Ngày E101 (50 chỗ)E103 (50 chỗ)E104 (50 chỗ)E201 (50 chỗ)E202 (53 chỗ)E203 (50 chỗ)E204 (50 chỗ)E301 (50 chỗ)E302 (50 chỗ)E303 (51 chỗ)E304 (50 chỗ)E401 (50 chỗ)E404 (51 chỗ)E501 (50 chỗ)E502 (59 chỗ)E503 (50 chỗ)E504 (54 chỗ)E602 (58 chỗ)E603 (51 chỗ)E604 (56 chỗ)
Thứ bảy
26/05/2018
* Phỏng vấn tuyển thành viên tháng 5
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: CLB Dynamic
-Người Đ/ký: Lê Đặng Linh Châu [...] S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
* Phỏng vấn tuyển thành viên tháng 5
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: CLB Dynamic
-Người Đ/ký: Lê Đặng Linh Châu [...] C
C C C C C C C C C C* Triết học
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: AD7 (sau đại học)
-CBGD: Trần Nguyên Ký
-Khóa: CHK27
-Ngành: Quản trị kinh doanh
C
C C* Kế toán công nâng cao
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: KN4 (sau đại học)
-CBGD: Mai Thị Hoàng Minh
-Khóa: CHK27
-Ngành: Kế [...] C
C C* Quản trị marketing
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: AD8 (sau đại học)
-CBGD: Võ Tấn Phong
-Khóa: CHK27
-Ngành: Quản trị kinh doanh
C
C C
T T T T T T T T T T T T T T* Marketing toàn cầu
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KM1 (sau đại học)
-CBGD: Đinh Tiên Minh
-Khóa: CHK27
-Ngành: Kinh doanh thương mại
T
T T T T T
Chủ nhật
27/05/2018
* Bố trí lớp NCS Khóa 2017 Đợt 1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT SĐH
-Người Đ/ký: Hồ Viết [...] S
* Bố trí lớp NCS Khóa 2017 Đợt 1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT SĐH
-Người Đ/ký: Hồ Viết [...] S
* Bố trí lớp NCS Khóa 2017 Đợt 1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT SĐH
-Người Đ/ký: Hồ Viết [...] S
* Bố trí lớp NCS Khóa 2017 Đợt 1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT SĐH
-Người Đ/ký: Hồ Viết [...] S
S S S S S S S* Quản trị chất lượng
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: AD7 (sau đại học)
-CBGD: Ngô Thị Ánh
-Khóa: CHK27
-Ngành: Quản trị kinh [...] S
S S* Lý thuyết kế toán
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: KN4 (sau đại học)
-CBGD: Trần Văn Thảo
-Khóa: CHK27
-Ngành: Kế toán
S
S S* Triết học
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: AD8 (sau đại học)
-CBGD: Trần Nguyên Ký
-Khóa: CHK27
-Ngành: Quản trị kinh doanh
S
S S
* Bố trí lớp NCS Khóa 2017 Đợt 1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT SĐH
-Người Đ/ký: Hồ Viết [...] C
* Bố trí lớp NCS Khóa 2017 Đợt 1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT SĐH
-Người Đ/ký: Hồ Viết [...] C
* Bố trí lớp NCS Khóa 2017 Đợt 1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT SĐH
-Người Đ/ký: Hồ Viết [...] C
* Bố trí lớp NCS Khóa 2017 Đợt 1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT SĐH
-Người Đ/ký: Hồ Viết [...] C
C C C C C C C* Quản trị marketing
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: AD7 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Minh Tuấn
-Khóa: CHK27
-Ngành: Quản trị kinh doanh
C
C C* Quản trị rủi ro tài chính
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: KN4 (sau đại học)
-CBGD: Phùng Đức Nam
-Khóa: CHK27
-Ngành: Kế [...] C
C C* Quản trị chất lượng
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: AD8 (sau đại học)
-CBGD: Tạ Thị Kiều An
-Khóa: CHK27
-Ngành: Quản trị [...] C
C C
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
Thứ hai
28/05/2018
* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S
* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C
* * T* * T* *
* Ôn thi TS CH đợt 2 - Quản trị 2
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo [...] T
* * T* * T* * T* * T* * T* * T* *
* Ôn thi TS CH đợt 2 - KT1 (Nguyên lý kế toán)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện [...] T
* *
* Ôn thi TS CH đợt 2 - TCC1 (Nguyên lý tài chính - ngân hàng)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn [...] T
* *
* Ôn thi TS CH đợt 2 - TC1 (Lý thuyết tài chính)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện [...] T
* * T* *
* Ôn thi TS CH đợt 2 - KDQT
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo sau đại [...] T
* * T* *
* Ôn thi TS CH đợt 2 - Tiếng Anh 2
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo [...] T
* * T* * T* * T* * T
Thứ ba
29/05/2018
* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S
* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C
* *
* Ôn thi TS CH đợt 2 - Quản trị 1
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo [...] T
* *
* Ôn thi TS CH đợt 2 - Tiếng Anh 1
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo [...] T
* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* *
* Ôn thi TS CH đợt 2 - TC2 (Lý thuyết tài chính)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện [...] T
* *
* Ôn thi TS CH đợt 2 - NH1 (Ngân hàng và các định chế TC)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn [...] T
* * T* *
* Ôn thi TS CH đợt 2 - Tiếng Anh 5
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo [...] T
* * T* * T* * T* * T* * T* * T
Thứ tư
30/05/2018
* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S
* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C
* * T* * T* *
* Ôn thi TS CH đợt 2 - Quản trị 2
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo [...] T
* * T* * T* * T* * T* * T* * T* *
* Ôn thi TS CH đợt 2 - KT1 (Nguyên lý kế toán)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện [...] T
* *
* Ôn thi TS CH đợt 2 - TCC1 (Nguyên lý tài chính - ngân hàng)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn [...] T
* *
* Ôn thi TS CH đợt 2 - TC1 (Lý thuyết tài chính)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện [...] T
* * T* *
* Ôn thi TS CH đợt 2 - KDQT
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo sau đại [...] T
* * T* *
* Ôn thi TS CH đợt 2 - Tiếng Anh 2
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo [...] T
* * T* * T* * T* * T
Thứ năm
31/05/2018
* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S
* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C
* *
* Ôn thi TS CH đợt 2 - Quản trị 1
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo [...] T
* *
* Ôn thi TS CH đợt 2 - Tiếng Anh 1
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo [...] T
* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* *
* Ôn thi TS CH đợt 2 - TC2 (Lý thuyết tài chính)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện [...] T
* *
* Ôn thi TS CH đợt 2 - NH1 (Ngân hàng và các định chế TC)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn [...] T
* * T* *
* Ôn thi TS CH đợt 2 - Tiếng Anh 5
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo [...] T
* * T* * T* * T* * T* * T* * T
Thứ sáu
01/06/2018
* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S
* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C
* * T* * T* *
* Ôn thi TS CH đợt 2 - Quản trị 2
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo [...] T
* * T* * T* * T* * T* * T* * T* *
* Ôn thi TS CH đợt 2 - KT1 (Nguyên lý kế toán)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện [...] T
* *
* Ôn thi TS CH đợt 2 - TCC1 (Nguyên lý tài chính - ngân hàng)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn [...] T
* *
* Ôn thi TS CH đợt 2 - TC1 (Lý thuyết tài chính)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện [...] T
* * T* *
* Ôn thi TS CH đợt 2 - KDQT
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo sau đại [...] T
* * T* *
* Ôn thi TS CH đợt 2 - Tiếng Anh 2
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo [...] T
* * T* * T* * T* * T
Thứ bảy
02/06/2018
* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S
* * C* * C* * C* * C* *
* Ôn thi TS-SĐH môn Anh văn
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT-SĐH
-Người Đ/ký: Thái Ngọc Hương
C
* *
* Ôn thi TS-SĐH môn Anh văn
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT-SĐH
-Người Đ/ký: Thái Ngọc Hương
C
* * C* * C* * C* *
* Ôn thi TS-SĐH Ngành TC môn LTTC
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT-SĐH
-Người Đ/ký: Thái Ngọc Hương
C
* *
* Ôn thi TS-SĐH Ngành TC môn LTTC
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT-SĐH
-Người Đ/ký: Thái Ngọc Hương
C
* * C* *
* Ôn thi TS-SĐH Ngành NH môn NH và các định chế TC
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện [...] C
* *
* Ôn thi TS-SĐH Ngành KDQT môn KDQT
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT-SĐH
-Người Đ/ký: Thái Ngọc Hương
C
* * C* * C* *
* Ôn thi TS CH đợt 2 - Luật (Luật dân sự)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào [...] C
* * C* * C* * C
* *
* Ôn thi TS CH đợt 2 - Quản trị 1
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo [...] T
* *
* Ôn thi TS CH đợt 2 - Tiếng Anh 1
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo [...] T
* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* *
* Ôn thi TS CH đợt 2 - TC2 (Lý thuyết tài chính)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện [...] T
* *
* Ôn thi TS CH đợt 2 - NH1 (Ngân hàng và các định chế TC)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn [...] T
* * T* *
* Ôn thi TS CH đợt 2 - Tiếng Anh 5
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo [...] T
* * T* * T* * T* * T* * T* * T