Ngày D101 (52 chỗ)D102 (52 chỗ)D103 (58 chỗ)D203 (60 chỗ)D301 (61 chỗ)D401 (64 chỗ)D402 (100 chỗ)D403 (100 chỗ)
Thứ bảy
26/05/2018
S S S S S S S S
* Quản trị định chế tài chính
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: NH4 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Thị Thùy Linh, Phạm [...] C
* Quản lý tài chính ngân sách nhà nước
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: PF1 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Thị Huyền
-Khóa: [...] C
C C C C C C
* Luật công ty
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD441 (tại chức)
-CBGD: Dương Mỹ An
-Khóa: K2017VB2_D3
-Ngành:
T
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN (P2)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V118TP1KT1 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Khánh Vân
-Khóa: K2018_D1
-Ngành: [...] T
T* HT thông tin kế toán (P2)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD381 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Phước Bảo Ấn
-Khóa: K2014_D2
-Ngành:
T
* Hệ thống thông tin kế toán (Phần 2)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD406 (tại chức)
-CBGD: Lương Đức Thuận
-Khóa: K2016_D1
-Ngành:
T
T* Quản trị nguồn nhân lực
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: CD18TP1QT1 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Văn Thụy
-Khóa: K2018CD_D1
-Ngành:
T
* Quản trị chất lượng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD414 (tại chức)
-CBGD: Diệp Quốc Bảo
-Khóa: K2016_D2
-Ngành:
T
Chủ nhật
27/05/2018
* Lập kế hoạch và quản trị tài chính cá nhân
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: NH4 (sau đại học)
-CBGD: Hoàng Hải [...] S
* Quản lý tài chính các đơn vị công
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: PF1 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Hồng Thắng
-Khóa: [...] S
S* Lớp BTKT thi lại
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT SĐH
-Người Đ/ký: Thái Ngọc Hương
S
S S S S
* Quản trị rủi ro và hiệp ước Basel
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: NH4 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Thị Thùy [...] C
* Quản lý rủi ro tuân thủ thuế
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: PF1 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Hồng Thắng
-Khóa: CHK27
-Ngành: [...] C
* Bố trí lớp NCS Khóa 2017 Đợt 1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT SĐH
-Người Đ/ký: Hồ Viết [...] C
* Lớp BTKT thi lại
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT SĐH
-Người Đ/ký: Thái Ngọc Hương
C
C C C C
T T T T T T T T
Thứ hai
28/05/2018
* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S
* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C
* * T* *
* Ôn thi TS CH đợt 2 - Tiếng Anh 6
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo [...] T
* * T* * T* * T* * T* * T* * T
Thứ ba
29/05/2018
* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S
* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C
* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T
Thứ tư
30/05/2018
* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S
* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C
* * T* *
* Ôn thi TS CH đợt 2 - Tiếng Anh 6
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo [...] T
* * T* * T* * T* * T* * T* * T
Thứ năm
31/05/2018
* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S
* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C
* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T
Thứ sáu
01/06/2018
* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S
* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C
* * T* *
* Ôn thi TS CH đợt 2 - Tiếng Anh 6
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo [...] T
* * T* * T* * T* * T* * T* * T
Thứ bảy
02/06/2018
* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S
* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C
* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T