Ngày D101 (52 chỗ)D102 (52 chỗ)D103 (58 chỗ)D203 (60 chỗ)D301 (61 chỗ)D401 (64 chỗ)D402 (100 chỗ)D403 (100 chỗ)
Thứ hai
22/01/2018
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Minh Ngọc
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Kế toán tài chính 2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Kim Cúc
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kiểm [...] S
* Quản trị chất lượng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: CL1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hoàng Kiệt
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị chất [...] S
* Giảng bù lớp AV3 K42 HP Kỹ năng nghe TATM 2 (18D1LIS51301003)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa NNKT
-Người [...] S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AG1 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Anh Thư
-Khóa: DHCQK42HPR
-Ngành: Kinh tế Nông nghiệp
S
S* Quản trị rủi ro tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KO1,2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hoàng Thụy Bích Trâm
-Khóa: [...] S
* Tiếng Anh phần 4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN9 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Kim Thủy
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán [...] S
C C* Tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: CK1 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Thùy Linh
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Chứng khoán
C
* Tiếng Anh phần 4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN3 (chính quy)
-CBGD: Lê Phương Nga
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán doanh [...] C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TA1 (chính quy)
-CBGD: Lê Thùy Giang
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Thuế
C
C* Hệ thống thông tin kế toán II
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN6 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hữu Bình
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] C
C
T T T* Toán dành cho kinh tế và quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD437 (tại chức)
-CBGD: Đào Bảo Dũng
-Khóa: K2017_D2
-Ngành:
T
* Kế toán tài chính I
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD399 (tại chức)
-CBGD: Mã Văn Giáp
-Khóa: K2015_D2
-Ngành:
T
* Hành vi tổ chức
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD409 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Văn Chương
-Khóa: K2016_D1
-Ngành:
T
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN (P2)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD438 (tại chức)
-CBGD: Phạm Thị Lý
-Khóa: K2017_D3
-Ngành: [...] T
* Quản trị tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD400 (tại chức)
-CBGD: Đoàn Đức Minh
-Khóa: K2015_D2
-Ngành:
T
Thứ ba
23/01/2018
* Tiếng Anh phần 4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: PF1 (chính quy)
-CBGD: Lê Phương Nga
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Tài chính công
S
* Tiếng Anh phần 4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: PF2 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Xuân Hồng
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Tài chính [...] S
* Thị trường tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BH1 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thị Anh Thư
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Kinh doanh [...] S
* Kế toán tài chính II
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN1 (chính quy)
-CBGD: Hà Xuân Thạch
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán [...] S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BD1 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Tuyết Minh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Bất động sản
S
* Dự báo kinh tế và phân tích dữ liệu
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NS2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc [...] S
* Tiếng Anh phần 4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN4 (chính quy)
-CBGD: Hồ Đình Phương Khanh
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán [...] S
* Hệ thống thông tin kế toán II
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN8 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hữu Bình
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] S
* Tiếng Anh phần 4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: CK1 (chính quy)
-CBGD: Đặng Thị Thu Nguyệt
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Chứng khoán
C
* Tiếng Anh phần 4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN10 (chính quy)
-CBGD: Lê Phương Nga
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán doanh [...] C
* Lớp IM K42 học môn Đạo đức kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Quản trị
-Người Đ/ký: GV [...] C
* Hệ thống thông tin kế toán II
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN2 (chính quy)
-CBGD: Phạm Trà Lam
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH3 (chính quy)
-CBGD: Lê Thùy Giang
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Anh Thư
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
C
* Quản trị chất lượng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: CL2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hoàng Kiệt
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị chất [...] C
* Kế toán tài chính II
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN7 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu Nguyệt
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế [...] C
* Luật dân sự I
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD441 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Triều Hoa
-Khóa: K2017VB2_D3
-Ngành:
T
T T* Kế toán tài chính V
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD381 (tại chức)
-CBGD: Võ Minh Hùng
-Khóa: K2014_D2
-Ngành:
T
* Kế toán Mỹ
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD406 (tại chức)
-CBGD: Trần Văn Thảo
-Khóa: K2016_D1
-Ngành:
T
* Kế toán tài chính III
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD407 (tại chức)
-CBGD: Lý Thị Bích Châu
-Khóa: K2016_D1
-Ngành:
T
T* Quản trị nguồn nhân lực
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD414 (tại chức)
-CBGD: Phan Quốc Tấn
-Khóa: K2016_D2
-Ngành:
T
Thứ tư
24/01/2018
* Tiếng Anh phần 4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BH1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Xuân Hồng
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Kinh doanh [...] S
* Quản trị sáng tạo và đổi mới
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: EM1 (chính quy)
-CBGD: Đoàn Thanh Hải
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] S
* Tiếng Anh phần 4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI1 (chính quy)
-CBGD: Lê Phương Nga
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kiểm toán
S
* Hệ thống thông tin kế toán II
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Trung
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH5 (chính quy)
-CBGD: Hồ Minh Thắng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH6 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Anh Thư
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
S
* Quản trị chất lượng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Tấn Trung
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị
S
* Kế toán tài chính II
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN8 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Xuân Hưng
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán [...] S
* Tiếng Anh phần 4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: PF3 (chính quy)
-CBGD: Lê Phương Nga
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Tài chính công
C
* Tiếng Anh phần 4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: PF4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Anh Thư
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Tài chính [...] C
* Kế toán tài chính P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KO1 (chính quy)
-CBGD: Võ Minh Hùng
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Kế toán [...] C
* Kế toán tài chính II
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN2 (chính quy)
-CBGD: Đặng Ngọc Vàng
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán [...] C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: DT1 (chính quy)
-CBGD: Lê Thùy Giang
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh tế Kế hoạch [...] C
* Kinh tế lượng ứng dụng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AG1 (chính quy)
-CBGD: Đỗ Hữu Luật
-Khóa: DHCQK42HPR
-Ngành: Kinh tế [...] C
* Tiếng Anh phần 4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN5 (chính quy)
-CBGD: Trần Mai Chi
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán doanh [...] C
* Hệ thống thông tin kế toán II
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN9 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Trung
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] C
T T T* Toán dành cho kinh tế và quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD437 (tại chức)
-CBGD: Đào Bảo Dũng
-Khóa: K2017_D2
-Ngành:
T
* Kế toán tài chính I
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD399 (tại chức)
-CBGD: Mã Văn Giáp
-Khóa: K2015_D2
-Ngành:
T
* Hành vi tổ chức
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD409 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Văn Chương
-Khóa: K2016_D1
-Ngành:
T
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN (P2)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD438 (tại chức)
-CBGD: Phạm Thị Lý
-Khóa: K2017_D3
-Ngành: [...] T
* Quản trị tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD400 (tại chức)
-CBGD: Đoàn Đức Minh
-Khóa: K2015_D2
-Ngành:
T
Thứ năm
25/01/2018
* Tiếng Anh phần 4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH1 (chính quy)
-CBGD: Trần Mai Chi
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Ngân hàng
S
* Tiếng Anh phần 4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Anh Thư
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Ngân hàng
S
* Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: CK1 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Đức
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Chứng khoán
S
* Kế toán tài chính II
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Kim Cúc
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế [...] S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD4 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Hồng Huy
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị
S
* Kế toán tài chính P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KO2 (chính quy)
-CBGD: Võ Minh Hùng
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Kế toán [...] S
* Tiếng Anh phần 4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN6 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Kim Thủy
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán [...] S
* Kinh tế vi mô II
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AE2 (chính quy)
-CBGD: Trương Quang Hùng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh tế [...] S
* Tiếng Anh phần 4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hạnh
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kiểm toán
C
* Kế toán tài chính II
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN9 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Kim Cúc
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế [...] C
* Dự báo kinh tế và phân tích dữ liệu
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BD1 (chính quy)
-CBGD: Phùng Thanh [...] C
* Kế toán khu vực công 1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KO1 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Cẩm Hồng
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: [...] C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TG1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Cẩm Bình
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Thẩm định giá
C
C* Hệ thống thông tin kế toán II
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN4 (chính quy)
-CBGD: Phạm Trà Lam
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] C
C
* Luật hành chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD441 (tại chức)
-CBGD: Lưu Thanh Hùng
-Khóa: K2017VB2_D3
-Ngành:
T
T T* Kế toán quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD381 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Bảo Linh
-Khóa: K2014_D2
-Ngành:
T
* Kế toán hành chính sự nghiệp
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD406 (tại chức)
-CBGD: Phan Thị Thúy Quỳnh
-Khóa: K2016_D1
-Ngành:
T
* Kế toán tài chính III
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD407 (tại chức)
-CBGD: Lý Thị Bích Châu
-Khóa: K2016_D1
-Ngành:
T
T* Quản trị nguồn nhân lực
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD414 (tại chức)
-CBGD: Phan Quốc Tấn
-Khóa: K2016_D2
-Ngành:
T
Thứ sáu
26/01/2018
* Tiếng Anh phần 4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH3 (chính quy)
-CBGD: Đặng Thị Thu Nguyệt
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Ngân hàng
S
* Tiếng Anh phần 4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Tuyết
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Ngân hàng
S
* Ngân hàng trung ương
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: CK1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Từ Nhu
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Chứng khoán
S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NS1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Anh Thư
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản lý nguồn [...] S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BR1 (chính quy)
-CBGD: Phan Thúy Khanh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị rủi ro [...] S
* Dự báo kinh tế và phân tích dữ liệu
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: DT1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Khánh [...] S
* Hệ thống thông tin kế toán II
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN5 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Trung
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] S
* Tiếng Anh phần 4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN7 (chính quy)
-CBGD: Lê Phương Nga
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán doanh [...] S
* Tiếng Anh phần 4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN1 (chính quy)
-CBGD: Lê Thùy Giang
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Tài chính
C
* Tiếng Anh phần 4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN2 (chính quy)
-CBGD: Lê Phương Nga
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Tài chính
C
* Tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BH1 (chính quy)
-CBGD: Từ Thị Kim Thoa
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Kinh doanh [...] C
* Tiếng Anh phần 4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Cẩm Bình
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán [...] C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: PF1 (chính quy)
-CBGD: Phan Thúy Khanh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính công
C
* Đạo đức kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: EM1 (chính quy)
-CBGD: Phan Thị Minh Châu
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị [...] C
C C
T T T* Toán dành cho kinh tế và quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD437 (tại chức)
-CBGD: Đào Bảo Dũng
-Khóa: K2017_D2
-Ngành:
T
* Kế toán tài chính II
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD399 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Dung
-Khóa: K2015_D2
-Ngành:
T
* Hành vi tổ chức
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD409 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Văn Chương
-Khóa: K2016_D1
-Ngành:
T
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN (P2)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD438 (tại chức)
-CBGD: Phạm Thị Lý
-Khóa: K2017_D3
-Ngành: [...] T
* Quản trị tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD400 (tại chức)
-CBGD: Đoàn Đức Minh
-Khóa: K2015_D2
-Ngành:
T
Thứ bảy
27/01/2018
* Tiếng Anh phần 4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hạnh
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Tài chính
S
* Tiếng Anh phần 4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN4 (chính quy)
-CBGD: Lê Phương Nga
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Tài chính
S
* Hệ thống thông tin kế toán II
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phước Bảo Ấn
-Khóa: [...] S
* Tiếng Anh phần 4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN2 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Xuân Hồng
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán [...] S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: PF2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phương Chi
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính công
S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NS2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Lương Hoàng Thành
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản lý nguồn [...] S
* Kế toán tài chính II
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN5 (chính quy)
-CBGD: Lý Thị Bích Châu
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế [...] S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: CL2 (chính quy)
-CBGD: Lê Thùy Giang
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị chất lượng
S
* Nguyên lý tiền tệ và ngân hàng
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: NH4 (sau đại học)
-CBGD: Lê Hồ An Châu
-Khóa: [...] C
* Tài chính tiền tệ
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: PF1 (sau đại học)
-CBGD: Vũ Thị Minh Hằng
-Khóa: CHK27
-Ngành: Tài chính [...] C
* Bảo hiểm hàng hải
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BH1 (chính quy)
-CBGD: Lê Thanh Hằng
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Kinh doanh bảo [...] C
C C C* Kế toán tài chính II
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN6 (chính quy)
-CBGD: Đặng Ngọc Vàng
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán [...] C
* Tiếng Anh phần 4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN8 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Tuyết Minh
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán [...] C
* Luật hình sự I
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD441 (tại chức)
-CBGD: Dương Mỹ An
-Khóa: K2017VB2_D3
-Ngành:
T
T T* Kế toán quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD381 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Bảo Linh
-Khóa: K2014_D2
-Ngành:
T
* Thuế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD406 (tại chức)
-CBGD: Trần Trung Kiên
-Khóa: K2016_D1
-Ngành:
T
* Kế toán tài chính III
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD407 (tại chức)
-CBGD: Lý Thị Bích Châu
-Khóa: K2016_D1
-Ngành:
T
T* Quản trị nguồn nhân lực
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD414 (tại chức)
-CBGD: Phan Quốc Tấn
-Khóa: K2016_D2
-Ngành:
T
Chủ nhật
28/01/2018
* Nguyên lý tiền tệ và ngân hàng
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: NH4 (sau đại học)
-CBGD: Lê Hồ An Châu
-Khóa: [...] S
* Tài chính tiền tệ
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: PF1 (sau đại học)
-CBGD: Vũ Thị Minh Hằng
-Khóa: CHK27
-Ngành: Tài chính [...] S
S S S S S S
C C C C C C C C
T T T T T T T T
Thứ hai
29/01/2018
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Minh Ngọc
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Kế toán tài chính 2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Kim Cúc
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kiểm [...] S
* Quản trị chất lượng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: CL1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hoàng Kiệt
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị chất [...] S
* Lớp FN4 K41 học môn tài chính doanh nghiệp 2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Tài chính
-Người Đ/ký: [...] S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AG1 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Anh Thư
-Khóa: DHCQK42HPR
-Ngành: Kinh tế Nông nghiệp
S
S* Quản trị rủi ro tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KO1,2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hoàng Thụy Bích Trâm
-Khóa: [...] S
* Tiếng Anh phần 4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN9 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Kim Thủy
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán [...] S
C C* Tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: CK1 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Thùy Linh
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Chứng khoán
C
* Tiếng Anh phần 4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN3 (chính quy)
-CBGD: Lê Phương Nga
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán doanh [...] C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TA1 (chính quy)
-CBGD: Lê Thùy Giang
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Thuế
C
C* Hệ thống thông tin kế toán II
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN6 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hữu Bình
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] C
C
T T T* Toán dành cho kinh tế và quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD437 (tại chức)
-CBGD: Đào Bảo Dũng
-Khóa: K2017_D2
-Ngành:
T
* Kế toán tài chính II
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD399 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Dung
-Khóa: K2015_D2
-Ngành:
T
* Hành vi tổ chức
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD409 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Văn Chương
-Khóa: K2016_D1
-Ngành:
T
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN (P2)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD438 (tại chức)
-CBGD: Phạm Thị Lý
-Khóa: K2017_D3
-Ngành: [...] T
* Quản trị tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD400 (tại chức)
-CBGD: Đoàn Đức Minh
-Khóa: K2015_D2
-Ngành:
T