Ngày G101 (50 chỗ)G102 (50 chỗ)G103 (50 chỗ)G104 (50 chỗ)G105 (50 chỗ)G106 (50 chỗ)G107 (50 chỗ)G110 (120 chỗ)G201 (50 chỗ)G202 (50 chỗ)G203 (50 chỗ)G204 (50 chỗ)G205 (50 chỗ)G206 (50 chỗ)G207 (50 chỗ)G210 (120 chỗ)G301 (50 chỗ)G302 (50 chỗ)G303 (50 chỗ)G304 (50 chỗ)G305 (50 chỗ)G306 (50 chỗ)G307 (50 chỗ)G309 (50 chỗ)G310 (120 chỗ)G401 (400 chỗ)G402 (60 chỗ)G403 (150 chỗ)
Chủ nhật
25/02/2018
* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S
* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C
* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T
Thứ hai
26/02/2018
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA01 (chính quy)
-CBGD: Trần Văn Việt
-Khóa: VB2K20B
-Ngành: Luật kinh doanh
T
T T T T T T* Tài chính quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: 01B (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Ngân hàng
T
T T T* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN (P1)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V118TP1LD1 (tại chức)
-CBGD:
-Khóa: K2018_D1
-Ngành:
T
* Kinh doanh quốc tế 1
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: CD18TP1NT1 (tại chức)
-CBGD:
-Khóa: K2018CD_D1
-Ngành:
T
T T* Lý thuyết xác suất và thống kê toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: 01B (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thành Cả
-Khóa: [...] T
T T T T T T T T* Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (NC)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: CD18TP1KT2 (tại chức)
-CBGD: Phạm Thăng
-Khóa: [...] T
T T* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN (NC)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: CD18TP1KT1 (tại chức)
-CBGD:
-Khóa: K2018CD_D1
-Ngành:
T
Thứ ba
27/02/2018
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
T T T T T T T* Toán dành cho kinh tế và quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: TC18TP1KT1 (tại chức)
-CBGD: Ngô Trấn Vũ
-Khóa: K2018TC_D1
-Ngành:
T
T* Toán tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: 01B (chính quy)
-CBGD: Trần Nguyên Đán
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Ngân hàng
T
T T T T T* Kinh tế vi mô I
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD01 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Văn Thịnh
-Khóa: VB2K20B
-Ngành: Quản trị
T
T T T T T T T T* Quản trị học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN01 (chính quy)
-CBGD: Lê Việt Hưng
-Khóa: VB2K20B
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
T
T* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Phương Hồng
-Khóa: VB2K20B
-Ngành: Tài chính
T
T
Thứ tư
28/02/2018
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
* Kinh tế vi mô I
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA01 (chính quy)
-CBGD: Trương Quang Hùng
-Khóa: VB2K20B
-Ngành: Luật kinh [...] T
T T T T T T* Tài chính quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: 01B (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Ngân hàng
T
T T T* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN (P1)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V118TP1LD1 (tại chức)
-CBGD:
-Khóa: K2018_D1
-Ngành:
T
* Kinh doanh quốc tế 1
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: CD18TP1NT1 (tại chức)
-CBGD:
-Khóa: K2018CD_D1
-Ngành:
T
T T* Lý thuyết xác suất và thống kê toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: 01B (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thành Cả
-Khóa: [...] T
T T T T T T T T* Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (NC)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: CD18TP1KT2 (tại chức)
-CBGD: Phạm Thăng
-Khóa: [...] T
T T* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN (NC)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: CD18TP1KT1 (tại chức)
-CBGD:
-Khóa: K2018CD_D1
-Ngành:
T
Thứ năm
01/03/2018
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
T T T T T T T* Toán dành cho kinh tế và quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: TC18TP1KT1 (tại chức)
-CBGD: Ngô Trấn Vũ
-Khóa: K2018TC_D1
-Ngành:
T
T* Toán tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: 01B (chính quy)
-CBGD: Trần Nguyên Đán
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Ngân hàng
T
T T T T T* Toán cao cấp
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Toàn Trí
-Khóa: VB2K20B
-Ngành: Quản trị
T
T T T T T T T T* Kinh tế vi mô I
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN01 (chính quy)
-CBGD: Trương Quang Hùng
-Khóa: VB2K20B
-Ngành: Kế toán [...] T
T* Quản trị học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN01 (chính quy)
-CBGD: Bùi Dương Lâm
-Khóa: VB2K20B
-Ngành: Tài chính
T
T
Thứ sáu
02/03/2018
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
* Quản trị học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA01 (chính quy)
-CBGD: Lê Việt Hưng
-Khóa: VB2K20B
-Ngành: Luật kinh doanh
T
T T T T T T* Tài chính quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: 01B (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Ngân hàng
T
T T T* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN (P1)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V118TP1LD1 (tại chức)
-CBGD:
-Khóa: K2018_D1
-Ngành:
T
* Kinh doanh quốc tế 1
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: CD18TP1NT1 (tại chức)
-CBGD:
-Khóa: K2018CD_D1
-Ngành:
T
T T* Lý thuyết xác suất và thống kê toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: 01B (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thành Cả
-Khóa: [...] T
T T T T T T T T* Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (NC)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: CD18TP1KT2 (tại chức)
-CBGD: Phạm Thăng
-Khóa: [...] T
T T* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN (NC)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: CD18TP1KT1 (tại chức)
-CBGD:
-Khóa: K2018CD_D1
-Ngành:
T
Thứ bảy
03/03/2018
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
T T T T T T T* Toán dành cho kinh tế và quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: TC18TP1KT1 (tại chức)
-CBGD: Ngô Trấn Vũ
-Khóa: K2018TC_D1
-Ngành:
T
T T T T T T T* Quản trị học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD01 (chính quy)
-CBGD: Bùi Dương Lâm
-Khóa: VB2K20B
-Ngành: Quản trị
T
T T T T T T T T* Toán cao cấp
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN01 (chính quy)
-CBGD: Phan Ngô Tuấn Anh
-Khóa: VB2K20B
-Ngành: Kế toán doanh [...] T
T* Kinh tế vi mô I
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN01 (chính quy)
-CBGD: Lê Ngọc Uyển
-Khóa: VB2K20B
-Ngành: Tài chính
T
T
Chủ nhật
04/03/2018
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T