Ngày D101 (52 chỗ)D102 (52 chỗ)D103 (58 chỗ)D203 (60 chỗ)D301 (61 chỗ)D401 (64 chỗ)D402 (100 chỗ)D403 (100 chỗ)
Thứ tư
22/11/2017
* Tổ chức hệ thống thông tin doanh nghiệp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD1 (chính quy)
-CBGD: Hồ Trọng Nghĩa
-Khóa: [...] S
S S S* Kinh tế lượng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Lệ Thủy
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
S
S* Kinh tế lượng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AE1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Ngọc Miên
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh tế học [...] S
S
C* Tiếng Anh phần 3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN5 (chính quy)
-CBGD: Hồ Minh Thắng
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán doanh [...] C
* Quản trị hiệu quả
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: LH1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Minh Ngọc
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Quản trị [...] C
* Quản trị marketing
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM3 (chính quy)
-CBGD: Lâm Ngọc Thủy
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kinh doanh thương mại
C
* Lớp FN1 K42 học môn Hoạch Định Thuế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Tài chính công
-Người Đ/ký: GV [...] C
C* Nghiên cứu thị trường
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: CL2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phương Nam
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Quản trị chất [...] C
* Tư tưởng Hồ Chí Minh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AG1 (chính quy)
-CBGD: Hạ Tấn Bình
-Khóa: DHCQK42HPR
-Ngành: Kinh tế [...] C
T T T T T T* Lớp Bổ túc kiến thức Sau đại học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐTSĐH
-Người Đ/ký: Thái Ngọc Hương
T
T
Thứ năm
23/11/2017
S* Tiếng Anh phần 3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FT2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hạnh
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Ngoại Thương
S
* Tư tưởng Hồ Chí Minh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu Lài
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân [...] S
* Tổ chức hệ thống thông tin doanh nghiệp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD5 (chính quy)
-CBGD: Hồ Trọng Nghĩa
-Khóa: [...] S
* Tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN1 (chính quy)
-CBGD: Dương Kha
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
S
* Chiến lược và kế hoạch kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: DT2 (chính quy)
-CBGD: Đỗ Hoàng Minh
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: [...] S
* Tiếng Anh phần 3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN6 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Kim Thủy
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán [...] S
* Hệ thống thông tin kế toán I
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN7 (chính quy)
-CBGD: Lương Đức Thuận
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] S
C* Tổ chức hệ thống thông tin doanh nghiệp
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD2 (chính quy)
-CBGD: Hồ Trọng Nghĩa
-Khóa: [...] C
* Quản trị tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: LH1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quang Thu
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Quản trị lữ [...] C
* Hệ thống thông tin kế toán I
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thế Hưng
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] C
* Quản trị học
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH4 (chính quy)
-CBGD: Phạm Văn Nam
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
C
* Đường lối CM của Đảng CSVN
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN8 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thăng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán [...] C
C C
T T T T T T* Lớp Bổ túc kiến thức Sau đại học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐTSĐH
-Người Đ/ký: Thái Ngọc Hương
T
T
Thứ sáu
24/11/2017
S S* Tiếng Anh phần 3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN7 (chính quy)
-CBGD: Thái Thị Xuân Thủy
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán [...] S
S S* Quản trị marketing
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR2 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thanh Thúy Vy
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: MARKETING
S
S* Marketing căn bản
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TD1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Công Dũng
-Khóa: DHCQK42HPR
-Ngành: Thống kê kinh doanh
S
* Tiếng Anh phần 3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN1 (chính quy)
-CBGD: Trần Mai Chi
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán doanh [...] C
* Tổ chức hệ thống thông tin doanh nghiệp
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD3 (chính quy)
-CBGD: Hồ Trọng Nghĩa
-Khóa: [...] C
* Quản trị doanh nghiệp nhỏ
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: EM1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hoàng Kiệt
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Quản trị [...] C
* Quản trị marketing
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Hùng
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kinh doanh thương mại
C
* Giao tiếp kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TF1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quang Anh
-Khóa: DHCQK41HPR
-Ngành: Toán tài chính
C
* Tiếng Anh phần 3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KO1 (chính quy)
-CBGD: Hồ Minh Thắng
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Kế toán Công
C
C C
T T T T T T* Lớp Bổ túc kiến thức Sau đại học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐTSĐH
-Người Đ/ký: Thái Ngọc Hương
T
T
Thứ bảy
25/11/2017
S S* Hệ thống thông tin doanh nghiệp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD3 (chính quy)
-CBGD: Hồ Trọng Nghĩa
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản [...] S
* Quản trị marketing
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM3 (chính quy)
-CBGD: Lâm Ngọc Thủy
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kinh doanh thương mại
S
* Hoạch định Thuế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN1 (chính quy)
-CBGD: Lê Quang Cường
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
S
S S S
* Phương pháp nghiên cứu khoa học
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: NH4 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Khánh Duy
-Khóa: CHK27
-Ngành: Ngân [...] C
* Phương pháp nghiên cứu khoa học hướng ứng dụng
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: PF1 (sau đại học)
-CBGD: Sử Đình [...] C
* Tổ chức hệ thống thông tin doanh nghiệp
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD4 (chính quy)
-CBGD: Hồ Trọng Nghĩa
-Khóa: [...] C
* Hệ thống thông tin kế toán I
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN6 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Văn Hiếu, Lương [...] C
* Nguyên lý thẩm định giá
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TD1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Kim Đức
-Khóa: DHCQK41HPR
-Ngành: Thống kê [...] C
* Tiếng Anh phần 3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TF1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Minh Ngọc
-Khóa: DHCQK41HPR
-Ngành: Toán tài [...] C
C* Tiếng Anh phần 3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN8 (chính quy)
-CBGD: Bùi Mỹ Ngọc
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán doanh [...] C
T T T T T T* Lớp Bổ túc kiến thức Sau đại học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐTSĐH
-Người Đ/ký: Thái Ngọc Hương
T
T
Chủ nhật
26/11/2017
* Thị trường và các định chế tài chính
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: NH4 (sau đại học)
-CBGD: Thân Thị Thu [...] S
* Kinh tế học
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: PF1 (sau đại học)
-CBGD: Trương Quang Hùng
-Khóa: CHK27
-Ngành: Tài chính công
S
S S S S* Lớp BTKT SĐH thi
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT SĐH
-Người Đ/ký: Thái Ngọc Hương
S
S
C* Triết học
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: PF1 (sau đại học)
-CBGD: Bùi Xuân Thanh
-Khóa: CHK27
-Ngành: Tài chính công
C
C C C C* Lớp BTKT SĐH thi
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT SĐH
-Người Đ/ký: Thái Ngọc Hương
C
C
T T T T T T T T
Thứ hai
27/11/2017
S* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: AD2 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Quản trị
S
S S S S* Lớp IB5 CLC + IB14 CLC + IB13 CLC K42 học môn tư tưởng HCM
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị [...] S
* Tiếng Anh phần 3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN9 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Kim Thủy
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán [...] S
C* Tiếng Anh phần 3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN3 (chính quy)
-CBGD: Bùi Mỹ Ngọc
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán doanh [...] C
* Tổ chức hệ thống thông tin doanh nghiệp
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD5 (chính quy)
-CBGD: Hồ Trọng Nghĩa
-Khóa: [...] C
C* Sinh hoạt lớp hk3.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: FN1 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
C
* Sinh hoạt lớp hk3.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: TD1 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK42HPR
-Ngành: Thống kê kinh doanh
C
* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: KN6 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
C
C
T T T T T T* Lớp Bổ túc kiến thức Sau đại học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐTSĐH
-Người Đ/ký: Thái Ngọc Hương
T
T
Thứ ba
28/11/2017
* Nghiên cứu thị trường
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: CL1 (chính quy)
-CBGD: Đoàn Thanh Hải
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Quản trị chất [...] S
S* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: EM1 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Quản trị khởi nghiệp
S
* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: KN1 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
S
* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: TF1 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK41HPR
-Ngành: Toán tài chính
S
S S S
* Lớp FT2 K41 học môn tiếng anh HP3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Ngoại ngữ kinh tế
-Người Đ/ký: [...] C
* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: AD3 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Quản trị
C
* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: KN7 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
C
C* Phân tích dữ liệu
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TD1 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Trọng
-Khóa: DHCQK41HPR
-Ngành: Thống kê kinh doanh
C
C C C
T T T T T T* Lớp Bổ túc kiến thức Sau đại học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐTSĐH
-Người Đ/ký: Thái Ngọc Hương
T
T
Thứ tư
29/11/2017
S* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: AD4 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Quản trị
S
* Sinh hoạt lớp hk3.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: AE1 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh tế học ứng dụng
S
* Lớp KO02 K41 sinh hoạt cố vấn học tập
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Ngoại ngữ kinh tế
-Người [...] S
* Kinh tế lượng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Lệ Thủy
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
S
S S* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: KN8 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
S
C* Tiếng Anh phần 3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN5 (chính quy)
-CBGD: Hồ Minh Thắng
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán doanh [...] C
* Quản trị hiệu quả
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: LH1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Minh Ngọc
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Quản trị [...] C
* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: KN2 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
C
C C* Nghiên cứu thị trường
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: CL2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phương Nam
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Quản trị chất [...] C
* Tư tưởng Hồ Chí Minh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AG1 (chính quy)
-CBGD: Hạ Tấn Bình
-Khóa: DHCQK42HPR
-Ngành: Kinh tế [...] C
T T T T T T* Lớp Bổ túc kiến thức Sau đại học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐTSĐH
-Người Đ/ký: Thái Ngọc Hương
T
T