Ngày G101 (50 chỗ)G102 (50 chỗ)G103 (50 chỗ)G104 (50 chỗ)G105 (50 chỗ)G106 (50 chỗ)G107 (50 chỗ)G110 (120 chỗ)G201 (50 chỗ)G202 (50 chỗ)G203 (50 chỗ)G204 (50 chỗ)G205 (50 chỗ)G206 (50 chỗ)G207 (50 chỗ)G210 (120 chỗ)G301 (50 chỗ)G302 (50 chỗ)G303 (50 chỗ)G304 (50 chỗ)G305 (50 chỗ)G306 (50 chỗ)G307 (50 chỗ)G309 (50 chỗ)G310 (120 chỗ)G401 (200 chỗ)G402 (60 chỗ)G403 (150 chỗ)
Thứ năm
05/12/2019
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
T T T* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: TC19TP3QT1, V119TP3QT1 (tại chức)
-CBGD: Lâm Mạnh Hà
-Khóa: K2019_D3
-Ngành:
T
T T T T T T T T T T T* Quản trị marketing
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V118TP2QT1 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Văn Trưng
-Khóa: K2018_D2
-Ngành:
T
T T T T T T T T T* Tư tưởng Hồ Chí Minh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: TC19TP4KT1, V119TP4KT1, V119TP4LD1, V119TP4QT1 (tại chức)
-CBGD: Lê Thị Ái Nhân
-Khóa: K2019_D4
-Ngành: [...] T
T* Phân tích định lượng trong quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V118TP1QT1, V219TP1QT1 (tại chức)
-CBGD: Đinh Thái Hoàng
-Khóa: K2018_D1
-Ngành:
T
Thứ sáu
06/12/2019
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
T T T T T T T* Kế toán quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: TC18TP2KT1, TC18TP4KT1 (tại chức)
-CBGD: Đào Tất Thắng
-Khóa: K2018TC_D2
-Ngành:
T
T T T T T T T T T T T T T T T T T* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN (P1)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: TC19TP4KD1, V119TP4KD1, V119TP4MA1, V119TP4NL1, V119TP4TC1 (tại chức)
-CBGD: [...] T
T* Quản trị nguồn nhân lực
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: TC18TP4QT1, V118TP4QT1, V219TP4QT1 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Văn Chương
-Khóa: K2018_D4
-Ngành:
T
Thứ bảy
07/12/2019
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
C C C C C C C* Thi Quản trị marketing
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị

* Thi Quản trị xuất nhập khẩu
-T/gian: 15g15
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Ngân hàng
C
* Thi Quản trị marketing
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị

* Thi Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000
-T/gian: 15g15
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: [...] C
* Thi Quản trị marketing
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị

* Thi Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000
-T/gian: 15g15
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: [...] C
* Thi Quản trị marketing
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị

* Thi Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000
-T/gian: 15g15
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: [...] C
* Thi Quản trị marketing
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị

* Thi Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000
-T/gian: 15g15
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: [...] C
C* Thi Quản trị marketing
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị

* Thi Luật quản lý Thuế
-T/gian: 15g15
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Thuế
C
* Thi Quản trị marketing
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị

* Thi Luật quản lý Thuế
-T/gian: 15g15
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Thuế
C
* Thi Quản trị marketing
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị

* Thi Quản trị xuất nhập khẩu
-T/gian: 15g15
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Ngân hàng
C
* Thi Quản trị marketing
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị

* Thi Thuật doanh nghiệp
-T/gian: 15g15
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị lữ hành
C
* Thi Quản trị marketing
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị

* Thi Thuật doanh nghiệp
-T/gian: 15g15
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị lữ hành
C
* Thi Quản trị marketing
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị

* Thi Thuật doanh nghiệp
-T/gian: 15g15
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị lữ hành
C
* Thi Quản trị marketing
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị

* Thi Quản trị xuất nhập khẩu
-T/gian: 15g15
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Ngân hàng

* Thi [...] C
C C C C* Thi Quản trị marketing
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản trị chất lượng

* Thi Quản trị xuất nhập khẩu
-T/gian: 15g15
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Ngân [...] C
C C* Thi Quản trị marketing
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản trị chất lượng

* Thi Quản trị xuất nhập khẩu
-T/gian: 15g15
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Ngân [...] C
T T T T T T T T T T T T T T T* Quản trị marketing
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V118TP2QT1 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Văn Trưng
-Khóa: K2018_D2
-Ngành:
T
T T T T T T T T T* Tư tưởng Hồ Chí Minh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: TC19TP4KT1, V119TP4KT1, V119TP4LD1, V119TP4QT1 (tại chức)
-CBGD: Lê Thị Ái Nhân
-Khóa: K2019_D4
-Ngành: [...] T
T* Phân tích định lượng trong quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V118TP1QT1, V219TP1QT1 (tại chức)
-CBGD: Đinh Thái Hoàng
-Khóa: K2018_D1
-Ngành:
T
Chủ nhật
08/12/2019
* Lịch thi VLVH
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
S
* Thi Kế toán tài chính III
-T/gian: 07g00
-Khóa: K2019VB2_D2
-Ngành:

* Lịch thi VLVH
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký: [...] S
* Thi Kế toán tài chính III
-T/gian: 07g00
-Khóa: K2019VB2_D2
-Ngành:

* Lịch thi VLVH
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký: [...] S
* Lịch thi VLVH
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
S
* Lịch thi VLVH
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
S
* Lịch thi VLVH
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
S
* Lịch thi VLVH
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
S
* Thi Hệ thống thông tin kế toán
-T/gian: 07g00
-Khóa: K2019CD_D2
-Ngành:

* Lịch thi VLVH
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký:
-Người [...] S
* Lịch thi VLVH
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
S
* Lịch thi VLVH
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
S
* Lịch thi VLVH
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
S
* Lịch thi VLVH
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
S
* Lịch thi VLVH
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
S
* Lịch thi VLVH
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
S
* Lịch thi VLVH
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
S
* Lịch thi VLVH
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
S
* Lịch thi VLVH
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
S
* Lịch thi VLVH
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
S
* Lịch thi VLVH
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
S
* Lịch thi VLVH
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
S
* Lịch thi VLVH
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
S
* Lịch thi VLVH
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
S
* Lịch thi VLVH
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
S
* Lịch thi VLVH
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
S
* Thi Kỹ thuật quản trị chất lượng
-T/gian: 07g00
-Khóa: K2017_D1
-Ngành:

* Lịch thi VLVH
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký:
-Người [...] S
* Lịch thi VLVH
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
S
* Lịch thi VLVH
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
S
* Thi Kế toán quản trị
-T/gian: 07g00
-Khóa: K2019_D1
-Ngành:

* Lịch thi VLVH
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
S
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
Thứ hai
09/12/2019
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
* Thi Luật kinh doanh
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kế toán (DC)

* Thi Luật kinh doanh
-T/gian: 15g15
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Thống kê Kinh doanh
C
* Thi Luật kinh doanh
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kế toán (DC)

* Thi Luật kinh doanh
-T/gian: 15g15
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Thống kê Kinh doanh
C
* Thi Luật kinh doanh
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kế toán (DC)

* Thi Luật kinh doanh
-T/gian: 15g15
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Thống kê Kinh doanh
C
* Thi Luật kinh doanh
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kế toán (DC)

* Thi Luật kinh doanh
-T/gian: 15g15
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Thống kê Kinh doanh
C
C C C* Thi Luật kinh doanh
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kế toán (DC)

* Thi Luật kinh doanh
-T/gian: 15g15
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh tế (DC)
C
* Thi Luật kinh doanh
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kế toán (DC)

* Thi Luật kinh doanh
-T/gian: 15g15
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh tế (DC)
C
* Thi Luật kinh doanh
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kế toán (DC)

* Thi Luật kinh doanh
-T/gian: 15g15
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh tế (DC)
C
* Thi Luật kinh doanh
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kế toán (DC)

* Thi Luật kinh doanh
-T/gian: 15g15
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh tế (DC)
C
* Thi Luật kinh doanh
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kế toán (DC)

* Thi Luật kinh doanh
-T/gian: 15g15
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh tế (DC)
C
C* Thi Luật kinh doanh
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kế toán (DC)

* Thi Luật kinh doanh
-T/gian: 15g15
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh tế (DC)

* Thi [...] C
* Thi Luật kinh doanh
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kế toán (DC)

* Thi Luật kinh doanh
-T/gian: 15g15
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh tế (DC)
C
* Thi Luật kinh doanh
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kế toán (DC)

* Thi Luật kinh doanh
-T/gian: 15g15
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh tế (DC)
C
* Thi Luật kinh doanh
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kế toán (DC)

* Thi Luật kinh doanh
-T/gian: 15g15
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh tế (DC)
C
* Thi Luật kinh doanh
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kế toán (DC)

* Thi Luật kinh doanh
-T/gian: 15g15
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh tế (DC)
C
* Thi Luật kinh doanh
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kế toán (DC)

* Thi Luật kinh doanh
-T/gian: 15g15
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh tế (DC)

* Thi [...] C
* Thi Luật kinh doanh
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kế toán (DC)

* Thi Luật kinh doanh
-T/gian: 15g15
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh tế (DC)
C
C* Thi Luật kinh doanh
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kế toán (DC)

* Thi Luật kinh doanh
-T/gian: 15g15
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh tế (DC)
C
* Thi Luật kinh doanh
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kế toán (DC)

* Thi Luật kinh doanh
-T/gian: 15g15
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh tế (DC)
C
* Thi Luật kinh doanh
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kế toán (DC)

* Thi Luật kinh doanh
-T/gian: 15g15
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh tế (DC)
C
* Thi Luật kinh doanh
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kế toán (DC)

* Thi Luật kinh doanh
-T/gian: 15g15
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh tế (DC)
C
C C* Thi Luật kinh doanh
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kế toán (DC)

* Thi Luật kinh doanh
-T/gian: 15g15
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh tế (DC)
C
T T T T T T T* Kế toán quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: TC18TP2KT1, TC18TP4KT1 (tại chức)
-CBGD: Đào Tất Thắng
-Khóa: K2018TC_D2
-Ngành:
T
T T T T T T T T T T T T T T T T T* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN (P1)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: TC19TP4KD1, V119TP4KD1, V119TP4MA1, V119TP4NL1, V119TP4TC1 (tại chức)
-CBGD: [...] T
T T
Thứ ba
10/12/2019
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
T T T* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: TC19TP3QT1, V119TP3QT1 (tại chức)
-CBGD: Lâm Mạnh Hà
-Khóa: K2019_D3
-Ngành:
T
T T T T T T T T T T T* Quản trị marketing
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V118TP2QT1 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Văn Trưng
-Khóa: K2018_D2
-Ngành:
T
T T T T T T T T T* Tư tưởng Hồ Chí Minh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: TC19TP4KT1, V119TP4KT1, V119TP4LD1, V119TP4QT1 (tại chức)
-CBGD: Lê Thị Ái Nhân
-Khóa: K2019_D4
-Ngành: [...] T
T T
Thứ tư
11/12/2019
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
T T T T T T T* Kế toán quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: TC18TP2KT1, TC18TP4KT1 (tại chức)
-CBGD: Đào Tất Thắng
-Khóa: K2018TC_D2
-Ngành:
T
T T T T T T T T T T T T T T T T T* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN (P1)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: TC19TP4KD1, V119TP4KD1, V119TP4MA1, V119TP4NL1, V119TP4TC1 (tại chức)
-CBGD: [...] T
T T
Thứ năm
12/12/2019
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
T T T* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: TC19TP3QT1, V119TP3QT1 (tại chức)
-CBGD: Lâm Mạnh Hà
-Khóa: K2019_D3
-Ngành:
T
T T T T T T T T T T T* Quản trị marketing
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V118TP2QT1 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Văn Trưng
-Khóa: K2018_D2
-Ngành:
T
T T T T T T T T T T T* Phân tích định lượng trong quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V118TP1QT1, V219TP1QT1 (tại chức)
-CBGD: Đinh Thái Hoàng
-Khóa: K2018_D1
-Ngành:
T