Ngày G101 (50 chỗ)G102 (50 chỗ)G103 (50 chỗ)G104 (50 chỗ)G105 (50 chỗ)G106 (50 chỗ)G107 (50 chỗ)G110 (120 chỗ)G201 (50 chỗ)G202 (50 chỗ)G203 (50 chỗ)G204 (50 chỗ)G205 (50 chỗ)G206 (50 chỗ)G207 (50 chỗ)G210 (120 chỗ)G301 (50 chỗ)G302 (50 chỗ)G303 (50 chỗ)G304 (50 chỗ)G305 (50 chỗ)G306 (50 chỗ)G307 (50 chỗ)G309 (50 chỗ)G310 (120 chỗ)G401 (200 chỗ)G402 (60 chỗ)G403 (150 chỗ)
Thứ hai
21/01/2019
S* Thị trường tài chính quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: chính quy
-CBGD: Lê Thị Hồng Minh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản [...] S
* Quản trị ngân quỹ
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH5 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thùy Dương
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
S
* Lãnh đạo
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: PF1 (chính quy)
-CBGD: Trần Hà Triêu Bình
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính công
S
* Thuế thu nhập cá nhân
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TA1 (chính quy)
-CBGD: Tôn Thất Cảnh Hòa
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Thuế
S
* Quản trị tài chính công ty đa quốc gia
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB2 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Ngọc Như [...] S
* Lãnh đạo
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hữu Nhuận
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh doanh thương mại
S
* Quản trị chiến lược toàn cầu
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN1,FN2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thế Hùng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài [...] S
S S S S* Nghiên cứu Marketing (ứng dụng)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR1 (chính quy)
-CBGD: Đào Hoài Nam
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: MARKETING
S
* Quản trị chuỗi cung ứng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Dược
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh doanh [...] S
S* Quản trị chiến lược
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM3,KM4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Sơn
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh doanh thương [...] S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TA1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Lương Hoàng Thành
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Thuế
S
* Kế toán tài chính II
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN3 (chính quy)
-CBGD: Lý Thị Bích Châu
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế [...] S
* Ngân hàng thương mại
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH2 (chính quy)
-CBGD: Cao Ngọc Thủy
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Ngân hàng
S
* Quản trị nguồn nhân lực
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Thụy
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị
S
S* Quản trị chất lượng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: CL2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hoàng Kiệt
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị chất [...] S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD5 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Thu Trang
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị
S
S* Ngân hàng đầu tư
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH4 (chính quy)
-CBGD: Lê Tấn Phước
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
S
* Đường lối CM của Đảng CSVN
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN7,TQ1,AD4 (chính quy)
-CBGD: Trương Thùy Minh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài [...] S
* Phương pháp định lượng trên thị trường tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TT1 (chính quy)
-CBGD: Phan Thu [...] S
* Đường lối CM của Đảng CSVN
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV1,AV2,AV3 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Xuân Sơn
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tiếng [...] S
C* Marketing dịch vụ tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TT1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Từ Nhu
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Thị trường [...] C
C C* Ngân hàng thương mại
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH1 (chính quy)
-CBGD: Cao Ngọc Thủy
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Ngân hàng
C
* Marketing quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR2 (chính quy)
-CBGD: Quách Thị Bửu Châu
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: MARKETING
C
* Marketing kỹ thuật số
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR3 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thanh Thúy Vy
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: MARKETING
C
C C* Quản lý danh mục đầu tư
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: C (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Phương Vy
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] C
C C* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: SK1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Lương Hoàng Thành
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị Sự [...] C
* Thương mại quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM2 (chính quy)
-CBGD: Võ Thanh Thu
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh doanh thương [...] C
* Tài chính quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN6 (chính quy)
-CBGD: Quách Doanh Nghiệp
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính
C
* Kế toán tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH3,NH4 (chính quy)
-CBGD: Võ Minh Hùng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Ngân hàng
C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BR1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Mỹ Ngọc
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị rủi ro [...] C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BR2 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Thu Trang
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị rủi [...] C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR2 (chính quy)
-CBGD: Trần Mai Chi
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: MARKETING
C
* Quản trị chất lượng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Hóa
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị
C
* Kế toán tài chính II
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN4 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Thanh Hải
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế [...] C
* Quản trị nguồn nhân lực
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD7 (chính quy)
-CBGD: Trần Hà Triêu Bình
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản [...] C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN7 (chính quy)
-CBGD: Phan Thúy Khanh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN8 (chính quy)
-CBGD: Hồ Minh Thắng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
C
C* Đường lối CM của Đảng CSVN
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: PF1,PF2,EM1 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thành Tâm
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài [...] C
* Quản trị ngân quỹ
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thùy Dương
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
C
C
T T T T T T T* Toán dành cho kinh tế và quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: TC18TP2KT1, TC18TP4KT1 (tại chức)
-CBGD: Phan Ngô Tuấn Anh
-Khóa: [...] T
T T T T T T T* Quản trị học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V118TP1QT1, V118TP1QT2 (tại chức)
-CBGD: Bùi Dương Lâm
-Khóa: K2018_D1
-Ngành:
T
T T T T T T T T* Chuỗi tập huấn lý thuyết cán bộ Đoàn - Hội - B4 Công tác truyền thông
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn [...] T
* Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V118TP4KD1, V118TP4KT1, V118TP4NL1 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn [...] T
T* Lý thuyết xác suất và thống kê toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: 01B (chính quy)
-CBGD: Phạm Trí Cao
-Khóa: [...] T
Thứ ba
22/01/2019
S S* Hoạch định tài chính cá nhân
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH6 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hồng Nhung
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] S
* Phân tích chính sách công
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: PF1 (chính quy)
-CBGD: Phạm Quốc Hùng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính [...] S
* Ngân hàng thương mại
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH4 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Hải Yến
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Ngân hàng
S
* Quản trị chuỗi cung ứng P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB2 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Thu Hằng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh [...] S
* Mô phỏng Marketing
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR4 (chính quy)
-CBGD: Quách Thị Bửu Châu
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: MARKETING
S
* Quản trị học
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN1,FN2 (chính quy)
-CBGD: Bùi Dương Lâm
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính
S
S* Phân tích kỹ thuật
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: B (chính quy)
-CBGD: Lê Đạt Chí
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
S
* Quản trị ngân hàng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH1 (chính quy)
-CBGD: Phạm Phú Quốc
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
S
S* Nghiên cứu Marketing (ứng dụng)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR2 (chính quy)
-CBGD: Đào Hoài Nam
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: MARKETING
S
* Thương mại điện tử
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM3 (chính quy)
-CBGD: Bùi Xuân Huy
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh doanh thương [...] S
* Tài chính quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN7 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Hồng Minh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính
S
* Kế toán tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH5,NH6 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Dung
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Ngân hàng
S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Cẩm Bình
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Ngân hàng
S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH2 (chính quy)
-CBGD: Hồ Minh Thắng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Ngân hàng
S
* Quản lý tài chính các đơn vị Công
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: PF1 (chính quy)
-CBGD: Đặng Văn Cường
-Khóa: [...] S
* Kế toán tài chính II
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN5 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Thanh Hải
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế [...] S
* Quản trị chất lượng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Hóa
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị
S
* Quản trị nguồn nhân lực
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: CL1 (chính quy)
-CBGD: Trần Hà Triêu Bình
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản [...] S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD6 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Lương Hoàng Thành
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị
S
S S* Đường lối CM của Đảng CSVN
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: QB1,LH1,MR4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thùy Dương
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản [...] S
S* Kinh tế chính trị Mác LêNin
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 31,32,33 (chính quy)
-CBGD: Vũ Anh Tuấn
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Chưa [...] S
* Kế toán tài chính_1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TA1 (chính quy)
-CBGD: Lê Việt
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Thuế
C
C C* Lãnh đạo
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: PF2 (chính quy)
-CBGD: Trần Hà Triêu Bình
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính công
C
* Ngân hàng thương mại
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH3 (chính quy)
-CBGD: Cao Ngọc Thủy
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Ngân hàng
C
* Mô phỏng Marketing
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR1 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thanh Thúy Vy
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: MARKETING
C
* Marketing quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR3 (chính quy)
-CBGD: Quách Thị Bửu Châu
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: MARKETING
C
* Quản lý tài chính các đơn vị Công
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: PF2 (chính quy)
-CBGD: Đặng Văn Cường
-Khóa: [...] C
C* Hợp nhất, sáp nhập và cấu trúc doanh nghiệp
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: C (chính quy)
-CBGD: Từ Thị Kim [...] C
C C* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB1 (chính quy)
-CBGD: Hồ Minh Thắng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
C
C* Tài chính quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TQ1 (chính quy)
-CBGD: Quách Doanh Nghiệp
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính quốc [...] C
* Tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI1,KI2 (chính quy)
-CBGD: Lương Thị Thảo
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kiểm toán
C
* Kế toán tài chính II
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN6 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Phương Hồng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế [...] C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Lương Hoàng Thành
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: MARKETING
C
C C* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN9 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Hồng Huy
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN10 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Phương Dung
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế toán doanh [...] C
C C* Đường lối CM của Đảng CSVN
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB2,FT1,FT2 (chính quy)
-CBGD: Phan Thị Lệ Hương
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: [...] C
* Đường lối CM của Đảng CSVN
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BR1,BR2,AD5 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Xuân Sơn
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản [...] C
* Quản trị chất lượng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: EM1 (chính quy)
-CBGD: Diệp Quốc Bảo
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị khởi [...] C
C
* Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: TC18TP4KT1 (tại chức)
-CBGD: Phạm Thành Tâm
-Khóa: [...] T
* Kinh tế vĩ mô II
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: 01B (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Thẩm định giá
T
T T T T T T T T T T T T T* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V118TP2QT1 (tại chức)
-CBGD: Huỳnh Văn Thịnh
-Khóa: K2018_D2
-Ngành:
T
T T T T T T T T* Kế toán tài chính I
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: TC18TP1KT1, TC18TP1KT1bs (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Thị Phương Hồng
-Khóa: K2018TC_D1
-Ngành:
T
* Lãnh đạo
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD414, BD422 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Hữu Nhuận
-Khóa: K2016_D2
-Ngành:
T
* Quản trị tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD407, BD425 (tại chức)
-CBGD: Lê Văn Tám
-Khóa: K2016LTTC_D3
-Ngành:
T
* Kế toán quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V118TP1QT1 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Dũng Hải
-Khóa: K2018_D1
-Ngành:
T
Thứ tư
23/01/2019
* Hoạch định tài chính cá nhân
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH1 (chính quy)
-CBGD: Cao Ngọc Thủy
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân [...] S
* Quản trị rủi ro tại các định chế tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TT1 (chính quy)
-CBGD: Lê Văn [...] S
* Ngân hàng thương mại
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH5 (chính quy)
-CBGD: Lại Tiến Dĩnh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Ngân hàng
S
* Lớp BR K42 học môn thị trường tài chính quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Tài chính
-Người [...] S
* Phân tích tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TA1 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Thùy Linh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Thuế
S
* Mô phỏng Marketing
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR2 (chính quy)
-CBGD: Đỗ Thị Hải Ninh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: MARKETING
S
* Marketing quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR4 (chính quy)
-CBGD: Quách Thị Bửu Châu
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: MARKETING
S
* Quản trị chiến lược toàn cầu
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN5,FN6 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thế Hùng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài [...] S
* Lớp PF2 K42 học môn Phân tích chính sách công
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Tài chính công
-Người [...] S
* Lớp PF1 K43 học môn Tài chính công
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Tài chính công
-Người Đ/ký: GV [...] S
S* Chính sách tiền tệ
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH6 (chính quy)
-CBGD: Phạm Phú Quốc
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Anh Thư
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Lãnh đạo
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM3 (chính quy)
-CBGD: Trần Hà Triêu Bình
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh doanh thương mại
S
* Tài chính quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BR1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hoàng Thụy Bích Trâm
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản [...] S
* Kế toán quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM1,KM2 (chính quy)
-CBGD: Đào Tất Thắng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh doanh thương [...] S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Xuân Quang
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính
S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN2 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Thu Trang
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính
S
* Kế toán tài chính II
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN7 (chính quy)
-CBGD: Đặng Thị Mỹ Hạnh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế [...] S
* Quản trị nguồn nhân lực
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD3 (chính quy)
-CBGD: Phan Quốc Tấn
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị
S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI1 (chính quy)
-CBGD: Hồ Minh Thắng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kiểm toán
S
S* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD1 (chính quy)
-CBGD: Dương Thị Thúy Uyên
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị
S
S S* Đường lối CM của Đảng CSVN
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH1,NH2,AD6 (chính quy)
-CBGD: Trương Thùy Minh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Ngân [...] S
* Quản trị đa văn hóa
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM2 (chính quy)
-CBGD: Lê Anh Huyền Trâm
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh [...] S
S
* Kỹ thuật quản trị chất lượng II
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: CL1 (chính quy)
-CBGD: Đinh Phượng Vương
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] C
C* Ngân hàng thương mại
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH6 (chính quy)
-CBGD: Cao Ngọc Thủy
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Ngân hàng
C
* Phân tích chính sách công
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: PF2 (chính quy)
-CBGD: Phạm Quốc Hùng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính [...] C
* Kế toán tài chính II
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN8 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Thanh Hải
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế [...] C
* Quản trị thương hiệu
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR1 (chính quy)
-CBGD: Vũ Quốc Chinh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: MARKETING
C
* Quản trị bán lẻ
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM1 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thị Trúc Ly
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh doanh [...] C
* Kiểm toán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN3,FN4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hoàng Tố Loan
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính
C
C* Phân tích kỹ thuật
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: C (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Triều Đông
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
C
* Quản trị ngân hàng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH2 (chính quy)
-CBGD: Phạm Phú Quốc
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
C
* Sản phẩm phái sinh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH5 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thị Anh Thư
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
C
* Nghiên cứu Marketing (ứng dụng)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR3 (chính quy)
-CBGD: Đào Hoài Nam
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: MARKETING
C
* Thương mại quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM4 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Thu Hằng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh doanh thương [...] C
* Tài chính quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BR2 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Hồng Minh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị [...] C
* Kế toán tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TT1 (chính quy)
-CBGD: Võ Minh Hùng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Thị trường chứng [...] C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH3 (chính quy)
-CBGD: Trương Thị Ngọc Thu
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Ngân hàng
C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH4 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Thu Trang
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Ngân hàng
C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Anh Thư
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: MARKETING
C
C* Quản trị chất lượng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD5 (chính quy)
-CBGD: Ngô Thị Ánh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị
C
* Quản trị nguồn nhân lực
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: CL2 (chính quy)
-CBGD: Phan Quốc Tấn
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị [...] C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD7 (chính quy)
-CBGD: Dương Thị Thúy Uyên
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị
C
C* Kiểm toán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN_BS2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Đình Hoàng Uyên
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính
C
C* Quản trị rủi ro tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BR1 (chính quy)
-CBGD: Trương Trung Tài
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản [...] C
C
T T T T T T T* Toán dành cho kinh tế và quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: TC18TP2KT1, TC18TP4KT1 (tại chức)
-CBGD: Phan Ngô Tuấn Anh
-Khóa: [...] T
T T T T T T T* Quản trị học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V118TP1QT1, V118TP1QT2 (tại chức)
-CBGD: Bùi Dương Lâm
-Khóa: K2018_D1
-Ngành:
T
T T T T T T T T T* Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V118TP4KD1, V118TP4KT1, V118TP4NL1 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn [...] T
T* Lý thuyết xác suất và thống kê toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: 01B (chính quy)
-CBGD: Phạm Trí Cao
-Khóa: [...] T
Thứ năm
24/01/2019
* Phát triển kỹ năng quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: CL1 (chính quy)
-CBGD: Lê Việt Hưng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản [...] S
S* Marketing ngân hàng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Từ Nhu
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
S
S* Ngân hàng đầu tư
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH1 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Hải Yến
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Ngân hàng
S
* Quản trị thương hiệu
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR2 (chính quy)
-CBGD: Đào Hoài Nam
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: MARKETING
S
* Mô phỏng Marketing
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR3 (chính quy)
-CBGD: Quách Thị Bửu Châu
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: MARKETING
S
* Quản trị học
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN5,FN6 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hữu Nhuận
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính
S
S* Phân tích kỹ thuật
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: C (chính quy)
-CBGD: Lê Đạt Chí
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
S
* Quản trị ngân hàng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH3 (chính quy)
-CBGD: Phạm Phú Quốc
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
S
S* Tài chính Công
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TA1 (chính quy)
-CBGD: Trương Minh Tuấn
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Thuế
S
S* Kế toán tài chính II
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN9 (chính quy)
-CBGD: Đặng Thị Mỹ Hạnh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế [...] S
* Kế toán tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: PF1,PF2 (chính quy)
-CBGD: Mã Văn Giáp
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính công
S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Lương Hoàng Thành
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính
S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN4 (chính quy)
-CBGD: Hà Thanh Bích Loan
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính
S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN1 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Anh Thư
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Anh Thư
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế toán doanh [...] S
* Quản trị chất lượng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD6 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Tấn Trung
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị
S
S* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: CL1 (chính quy)
-CBGD: Hồ Minh Thắng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị chất lượng
S
S* Tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN_BS (chính quy)
-CBGD: Dương Kha
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
S
* Đường lối CM của Đảng CSVN
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH3,NH4,AD7 (chính quy)
-CBGD: Trương Thùy Minh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Ngân [...] S
S* Đường lối CM của Đảng CSVN
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR1,MR2,MR3 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Huyền
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: MARKETING
S
* Kỹ thuật quản trị chất lượng II
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: CL2 (chính quy)
-CBGD: Đinh Phượng Vương
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] C
* Lớp CK K42 học môn Marketing dịch vụ tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Ngân hàng
-Người Đ/ký: [...] C
* Bảo hiểm nhân thọ
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: chính quy
-CBGD:
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị rủi ro tài chính và Bảo [...] C
C* Thuế Quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TA1 (chính quy)
-CBGD: Đặng Thị Bạch Vân
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Thuế
C
C* Quản trị chuỗi cung ứng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM1 (chính quy)
-CBGD: Ngô Thị Hải Xuân
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh [...] C
* Marketing căn bản
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN7,TQ1 (chính quy)
-CBGD: Quách Thị Bửu Châu
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính
C
C C C C* Nghiên cứu Marketing (ứng dụng)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR4 (chính quy)
-CBGD: Đào Hoài Nam
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: MARKETING
C
* Quản trị đa văn hóa
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM4 (chính quy)
-CBGD: Lê Anh Huyền Trâm
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh [...] C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Anh Thư
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh doanh thương [...] C
* Kế toán quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM3,KM4 (chính quy)
-CBGD: Bùi Văn Trường
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh doanh thương [...] C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH5 (chính quy)
-CBGD: Bùi Mỹ Ngọc
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Ngân hàng
C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH6 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Lương Hoàng Thành
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Ngân hàng
C
* Ngân hàng đầu tư
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH2 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Hải Yến
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Ngân hàng
C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM2 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Anh Thư
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh doanh thương mại
C
* Quản trị nguồn nhân lực
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD4 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Phương Linh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản [...] C
* Kế toán tài chính II
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN10 (chính quy)
-CBGD: Đặng Thị Mỹ Hạnh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế [...] C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD2 (chính quy)
-CBGD: Hà Thanh Bích Loan
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị
C
C* Hệ thống thuế VN
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN5,KN6 (chính quy)
-CBGD: Võ Thế Hào
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế toán doanh [...] C
* Đường lối CM của Đảng CSVN
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN1,FN2,AD1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thùy Dương
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài [...] C
C C
* Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: TC18TP4KT1 (tại chức)
-CBGD: Phạm Thành Tâm
-Khóa: [...] T
* Kinh tế vĩ mô II
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: 01B (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Thẩm định giá
T
T T T T T T T T T T T T T* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V118TP2QT1 (tại chức)
-CBGD: Huỳnh Văn Thịnh
-Khóa: K2018_D2
-Ngành:
T
T T T T T T T T* Kế toán tài chính I
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: TC18TP1KT1, TC18TP1KT1bs (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Thị Phương Hồng
-Khóa: K2018TC_D1
-Ngành:
T
T* Quản trị tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD407, BD425 (tại chức)
-CBGD: Lê Văn Tám
-Khóa: K2016LTTC_D3
-Ngành:
T
* Kế toán quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V118TP1QT1 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Dũng Hải
-Khóa: K2018_D1
-Ngành:
T
Thứ sáu
25/01/2019
S* Mô hình kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: EM1 (chính quy)
-CBGD: Cao Quốc Việt
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị khởi [...] S
S* Phân tích tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: PF2 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Lanh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính công
S
* Ngân hàng đầu tư
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH3 (chính quy)
-CBGD: Lại Tiến Dĩnh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Ngân hàng
S
* Marketing kỹ thuật số
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR1 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thanh Thúy Vy
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: MARKETING
S
* Quản trị thương hiệu
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR3 (chính quy)
-CBGD: Vũ Quốc Chinh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: MARKETING
S
* Quản trị chiến lược toàn cầu
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BR1,BR2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thế Hùng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản [...] S
S S* Hoạch định tài chính cá nhân
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH2 (chính quy)
-CBGD: Cao Ngọc Thủy
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân [...] S
S S* Quản trị chuỗi cung ứng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM2 (chính quy)
-CBGD: Ngô Thị Hải Xuân
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh [...] S
* Tài chính quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Khắc Quốc Bảo
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính
S
* Tài chính hành vi
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: A (chính quy)
-CBGD: Lê Đạt Chí
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
S
S* Nghiên cứu marketing
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thanh Minh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh doanh thương mại
S
* Tài chính Công
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: PF1 (chính quy)
-CBGD: Trương Minh Tuấn
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính công
S
S* Quản trị nguồn nhân lực
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD5 (chính quy)
-CBGD: Phan Quốc Tấn
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị
S
* Quản trị chất lượng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD7 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Tấn Trung
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị
S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Cẩm Bình
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị
S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN4 (chính quy)
-CBGD: Hồ Minh Thắng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
S
* Kế toán tài chính 2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI1 (chính quy)
-CBGD: Đặng Ngọc Vàng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kiểm toán
S
* Đường lối CM của Đảng CSVN
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN3,FN4,AD2 (chính quy)
-CBGD: Trương Thùy Minh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài [...] S
* Hệ sinh thái khởi nghiệp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: EM1 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Cửu Long
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị [...] S
S
* Phát triển kỹ năng quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: CL2 (chính quy)
-CBGD: Lê Việt Hưng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản [...] C
* Tài chính Công
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: PF2 (chính quy)
-CBGD: Trương Minh Tuấn
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính công
C
* Nghiệp vụ công ty chứng khoán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TT1 (chính quy)
-CBGD: Phan Thu Hiền
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Thị [...] C
* Phân tích chính sách công
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: PF1 (chính quy)
-CBGD: Phạm Quốc Hùng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính [...] C
* Thuế Tài sản
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TA1 (chính quy)
-CBGD: Trần Trung Kiên
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Thuế
C
* Dự án kinh doanh quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB2 (chính quy)
-CBGD: Lê Minh Tuấn
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh [...] C
* Marketing kỹ thuật số
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR4 (chính quy)
-CBGD: Đỗ Thị Hải Ninh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: MARKETING
C
* Kiểm toán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN7,TQ1 (chính quy)
-CBGD: Đinh Ngọc Tú
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính
C
C C C C C C* Tài chính quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hoàng Thụy Bích Trâm
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài [...] C
* Kế toán quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB1,IB2 (chính quy)
-CBGD: Bùi Văn Trường
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN5 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Phỉ
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính
C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN6 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Phương Dung
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính
C
* Ngân hàng đầu tư
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thùy Dương
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Ngân hàng
C
* Quản trị chất lượng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD1 (chính quy)
-CBGD: Ngô Thị Ánh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị
C
* Nghiên cứu marketing
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thanh Minh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh doanh thương mại
C
C* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: CL2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hà Giang
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị chất [...] C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Cẩm Bình
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh doanh thương [...] C
* Kế toán tài chính 2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI2 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Thanh Hải
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kiểm [...] C
C* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM4 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Anh Thư
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh doanh thương mại
C
C
T T T T T T T* Toán dành cho kinh tế và quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: TC18TP2KT1, TC18TP4KT1 (tại chức)
-CBGD: Phan Ngô Tuấn Anh
-Khóa: [...] T
T T T T T T T* Quản trị học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V118TP1QT1, V118TP1QT2 (tại chức)
-CBGD: Bùi Dương Lâm
-Khóa: K2018_D1
-Ngành:
T
T T T T T T T T T* Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V118TP4KD1, V118TP4KT1, V118TP4NL1 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn [...] T
T* Lý thuyết xác suất và thống kê toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: 01B (chính quy)
-CBGD: Phạm Trí Cao
-Khóa: [...] T
Thứ bảy
26/01/2019
S* Phát triển kỹ năng quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: EM1 (chính quy)
-CBGD: Lê Việt Hưng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản [...] S
S* Phân tích chính sách công
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: PF2 (chính quy)
-CBGD: Phạm Quốc Hùng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính [...] S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phương Chi
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: MARKETING
S
* Marketing quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR1 (chính quy)
-CBGD: Quách Thị Bửu Châu
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: MARKETING
S
S* Quản trị học
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BR1,BR2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hữu Nhuận
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị rủi ro [...] S
S S S S* Ngân hàng đầu tư
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH5 (chính quy)
-CBGD: Lại Tiến Dĩnh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Ngân hàng
S
S* Tài chính quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN3 (chính quy)
-CBGD: Quách Doanh Nghiệp
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính
S
S* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: PF1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Xuân Quang
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính công
S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: PF2 (chính quy)
-CBGD: Bùi Mỹ Ngọc
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính công
S
S* Quản trị chất lượng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD2 (chính quy)
-CBGD: Ngô Thị Ánh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị
S
* Nghiên cứu marketing
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Hùng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh doanh thương mại
S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN5 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Lương Hoàng Thành
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế toán doanh [...] S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN6 (chính quy)
-CBGD: Hà Thanh Bích Loan
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế toán doanh [...] S
S* Thị trường tài chính quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: A (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hoàng Thụy Bích Trâm
-Khóa: [...] S
* Đường lối CM của Đảng CSVN
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TT1,TA1,CL2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thùy Dương
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Thị [...] S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: EM1 (chính quy)
-CBGD: Hồ Minh Thắng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị khởi nghiệp
S
S
C C* Quản lý doanh nghiệp bảo hiểm
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: chính quy
-CBGD:
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị rủi ro tài chính [...] C
C* Quản lý rủi ro tuân thủ thuế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TA1 (chính quy)
-CBGD: Đặng Thị Bạch Vân
-Khóa: [...] C
* Marketing kỹ thuật số
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR2 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thanh Thúy Vy
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: MARKETING
C
C* Quản trị chiến lược
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM1,KM2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Sơn
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh doanh thương [...] C
C C C C* Ngân hàng đầu tư
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH6 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hồng Nhung
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Ngân hàng
C
* Quản trị chuỗi cung ứng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM3 (chính quy)
-CBGD: Lê Hồng Trân
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh doanh [...] C
* Tài chính quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN4 (chính quy)
-CBGD: Trương Trung Tài
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính
C
* Kế toán tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH1,NH2 (chính quy)
-CBGD: Đặng Thị Mỹ Hạnh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Ngân hàng
C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN7 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Tuyết Minh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính
C
C* Nghiên cứu marketing
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thanh Minh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh doanh thương mại
C
C* Quản trị nguồn nhân lực
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD6 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Văn Tâm
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị
C
* Quản trị chất lượng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: CL1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hoàng Kiệt
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị chất [...] C
C C* Điều hành CTCP đại chúng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: B (chính quy)
-CBGD: Vũ Việt Quảng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
C
* Đường lối CM của Đảng CSVN
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN5,FN6,AD3 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Xuân Sơn
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài [...] C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD4 (chính quy)
-CBGD: Hồ Minh Thắng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị
C
C
* Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: TC18TP4KT1 (tại chức)
-CBGD: Phạm Thành Tâm
-Khóa: [...] T
* Kinh tế vĩ mô II
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: 01B (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Thẩm định giá
T
T T T T T T T T T T T T T* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V118TP2QT1 (tại chức)
-CBGD: Huỳnh Văn Thịnh
-Khóa: K2018_D2
-Ngành:
T
T T T T T T T T* Kế toán tài chính I
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: TC18TP1KT1, TC18TP1KT1bs (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Thị Phương Hồng
-Khóa: K2018TC_D1
-Ngành:
T
* Lãnh đạo
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD414, BD422 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Hữu Nhuận
-Khóa: K2016_D2
-Ngành:
T
* Quản trị tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD407, BD425 (tại chức)
-CBGD: Lê Văn Tám
-Khóa: K2016LTTC_D3
-Ngành:
T
* Kế toán quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V118TP1QT1 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Dũng Hải
-Khóa: K2018_D1
-Ngành:
T
Chủ nhật
27/01/2019
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
Thứ hai
28/01/2019
* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S
* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C
* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T