Ngày G101 (50 chỗ)G102 (50 chỗ)G103 (50 chỗ)G104 (50 chỗ)G105 (50 chỗ)G106 (50 chỗ)G107 (50 chỗ)G110 (120 chỗ)G201 (50 chỗ)G202 (50 chỗ)G203 (50 chỗ)G204 (50 chỗ)G205 (50 chỗ)G206 (50 chỗ)G207 (50 chỗ)G210 (120 chỗ)G301 (50 chỗ)G302 (50 chỗ)G303 (50 chỗ)G304 (50 chỗ)G305 (50 chỗ)G306 (50 chỗ)G307 (50 chỗ)G309 (50 chỗ)G310 (120 chỗ)G401 (200 chỗ)G402 (60 chỗ)G403 (150 chỗ)
Thứ sáu
17/08/2018
* Kiểm toán II
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN2 (chính quy)
-CBGD: Đinh Ngọc Tú
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
S
* Kế toán tài chính III
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN5 (chính quy)
-CBGD: Lý Thị Bích Châu
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế [...] S
S* Kế toán quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN10 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Đức Lộng
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán doanh [...] S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH3 (chính quy)
-CBGD: Thái Thị Bích Hồng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Ngân hàng
S
S S* Quản trị rủi ro tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Khắc Quốc Bảo
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] S
* Sản phẩm phái sinh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN4 (chính quy)
-CBGD: Trương Trung Tài
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
S
S* Quản lý quỹ đầu tư
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH3 (chính quy)
-CBGD: Ngô Minh Hải
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
S
* Quản lý khu vực Công
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: PF1 (chính quy)
-CBGD: Phạm Quốc Hùng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính [...] S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH4 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Phỉ
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Ngân hàng
S
* Phân tích báo cáo tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TT1 (chính quy)
-CBGD: Trịnh Hiệp Thiện
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Thị [...] S
S* Luật hành chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: PF1,2 (chính quy)
-CBGD: Viên Thế Giang
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính công
S
* Thông lệ trong thương mại quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB2 (chính quy)
-CBGD: Võ Thanh Thu
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] S
* Giao tiếp kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thế Hùng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh doanh thương [...] S
S* Quản trị quan hệ khách hàng (CRM)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Công Dũng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] S
* Phân tích định lượng trong quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD5 (chính quy)
-CBGD: Đoàn Thanh Hải
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: [...] S
S S* Kế toán tài chính I
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN5 (chính quy)
-CBGD: Đặng Ngọc Vàng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế toán [...] S
* Hoạch định Thuế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BR1,TQ1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Kim Quyến
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị rủi ro [...] S
* Hành vi tổ chức
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB1,2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quang Vinh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
S* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AE1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Cẩm Bình
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh tế học [...] S
C* Kế toán quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN4 (chính quy)
-CBGD: Trần Anh Hoa
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán doanh [...] C
* Kiểm toán II
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN8 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Trọng Hiệp
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
C
* Kiểm toán báo cáo tài chính I
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI1 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Giang Tân
-Khóa: [...] C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hà Giang
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính
C
C* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FT2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Phương Dung
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Ngoại Thương
C
* Quản trị học
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD3,4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hữu Nhuận
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị
C
* Đầu tư tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN3 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Hải Lý
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
C
* Nguyên lý bảo hiểm
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH1 (chính quy)
-CBGD: Trần Nguyên Đán
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
C
* Ngân hàng quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH4 (chính quy)
-CBGD: Phạm Khánh Duy
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BD1 (chính quy)
-CBGD: Thái Thị Bích Hồng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Bất động sản
C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN2 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Diên Anh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính
C
* Luật quản lý Thuế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TA1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Hùng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Thuế
C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD1 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Phỉ
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị
C
* Tư duy sáng tạo truyền thông tiếp thị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR2 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Phước Nghĩa
-Khóa: [...] C
* Tiếng Anh - chuyên đề soạn thảo thư thương mại
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Lương [...] C
* Quản trị kinh doanh quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Trần Kiều Vân
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] C
C* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FT1 (chính quy)
-CBGD: Phan Thúy Khanh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Ngoại Thương
C
C C* Kế toán tài chính I
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN6 (chính quy)
-CBGD: Mã Văn Giáp
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế toán [...] C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN7 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phương Chi
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
C
C C* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN8 (chính quy)
-CBGD: Phạm Kỳ Hanh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
C
* Tư tưởng Hồ Chí Minh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH5,6;CL1 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Ái Nhân
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Ngân [...] C
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN (NC)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: CD18TP2QT1 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Văn Sáng
-Khóa: K2018CD_D2
-Ngành: [...] T
* Kinh tế vi mô
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: TC18TP2KT1 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Thị Bích Hồng
-Khóa: K2018TC_D2
-Ngành:
T
T T T T T T T T T* Thống kê ứng dụng trong kinh doanh và kinh tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V118TP1LD1 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Thành Cả
-Khóa: [...] T
T T T* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN (NC)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: CD18TP1NT1 (tại chức)
-CBGD: Lộ Kim Cúc
-Khóa: K2018CD_D1
-Ngành: [...] T
T T T T T T T T* Kế toán quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: CD18TP1KT2 (tại chức)
-CBGD: Đào Tất Thắng
-Khóa: K2018CD_D1
-Ngành:
T
T T* Kế toán quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: CD18TP1KT1 (tại chức)
-CBGD: Trịnh Hiệp Thiện
-Khóa: K2018CD_D1
-Ngành:
T
Thứ bảy
18/08/2018
* Kế toán ngân hàng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Anh
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán doanh [...] S
* Kế toán quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN5 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
S
* Kiểm toán II
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN9 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Trọng Hiệp
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
S
* Kiểm toán báo cáo tài chính I
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI2 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thị Ngọc Bích
-Khóa: [...] S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phương Chi
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính
S
* Kế toán tài chính I
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN7 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Thanh Hải
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế [...] S
S* Lớp PPNC - Xác định vấn đề, mục tiêu, câu hỏi và giải thiết NC - Xây dựng [...] S* Đầu tư tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN4 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Thị Phương Anh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
S
* Phương pháp định lượng trên thị trường tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH2 (chính quy)
-CBGD: Phan Thu [...] S
* Ngân hàng quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH5 (chính quy)
-CBGD: Trương Quang Thông
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
S
S* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN4 (chính quy)
-CBGD: Phan Xuân Thảo
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính
S
* Ngân hàng đầu tư
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TT1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thùy Dương
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Thị trường [...] S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hạnh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị
S
* Tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AG1,AE1 (chính quy)
-CBGD: Phạm Dương Phương Thảo
-Khóa: DHCQK43HPR
-Ngành: Kinh tế [...] S
* Tiếng Anh - chuyên đề soạn thảo thư thương mại
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB2 (chính quy)
-CBGD: Hồ Minh [...] S
* Quản trị kinh doanh quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM3 (chính quy)
-CBGD: Quách Thị Bửu Châu
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] S
S* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Xuân Quang
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
S
S S S* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN9 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phú Quỳnh Như
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế toán doanh [...] S
* Luật doanh nghiệp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BR1,TQ1 (chính quy)
-CBGD: Trần Huỳnh Thanh Nghị
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị rủi [...] S
* Tư tưởng Hồ Chí Minh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TT1,CL2 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Ái Nhân
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Thị [...] S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN10 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Lương Hoàng Thành
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế toán doanh [...] S
* Quản trị học
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KC1 (chính quy)
-CBGD: Phạm Văn Nam
-Khóa: DHCQK43HPR
-Ngành: Kinh tế Chính trị
S
* Kiểm toán II
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN3 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Trọng Hiệp
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
C
* Kế toán tài chính III
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN6 (chính quy)
-CBGD: Đặng Ngọc Vàng
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán [...] C
C* Kế toán quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Dũng Hải
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kiểm toán
C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH5 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Phỉ
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Ngân hàng
C
C C C* Sản phẩm phái sinh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN5 (chính quy)
-CBGD: Quách Doanh Nghiệp
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
C
C* Quản trị xuất nhập khẩu
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thế Hùng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
C
* Quản lý khu vực Công
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: PF2 (chính quy)
-CBGD: Phạm Quốc Hùng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính [...] C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH6 (chính quy)
-CBGD: Phan Xuân Thảo
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Ngân hàng
C
C C* Luật doanh nghiệp
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TA1,BR2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Việt Khoa
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Thuế
C
* Marketing căn bản
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Hùng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: MARKETING
C
* Giao tiếp kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM4 (chính quy)
-CBGD: Lê Anh Huyền Trâm
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh doanh [...] C
C* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hạnh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh doanh thương mại
C
* Phân tích định lượng trong quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD6 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phương Nam
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: [...] C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: CL1 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Tuyết Minh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị chất [...] C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM2 (chính quy)
-CBGD: Hồ Minh Thắng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh doanh thương mại
C
* Kế toán tài chính I
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN8 (chính quy)
-CBGD: Đặng Thị Mỹ Hạnh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế [...] C
* Quản trị học
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH1,2 (chính quy)
-CBGD: Bùi Dương Lâm
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Ngân hàng
C
* Tư tưởng Hồ Chí Minh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN5,6;AD3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thảo Nguyên
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài [...] C
* Kế toán ngân hàng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN8 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Anh
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán doanh [...] C
C
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V218TP2KT1 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Việt
-Khóa: K2018VB2_D2
-Ngành:
T
T T T T T T* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: TC18TP1KT1 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Thị Phương Hồng
-Khóa: K2018TC_D1
-Ngành:
T
T T T T T T T* Toán dành cho kinh tế và quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V118TP2QT1 (tại chức)
-CBGD: Phan Ngô Tuấn Anh
-Khóa: K2018_D2
-Ngành: [...] T
T T T T T T* Kế toán tài chính II
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: CD18TP1KT3 (tại chức)
-CBGD: Lý Thị Bích Châu
-Khóa: K2018CD_D1
-Ngành:
T
T* Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V118TP2KT1 (tại chức)
-CBGD: Hoàng Xuân Sơn
-Khóa: [...] T
T T T
Chủ nhật
19/08/2018
* Thi Kinh tế vi mô
-T/gian: 07g00
-Khóa: K2018_D1
-Ngành:

* Thi Dự báo kinh doanh và phân tích dữ liệu
-T/gian: 9g15
-Khóa: [...] S
* Lịch thi VLVH
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
S
S S S S S* Thi Kế toán tài chính I
-T/gian: 07g00
-Khóa: K2017_D2
-Ngành:

* Thi Dự báo kinh doanh và phân tích dữ liệu
-T/gian: [...] S
S S S S S S S* Lịch thi VLVH
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
S
S S S S S S S S* Thi Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 07g00
-Khóa: K2017_D3
-Ngành:

* Thi Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 07g00
-Khóa: K2017_D3
-Ngành:

* Thi Luật dân [...] S
S S* Lịch thi VLVH
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
S
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
Thứ hai
20/08/2018
S S S* Kế toán quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Bảo Linh
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kiểm toán
S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TT1 (chính quy)
-CBGD: Trần Mai Chi
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Thị trường chứng khoán
S
S* Nguyên lý bảo hiểm
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BR1 (chính quy)
-CBGD: Trần Nguyên Đán
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị rủi [...] S
* Quản trị học
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR1,2 (chính quy)
-CBGD: Bùi Dương Lâm
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: MARKETING
S
S S* Đạo đức kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH5 (chính quy)
-CBGD: Phạm Văn Nam
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
S
* Ngân hàng quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH6 (chính quy)
-CBGD: Phạm Khánh Duy
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
S
S* Thuế Gián thu
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TA1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Kim Quyến
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Thuế
S
* Phân tích định lượng trong quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD1 (chính quy)
-CBGD: Đinh Thái Hoàng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: [...] S
* Hoạch định Thuế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN1,2 (chính quy)
-CBGD: Lê Quang Cường
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính
S
* Kinh doanh quốc tế II
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Trần Kiều Vân
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh [...] S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AG1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Mỹ Ngọc
-Khóa: DHCQK43HPR
-Ngành: Kinh tế Nông nghiệp
S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KC1 (chính quy)
-CBGD: Hồ Thị Phương Nam
-Khóa: DHCQK43HPR
-Ngành: Kinh tế Chính trị
S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM3 (chính quy)
-CBGD: Phan Thúy Khanh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh doanh thương mại
S
S* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: CL2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Anh Thư
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị chất [...] S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM4 (chính quy)
-CBGD: Hồ Minh Thắng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh doanh thương mại
S
* Thẩm định dự án
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD4 (chính quy)
-CBGD: Phan Anh Tiến
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị
S
S* Kinh tế lượng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: DT1,2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thành Cả
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh tế Kế hoạch [...] S
* Kế toán tài chính I
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN9 (chính quy)
-CBGD: Đặng Ngọc Vàng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế toán [...] S
* Quản trị rủi ro tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN3 (chính quy)
-CBGD: Trương Trung Tài
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài [...] S
C* Kế toán quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN6 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Dũng Hải
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán doanh [...] C
* Kế toán tài chính III
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN7 (chính quy)
-CBGD: Đặng Ngọc Vàng
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán [...] C
* Kiểm toán II
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN10 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu Hiền
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán doanh [...] C
C C C* Kiểm toán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: PF1,2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hoàng Tố Loan
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính công
C
* Đầu tư tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN5 (chính quy)
-CBGD: Lương Thị Thảo
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
C
* Sản phẩm phái sinh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN6 (chính quy)
-CBGD: Quách Doanh Nghiệp
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
C
C* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB2 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Phỉ
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN6 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Anh Thư
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính
C
C* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD3 (chính quy)
-CBGD: Dương Thị Thúy Uyên
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị
C
* Quản trị học
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH3,4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Bích Châm
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Ngân hàng
C
C* Quản trị kinh doanh quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM4 (chính quy)
-CBGD: Quách Thị Bửu Châu
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] C
* Chiến lược định giá
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR1 (chính quy)
-CBGD: Đào Hoài Nam
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: MARKETING
C
C C C C* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI1 (chính quy)
-CBGD: Đặng Thị Thu Nguyệt
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kiểm toán
C
* Nguyên lý tài chính - ngân hàng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH1,2 (chính quy)
-CBGD: Trương Minh Tuấn
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: [...] C
* Quản trị học
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD5,6 (chính quy)
-CBGD: Phạm Văn Nam
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị
C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI2 (chính quy)
-CBGD: Hồ Thị Phương Nam
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kiểm toán
C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN5 (chính quy)
-CBGD: Hồ Minh Thắng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính
C
* Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (NC)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: CD18TP2QT1 (tại chức)
-CBGD: Phạm Thành [...] T
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN (P2)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: TC18TP2KT1 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Thị Diệu Phương
-Khóa: [...] T
* TKB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* TKB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* TKB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* TKB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* TKB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* Toán dành cho kinh tế và quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V118TP1QT2 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Văn Nhân
-Khóa: K2018_D1
-Ngành:
T
* TKB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* TKB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* TKB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
T* TKB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* TKB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* TKB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN (NC)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: CD18TP1NT1 (tại chức)
-CBGD: Lộ Kim Cúc
-Khóa: K2018CD_D1
-Ngành: [...] T
* TKB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* TKB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* TKB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* TKB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* TKB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* TKB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
T* TKB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* Kế toán quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: CD18TP1KT2 (tại chức)
-CBGD: Đào Tất Thắng
-Khóa: K2018CD_D1
-Ngành:
T
T T* Kế toán quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: CD18TP1KT1 (tại chức)
-CBGD: Trịnh Hiệp Thiện
-Khóa: K2018CD_D1
-Ngành:
T
Thứ ba
21/08/2018
* Kế toán quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN1 (chính quy)
-CBGD: Trần Anh Hoa
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán doanh [...] S
* Kế toán ngân hàng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Anh
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán doanh [...] S
* Kế toán tài chính III
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN8 (chính quy)
-CBGD: Võ Minh Hùng
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán [...] S
* Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI1 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Đức
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kiểm toán
S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN7 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Hồng Huy
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính
S
S* Tài chính doanh nghiệp nâng cao
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BR1 (chính quy)
-CBGD: Dương Kha
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị [...] S
* Doanh nghiệp và Kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FT2 (chính quy)
-CBGD: Đinh Thị Thu Oanh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Ngoại [...] S
S* Ngân hàng quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH1 (chính quy)
-CBGD: Trương Quang Thông
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
S
* Phương pháp định lượng trên thị trường tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH4 (chính quy)
-CBGD: Phan Thu [...] S
* Hệ thống thuế VN
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH6 (chính quy)
-CBGD: Tôn Thất Cảnh Hòa
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phương Chi
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: MARKETING
S
S* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TG3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Lương Hoàng Thành
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Thẩm định giá
S
* Luật doanh nghiệp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN1,2 (chính quy)
-CBGD: Trần Vân Long
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính
S
* Quản trị chuỗi cung ứng P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Dược
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh [...] S
* Quản trị xuất nhập khẩu
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thế Hùng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
S
* Chiến lược định giá
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR2 (chính quy)
-CBGD: Đào Hoài Nam
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: MARKETING
S
* Kế toán tài chính I
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI1 (chính quy)
-CBGD: Đặng Thị Mỹ Hạnh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kiểm [...] S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD4 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Minh Hương
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị
S
* Phân tích định lượng trong quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: CL1 (chính quy)
-CBGD: Đinh Thái Hoàng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: [...] S
* Phân tích định lượng trong quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: CL1_BS (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị chất lượng
S
S S* Quản trị học
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH5,6 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hữu Nhuận
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Ngân hàng
S
S* Nguyên lý tài chính - ngân hàng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM1,2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Anh Tuấn
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: [...] S
* Kế toán tài chính III
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN2 (chính quy)
-CBGD: Võ Minh Hùng
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán [...] C
* Kiểm toán II
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN5 (chính quy)
-CBGD: Đinh Ngọc Tú
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
C
* Kế toán quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN7 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Bảo Linh
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán doanh [...] C
* Kế toán ngân hàng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN10 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Anh
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán doanh [...] C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: PF1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Lương Hoàng Thành
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính công
C
* Kiểm toán nhà nước
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KO2 (chính quy)
-CBGD: Phạm Quang Huy
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Kế toán Công
C
* Sản phẩm phái sinh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Khắc Quốc Bảo
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
C
* Phân tích báo cáo tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM3,4 (chính quy)
-CBGD: Lê Đình Trực
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh [...] C
* Quản trị rủi ro tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN4 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Hồng Minh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] C
* Đầu tư tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN6 (chính quy)
-CBGD: Phùng Đức Nam
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
C
C* Kế toán tài chính các đơn vị Công
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: PF1 (chính quy)
-CBGD: Đặng Văn Cường
-Khóa: [...] C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: PF2 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Hồng Huy
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính công
C
* Luật doanh nghiệp
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TT1 (chính quy)
-CBGD: Võ Phước Long
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Thị trường chứng khoán
C
* Phân tích định lượng trong quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD2 (chính quy)
-CBGD: Lý Thục Hiền
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: [...] C
* Hoạch định Thuế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN3,4 (chính quy)
-CBGD: Trần Trung Kiên
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính
C
* Kinh doanh quốc tế II
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB2 (chính quy)
-CBGD: Đinh Thị Thu Oanh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh [...] C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NS1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hà Giang
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản lý nguồn [...] C
* Quản trị quan hệ khách hàng (CRM)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Công Dũng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NS2 (chính quy)
-CBGD: Đặng Thị Thu Nguyệt
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản lý nguồn [...] C
C C* Phân tích định lượng trong quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD2_BS (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị
C
C* Nguyên lý tài chính - ngân hàng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH3,4 (chính quy)
-CBGD: Trương Minh Tuấn
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: [...] C
C* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Minh Hương
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế toán doanh [...] C
* Khoa học quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB1 (chính quy)
-CBGD: Trần Hồng Hải
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
* Lý thuyết tài chính tiền tệ
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V218TP2KT1 (tại chức)
-CBGD: Diệp Gia Luật
-Khóa: K2018VB2_D2
-Ngành:
T
T* TKB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* TKB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* TKB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* TKB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* TKB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* Tư tưởng Hồ Chí Minh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: TC18TP1KT1 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Thị Thảo Nguyên
-Khóa: K2018TC_D1
-Ngành:
T
* TKB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* TKB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* TKB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
T* TKB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* TKB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* TKB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN (P1)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V118TP2QT1 (tại chức)
-CBGD: Bùi Văn Mưa
-Khóa: K2018_D2
-Ngành: [...] T
* TKB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* TKB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* TKB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* TKB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* TKB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* TKB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* Kế toán tài chính II
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: CD18TP1KT3 (tại chức)
-CBGD: Lý Thị Bích Châu
-Khóa: K2018CD_D1
-Ngành:
T
* TKB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V118TP2KT1 (tại chức)
-CBGD: Hoàng Xuân Sơn
-Khóa: [...] T
T T T
Thứ tư
22/08/2018
* Kế toán tài chính III
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN3 (chính quy)
-CBGD: Lý Thị Bích Châu
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế [...] S
* Kiểm toán II
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN6 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu Hiền
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán doanh [...] S
* Kế toán quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN8 (chính quy)
-CBGD: Lê Hoàng Oanh
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán doanh [...] S
* Nguyên lý tài chính - ngân hàng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: PF1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Anh Tuấn
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: [...] S
S* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TG1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Anh Thư
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Thẩm định giá
S
* Sản phẩm phái sinh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN2 (chính quy)
-CBGD: Phùng Đức Nam
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
S
* Nguyên lý tài chính - ngân hàng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH5,6 (chính quy)
-CBGD: Trương Minh Tuấn
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: [...] S
* Quản trị rủi ro tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN5 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Hồng Minh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] S
* Quản lý quỹ đầu tư
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH1 (chính quy)
-CBGD: Ngô Minh Hải
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TG2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phú Quỳnh Như
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Thẩm định giá
S
* Kế toán tài chính các đơn vị Công
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: PF2 (chính quy)
-CBGD: Đặng Văn Cường
-Khóa: [...] S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BR2 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Tuyết Minh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị rủi [...] S
* Khoa học quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB2 (chính quy)
-CBGD: Lê Anh Huyền Trâm
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh doanh [...] S
* Phân tích định lượng trong quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD3 (chính quy)
-CBGD: Đoàn Thanh Hải
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: [...] S
* Hoạch định Thuế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN5,6 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Kim Quyến
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính
S
* Giao tiếp kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thế Hùng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh doanh thương [...] S
* Thẩm định dự án
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: CL1 (chính quy)
-CBGD: Phan Anh Tiến
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị chất [...] S
* Quản trị quan hệ khách hàng (CRM)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Công Dũng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] S
* Kế toán quốc tế I
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN2 (chính quy)
-CBGD: Đặng Thị Ngoan
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán [...] S
S S* Kế toán tài chính I
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN1 (chính quy)
-CBGD: Đặng Thị Mỹ Hạnh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế [...] S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Xuân Quang
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
S
* Quản trị học
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD7,CL1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hữu Nhuận
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị
S
* Quản trị học
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR3,4 (chính quy)
-CBGD: Phạm Văn Nam
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: MARKETING
S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN4 (chính quy)
-CBGD: Trương Thị Ngọc Thu
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế toán doanh [...] S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TA1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Lương Hoàng Thành
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Thuế
S
* Kế toán quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN2 (chính quy)
-CBGD: Bùi Văn Trường
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán doanh [...] C
C* Kế toán tài chính III
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN9 (chính quy)
-CBGD: Võ Minh Hùng
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán [...] C
* Đầu tư tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI2 (chính quy)
-CBGD: Phùng Đức Nam
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kiểm toán
C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BR1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phú Quỳnh Như
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị rủi [...] C
C* Đầu tư tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN1 (chính quy)
-CBGD: Lê Đạt Chí
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
C
* Đạo đức kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH3 (chính quy)
-CBGD: Phạm Văn Nam
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
C
* Nguyên lý tài chính - ngân hàng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: PF2 (chính quy)
-CBGD: Phạm Quốc Hùng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: [...] C
* Ngân hàng quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH2 (chính quy)
-CBGD: Phạm Khánh Duy
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
C
* Phương pháp định lượng trên thị trường tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH5 (chính quy)
-CBGD: Phan Thu [...] C
C* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TQ1 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Tuyết Minh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính quốc [...] C
* Lý thuyết xác suất và thống kê toán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: DT3 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Lệ [...] C
* Kinh tế quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TG3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hữu Lộc
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Thẩm định giá
C
C* Quản trị chuỗi cung ứng P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Dược
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh [...] C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR2 (chính quy)
-CBGD: Bùi Mỹ Ngọc
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: MARKETING
C
* Chiến lược định giá
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR3 (chính quy)
-CBGD: Đào Hoài Nam
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: MARKETING
C
* Kế toán tài chính I
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN2 (chính quy)
-CBGD: Đặng Ngọc Vàng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế toán [...] C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD5 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Anh Thư
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị
C
C C C* Quản trị học
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TT1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hữu Nhuận
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Thị trường chứng khoán
C
* Luật doanh nghiệp
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN3,4 (chính quy)
-CBGD: Trần Huỳnh Thanh Nghị
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính
C
C* Quản trị học
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD1,2 (chính quy)
-CBGD: Bùi Dương Lâm
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị
C
* Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (NC)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: CD18TP2QT1 (tại chức)
-CBGD: Phạm Thành [...] T
* Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: TC18TP2KT1 (tại chức)
-CBGD: Phạm Thăng
-Khóa: K2018TC_D2
-Ngành: [...] T
* TKB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* TKB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* TKB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* TKB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* TKB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
T* TKB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* TKB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* TKB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V118TP1LD1 (tại chức)
-CBGD: Phan Nữ Thanh Thủy
-Khóa: K2018_D1
-Ngành:
T
* TKB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* TKB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* TKB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN (NC)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: CD18TP1NT1 (tại chức)
-CBGD: Lộ Kim Cúc
-Khóa: K2018CD_D1
-Ngành: [...] T
* TKB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* TKB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* TKB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* TKB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* TKB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* TKB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
T* TKB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* Kế toán quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: CD18TP1KT2 (tại chức)
-CBGD: Đào Tất Thắng
-Khóa: K2018CD_D1
-Ngành:
T
* Phổ biến KHTT TN K2016 VB2 TP3 (QT)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐTTC
-Người Đ/ký: Nguyễn Tấn Khuyên
T
T* Kế toán quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: CD18TP1KT1 (tại chức)
-CBGD: Trịnh Hiệp Thiện
-Khóa: K2018CD_D1
-Ngành:
T
Thứ năm
23/08/2018
* Kế toán quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN3 (chính quy)
-CBGD: Lê Đình Trực
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán doanh [...] S
* Kế toán ngân hàng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN6 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Anh
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán doanh [...] S
* Kiểm toán II
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN7 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Đình Hoàng Uyên
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán doanh [...] S
* Kế toán tài chính III
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN10 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Kim Cúc
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế [...] S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phương Chi
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Ngân hàng
S
S* Đầu tư tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN2 (chính quy)
-CBGD: Phạm Dương Phương Thảo
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
S
* Luật doanh nghiệp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: PF1,2 (chính quy)
-CBGD: Trần Vân Long
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính công
S
S S* Ngân hàng quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH3 (chính quy)
-CBGD: Trương Quang Thông
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Lương Hoàng Thành
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: MARKETING
S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH2 (chính quy)
-CBGD: Trần Mai Chi
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Ngân hàng
S
S* Kế toán tài chính I
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN3 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Thanh Hải
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế [...] S
* Luật doanh nghiệp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN5,6 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Minh Đức
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính
S
* Quản trị kinh doanh quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM1 (chính quy)
-CBGD: Đinh Thị Thu Oanh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] S
S S* Chiến lược định giá
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR4 (chính quy)
-CBGD: Đào Hoài Nam
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: MARKETING
S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD6 (chính quy)
-CBGD: Dương Thị Thúy Uyên
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị
S
S S S* Kinh tế phát triển
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BD1 (chính quy)
-CBGD: Lê Ngọc Uyển
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Bất động sản
S
S S* Quản trị rủi ro tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN6 (chính quy)
-CBGD: Quách Doanh Nghiệp
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài [...] S
* Kiểm toán II
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu Hiền
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán doanh [...] C
* Kế toán tài chính III
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Kim Cúc
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế [...] C
* Kế toán quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN9 (chính quy)
-CBGD: Đào Tất Thắng
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán doanh [...] C
* Kế toán tài chính I
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN4 (chính quy)
-CBGD: Đặng Thị Mỹ Hạnh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế [...] C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: DT1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Mỹ Ngọc
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh tế Kế hoạch [...] C
C C* Quản trị học
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: CL2,EM1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hữu Nhuận
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị chất lượng
C
* Sản phẩm phái sinh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN3 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Hồng Minh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
C
* Quản lý quỹ đầu tư
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH2 (chính quy)
-CBGD: Ngô Minh Hải
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
C
C C* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: DT2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Lương Hoàng Thành
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh tế Kế [...] C
* Kế toán tài chính_2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TA1 (chính quy)
-CBGD: Lê Việt
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Thuế
C
C* Kinh tế lượng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AG1,KC1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Lệ Thủy
-Khóa: DHCQK43HPR
-Ngành: Kinh tế Nông [...] C
* Thông lệ trong thương mại quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB1 (chính quy)
-CBGD: Võ Thanh Thu
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] C
* Giao tiếp kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thế Hùng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh doanh thương [...] C
* Quản trị quan hệ khách hàng (CRM)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Công Dũng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] C
C* Phân tích định lượng trong quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD4 (chính quy)
-CBGD: Lý Thục Hiền
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: [...] C
C C* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN5 (chính quy)
-CBGD: Dương Thị Thúy Uyên
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế toán doanh [...] C
* Hoạch định Thuế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN7,BR2 (chính quy)
-CBGD: Trần Trung Kiên
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính
C
* Thị trường tiền tệ và thị trường vốn
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FT1,2 (chính quy)
-CBGD: Lê Văn Lâm
-Khóa: [...] C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN6 (chính quy)
-CBGD: Hồ Minh Thắng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
C
* Nguyên lý tài chính - ngân hàng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TT1 (chính quy)
-CBGD: Trương Minh Tuấn
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: [...] C
* Lý thuyết tài chính tiền tệ
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V218TP2KT1 (tại chức)
-CBGD: Diệp Gia Luật
-Khóa: K2018VB2_D2
-Ngành:
T
T* TKB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* TKB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* TKB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* TKB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* TKB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* Tư tưởng Hồ Chí Minh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: TC18TP1KT1 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Thị Thảo Nguyên
-Khóa: K2018TC_D1
-Ngành:
T
* TKB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* TKB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* TKB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
T* TKB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* TKB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* TKB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN (P1)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V118TP2QT1 (tại chức)
-CBGD: Bùi Văn Mưa
-Khóa: K2018_D2
-Ngành: [...] T
* TKB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* TKB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* TKB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* TKB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* TKB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* TKB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* Kế toán chi phí
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: CD18TP1KT3 (tại chức)
-CBGD: Bùi Văn Trường
-Khóa: K2018CD_D1
-Ngành:
T
* TKB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V118TP2KT1 (tại chức)
-CBGD: Hoàng Xuân Sơn
-Khóa: [...] T
T T T
Thứ sáu
24/08/2018
* Kiểm toán II
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN2 (chính quy)
-CBGD: Đinh Ngọc Tú
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
S
* Kế toán tài chính III
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN5 (chính quy)
-CBGD: Lý Thị Bích Châu
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế [...] S
S* Kế toán quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN10 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Đức Lộng
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán doanh [...] S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH3 (chính quy)
-CBGD: Thái Thị Bích Hồng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Ngân hàng
S
S S* Quản trị rủi ro tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Khắc Quốc Bảo
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] S
* Sản phẩm phái sinh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN4 (chính quy)
-CBGD: Trương Trung Tài
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
S
S* Quản lý quỹ đầu tư
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH3 (chính quy)
-CBGD: Ngô Minh Hải
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
S
* Quản lý khu vực Công
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: PF1 (chính quy)
-CBGD: Phạm Quốc Hùng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính [...] S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH4 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Phỉ
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Ngân hàng
S
* Phân tích báo cáo tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TT1 (chính quy)
-CBGD: Trịnh Hiệp Thiện
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Thị [...] S
S* Luật hành chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: PF1,2 (chính quy)
-CBGD: Viên Thế Giang
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính công
S
* Thông lệ trong thương mại quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB2 (chính quy)
-CBGD: Võ Thanh Thu
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] S
* Giao tiếp kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thế Hùng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh doanh thương [...] S
S* Quản trị quan hệ khách hàng (CRM)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Công Dũng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] S
* Phân tích định lượng trong quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD5 (chính quy)
-CBGD: Đoàn Thanh Hải
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: [...] S
S S* Kế toán tài chính I
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN5 (chính quy)
-CBGD: Đặng Ngọc Vàng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế toán [...] S
* Hoạch định Thuế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BR1,TQ1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Kim Quyến
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị rủi ro [...] S
* Hành vi tổ chức
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB1,2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quang Vinh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
S* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AE1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Cẩm Bình
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh tế học [...] S
C* Kế toán quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN4 (chính quy)
-CBGD: Trần Anh Hoa
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán doanh [...] C
* Kiểm toán II
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN8 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Trọng Hiệp
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
C
* Kiểm toán báo cáo tài chính I
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI1 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Giang Tân
-Khóa: [...] C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hà Giang
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính
C
C* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FT2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Phương Dung
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Ngoại Thương
C
* Quản trị học
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD3,4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hữu Nhuận
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị
C
* Đầu tư tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN3 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Hải Lý
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
C
* Nguyên lý bảo hiểm
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH1 (chính quy)
-CBGD: Trần Nguyên Đán
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
C
* Ngân hàng quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH4 (chính quy)
-CBGD: Phạm Khánh Duy
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BD1 (chính quy)
-CBGD: Thái Thị Bích Hồng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Bất động sản
C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN2 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Diên Anh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính
C
* Luật quản lý Thuế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TA1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Hùng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Thuế
C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD1 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Phỉ
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị
C
* Tư duy sáng tạo truyền thông tiếp thị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR2 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Phước Nghĩa
-Khóa: [...] C
* Tiếng Anh - chuyên đề soạn thảo thư thương mại
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Lương [...] C
* Quản trị kinh doanh quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Trần Kiều Vân
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] C
C* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FT1 (chính quy)
-CBGD: Phan Thúy Khanh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Ngoại Thương
C
C C* Kế toán tài chính I
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN6 (chính quy)
-CBGD: Mã Văn Giáp
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế toán [...] C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN7 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phương Chi
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
C
C C* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN8 (chính quy)
-CBGD: Phạm Kỳ Hanh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
C
* Tư tưởng Hồ Chí Minh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH5,6;CL1 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Ái Nhân
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Ngân [...] C
* Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (NC)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: CD18TP2QT1 (tại chức)
-CBGD: Phạm Thành [...] T
* Kinh tế vi mô
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: TC18TP2KT1 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Thị Bích Hồng
-Khóa: K2018TC_D2
-Ngành:
T
* TKB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* TKB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* TKB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* TKB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* TKB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
T* TKB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* TKB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* TKB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* Thống kê ứng dụng trong kinh doanh và kinh tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V118TP1LD1 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Thành Cả
-Khóa: [...] T
* TKB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* TKB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* TKB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN (NC)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: CD18TP1NT1 (tại chức)
-CBGD: Lộ Kim Cúc
-Khóa: K2018CD_D1
-Ngành: [...] T
* TKB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* TKB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* TKB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* TKB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* TKB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* TKB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
T* TKB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* Kế toán quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: CD18TP1KT2 (tại chức)
-CBGD: Đào Tất Thắng
-Khóa: K2018CD_D1
-Ngành:
T
T T* Kế toán quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: CD18TP1KT1 (tại chức)
-CBGD: Trịnh Hiệp Thiện
-Khóa: K2018CD_D1
-Ngành:
T