Ngày DB(B06) (60 chỗ)DB(B11) (60 chỗ)DB(B12) (120 chỗ)DB(B21) (120 chỗ)DB(B31) (120 chỗ)DB(B41) (120 chỗ)DB(B44) (180 chỗ)DB(C11) (180 chỗ)DB(C21) (120 chỗ)DB(C22) (120 chỗ)DB(C23) (180 chỗ)DB(C31) (120 chỗ)DB(C32) (120 chỗ)DB(C33) (180 chỗ)DB(C41) (120 chỗ)DB(C42) (120 chỗ)DB(C43) (180 chỗ)DB(D01) (120 chỗ)
Thứ bảy
23/09/2017
S S S S S S* Kế toán ngân hàng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN1,2,3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Anh
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Kế toán doanh [...] S
S S S* Phát triển kỹ năng quản lý
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD4,5,6 (chính quy)
-CBGD: Lê Việt Hưng
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Quản [...] S
S S* Kế toán tài chính III
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN7,8,9 (chính quy)
-CBGD: Lý Thị Bích Châu
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Kế [...] S
S* Thẩm định giá Máy - Thiết bị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TG2 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thị Bình
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: [...] S
S S
C C C C* Quản trị nguồn nhân lực công ty đa quốc gia
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FT3,4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc [...] C
C* Kế toán quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI1,2 (chính quy)
-CBGD: Đào Tất Thắng
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Kiểm toán
C
C C C* Quản trị rủi ro
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD7,8,9 (chính quy)
-CBGD: Bùi Đức Khoa
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Quản trị
C
C C* Kế toán quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN10,11,12 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thị Ly Ly
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Kế toán [...] C
C C* Quản lý tài chính các đơn vị dịch vụ công
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: PF1,2 (chính quy)
-CBGD: Đặng Văn [...] C
C
T T T T* Kế toán tài chính I
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: tại chức
-CBGD: Hà Xuân Thạch
-Khóa:
-Ngành:
T
* Phân tích HĐ Kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD342 (tại chức)
-CBGD: Bùi Văn Trường
-Khóa: K2013_D2
-Ngành:
T
T* Thị trường chứng khoán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD382 (tại chức)
-CBGD: Phạm Thị Anh Thư
-Khóa: K2014_D2
-Ngành:
T
T* Quản trị sản xuất
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD353 (tại chức)
-CBGD: Từ Vân Anh
-Khóa: K2014_D1
-Ngành:
T
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD434 (tại chức)
-CBGD: Ngô Hoàng Thảo Trang
-Khóa: K2017_D2
-Ngành:
T
* Thanh toán quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD381 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Phúc Cảnh
-Khóa: K2014_D2
-Ngành:
T
* Kế toán tài chính III
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD406 (tại chức)
-CBGD: Lý Thị Bích Châu
-Khóa: K2016_D1
-Ngành:
T
* Thống kê ứng dụng trong kinh doanh và kinh tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD430 (tại chức)
-CBGD: Trần Hà Quyên
-Khóa: [...] T
* Lý thuyết tài chính tiền tệ
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD407 (tại chức)
-CBGD: Trương Minh Tuấn
-Khóa: K2016_D1
-Ngành:
T
T* Quản trị học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD414 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Hữu Nhuận
-Khóa: K2016_D2
-Ngành:
T
T
Chủ nhật
24/09/2017
S S S S S S S S S S S S S S S S S S
C C C C C C C C C C C C C C C C C C
T T T T T T T T T T T T T T T T T T
Thứ hai
25/09/2017
S S S* Tác động môi trường của du lịch
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: LH1,2 (chính quy)
-CBGD: Đinh Việt Phương
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: [...] S
* Quản trị bán lẻ
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM1,2 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thị Trúc Ly
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Kinh doanh [...] S
S S S S S* Quản trị công nghệ
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD1,2,3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hoàng Kiệt
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Quản trị
S
S S S S* Thẩm định giá bất động sản
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TG2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quỳnh Hoa
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Thẩm [...] S
S S
C C C* Quản trị rủi ro
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: CL1,2 (chính quy)
-CBGD: Bùi Đức Khoa
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Quản trị chất [...] C
C C* Tài chính công ty đa quốc gia
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN7,8,9 (chính quy)
-CBGD: Đinh Thị Thu Hồng
-Khóa: [...] C
C C C* Phát triển kỹ năng quản lý
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD7,8,9 (chính quy)
-CBGD: Lê Thanh Trúc
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Quản [...] C
C C* Kế toán tài chính III
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN10,11,12 (chính quy)
-CBGD: Đặng Ngọc Vàng
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Kế toán [...] C
C C* Đầu tư tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN1,2,3 (chính quy)
-CBGD: Lê Đạt Chí
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Tài chính
C
C
T T T T* Luật học so sánh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD403 (tại chức)
-CBGD: Trần Vân Long
-Khóa: K2016_D1
-Ngành:
T
* Luật kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD413 (tại chức)
-CBGD: Võ Phước Long
-Khóa: K2016_D2
-Ngành:
T
T* Quản trị nguồn nhân lực
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD409 (tại chức)
-CBGD: Huỳnh Văn Tâm
-Khóa: K2016_D1
-Ngành:
T
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN (P2)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD437 (tại chức)
-CBGD: Phạm Thị Lý
-Khóa: K2017_D2
-Ngành: [...] T
* Kiểm toán 2
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD379 (tại chức)
-CBGD: Phạm Thị Ngọc Bích
-Khóa: K2014_D2
-Ngành:
T
* Nguyên lý thống kê kinh tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD399 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Thảo Nguyên
-Khóa: K2015_D2
-Ngành:
T
* Hành vi tổ chức
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD386 (tại chức)
-CBGD: Phan Quốc Tấn
-Khóa: K2015_D1
-Ngành:
T
* Kinh tế lượng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD400 (tại chức)
-CBGD: Ngô Thị Tường Nam
-Khóa: K2015_D2
-Ngành:
T
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN (P1)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD434 (tại chức)
-CBGD: Trần Nguyên Ký
-Khóa: K2017_D2
-Ngành: [...] T
* Quản trị công nghệ
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD343 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Hoàng Kiệt
-Khóa: K2013_D2
-Ngành:
T
T* Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD417 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Thị Thùy Dương
-Khóa: K2016_D2
-Ngành:
T
T
Thứ ba
26/09/2017
S S S* Quản trị công ty đa quốc gia
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB1,2 (chính quy)
-CBGD: Trần Hồng Hải
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: [...] S
* Quản trị bán hàng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM1,2 (chính quy)
-CBGD: Lê Tấn Bửu
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Kinh doanh thương [...] S
S* Kiểm toán báo cáo tài chính I
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI1,2 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Giang Tân
-Khóa: [...] S
S S S* Đạo đức kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD1,2,3 (chính quy)
-CBGD: Phan Thị Minh Châu
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Quản trị
S
S S* Lớp 28-30 K43 học bù môn luật kinh doanh (do GV đi giảng tỉnh Bình Phước)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn [...] S
S* Thẩm định tín dụng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TG1 (chính quy)
-CBGD: Dương Tấn Khoa, Cao Ngọc Thủy
-Khóa: [...] S
* Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: PF3,4 (chính quy)
-CBGD: Đặng Văn Cường
-Khóa: [...] S
S
C C C* Phát triển kỹ năng quản lý
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: CL1,2 (chính quy)
-CBGD: Lê Thanh Trúc
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Quản [...] C
* Quản trị bán lẻ
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM3,4 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thị Trúc Ly
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Kinh doanh [...] C
C C C C C* Quản trị công nghệ
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD4,5,6 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hoàng Kiệt
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Quản trị
C
C C C C C* Quản trị rủi ro tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN1,2,3 (chính quy)
-CBGD: Quách Doanh Nghiệp
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Tài [...] C
C
T T T T* Kế toán tài chính I
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: tại chức
-CBGD: Hà Xuân Thạch
-Khóa:
-Ngành:
T
* Phân tích HĐ Kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD342 (tại chức)
-CBGD: Bùi Văn Trường
-Khóa: K2013_D2
-Ngành:
T
T* Giao tiếp kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD382 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Quang Anh
-Khóa: K2014_D2
-Ngành:
T
T* Quản trị sản xuất
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD353 (tại chức)
-CBGD: Từ Vân Anh
-Khóa: K2014_D1
-Ngành:
T
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD434 (tại chức)
-CBGD: Ngô Hoàng Thảo Trang
-Khóa: K2017_D2
-Ngành:
T
* Kế toán tài chính III
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD381 (tại chức)
-CBGD: Trần Thị Thanh Hải
-Khóa: K2014_D2
-Ngành:
T
* Kế toán tài chính III
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD406 (tại chức)
-CBGD: Lý Thị Bích Châu
-Khóa: K2016_D1
-Ngành:
T
* Thống kê ứng dụng trong kinh doanh và kinh tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD430 (tại chức)
-CBGD: Trần Hà Quyên
-Khóa: [...] T
* Lý thuyết tài chính tiền tệ
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD407 (tại chức)
-CBGD: Trương Minh Tuấn
-Khóa: K2016_D1
-Ngành:
T
T T T
Thứ tư
27/09/2017
S S S* Quản trị nguồn nhân lực công ty đa quốc gia
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB1,2 (chính quy)
-CBGD: Phan Quốc [...] S
* Phát triển bất động sản
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BS1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Bích Hồng
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Kinh [...] S
S S S S S* Quản trị công nghệ
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD7,8,9 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hoàng Kiệt
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Quản trị
S
S S S S S S S
C C C* Du lịch thể thao và giải trí
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: LH1,2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Đức Trí
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: [...] C
* Quản trị bán hàng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM3,4 (chính quy)
-CBGD: Lê Tấn Bửu
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Kinh doanh thương [...] C
C* Kiểm toán II
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN1,2,3 (chính quy)
-CBGD: Đinh Ngọc Tú
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
C
C C C* Đạo đức kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD4,5,6 (chính quy)
-CBGD: Lê Thanh Trúc
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Quản trị
C
C C C C* Thẩm định tín dụng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TG2 (chính quy)
-CBGD: Dương Tấn Khoa
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Thẩm định giá
C
* Đầu tư tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN4,5,6 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Hải Lý
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Tài chính
C
C
T T T T* Luật tố tụng dân sự
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD403 (tại chức)
-CBGD: Trần Huỳnh Thanh Nghị
-Khóa: K2016_D1
-Ngành:
T
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD413 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Việt
-Khóa: K2016_D2
-Ngành:
T
T* Kế toán quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD409 (tại chức)
-CBGD: Bùi Văn Trường
-Khóa: K2016_D1
-Ngành:
T
* Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD437 (tại chức)
-CBGD: Phạm Thăng
-Khóa: K2017_D2
-Ngành: [...] T
* Phân tích HĐ Kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD379 (tại chức)
-CBGD: Phạm Văn Dược
-Khóa: K2014_D2
-Ngành:
T
* Nguyên lý thống kê kinh tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD399 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Thảo Nguyên
-Khóa: K2015_D2
-Ngành:
T
* Quản trị Marketing
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD386 (tại chức)
-CBGD: Lâm Ngọc Thủy
-Khóa: K2015_D1
-Ngành:
T
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD400 (tại chức)
-CBGD: Trần Văn Việt
-Khóa: K2015_D2
-Ngành:
T
T* Đạo đức kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD343 (tại chức)
-CBGD: Lê Thanh Trúc
-Khóa: K2013_D2
-Ngành:
T
T* Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD417 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Thị Thùy Dương
-Khóa: K2016_D2
-Ngành:
T
T
Thứ năm
28/09/2017
S S S* Quản trị nguồn nhân lực
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: CL1,2 (chính quy)
-CBGD: Phan Quốc Tấn
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Quản trị [...] S
* Thẩm định giá bất động sản
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BS1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quỳnh Hoa
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Kinh [...] S
S* Đầu tư tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN7,8,9 (chính quy)
-CBGD: Phạm Dương Phương Thảo
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Tài chính
S
S S S* Đạo đức kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD7,8,9 (chính quy)
-CBGD: Lê Việt Hưng
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Quản trị
S
S S S S S* Tài chính công ty đa quốc gia
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN1,2,3 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Hồng Minh
-Khóa: [...] S
S
C C C* Quản trị đám đông
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: LH1,2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Đức Trí
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Quản trị lữ [...] C
* Marketing quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM1,2 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Cửu Long
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Kinh doanh thương mại
C
C* Kế toán tài chính III
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN1,2,3 (chính quy)
-CBGD: Đặng Ngọc Vàng
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Kế toán [...] C
C C C* Quản trị kinh doanh quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD1,2,3 (chính quy)
-CBGD: Cao Quốc Việt
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Quản [...] C
C C* Kiểm toán II
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN4,5,6 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu Hiền
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Kế toán doanh [...] C
C C* Quản trị rủi ro tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN4,5,6 (chính quy)
-CBGD: Trương Trung Tài
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Tài [...] C
C
T T T T* Kế toán tài chính I
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: tại chức
-CBGD: Hà Xuân Thạch
-Khóa:
-Ngành:
T
* Phân tích HĐ Kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD342 (tại chức)
-CBGD: Bùi Văn Trường
-Khóa: K2013_D2
-Ngành:
T
T* Luật kinh tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD382 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Thị Anh
-Khóa: K2014_D2
-Ngành:
T
T* Quản trị sản xuất
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD353 (tại chức)
-CBGD: Từ Vân Anh
-Khóa: K2014_D1
-Ngành:
T
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD434 (tại chức)
-CBGD: Ngô Hoàng Thảo Trang
-Khóa: K2017_D2
-Ngành:
T
* Kế toán tài chính III
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD381 (tại chức)
-CBGD: Trần Thị Thanh Hải
-Khóa: K2014_D2
-Ngành:
T
* Kế toán tài chính III
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD406 (tại chức)
-CBGD: Lý Thị Bích Châu
-Khóa: K2016_D1
-Ngành:
T
* Thống kê ứng dụng trong kinh doanh và kinh tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD430 (tại chức)
-CBGD: Trần Hà Quyên
-Khóa: [...] T
* Kế toán tài chính I
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD407 (tại chức)
-CBGD: Võ Minh Hùng
-Khóa: K2016_D1
-Ngành:
T
T* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD414 (tại chức)
-CBGD: Trần Văn Việt
-Khóa: K2016_D2
-Ngành:
T
T
Thứ sáu
29/09/2017
S S S* Quản trị kinh doanh quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: CL1,2 (chính quy)
-CBGD: Lý Thục Hiền
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Quản [...] S
* Marketing quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM3,4 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Cửu Long
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Kinh doanh thương mại
S
S S S S S* Quản trị kinh doanh quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD4,5,6 (chính quy)
-CBGD: Cao Quốc Việt
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Quản [...] S
S S* Kiểm toán II
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN7,8,9 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thị Ngọc Bích
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Kế toán doanh [...] S
S S S S
C C C C C C* Kiểm toán hoạt động
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI1,2 (chính quy)
-CBGD: Đoàn Văn Hoạt
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Kiểm toán
C
C C C* Phát triển kỹ năng quản lý
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD1,2,3 (chính quy)
-CBGD: Lê Việt Hưng
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Quản [...] C
C C* Kế toán tài chính III
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN4,5,6 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Kim Cúc
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Kế [...] C
C* Thẩm định giá Máy - Thiết bị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TG1 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thị Bình, Nguyễn [...] C
* Thuế III
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: PF3,4 (chính quy)
-CBGD: Lê Quang Cường
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Tài chính công
C
C
T T T T* Luật tố tụng hình sự
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD403 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Tiến Lực
-Khóa: K2016_D1
-Ngành:
T
* Marketing căn bản
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD413 (tại chức)
-CBGD: Đào Hoài Nam
-Khóa: K2016_D2
-Ngành:
T
T* Quản trị điều hành
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD409 (tại chức)
-CBGD: Từ Vân Anh
-Khóa: K2016_D1
-Ngành:
T
* Kinh tế vi mô
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD437 (tại chức)
-CBGD: Lê Ngọc Uyển
-Khóa: K2017_D2
-Ngành:
T
T* Nguyên lý thống kê kinh tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD399 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Thảo Nguyên
-Khóa: K2015_D2
-Ngành:
T
* Quản trị chất lượng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD386 (tại chức)
-CBGD: Đinh Phượng Vương
-Khóa: K2015_D1
-Ngành:
T
T T* Báo cáo ngoại khóa
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD343 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Hoàng Kiệt
-Khóa: K2013_D2
-Ngành:
T
T* Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD417 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Thị Thùy Dương
-Khóa: K2016_D2
-Ngành:
T
T
Thứ bảy
30/09/2017
S S S S S S S S S S* Phát triển kỹ năng quản lý
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD4,5,6 (chính quy)
-CBGD: Lê Việt Hưng
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Quản [...] S
S S* Kế toán tài chính III
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN7,8,9 (chính quy)
-CBGD: Lý Thị Bích Châu
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Kế [...] S
S* Thẩm định giá Máy - Thiết bị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TG2 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thị Bình
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: [...] S
* Tài chính công ty đa quốc gia
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN4,5,6 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Hồng Minh
-Khóa: [...] S
S
C C C* Phân tích BCTC khu vực công
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KO1 (chính quy)
-CBGD: Phan Thị Thúy Quỳnh
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: [...] C
* Quản trị nguồn nhân lực công ty đa quốc gia
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FT3,4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc [...] C
C* Kế toán quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI1,2 (chính quy)
-CBGD: Đào Tất Thắng
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Kiểm toán
C
C C C* Quản trị kinh doanh quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD7,8,9 (chính quy)
-CBGD: Cao Quốc Việt
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Quản [...] C
C C* Kiểm toán II
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN10,11,12 (chính quy)
-CBGD: Đoàn Văn Hoạt
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
C
C C* Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: PF1,2 (chính quy)
-CBGD: Đặng Văn Cường
-Khóa: [...] C
C
T T T T* Kế toán tài chính I
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: tại chức
-CBGD: Hà Xuân Thạch
-Khóa:
-Ngành:
T
* Phân tích HĐ Kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD342 (tại chức)
-CBGD: Bùi Văn Trường
-Khóa: K2013_D2
-Ngành:
T
T* Thị trường chứng khoán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD382 (tại chức)
-CBGD: Phạm Thị Anh Thư
-Khóa: K2014_D2
-Ngành:
T
T* Quản trị sản xuất
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD353 (tại chức)
-CBGD: Từ Vân Anh
-Khóa: K2014_D1
-Ngành:
T
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD434 (tại chức)
-CBGD: Ngô Hoàng Thảo Trang
-Khóa: K2017_D2
-Ngành:
T
* Kế toán tài chính III
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD381 (tại chức)
-CBGD: Trần Thị Thanh Hải
-Khóa: K2014_D2
-Ngành:
T
* Kế toán tài chính III
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD406 (tại chức)
-CBGD: Lý Thị Bích Châu
-Khóa: K2016_D1
-Ngành:
T
* Thống kê ứng dụng trong kinh doanh và kinh tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD430 (tại chức)
-CBGD: Trần Hà Quyên
-Khóa: [...] T
* Kế toán tài chính I
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD407 (tại chức)
-CBGD: Võ Minh Hùng
-Khóa: K2016_D1
-Ngành:
T
T* Quản trị học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD414 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Hữu Nhuận
-Khóa: K2016_D2
-Ngành:
T
T