Ngày D101 (52 chỗ)D102 (52 chỗ)D103 (58 chỗ)D203 (60 chỗ)D301 (61 chỗ)D401 (64 chỗ)D402 (100 chỗ)D403 (100 chỗ)
Thứ hai
17/02/2020
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐTQT
-Người Đ/ký: Võ Thị Ngọc Linh
S
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐTQT
-Người Đ/ký: Võ Thị Ngọc Linh
S
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐTQT
-Người Đ/ký: Võ Thị Ngọc Linh
S
* Kinh doanh quốc tế 1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB1 (chính quy)
-CBGD: Đinh Thị Thu Oanh
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kinh [...] S
* Kỹ năng Đọc TATM 4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Lương Hoàng Thành
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Tiếng [...] S
S* Ngân hàng thương mại
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: ND1 (chính quy)
-CBGD: Cao Ngọc Thủy
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Ngân hàng đầu [...] S
S
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐTQT
-Người Đ/ký: Võ Thị Ngọc Linh
C
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐTQT
-Người Đ/ký: Võ Thị Ngọc Linh
C
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐTQT
-Người Đ/ký: Võ Thị Ngọc Linh
C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TAP4_046 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Kim Thủy
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
C* Nghiên cứu marketing
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB7 (chính quy)
-CBGD: Đinh Tiên Minh
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
C
C C
T T T* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm thuộc Khoa Kế toán
-Người Đ/ký: Nguyễn Xuân Hưng
T
T T* Lập kế hoạch kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: CD19TP2QT1, CD19TP3QT1, TC18TP4QT1 (tại chức)
-CBGD: Ngô Diễm Hoàng
-Khóa: K2019CD_D2
-Ngành:
T
* Luật hợp đồng thương mại
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V118TP1LD1, V118TP1LD1bs, V118TP4LD1, V218TP2LD1, V219TP1LD1 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Việt Khoa
-Khóa: K2018VB2_D2
-Ngành: [...] T
Thứ ba
18/02/2020
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐTQT
-Người Đ/ký: Võ Thị Ngọc Linh
S
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐTQT
-Người Đ/ký: Võ Thị Ngọc Linh
S
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐTQT
-Người Đ/ký: Võ Thị Ngọc Linh
S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TAP4_047 (chính quy)
-CBGD: Trương Thị Ngọc Thu
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
S* Nghiên cứu marketing
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB8 (chính quy)
-CBGD: Đinh Tiên Minh
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
S
S S
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐTQT
-Người Đ/ký: Võ Thị Ngọc Linh
C
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐTQT
-Người Đ/ký: Võ Thị Ngọc Linh
C
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐTQT
-Người Đ/ký: Võ Thị Ngọc Linh
C
* Kinh doanh quốc tế 1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB2 (chính quy)
-CBGD: Đinh Thị Thu Oanh
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kinh [...] C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TAP4_101 (chính quy)
-CBGD: Hồ Thị Phương Nam
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
C C* Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB5,IB6 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Xuân Sơn
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: [...] C
T T T* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm thuộc Khoa Kế toán
-Người Đ/ký: Nguyễn Xuân Hưng
T
T T* Quản trị khởi nghiệp
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD432, BD436 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Hoàng Kiệt
-Khóa: K2017_D1
-Ngành:
T
T
Thứ tư
19/02/2020
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐTQT
-Người Đ/ký: Võ Thị Ngọc Linh
S
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐTQT
-Người Đ/ký: Võ Thị Ngọc Linh
S
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐTQT
-Người Đ/ký: Võ Thị Ngọc Linh
S
* Kinh doanh quốc tế 1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB3 (chính quy)
-CBGD: Đinh Thị Thu Oanh
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kinh [...] S
* Kỹ năng Nói TATM 2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV2 (chính quy)
-CBGD: Jon Aspenleiter
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tiếng Anh thương [...] S
S* Hoạch định tài chính cá nhân
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: HPTC.I.6 (chính quy)
-CBGD: Cao Ngọc Thủy
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Ngân [...] S
S
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐTQT
-Người Đ/ký: Võ Thị Ngọc Linh
C
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐTQT
-Người Đ/ký: Võ Thị Ngọc Linh
C
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐTQT
-Người Đ/ký: Võ Thị Ngọc Linh
C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TAP4_048 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Kim Thủy
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
* Văn hóa Anh - Mỹ
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AV2 (chính quy)
-CBGD: Hồ Minh Thắng
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tiếng Anh [...] C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TAP4_106 (chính quy)
-CBGD: Trương Thị Ngọc Thu
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Lớp NH4 K44 học môn ngân hàng thương mại
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Ngân hàng
-Người Đ/ký: GV [...] C
C
T T T* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm thuộc Khoa Kế toán
-Người Đ/ký: Nguyễn Xuân Hưng
T
T T* Lập kế hoạch kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: CD19TP2QT1, CD19TP3QT1, TC18TP4QT1 (tại chức)
-CBGD: Ngô Diễm Hoàng
-Khóa: K2019CD_D2
-Ngành:
T
* Luật cạnh tranh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V118TP1LD1, V118TP1LD1bs, V118TP4LD1, V218TP2LD1, V219TP1LD1 (tại chức)
-CBGD: Lữ Lâm Uyên
-Khóa: K2018VB2_D2
-Ngành:
T
Thứ năm
20/02/2020
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐTQT
-Người Đ/ký: Võ Thị Ngọc Linh
S
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐTQT
-Người Đ/ký: Võ Thị Ngọc Linh
S
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐTQT
-Người Đ/ký: Võ Thị Ngọc Linh
S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TAP4_049 (chính quy)
-CBGD: Nhâm Thị Ngọc
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
S
S* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TAP4_109 (chính quy)
-CBGD: Trương Thị Ngọc Thu
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
S* Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB7,IB8 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Huyền
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: [...] S
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐTQT
-Người Đ/ký: Võ Thị Ngọc Linh
C
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐTQT
-Người Đ/ký: Võ Thị Ngọc Linh
C
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐTQT
-Người Đ/ký: Võ Thị Ngọc Linh
C
* Kinh doanh quốc tế 1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Kim Thảo
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kinh doanh [...] C
* Kỹ năng Viết TATM 4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AV4 (chính quy)
-CBGD: Lê Ngọc Hân
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Tiếng Anh [...] C
* Quản trị nguồn nhân lực -EN
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: HPTC.I.3 (chính quy)
-CBGD: Lê Công Thuận
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tiếng [...] C
* Kinh tế vi mô II
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KC1 (chính quy)
-CBGD: Trương Quang Hùng
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kinh tế [...] C
C
T T T* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm thuộc Khoa Kế toán
-Người Đ/ký: Nguyễn Xuân Hưng
T
T T* Quản trị khởi nghiệp
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD432, BD436 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Hoàng Kiệt
-Khóa: K2017_D1
-Ngành:
T
T
Thứ sáu
21/02/2020
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐTQT
-Người Đ/ký: Võ Thị Ngọc Linh
S
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐTQT
-Người Đ/ký: Võ Thị Ngọc Linh
S
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐTQT
-Người Đ/ký: Võ Thị Ngọc Linh
S
* Nghiên cứu marketing
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB5 (chính quy)
-CBGD: Đinh Tiên Minh
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
S
* Kỹ năng Đọc TATM 2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Phương Dung
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tiếng [...] S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TAP4_050 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Kim Thủy
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Hoạch định tài chính cá nhân
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: HPTC.I.2 (chính quy)
-CBGD: Cao Ngọc Thủy
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Ngân [...] S
* Kinh doanh quốc tế 1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FT1 (chính quy)
-CBGD: Trương Thị Minh Lý
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Ngoại [...] S
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐTQT
-Người Đ/ký: Võ Thị Ngọc Linh
C
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐTQT
-Người Đ/ký: Võ Thị Ngọc Linh
C
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐTQT
-Người Đ/ký: Võ Thị Ngọc Linh
C
C* Quản trị học (EN)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AV2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Diễm Em
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tiếng Anh [...] C
C C C
T T T* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm thuộc Khoa Kế toán
-Người Đ/ký: Nguyễn Xuân Hưng
T
T T* Lập kế hoạch kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: CD19TP2QT1, CD19TP3QT1, TC18TP4QT1 (tại chức)
-CBGD: Ngô Diễm Hoàng
-Khóa: K2019CD_D2
-Ngành:
T
* Luật đất đai
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V118TP1LD1, V118TP1LD1bs, V118TP4LD1, V219TP1LD1 (tại chức)
-CBGD:
-Khóa: K2018_D1
-Ngành:
T
Thứ bảy
22/02/2020
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐTQT
-Người Đ/ký: Võ Thị Ngọc Linh
S
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐTQT
-Người Đ/ký: Võ Thị Ngọc Linh
S
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐTQT
-Người Đ/ký: Võ Thị Ngọc Linh
S
S S* Tiền lương và phúc lợi
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NS2 (chính quy)
-CBGD: Trần Đình Vinh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản lý [...] S
S S
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐTQT
-Người Đ/ký: Võ Thị Ngọc Linh
C
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐTQT
-Người Đ/ký: Võ Thị Ngọc Linh
C
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐTQT
-Người Đ/ký: Võ Thị Ngọc Linh
C
* Nghiên cứu marketing
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB6 (chính quy)
-CBGD: Đinh Tiên Minh
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
C
* Kỹ năng Nói TATM 4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AV4 (chính quy)
-CBGD: Johnrey Limpag Piad
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Tiếng Anh [...] C
C C C
T T T* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm thuộc Khoa Kế toán
-Người Đ/ký: Nguyễn Xuân Hưng
T
T T* Quản trị khởi nghiệp
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD432, BD436 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Hoàng Kiệt
-Khóa: K2017_D1
-Ngành:
T
T
Chủ nhật
23/02/2020
S S S S S S S S
C C C C C C C C
T T T T T T T T
Thứ hai
24/02/2020
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐTQT
-Người Đ/ký: Võ Thị Ngọc Linh
S
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐTQT
-Người Đ/ký: Võ Thị Ngọc Linh
S
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐTQT
-Người Đ/ký: Võ Thị Ngọc Linh
S
* Kinh doanh quốc tế 1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB1 (chính quy)
-CBGD: Đinh Thị Thu Oanh
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kinh [...] S
* Kỹ năng Đọc TATM 4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Lương Hoàng Thành
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Tiếng [...] S
S* Ngân hàng thương mại
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: ND1 (chính quy)
-CBGD: Cao Ngọc Thủy
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Ngân hàng đầu [...] S
S
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐTQT
-Người Đ/ký: Võ Thị Ngọc Linh
C
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐTQT
-Người Đ/ký: Võ Thị Ngọc Linh
C
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐTQT
-Người Đ/ký: Võ Thị Ngọc Linh
C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TAP4_046 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Kim Thủy
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
C* Nghiên cứu marketing
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB7 (chính quy)
-CBGD: Đinh Tiên Minh
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
C
C C
T T T* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm thuộc Khoa Kế toán
-Người Đ/ký: Nguyễn Xuân Hưng
T
T T* Lập kế hoạch kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: CD19TP2QT1, CD19TP3QT1, TC18TP4QT1 (tại chức)
-CBGD: Ngô Diễm Hoàng
-Khóa: K2019CD_D2
-Ngành:
T
* Luật hợp đồng thương mại
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V118TP1LD1, V118TP1LD1bs, V118TP4LD1, V218TP2LD1, V219TP1LD1 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Việt Khoa
-Khóa: K2018VB2_D2
-Ngành: [...] T