Ngày G101 (50 chỗ)G102 (50 chỗ)G103 (50 chỗ)G104 (50 chỗ)G105 (50 chỗ)G106 (50 chỗ)G107 (50 chỗ)G110 (120 chỗ)G201 (50 chỗ)G202 (50 chỗ)G203 (50 chỗ)G204 (50 chỗ)G205 (50 chỗ)G206 (50 chỗ)G207 (50 chỗ)G210 (120 chỗ)G301 (50 chỗ)G302 (50 chỗ)G303 (50 chỗ)G304 (50 chỗ)G305 (50 chỗ)G306 (50 chỗ)G307 (50 chỗ)G309 (50 chỗ)G310 (120 chỗ)G401 (200 chỗ)G402 (60 chỗ)G403 (150 chỗ)
Thứ ba
16/10/2018
S S* Phân tích hoạt động kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN8 (chính quy)
-CBGD: Đoàn Ngọc Quế
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế [...] S
* Kiểm toán hoạt động
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI1 (chính quy)
-CBGD: Đoàn Văn Hoạt
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kiểm toán
S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN7 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Hồng Huy
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính
S
S* Đầu tư tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BR1 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Thị Phương Anh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị [...] S
* Dự báo kinh tế và phân tích dữ liệu
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FT1,2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Khánh [...] S
S* Thanh toán quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Trung Thông
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
S
S* Quản lý quỹ đầu tư
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH6 (chính quy)
-CBGD: Ngô Minh Hải
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phương Chi
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: MARKETING
S
* Tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN5 (chính quy)
-CBGD: Phạm Dương Phương Thảo
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính
S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TG3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Lương Hoàng Thành
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Thẩm định giá
S
* Kinh tế lượng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN1,2 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Thị Diễm Hương
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính
S
* Quản trị nguồn nhân lực MNCs
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB1 (chính quy)
-CBGD: Lý Thị Minh Châu
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] S
S S* Kế toán tài chính I
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI1 (chính quy)
-CBGD: Đặng Thị Mỹ Hạnh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kiểm [...] S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD4 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Minh Hương
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị
S
* Phương pháp nghiên cứu trong quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: CL1 (chính quy)
-CBGD: Đoàn Thanh Hải
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: [...] S
S S S* Marketing căn bản
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH5,6 (chính quy)
-CBGD: Vũ Quốc Chinh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Ngân hàng
S
S* Kinh tế quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM1,2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hữu Lộc
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh doanh thương [...] S
* Phân tích hoạt động kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Bảo Linh
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế [...] C
* Tổ chức công tác kế toán DN
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN5 (chính quy)
-CBGD: Phạm Trà Lam
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] C
* Triết học - phần CN duy vật biện chứng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KC1 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK43HPR
-Ngành: Kinh tế [...] C
* Kế toán quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN10 (chính quy)
-CBGD: Phạm Quang Huy
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán doanh [...] C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: PF1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Lương Hoàng Thành
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính công
C
C* Phân tích tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN1 (chính quy)
-CBGD: Lê Đạt Chí
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
C
* Hệ thống thông tin quản lý
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM3,4 (chính quy)
-CBGD: Phan Hiền
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh doanh [...] C
C* Tài chính doanh nghiệp nâng cao
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN6 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Uyên Uyên
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] C
* Tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN6 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Lanh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính
C
* Nguyên lý Thuế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: PF1 (chính quy)
-CBGD: Lê Quang Cường
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính công
C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: PF2 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Hồng Huy
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính công
C
* Đạo đức kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TT1 (chính quy)
-CBGD: Lê Việt Hưng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Thị trường chứng [...] C
* Phương pháp nghiên cứu trong quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phương Nam
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: [...] C
* Kế toán tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN3,4 (chính quy)
-CBGD: Lý Kim Huê
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính
C
* Quản trị chiến lược toàn cầu
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Sơn
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh [...] C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NS1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hà Giang
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản lý nguồn [...] C
* Quản trị và phát triển sản phẩm mới
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR1 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thanh Thúy [...] C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NS2 (chính quy)
-CBGD: Đặng Thị Thu Nguyệt
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản lý nguồn [...] C
* Quản trị điều hành
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD5 (chính quy)
-CBGD: Từ Vân Anh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị
C
C C C C C* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Minh Hương
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế toán doanh [...] C
* Marketing căn bản
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Công Dũng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
C
* Luật kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V218TP2KT1 (tại chức)
-CBGD:
-Khóa: K2018VB2_D2
-Ngành:
T
T* Ôn thi TS LT K23.2 - Ngành TC3 - Lý thuyết tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng [...] T
T T* Ôn thi TS LT K23.2 - Ngành NT1 - Tiếng Anh lớp NT1
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng [...] T
T* Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: TC18TP1KT1 (tại chức)
-CBGD: Hoàng Xuân Sơn
-Khóa: [...] T
* Ôn thi TS LT K23.2 - Ngành NT3 - Marketing căn bản
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người [...] T
* Ôn thi TS LT K23.2 - Ngành KT7 - Nguyên lý kế toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng [...] T
* Ôn thi TS LT K23.2 - Ngành KT3 - Nguyên lý kế toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng [...] T
* Ôn thi TS LT K23.2 - Ngành KT5 - Tiếng Anh lớp KT5
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng [...] T
T T T* Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V118TP2QT1 (tại chức)
-CBGD: Bùi Thị Huyền
-Khóa: [...] T
T T T* Ôn thi TS LT K23.2 - Ngành KT9 - Tiếng Anh lớp KT9
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng [...] T
* Ôn thi TS LT K23.2 - Ngành NH1 - Tiếng anh NH1.1
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người [...] T
* Ôn thi TS LT K23.2 - Ngành NH1 - Tiếng anh NH1.2
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người [...] T
* Kế toán quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: CD18TP1KT3 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Bảo Linh
-Khóa: K2018CD_D1
-Ngành:
T
T* Toán dành cho kinh tế và quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V118TP2KT1 (tại chức)
-CBGD: Ngô Trấn Vũ
-Khóa: K2018_D2
-Ngành:
T
* Ôn thi TS LT K23.2 - Ngành KT1 - Nguyên lý kế toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng [...] T
* Ôn thi TS LT K23.2 - Ngành NH3 - Nguyên lý Ngân hàng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng [...] T
* Ôn thi TS LT K23.2 - Ngành QT1 - Quản trị học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người [...] T
Thứ tư
17/10/2018
* Phân tích hoạt động kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN3 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Minh Tuyết
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] S
* Tổ chức công tác kế toán DN
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN6 (chính quy)
-CBGD: Lương Đức Thuận
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] S
S S S* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TG1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Anh Thư
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Thẩm định giá
S
* Phân tích tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN2 (chính quy)
-CBGD: Dương Kha
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
S
* Tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN7 (chính quy)
-CBGD: Phạm Dương Phương Thảo
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính
S
S* Hệ thống thuế VN
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH1 (chính quy)
-CBGD: Tôn Thất Cảnh Hòa
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
S
S* Nguyên lý Thuế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: PF2 (chính quy)
-CBGD: Lê Quang Cường
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính công
S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BR2 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Tuyết Minh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị rủi [...] S
S S* Kế toán tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN5,6 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Phương Hồng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính
S
* Hành vi người tiêu dùng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Hùng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh doanh [...] S
* Phương pháp 6 sigma
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: CL1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Hóa
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị chất [...] S
* Quản trị và phát triển sản phẩm mới
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR2 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thanh Thúy [...] S
S* Hệ thống thông tin doanh nghiệp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD6 (chính quy)
-CBGD: Hồ Trọng Nghĩa
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản [...] S
S* Kế toán tài chính I
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN1 (chính quy)
-CBGD: Đặng Thị Mỹ Hạnh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế [...] S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Xuân Quang
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
S
* Quản trị điều hành
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: CL1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Thịnh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị chất [...] S
S* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN4 (chính quy)
-CBGD: Trương Thị Ngọc Thu
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế toán doanh [...] S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TA1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Lương Hoàng Thành
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Thuế
S
C* Kế toán Mỹ
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN5 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
C
* Phân tích hoạt động kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN9 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
C
* Lý thuyết kế toán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Phương Hồng
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kiểm toán
C
* Lớp KN6 K41 học môn tổ chức công tác kế toán DN
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Kế [...] C
C* Tài chính doanh nghiệp nâng cao
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN1 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Thùy Linh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] C
* Quản trị điều hành
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH5 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Thịnh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
C
C* Thanh toán quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Trung Thông
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
C
C* Lớp FN2 K43 học môn tiếng anh HP3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Ngoại ngữ kinh tế
-Người Đ/ký: [...] C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TQ1 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Tuyết Minh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính quốc [...] C
C* Quản trị điều hành
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD2 (chính quy)
-CBGD: Phạm Tô Thục Hân
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị
C
* Doanh nghiệp và Kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB1 (chính quy)
-CBGD: Trần Hồng Hải
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh doanh [...] C
* Quản trị nguồn nhân lực MNCs
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB2 (chính quy)
-CBGD: Lý Thị Minh Châu
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR2 (chính quy)
-CBGD: Bùi Mỹ Ngọc
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: MARKETING
C
C* Kế toán tài chính I
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN2 (chính quy)
-CBGD: Đặng Ngọc Vàng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế toán [...] C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD5 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Anh Thư
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị
C
* Phương pháp nghiên cứu trong quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: CL2 (chính quy)
-CBGD: Cao Quốc Việt
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: [...] C
C C* Marketing căn bản
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TT1 (chính quy)
-CBGD: Đào Hoài Nam
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Thị trường chứng khoán
C
* Kinh tế lượng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN3,4 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Hồng Hoa
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính
C
* Nghiên cứu marketing
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TD1 (chính quy)
-CBGD: Đỗ Thị Hải Ninh
-Khóa: DHCQK42HPR
-Ngành: Thống kê kinh [...] C
* Logic học pháp lý
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: LA2 (chính quy)
-CBGD: Bùi Xuân Thanh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Luật kinh doanh
C
T* Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: TC18TP2KT1 (tại chức)
-CBGD: Phạm Thăng
-Khóa: K2018TC_D2
-Ngành: [...] T
* Ôn thi TS LT K23.2 - Ngành marketing - Tiếng anh Mar.1
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người [...] T
* Ôn thi TS LT K23.2 - Ngành Mar - Tiếng anh Mar.2
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người [...] T
* Họp BCH Đoàn - Hội khoa LLCT
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Đoàn - Hội trường
-Người Đ/ký: Nguyễn Thị [...] T
T* Ôn thi TS LT K23.2 - Ngành KDTM2 - Marketing căn bản
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người [...] T
T* Ôn thi TS LT K23.2 - Ngành NT2 - Marketing căn bản
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người [...] T
* Ôn thi TS LT K23.2 - Ngành NT4 - Marketing căn bản
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người [...] T
* Ôn thi TS LT K23.2 - Ngành NH2 - Nguyên lý Ngân hàng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng [...] T
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V118TP1LD1 (tại chức)
-CBGD: Trần Văn Việt
-Khóa: K2018_D1
-Ngành:
T
* Ôn thi TS LT K23.2 - Ngành KT4 - Nguyên lý kế toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng [...] T
* Ôn thi TS LT K23.2 - Ngành KT6 - Tiếng Anh lớp KT6
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng [...] T
* Ôn thi TS LT K23.2 - Ngành KT8 - Nguyên lý kế toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng [...] T
T T T T T* Ôn thi TS LT K23.2 - Ngành TC2 - Tiếng Anh lớp TC2
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng [...] T
* Ôn thi TS LT K23.2 - Ngành KT2 - Tiếng anh KT2.1
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người [...] T
* Ôn thi TS LT K23.2 - Ngành KT2 - Tiếng anh KT2.2
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người [...] T
T T* Ôn thi TS LT K23.2 - Ngành QT2 - Quản trị học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người [...] T
* Quản trị xuất nhập khẩu
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: CD18TP1NT1 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Thế Hùng
-Khóa: K2018CD_D1
-Ngành:
T
T
Thứ năm
18/10/2018
S* Kế toán quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN6 (chính quy)
-CBGD: Phạm Quang Huy
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán doanh [...] S
* Tổ chức công tác kế toán DN
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN7 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Trung
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] S
* Phân tích hoạt động kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN10 (chính quy)
-CBGD: Lê Đình Trực
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế [...] S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phương Chi
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Ngân hàng
S
* Tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TQ1 (chính quy)
-CBGD: Lê Văn Tám
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính quốc [...] S
* Tài chính doanh nghiệp nâng cao
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN2 (chính quy)
-CBGD: Dương Kha
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
S
* Ngân hàng thương mại
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: PF1,2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hồng Nhung
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính [...] S
* Doanh nghiệp và Kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB2 (chính quy)
-CBGD: Đinh Thị Thu Oanh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh [...] S
S* Thanh toán quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Trung Thông
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Lương Hoàng Thành
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: MARKETING
S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH2 (chính quy)
-CBGD: Trần Mai Chi
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Ngân hàng
S
* Tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BR1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Uyên Uyên
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị [...] S
* Kế toán tài chính I
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN3 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Thanh Hải
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế [...] S
* Kinh tế lượng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN5,6 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Lệ Thủy
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính
S
* Marketing quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM1 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Phước Nghĩa
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh doanh thương mại
S
S S* Marketing kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR4 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Cửu Long
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: MARKETING
S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD6 (chính quy)
-CBGD: Dương Thị Thúy Uyên
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị
S
S S S* Quản trị điều hành
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD3 (chính quy)
-CBGD: Từ Vân Anh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị
S
S* Hệ thống thông tin doanh nghiệp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD7 (chính quy)
-CBGD: Hồ Trọng Nghĩa
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản [...] S
S
* Tổ chức công tác kế toán DN
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phước Bảo Ấn
-Khóa: [...] C
* Phân tích hoạt động kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN4 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Minh Tuyết
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] C
C* Kế toán tài chính I
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN4 (chính quy)
-CBGD: Đặng Thị Mỹ Hạnh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế [...] C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: DT1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Mỹ Ngọc
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh tế Kế hoạch [...] C
* Kế toán quản trị khu vực công
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KO1 (chính quy)
-CBGD: Trịnh Hiệp Thiện
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: [...] C
C* Lớp NH5, 6 K43 học môn marketing căn bản
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Kinh doanh quốc tế [...] C
* Phân tích tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN3 (chính quy)
-CBGD: Lương Thị Thảo
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
C
* Hệ thống thuế VN
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Hùng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
C
* Hành vi người tiêu dùng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Hùng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: MARKETING
C
* Nguyên lý bảo hiểm
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH6 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Tấn Hoàng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: DT2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Lương Hoàng Thành
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh tế Kế [...] C
* Hoạch định Thuế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TA1 (chính quy)
-CBGD: Trần Trung Kiên
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Thuế
C
* Hệ thống thông tin doanh nghiệp
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD1 (chính quy)
-CBGD: Võ Thành Đức
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản [...] C
* Kinh tế phát triển
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AG1,KC1 (chính quy)
-CBGD: Lê Ngọc Uyển
-Khóa: DHCQK43HPR
-Ngành: Kinh tế Nông [...] C
C* Hành vi người tiêu dùng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM2 (chính quy)
-CBGD: Đinh Thị Thu Oanh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh [...] C
* Quản trị và phát triển sản phẩm mới
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR3 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thanh Thúy [...] C
C C* Quản trị điều hành
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: CL2 (chính quy)
-CBGD: Phạm Tô Thục Hân
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị [...] C
C* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN5 (chính quy)
-CBGD: Dương Thị Thúy Uyên
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế toán doanh [...] C
* Kế toán tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN7,BR2 (chính quy)
-CBGD: Lý Kim Huê
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính
C
C* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN6 (chính quy)
-CBGD: Hồ Minh Thắng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
C
* Phương pháp nghiên cứu trong quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD4 (chính quy)
-CBGD: Đinh Thái Hoàng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: [...] C
* Luật kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V218TP2KT1 (tại chức)
-CBGD:
-Khóa: K2018VB2_D2
-Ngành:
T
T* Ôn thi TS LT K23.2 - Ngành TC3 - Lý thuyết tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng [...] T
T T* Ôn thi TS LT K23.2 - Ngành NT1 - Tiếng Anh lớp NT1
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng [...] T
T* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: TC18TP1KT1 (tại chức)
-CBGD: Trần Bá Thọ
-Khóa: K2018TC_D1
-Ngành:
T
* Ôn thi TS LT K23.2 - Ngành NT3 - Marketing căn bản
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người [...] T
* Ôn thi TS LT K23.2 - Ngành KT7 - Nguyên lý kế toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng [...] T
* Ôn thi TS LT K23.2 - Ngành KT3 - Nguyên lý kế toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng [...] T
* Ôn thi TS LT K23.2 - Ngành KT5 - Tiếng Anh lớp KT5
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng [...] T
T T T* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN (P2)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V118TP2QT1 (tại chức)
-CBGD: Phạm Thị Lý
-Khóa: K2018_D2
-Ngành: [...] T
T T T* Ôn thi TS LT K23.2 - Ngành KT9 - Tiếng Anh lớp KT9
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng [...] T
* Ôn thi TS LT K23.2 - Ngành NH1 - Tiếng anh NH1.1
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người [...] T
* Ôn thi TS LT K23.2 - Ngành NH1 - Tiếng anh NH1.2
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người [...] T
* Hệ thống thông tin kế toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: CD18TP1KT3 (tại chức)
-CBGD:
-Khóa: K2018CD_D1
-Ngành:
T
T* Kinh tế vi mô
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V118TP2KT1 (tại chức)
-CBGD: Huỳnh Văn Thịnh
-Khóa: K2018_D2
-Ngành:
T
* Ôn thi TS LT K23.2 - Ngành KT1 - Nguyên lý kế toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng [...] T
* Ôn thi TS LT K23.2 - Ngành NH3 - Nguyên lý Ngân hàng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng [...] T
* Ôn thi TS LT K23.2 - Ngành QT1 - Quản trị học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người [...] T
Thứ sáu
19/10/2018
* Tổ chức công tác kế toán DN
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN2 (chính quy)
-CBGD: Lương Đức Thuận
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] S
* Phân tích hoạt động kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN5 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Bảo Linh
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế [...] S
* Kế toán Mỹ
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN7 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
S
* Tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BR2 (chính quy)
-CBGD: Phạm Dương Phương Thảo
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị [...] S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH3 (chính quy)
-CBGD: Thái Thị Bích Hồng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Ngân hàng
S
S S* Thị trường tiền tệ và thị trường vốn
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH1 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Mộng [...] S
* Phân tích tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Uyên Uyên
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
S
S* Quản trị xuất nhập khẩu
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thế Hùng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
S
S* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH4 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Phỉ
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Ngân hàng
S
* Hoạch định tài chính cá nhân
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TT1 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Hải Yến
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Thị [...] S
* Hệ thống thông tin doanh nghiệp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD2 (chính quy)
-CBGD: Phạm Tô Thục Hân
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: [...] S
* Kinh tế lượng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: PF1,2 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Hồng Hoa
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính công
S
* Marketing quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thanh Minh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
S
S S* Quản trị và phát triển sản phẩm mới
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR4 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thanh Thúy [...] S
* Phương pháp nghiên cứu trong quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD5 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phương Nam
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: [...] S
S S* Kế toán tài chính I
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN5 (chính quy)
-CBGD: Đặng Ngọc Vàng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế toán [...] S
* Kế toán tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BR1,TQ1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Phương Hồng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị [...] S
S S* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AE1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Cẩm Bình
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh tế học [...] S
* Kế toán Mỹ
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
C
* Lớp KN2 K41 học môn tổ chức công tác kế toán DN
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Kế [...] C
* Tổ chức công tác kế toán DN
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN8 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Trung
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] C
* Kiểm toán báo cáo tài chính II
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI1 (chính quy)
-CBGD: Đinh Ngọc Tú
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hà Giang
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính
C
* Kế toán công quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KO1 (chính quy)
-CBGD: Đậu Thị Kim Thoa
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Kế [...] C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FT2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Phương Dung
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Ngoại Thương
C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN7 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phương Chi
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
C
* Tài chính doanh nghiệp nâng cao
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN3 (chính quy)
-CBGD: Phạm Dương Phương Thảo
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] C
C* Thanh toán quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH4 (chính quy)
-CBGD: Phạm Khánh Duy
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BD1 (chính quy)
-CBGD: Thái Thị Bích Hồng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Bất động sản
C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN2 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Diên Anh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính
C
C* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD1 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Phỉ
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị
C
* Quản trị marketing
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: CL1,2 (chính quy)
-CBGD: Vũ Quốc Chinh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị chất lượng
C
C* Marketing quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM2 (chính quy)
-CBGD: Quách Thị Bửu Châu
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh doanh thương [...] C
C* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FT1 (chính quy)
-CBGD: Phan Thúy Khanh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Ngoại Thương
C
* Hệ thống thông tin doanh nghiệp
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD4 (chính quy)
-CBGD: Phạm Tô Thục Hân
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: [...] C
* Quản trị chiến lược
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR1 (chính quy)
-CBGD: Phạm Xuân Lan
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: MARKETING
C
* Kế toán tài chính I
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN6 (chính quy)
-CBGD: Mã Văn Giáp
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế toán [...] C
C* Kinh tế lượng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN7 (chính quy)
-CBGD: Ngô Thị Tường Nam
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính
C
C* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN8 (chính quy)
-CBGD: Phạm Kỳ Hanh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
C
C
T* Kinh tế vi mô
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: TC18TP2KT1 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Thị Bích Hồng
-Khóa: K2018TC_D2
-Ngành:
T
* Ôn thi TS LT K23.2 - Ngành marketing - Tiếng anh Mar.1
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người [...] T
* Ôn thi TS LT K23.2 - Ngành Mar - Tiếng anh Mar.2
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người [...] T
T T* Ôn thi TS LT K23.2 - Ngành KDTM2 - Marketing căn bản
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người [...] T
T* Ôn thi TS LT K23.2 - Ngành NT2 - Marketing căn bản
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người [...] T
* Ôn thi TS LT K23.2 - Ngành NT4 - Marketing căn bản
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người [...] T
* Ôn thi TS LT K23.2 - Ngành NH2 - Nguyên lý Ngân hàng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng [...] T
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V118TP1LD1 (tại chức)
-CBGD: Trần Văn Việt
-Khóa: K2018_D1
-Ngành:
T
* Ôn thi TS LT K23.2 - Ngành KT4 - Nguyên lý kế toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng [...] T
* Ôn thi TS LT K23.2 - Ngành KT6 - Tiếng Anh lớp KT6
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng [...] T
* Ôn thi TS LT K23.2 - Ngành KT8 - Nguyên lý kế toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng [...] T
T T T T T* Ôn thi TS LT K23.2 - Ngành TC2 - Tiếng Anh lớp TC2
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng [...] T
* Ôn thi TS LT K23.2 - Ngành KT2 - Tiếng anh KT2.1
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người [...] T
* Ôn thi TS LT K23.2 - Ngành KT2 - Tiếng anh KT2.2
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người [...] T
T* Hệ thống thông tin kế toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: CD18TP1KT2 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Hữu Bình
-Khóa: K2018CD_D1
-Ngành:
T
* Ôn thi TS LT K23.2 - Ngành QT2 - Quản trị học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người [...] T
* Quản trị xuất nhập khẩu
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: CD18TP1NT1 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Thế Hùng
-Khóa: K2018CD_D1
-Ngành:
T
* Kiểm toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: CD18TP1KT1 (tại chức)
-CBGD: Đinh Ngọc Tú
-Khóa: K2018CD_D1
-Ngành:
T
Thứ bảy
20/10/2018
S S* Tổ chức công tác kế toán DN
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN9 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hữu Bình
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] S
* Kiểm toán báo cáo tài chính II
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI2 (chính quy)
-CBGD: Đinh Ngọc Tú
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phương Chi
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính
S
* Kế toán tài chính I
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN7 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Thanh Hải
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế [...] S
* Tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN1 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Thùy Linh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính
S
* Kế toán quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN2 (chính quy)
-CBGD: Phạm Quang Huy
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán doanh [...] S
* Tài chính doanh nghiệp nâng cao
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Uyên Uyên
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] S
S* Thanh toán quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH5 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Trung Thông
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
S
* Thị trường tiền tệ và thị trường vốn
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH3 (chính quy)
-CBGD: Lê Văn Lâm
-Khóa: [...] S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN4 (chính quy)
-CBGD: Phan Xuân Thảo
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính
S
* Định giá và phân tích chứng khoán
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TT1 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thị Anh Thư
-Khóa: [...] S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hạnh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị
S
* Quản trị điều hành
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Thịnh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
S
S* Marketing quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM3 (chính quy)
-CBGD: Quách Thị Bửu Châu
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh doanh thương [...] S
* Quảng cáo
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR3 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Phước Nghĩa
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: MARKETING
S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Xuân Quang
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
S
* Hệ thống thông tin doanh nghiệp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD5 (chính quy)
-CBGD: Võ Thành Đức
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản [...] S
* Quản trị chiến lược
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hữu Nhuận
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: MARKETING
S
* Marketing căn bản
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thanh Minh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh doanh thương mại
S
S* Kinh tế lượng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BR1,TQ1 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Thị Diễm Hương
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị rủi [...] S
* Tư tưởng Hồ Chí Minh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AG1,KC1 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Ái Nhân
-Khóa: DHCQK43HPR
-Ngành: Kinh [...] S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN10 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Lương Hoàng Thành
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế toán doanh [...] S
S
* Tổ chức công tác kế toán DN
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN3 (chính quy)
-CBGD: Phạm Trà Lam
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] C
* Phân tích hoạt động kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN6 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
C
C* Kế toán quốc tế II
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu Hiền
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kiểm [...] C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH5 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Phỉ
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Ngân hàng
C
* Marketing căn bản
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thanh Minh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh doanh thương mại
C
C* Vòng bán kết cuộc thi Tài năng vinh quang cùng trí tuệ 2018
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: CLB [...] C
* Phân tích tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN5 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Uyên Uyên
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
C
* Tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN2 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Hải Lý
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính
C
* Đạo đức kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH4 (chính quy)
-CBGD: Phạm Văn Nam
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
C
C* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH6 (chính quy)
-CBGD: Phan Xuân Thảo
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Ngân hàng
C
* Thị trường tiền tệ và thị trường vốn
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH4 (chính quy)
-CBGD: Dương Tấn Khoa
-Khóa: [...] C
* Hệ thống thông tin doanh nghiệp
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD3 (chính quy)
-CBGD: Hồ Trọng Nghĩa
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản [...] C
* Kinh tế lượng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TA1,BR2 (chính quy)
-CBGD: Ngô Thị Tường Nam
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Thuế
C
* Hành vi người tiêu dùng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Hùng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: MARKETING
C
C C* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hạnh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh doanh thương mại
C
* Phương pháp nghiên cứu trong quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD6 (chính quy)
-CBGD: Đinh Thái Hoàng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: [...] C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: CL1 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Tuyết Minh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị chất [...] C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM2 (chính quy)
-CBGD: Hồ Minh Thắng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh doanh thương mại
C
* Kế toán tài chính I
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN8 (chính quy)
-CBGD: Đặng Thị Mỹ Hạnh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế [...] C
* Marketing căn bản
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH1,2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Công Dũng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Ngân hàng
C
C* Kế toán quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN8 (chính quy)
-CBGD: Phạm Quang Huy
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán doanh [...] C
* Kinh tế môi trường
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KC1,BD1_K43 (chính quy)
-CBGD: Phùng Thanh Bình
-Khóa: DHCQK42HPR
-Ngành: Kinh tế Chính [...] C
* Luật kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V218TP2KT1 (tại chức)
-CBGD:
-Khóa: K2018VB2_D2
-Ngành:
T
T* Ôn thi TS LT K23.2 - Ngành TC3 - Lý thuyết tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng [...] T
T T* Ôn thi TS LT K23.2 - Ngành NT1 - Tiếng Anh lớp NT1
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng [...] T
T* Luật kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: TC18TP1KT1 (tại chức)
-CBGD: Võ Phước Long
-Khóa: K2018TC_D1
-Ngành:
T
* Ôn thi TS LT K23.2 - Ngành NT3 - Marketing căn bản
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người [...] T
* Ôn thi TS LT K23.2 - Ngành KT7 - Nguyên lý kế toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng [...] T
* Ôn thi TS LT K23.2 - Ngành KT3 - Nguyên lý kế toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng [...] T
* Ôn thi TS LT K23.2 - Ngành KT5 - Tiếng Anh lớp KT5
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng [...] T
T T T* Kinh tế vi mô
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V118TP2QT1 (tại chức)
-CBGD: Trần Bá Thọ
-Khóa: K2018_D2
-Ngành:
T
T T T* Ôn thi TS LT K23.2 - Ngành KT9 - Tiếng Anh lớp KT9
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng [...] T
* Ôn thi TS LT K23.2 - Ngành NH1 - Tiếng anh NH1.1
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người [...] T
* Ôn thi TS LT K23.2 - Ngành NH1 - Tiếng anh NH1.2
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người [...] T
* Hệ thống thông tin kế toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: CD18TP1KT3 (tại chức)
-CBGD:
-Khóa: K2018CD_D1
-Ngành:
T
T* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN (P2)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V118TP2KT1 (tại chức)
-CBGD: Lộ Kim Cúc
-Khóa: K2018_D2
-Ngành: [...] T
* Ôn thi TS LT K23.2 - Ngành KT1 - Nguyên lý kế toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng [...] T
* Ôn thi TS LT K23.2 - Ngành NH3 - Nguyên lý Ngân hàng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng [...] T
* Ôn thi TS LT K23.2 - Ngành QT1 - Quản trị học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người [...] T
Chủ nhật
21/10/2018
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S* Casting vòng 1 chương trình Hội diễn văn nghệ truyền thống khoa QT
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Đoàn [...] S
S S
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C* Casting vòng 1 chương trình Hội diễn văn nghệ truyền thống khoa QT
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Đoàn [...] C
C C
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
Thứ hai
22/10/2018
* Phân tích hoạt động kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN1 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Đức Lộng
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế [...] S
* Tổ chức công tác kế toán DN
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hữu Bình
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] S
* Kế toán Mỹ
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN9 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
S
* Kế toán quốc tế II
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI2 (chính quy)
-CBGD: Lê Vũ Ngọc Thanh
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kiểm [...] S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TT1 (chính quy)
-CBGD: Trần Mai Chi
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Thị trường chứng khoán
S
S* Sản phẩm phái sinh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BR1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hoàng Thụy Bích Trâm
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản [...] S
S S* Tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN3 (chính quy)
-CBGD: Dương Kha
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính
S
* Hệ thống thuế VN
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH5 (chính quy)
-CBGD: Tôn Thất Cảnh Hòa
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
S
* Thanh toán quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH6 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Trung Thông
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
S
* Thị trường tiền tệ và thị trường vốn
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH5 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Mộng [...] S
* Thuế Xuất - Nhập khẩu
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TA1 (chính quy)
-CBGD: Trần Trung Kiên
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Thuế
S
* Phương pháp nghiên cứu trong quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD1 (chính quy)
-CBGD: Đoàn Thanh Hải
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: [...] S
* Kế toán tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN1,2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Phương Hồng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính
S
* Quản trị chiến lược toàn cầu
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB1 (chính quy)
-CBGD: Đoàn Thị Hồng Vân
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AG1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Thu Trang
-Khóa: DHCQK43HPR
-Ngành: Kinh tế Nông [...] S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KC1 (chính quy)
-CBGD: Hồ Thị Phương Nam
-Khóa: DHCQK43HPR
-Ngành: Kinh tế Chính trị
S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM3 (chính quy)
-CBGD: Phan Thúy Khanh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh doanh thương mại
S
* Quản trị điều hành
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Thịnh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị
S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: CL2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Anh Thư
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị chất [...] S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM4 (chính quy)
-CBGD: Hồ Minh Thắng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh doanh thương mại
S
S S* Kinh tế phát triển
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: DT1,2 (chính quy)
-CBGD: Võ Tất Thắng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh tế Kế [...] S
* Kế toán tài chính I
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN9 (chính quy)
-CBGD: Đặng Ngọc Vàng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế toán [...] S
* Tư tưởng Hồ Chí Minh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR1,2;SK1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hải Ngọc
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: MARKETING
S
* Kế toán Mỹ
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN3 (chính quy)
-CBGD: Phạm Quang Huy
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
C
C* Phân tích hoạt động kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN7 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Bảo Linh
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế [...] C
* Tổ chức công tác kế toán DN
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN10 (chính quy)
-CBGD: Phạm Trà Lam
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] C
C* Tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN4 (chính quy)
-CBGD: Phùng Đức Nam
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính
C
* Thị trường tiền tệ và thị trường vốn
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH6 (chính quy)
-CBGD: Dương Tấn Khoa
-Khóa: [...] C
* Tư tưởng Hồ Chí Minh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: DT3,TG3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thảo Nguyên
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh [...] C
* Tài chính doanh nghiệp nâng cao
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN5 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Hải Lý
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] C
* Phân tích tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN6 (chính quy)
-CBGD: Lương Thị Thảo
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
C
* Nguyên lý bảo hiểm
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Tấn Hoàng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB2 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Phỉ
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN6 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Anh Thư
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính
C
* Quản trị chiến lược
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR3 (chính quy)
-CBGD: Phạm Văn Nam
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: MARKETING
C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD3 (chính quy)
-CBGD: Dương Thị Thúy Uyên
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị
C
* Marketing căn bản
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH3,4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Công Dũng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Ngân hàng
C
* Hành vi người tiêu dùng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Hùng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: MARKETING
C
* Marketing quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thanh Minh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh doanh thương mại
C
C* Quảng cáo
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR4 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Phước Nghĩa
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: MARKETING
C
* Quản trị điều hành
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD6 (chính quy)
-CBGD: Từ Vân Anh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị
C
C C* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI1 (chính quy)
-CBGD: Đặng Thị Thu Nguyệt
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kiểm toán
C
* Marketing kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Lê Thái Hòa
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: MARKETING
C
C* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI2 (chính quy)
-CBGD: Hồ Thị Phương Nam
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kiểm toán
C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN5 (chính quy)
-CBGD: Hồ Minh Thắng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính
C
T* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN (P2)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: TC18TP2KT1 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Thị Diệu Phương
-Khóa: [...] T
* Ôn thi TS LT K23.2 - Ngành marketing - Tiếng anh Mar.1
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người [...] T
* Ôn thi TS LT K23.2 - Ngành Mar - Tiếng anh Mar.2
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người [...] T
T T* Ôn thi TS LT K23.2 - Ngành KDTM2 - Marketing căn bản
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người [...] T
* Thống kê ứng dụng trong kinh doanh và kinh tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V118TP1QT2 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Thảo Nguyên
-Khóa: [...] T
* Ôn thi TS LT K23.2 - Ngành NT2 - Marketing căn bản
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người [...] T
* Ôn thi TS LT K23.2 - Ngành NT4 - Marketing căn bản
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người [...] T
* Ôn thi TS LT K23.2 - Ngành NH2 - Nguyên lý Ngân hàng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng [...] T
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V118TP1LD1 (tại chức)
-CBGD: Trần Văn Việt
-Khóa: K2018_D1
-Ngành:
T
* Ôn thi TS LT K23.2 - Ngành KT4 - Nguyên lý kế toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng [...] T
* Ôn thi TS LT K23.2 - Ngành KT6 - Tiếng Anh lớp KT6
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng [...] T
* Ôn thi TS LT K23.2 - Ngành KT8 - Nguyên lý kế toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng [...] T
T T T T T* Ôn thi TS LT K23.2 - Ngành TC2 - Tiếng Anh lớp TC2
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng [...] T
* Ôn thi TS LT K23.2 - Ngành KT2 - Tiếng anh KT2.1
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người [...] T
* Ôn thi TS LT K23.2 - Ngành KT2 - Tiếng anh KT2.2
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người [...] T
T* Hệ thống thông tin kế toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: CD18TP1KT2 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Hữu Bình
-Khóa: K2018CD_D1
-Ngành:
T
* Ôn thi TS LT K23.2 - Ngành QT2 - Quản trị học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người [...] T
* Quản trị xuất nhập khẩu
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: CD18TP1NT1 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Thế Hùng
-Khóa: K2018CD_D1
-Ngành:
T
* Kiểm toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: CD18TP1KT1 (tại chức)
-CBGD: Đinh Ngọc Tú
-Khóa: K2018CD_D1
-Ngành:
T
Thứ ba
23/10/2018
S* Kế toán quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN4 (chính quy)
-CBGD: Phạm Quang Huy
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán doanh [...] S
* Phân tích hoạt động kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN8 (chính quy)
-CBGD: Đoàn Ngọc Quế
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế [...] S
* Báo cáo ngoại khóa - KI
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI1 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Giang Tân
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN7 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Hồng Huy
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính
S
S* Đầu tư tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BR1 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Thị Phương Anh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị [...] S
* Dự báo kinh tế và phân tích dữ liệu
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FT1,2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Khánh [...] S
S* Thanh toán quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Trung Thông
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
S
S* Quản lý quỹ đầu tư
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH6 (chính quy)
-CBGD: Ngô Minh Hải
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phương Chi
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: MARKETING
S
* Tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN5 (chính quy)
-CBGD: Phạm Dương Phương Thảo
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính
S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TG3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Lương Hoàng Thành
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Thẩm định giá
S
* Kinh tế lượng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN1,2 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Thị Diễm Hương
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính
S
* Quản trị nguồn nhân lực MNCs
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB1 (chính quy)
-CBGD: Lý Thị Minh Châu
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] S
S S S* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD4 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Minh Hương
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị
S
* Phương pháp nghiên cứu trong quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: CL1 (chính quy)
-CBGD: Đoàn Thanh Hải
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: [...] S
S S* Lớp MR K41 học môn báo cáo ngoại khóa MA
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Kinh doanh quốc [...] S
* Marketing căn bản
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH5,6 (chính quy)
-CBGD: Vũ Quốc Chinh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Ngân hàng
S
S* Kinh tế quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM1,2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hữu Lộc
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh doanh thương [...] S
* Phân tích hoạt động kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Bảo Linh
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế [...] C
* Báo cáo ngoại khóa - KT
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN5 (chính quy)
-CBGD: Trịnh Hiệp Thiện
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế [...] C
* Triết học - phần CN duy vật biện chứng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KC1 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK43HPR
-Ngành: Kinh tế [...] C
* Kế toán quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN10 (chính quy)
-CBGD: Phạm Quang Huy
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán doanh [...] C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: PF1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Lương Hoàng Thành
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính công
C
* Phân tích BCTC khu vực công
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KO2 (chính quy)
-CBGD: Phan Thị Thúy Quỳnh
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: [...] C
* Phân tích tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN1 (chính quy)
-CBGD: Lê Đạt Chí
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
C
* Hệ thống thông tin quản lý
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM3,4 (chính quy)
-CBGD: Phan Hiền
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh doanh [...] C
C* Tài chính doanh nghiệp nâng cao
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN6 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Uyên Uyên
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] C
* Tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN6 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Lanh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính
C
* Nguyên lý Thuế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: PF1 (chính quy)
-CBGD: Lê Quang Cường
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính công
C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: PF2 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Hồng Huy
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính công
C
* Đạo đức kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TT1 (chính quy)
-CBGD: Lê Việt Hưng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Thị trường chứng [...] C
* Phương pháp nghiên cứu trong quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phương Nam
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: [...] C
* Kế toán tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN3,4 (chính quy)
-CBGD: Lý Kim Huê
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính
C
* Quản trị chiến lược toàn cầu
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Sơn
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh [...] C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NS1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hà Giang
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản lý nguồn [...] C
* Quản trị và phát triển sản phẩm mới
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR1 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thanh Thúy [...] C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NS2 (chính quy)
-CBGD: Đặng Thị Thu Nguyệt
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản lý nguồn [...] C
* Quản trị điều hành
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD5 (chính quy)
-CBGD: Từ Vân Anh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị
C
C C C C C* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Minh Hương
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế toán doanh [...] C
* Marketing căn bản
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Công Dũng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
C
* Luật kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V218TP2KT1 (tại chức)
-CBGD:
-Khóa: K2018VB2_D2
-Ngành:
T
T* Ôn thi TS LT K23.2 - Ngành TC3 - Lý thuyết tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng [...] T
T T* Ôn thi TS LT K23.2 - Ngành NT1 - Tiếng Anh lớp NT1
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng [...] T
T* Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: TC18TP1KT1 (tại chức)
-CBGD: Hoàng Xuân Sơn
-Khóa: [...] T
* Ôn thi TS LT K23.2 - Ngành NT3 - Marketing căn bản
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người [...] T
* Ôn thi TS LT K23.2 - Ngành KT7 - Nguyên lý kế toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng [...] T
* Ôn thi TS LT K23.2 - Ngành KT3 - Nguyên lý kế toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng [...] T
* Ôn thi TS LT K23.2 - Ngành KT5 - Tiếng Anh lớp KT5
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng [...] T
T T T* Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V118TP2QT1 (tại chức)
-CBGD: Bùi Thị Huyền
-Khóa: [...] T
T T T* Ôn thi TS LT K23.2 - Ngành KT9 - Tiếng Anh lớp KT9
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng [...] T
* Ôn thi TS LT K23.2 - Ngành NH1 - Tiếng anh NH1.1
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người [...] T
* Ôn thi TS LT K23.2 - Ngành NH1 - Tiếng anh NH1.2
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người [...] T
* Hệ thống thông tin kế toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: CD18TP1KT3 (tại chức)
-CBGD:
-Khóa: K2018CD_D1
-Ngành:
T
T* Toán dành cho kinh tế và quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V118TP2KT1 (tại chức)
-CBGD: Ngô Trấn Vũ
-Khóa: K2018_D2
-Ngành:
T
* Ôn thi TS LT K23.2 - Ngành KT1 - Nguyên lý kế toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng [...] T
* Ôn thi TS LT K23.2 - Ngành NH3 - Nguyên lý Ngân hàng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng [...] T
* Ôn thi TS LT K23.2 - Ngành QT1 - Quản trị học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người [...] T