Ngày V(A203) (100 chỗ)V(A204) (100 chỗ)V(A205) (100 chỗ)V(A206) (100 chỗ)V(A207) (100 chỗ)V(A208) (100 chỗ)V(A301) (100 chỗ)V(A302) (100 chỗ)V(A303) (100 chỗ)V(A304) (100 chỗ)V(A305) (100 chỗ)V(A308) (100 chỗ)
Thứ bảy
23/09/2017
S S S S S S S S S S S S
C C C C C C C C C C C C
* Thuế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN04 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Kim Quyến
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
T
* Đường lối cách mạng của Đảng CSVN (NC)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN05 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thăng
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: [...] T
* Những NL cơ bản chủ nghĩa MLN(NC)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN06 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Khánh Vân
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: [...] T
* Hành vi người tiêu dùng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: MR01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Hùng
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: MARKETING
T
* Thị trường tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: NH02 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Lưu Đức Toàn
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Ngân hàng
T
T* Quản trị kinh doanh quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT03 (chính quy)
-CBGD: Quách Thị Bửu Châu
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: [...] T
* Nghiên cứu thị trường
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD03 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Quản trị
T
T T T T
Chủ nhật
24/09/2017
S S S S S S S S S S S S
C C C C C C C C C C C C
T T T T T T T T T T T T
Thứ hai
25/09/2017
S S S S S S S S S S S S
C C C C C C C C C C C C
* Những NL cơ bản chủ nghĩa MLN(NC)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN01 (chính quy)
-CBGD: Vũ Anh Tuấn
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: [...] T
* Thuế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN02 (chính quy)
-CBGD: Tôn Thất Cảnh Hòa
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
T
* Đường lối cách mạng của Đảng CSVN (NC)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN03 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Huyền
-Khóa: [...] T
* Quản trị chiến lược
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KM01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thế Hùng
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Kinh doanh thương [...] T
* Tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: NH01 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Ngân hàng
T
* Những NL cơ bản chủ nghĩa MLN(NC)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Khánh Vân
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: [...] T
* Quản trị xuất nhập khẩu
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT01 (chính quy)
-CBGD: Đoàn Thị Hồng Vân
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Ngoại [...] T
* Quản trị kinh doanh quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT02 (chính quy)
-CBGD: Đinh Thị Thu Oanh
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: [...] T
* Thanh toán quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD01 (chính quy)
-CBGD: Vũ Thị Lệ Giang
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Quản trị
T
* Giao tiếp kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD02 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Quản trị
T
* Tài chính doanh nghiệp I
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN02 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Tài chính
T
T
Thứ ba
26/09/2017
S S S S S S S S S S S S
C C C C C C C C C C C C
* Những NL cơ bản chủ nghĩa MLN(NC)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN04 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Sáng
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: [...] T
* Thuế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN05 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Hùng
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
T
* Đường lối cách mạng của Đảng CSVN (NC)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN06 (chính quy)
-CBGD: Đỗ Lâm Hoàng [...] T
* Quản trị chiến lược
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: MR01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thế Hùng
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: MARKETING
T
* Tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: NH02 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Ngân hàng
T
T* Quản trị xuất nhập khẩu
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT03 (chính quy)
-CBGD: Lê Tấn Bửu
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Ngoại Thương
T
* Thanh toán quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD03 (chính quy)
-CBGD: Vũ Thị Lệ Giang
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Quản trị
T
T T T T
Thứ tư
27/09/2017
S S S S S S S S S S S S
C C C C C C C C C C C C
* Đường lối cách mạng của Đảng CSVN (NC)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN01 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Xuân Sơn
-Khóa: [...] T
* Những NL cơ bản chủ nghĩa MLN(NC)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN02 (chính quy)
-CBGD: Vũ Anh Tuấn
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: [...] T
* Thuế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN03 (chính quy)
-CBGD: Lê Quang Cường
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
T
* Quản trị xuất nhập khẩu
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KM01 (chính quy)
-CBGD: Lê Tấn Bửu
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Kinh doanh [...] T
* Thị trường tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: NH01 (chính quy)
-CBGD: Thân Thị Thu Thủy
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Ngân hàng
T
* Tài chính doanh nghiệp I
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN01 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Tài chính
T
* Quản trị kinh doanh quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT01 (chính quy)
-CBGD: Đinh Thị Thu Oanh
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: [...] T
* Logistics
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT02 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Dược
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Ngoại Thương
T
* Nghiên cứu thị trường
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD01 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Quản trị
T
* Tổ chức hệ thống thông tin doanh nghiệp
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD02 (chính quy)
-CBGD: Hồ Trọng Nghĩa
-Khóa: [...] T
* Tài chính doanh nghiệp I
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN02 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Tài chính
T
T
Thứ năm
28/09/2017
S S S S S S S S S S S S
C C C C C C C C C C C C
* Đường lối cách mạng của Đảng CSVN (NC)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN04 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Huyền
-Khóa: [...] T
* Những NL cơ bản chủ nghĩa MLN(NC)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN05 (chính quy)
-CBGD: Hoàng An Quốc
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: [...] T
* Thuế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN06 (chính quy)
-CBGD: Tôn Thất Cảnh Hòa
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
T
* Quảng cáo
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: MR01 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Phước Nghĩa
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: MARKETING
T
* Ngân hàng trung ương
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: NH02 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Anh
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Ngân hàng
T
T* Logistics
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT03 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Ngoại Thương
T
* Giao tiếp kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD03 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Quản trị
T
T T T T
Thứ sáu
29/09/2017
S S S S S S S S S S S S
C C C C C C C C C C C C
* Thuế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN01 (chính quy)
-CBGD: Trần Trung Kiên
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
T
* Đường lối cách mạng của Đảng CSVN (NC)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN02 (chính quy)
-CBGD: Đỗ Lâm Hoàng [...] T
* Những NL cơ bản chủ nghĩa MLN(NC)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN03 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Sáng
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: [...] T
* Quản trị kinh doanh quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KM01 (chính quy)
-CBGD: Đinh Thị Thu Oanh
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: [...] T
* Ngân hàng trung ương
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: NH01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Từ Nhu
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Ngân hàng
T
* Tài chính doanh nghiệp I
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN01 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Tài chính
T
* Logistics
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Dược
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Ngoại Thương
T
* Quản trị xuất nhập khẩu
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT02 (chính quy)
-CBGD: Đoàn Thị Hồng Vân
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Ngoại [...] T
* Giao tiếp kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD01 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Quản trị
T
* Nghiên cứu thị trường
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD02 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Quản trị
T
* Những NL cơ bản chủ nghĩa MLN(NC)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN02 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thị Lý
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: [...] T
T
Thứ bảy
30/09/2017
S S S S S S S S S S S S
C C C C C C C C C C C C
* Thuế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN04 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Kim Quyến
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
T
* Đường lối cách mạng của Đảng CSVN (NC)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN05 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thăng
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: [...] T
* Những NL cơ bản chủ nghĩa MLN(NC)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN06 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Khánh Vân
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: [...] T
* Hành vi người tiêu dùng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: MR01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Hùng
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: MARKETING
T
* Thị trường tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: NH02 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Lưu Đức Toàn
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Ngân hàng
T
T* Quản trị kinh doanh quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT03 (chính quy)
-CBGD: Quách Thị Bửu Châu
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: [...] T
* Nghiên cứu thị trường
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD03 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Quản trị
T
T T T T