa: CHK27
-Ngành: Kinh tế phát [...] T
T* Lớp của Trung tâm
-T/gian: 17g30 - 21g00
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tư vấn doanh nghiệp và Phát triển kinh [...] T
T
Thứ ba
28/11/2017
* Dự báo kinh tế và phân tích dữ liệu
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: PT1 (chính quy)
-CBGD: Phùng Thanh [...] S
* Tư tưởng Hồ Chí Minh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NS2 (chính quy)
-CBGD: Đỗ Văn Vinh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản lý [...] S
* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: NS1 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Quản lý nguồn nhân lực
S
* Kinh tế lượng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NS1 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Tuấn Anh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản lý nguồn [...] S
C* Kỹ thuật phân tích chính sách
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: DT2 (chính quy)
-CBGD: Lương Vinh Quốc Duy
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: [...] C
C* Marketing căn bản
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: DT1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thanh Minh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh tế Kế hoạch [...] C
T* Phương pháp nghiên cứu kinh tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: PT1 (sau đại học)
-CBGD: Phạm Khánh Nam
-Khóa: CHK26
-Ngành: Kinh [...] T
* Lớp của Trung tâm
-T/gian: 17g30 - 21g00
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tư vấn doanh nghiệp và Phát triển kinh [...] T
T
Thứ tư
29/11/2017
S S S* Truyền thông và giao tiếp trong tổ chức
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NS1 (chính quy)
-CBGD: Thái Trí Dũng
-Khóa: [...] S
* Dự báo kinh tế và phân tích dữ liệu
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: DT1 (chính quy)
-CBGD: Phùng Thanh [...] C
C* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: NS2 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Quản lý nguồn nhân lực
C
* Kinh tế lượng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NS2 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Lệ Thủy
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản lý nguồn [...] C
* Kinh tế vi mô
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: PT1 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Thanh Triều
-Khóa: CHK27
-Ngành: Kinh tế phát [...] T
T* Lớp của Trung tâm
-T/gian: 17g30 - 21g00
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm Tư vấn doanh nghiệp và Phát triển kinh [...] T
T