Ngày D101 (52 chỗ)D102 (52 chỗ)D103 (58 chỗ)D203 (60 chỗ)D301 (61 chỗ)D401 (64 chỗ)D402 (100 chỗ)D403 (100 chỗ)
Thứ sáu
22/11/2019
* Bố trí các lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký: Trần Hà [...] S
* Bố trí các lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký: Trần Hà [...] S
* Bố trí các lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký: Trần Hà [...] S
S* Mượn phòng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
S
* Bố trí các lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký: Trần Hà [...] S
* Tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN9,KN10 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Uyên Uyên
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kế toán [...] S
S
* Bố trí các lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký: Trần Hà [...] C
* Bố trí các lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký: Trần Hà [...] C
* Bố trí các lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký: Trần Hà [...] C
C* Mượn phòng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
C
* Bố trí các lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký: Trần Hà [...] C
C C
T* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm thuộc Khoa Kế toán
-Người Đ/ký: Nguyễn Xuân Hưng
T
T* Lớp Bổ túc kiến thức SĐH 2019 - Đợt 2
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐTSĐH
-Người Đ/ký: Thái [...] T
T T* Lãnh đạo
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD440 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Hữu Nhuận
-Khóa: K2017_D3
-Ngành:
T
* Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (NC)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: CD19TP4KT1, CD19TP4QT1 (tại chức)
-CBGD: Bùi [...] T
Thứ bảy
23/11/2019
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐTQT
-Người Đ/ký:
S
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐTQT
-Người Đ/ký:
S
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐTQT
-Người Đ/ký:
S
S* Mượn phòng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
S
* Bố trí các lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký: Trần Hà [...] S
* Tư tưởng Hồ Chí Minh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV1,AV2 (chính quy)
-CBGD: Đỗ Minh Tứ
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Tiếng Anh [...] S
* Lớp Bổ túc kiến thức SĐH 2019 - Đợt 2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐTSĐH
-Người Đ/ký: Thái [...] S
C C* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐTQT
-Người Đ/ký:
C
C* Mượn phòng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
C
* Bố trí các lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký: Trần Hà [...] C
* Tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI1,KI2 (chính quy)
-CBGD: Lương Thị Thảo
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kiểm toán
C
* Lớp Bổ túc kiến thức SĐH 2019 - Đợt 2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐTSĐH
-Người Đ/ký: Thái [...] C
T* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm thuộc Khoa Kế toán
-Người Đ/ký: Nguyễn Xuân Hưng
T
T* Lớp Bổ túc kiến thức SĐH 2019 - Đợt 2
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐTSĐH
-Người Đ/ký: Thái [...] T
T T* Kế toán tài chính II
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V118TP2KT1, V118TP4KT1, V119TP1KT1 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu Nguyệt
-Khóa: K2018_D2
-Ngành:
T
T
Chủ nhật
24/11/2019
S S* Triết học
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: NH1 (sau đại học)
-CBGD: Trần Nguyên Ký
-Khóa: CHK29
-Ngành: Ngân hàng
S
* Thi Luật doanh nghiệp
-T/gian: 07g00
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Luật kinh doanh
S
* Mượn phòng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
S
* Bố trí các lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký: Trần Hà [...] S
* SInh hoạt định kỳ CLB
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: CLB Anh văn
-Người Đ/ký: Vương Đình Khôi
S
* Lớp Bổ túc kiến thức SĐH 2019 - Đợt 2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐTSĐH
-Người Đ/ký: Thái [...] S
C C C* Thi vấn đáp môn Luật doanh nghiệp K44 - LKD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Luật
-Người Đ/ký: Nguyễn [...] C
* Mượn phòng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
C
* Bố trí các lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký: Trần Hà [...] C
C* Lớp Bổ túc kiến thức SĐH 2019 - Đợt 2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐTSĐH
-Người Đ/ký: Thái [...] C
T T T T T T T T
Thứ hai
25/11/2019
* Bố trí các lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký: Trần Hà [...] S
* Bố trí các lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký: Trần Hà [...] S
* Bố trí các lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký: Trần Hà [...] S
S* Mượn phòng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
S
* Bố trí các lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký: Trần Hà [...] S
* Tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN1,KN2 (chính quy)
-CBGD: Dương Kha
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
S
S
* Bố trí các lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký: Trần Hà [...] C
* Bố trí các lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký: Trần Hà [...] C
* Bố trí các lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký: Trần Hà [...] C
C* Mượn phòng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
C
* Bố trí các lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký: Trần Hà [...] C
* Tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI3,KO1 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Lanh
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kiểm toán
C
C
* Thông lệ trong thương mại quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD438 (tại chức)
-CBGD: Lê Minh Tuấn
-Khóa: K2017_D3
-Ngành:
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm thuộc Khoa Kế toán
-Người Đ/ký: Nguyễn Xuân Hưng
T
T* Lớp Bổ túc kiến thức SĐH 2019 - Đợt 2
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐTSĐH
-Người Đ/ký: Thái [...] T
T T* Lãnh đạo
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD440 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Hữu Nhuận
-Khóa: K2017_D3
-Ngành:
T
* Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (NC)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: CD19TP4KT1, CD19TP4QT1 (tại chức)
-CBGD: Bùi [...] T
Thứ ba
26/11/2019
* Bố trí các lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký: Trần Hà [...] S
* Bố trí các lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký: Trần Hà [...] S
* Bố trí các lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký: Trần Hà [...] S
* Lớp FI1 K44 sinh hoạt cố vấn học tập
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Tài chính
-Người Đ/ký: GV [...] S
* Mượn phòng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
S
* Bố trí các lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký: Trần Hà [...] S
* Quản trị học
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KC1,BI1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Bích Châm
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kinh tế Chính [...] S
S
* Bố trí các lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký: Trần Hà [...] C
* Bố trí các lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký: Trần Hà [...] C
* Bố trí các lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký: Trần Hà [...] C
C* Mượn phòng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
C
* Bố trí các lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký: Trần Hà [...] C
* Tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN3,KN4 (chính quy)
-CBGD: Lương Thị Thảo
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kế toán doanh [...] C
C
T* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm thuộc Khoa Kế toán
-Người Đ/ký: Nguyễn Xuân Hưng
T
T* Lớp Bổ túc kiến thức SĐH 2019 - Đợt 2
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐTSĐH
-Người Đ/ký: Thái [...] T
T T* Kế toán tài chính II
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V118TP2KT1, V118TP4KT1, V119TP1KT1 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu Nguyệt
-Khóa: K2018_D2
-Ngành:
T
T
Thứ tư
27/11/2019
* Bố trí các lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký: Trần Hà [...] S
* Bố trí các lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký: Trần Hà [...] S
* Bố trí các lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký: Trần Hà [...] S
* Tâm lý học quản lý
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: HPTCI.2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Trường Hân
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Thẩm [...] S
* Mượn phòng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
S
* Bố trí các lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký: Trần Hà [...] S
* Tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN5,KN6 (chính quy)
-CBGD: Dương Kha
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
S
* Tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI1,KI2 (chính quy)
-CBGD: Lương Thị Thảo
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kiểm toán
S
* Bố trí các lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký: Trần Hà [...] C
* Bố trí các lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký: Trần Hà [...] C
* Bố trí các lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký: Trần Hà [...] C
C* Mượn phòng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
C
* Bố trí các lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký: Trần Hà [...] C
C C
* Nghiên cứu marketing
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD438 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Quốc Hùng
-Khóa: K2017_D3
-Ngành:
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm thuộc Khoa Kế toán
-Người Đ/ký: Nguyễn Xuân Hưng
T
T* Lớp Bổ túc kiến thức SĐH 2019 - Đợt 2
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐTSĐH
-Người Đ/ký: Thái [...] T
T T* Lãnh đạo
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD440 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Hữu Nhuận
-Khóa: K2017_D3
-Ngành:
T
* Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (NC)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: CD19TP4KT1, CD19TP4QT1 (tại chức)
-CBGD: Bùi [...] T
Thứ năm
28/11/2019
* Bố trí các lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký: Trần Hà [...] S
* Bố trí các lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký: Trần Hà [...] S
* Bố trí các lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký: Trần Hà [...] S
S* Mượn phòng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
S
* Bố trí các lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký: Trần Hà [...] S
S* Tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI3,KO1 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Lanh
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kiểm toán
S
* Bố trí các lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký: Trần Hà [...] C
* Bố trí các lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký: Trần Hà [...] C
* Bố trí các lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký: Trần Hà [...] C
* Lớp KN04 K43 học môn kế toán quốc tế 1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Kế toán
-Người Đ/ký: [...] C
* Mượn phòng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
C
* Bố trí các lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký: Trần Hà [...] C
* Tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN7,KN8 (chính quy)
-CBGD: Lương Thị Thảo
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kế toán doanh [...] C
* Tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN1,KN2 (chính quy)
-CBGD: Dương Kha
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
C
T* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm thuộc Khoa Kế toán
-Người Đ/ký: Nguyễn Xuân Hưng
T
T* Lớp Bổ túc kiến thức SĐH 2019 - Đợt 2
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐTSĐH
-Người Đ/ký: Thái [...] T
T T* Kế toán tài chính II
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V118TP2KT1, V118TP4KT1, V119TP1KT1 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu Nguyệt
-Khóa: K2018_D2
-Ngành:
T
T
Thứ sáu
29/11/2019
* Bố trí các lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký: Trần Hà [...] S
* Bố trí các lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký: Trần Hà [...] S
* Bố trí các lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký: Trần Hà [...] S
* Lớp KN05 K43 học môn kế toán quốc tế 1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Kế toán
-Người Đ/ký: [...] S
* Mượn phòng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
S
* Bố trí các lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký: Trần Hà [...] S
* Tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN9,KN10 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Uyên Uyên
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kế toán [...] S
S
* Bố trí các lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký: Trần Hà [...] C
* Bố trí các lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký: Trần Hà [...] C
* Bố trí các lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký: Trần Hà [...] C
C* Mượn phòng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
C
* Bố trí các lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký: Trần Hà [...] C
C C
T* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm thuộc Khoa Kế toán
-Người Đ/ký: Nguyễn Xuân Hưng
T
T* Lớp Bổ túc kiến thức SĐH 2019 - Đợt 2
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐTSĐH
-Người Đ/ký: Thái [...] T
T T T T