Ngày V(A203) (100 chỗ)V(A204) (100 chỗ)V(A205) (100 chỗ)V(A206) (100 chỗ)V(A207) (100 chỗ)V(A208) (100 chỗ)V(A301) (100 chỗ)V(A302) (100 chỗ)V(A303) (100 chỗ)V(A304) (100 chỗ)V(A305) (100 chỗ)V(A308) (100 chỗ)
Thứ tư
22/11/2017
S S S S S S S S S S S S
C C C C C C C C C C C C
* Kế toán tài chính I và II
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN01 (chính quy)
-CBGD: Phan Thị Thu Hà
-Khóa: [...] T
T* Kế toán tài chính I và II
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN03 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Dung
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: [...] T
* Quản trị xuất nhập khẩu
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KM01 (chính quy)
-CBGD: Lê Tấn Bửu
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Kinh doanh [...] T
* Tiền tệ ngân hàng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: NH01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Anh
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Ngân hàng
T
* Đường lối cách mạng của Đảng CSVN (NC)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thùy Dương
-Khóa: [...] T
* Những NL cơ bản chủ nghĩa MLN(NC)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT01 (chính quy)
-CBGD: Ninh Văn Toản
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: [...] T
* Những NL cơ bản chủ nghĩa MLN(NC)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT02 (chính quy)
-CBGD: Lưu Thị Kim Hoa
-Khóa: [...] T
* Quản trị sản xuất
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD01 (chính quy)
-CBGD: Từ Vân Anh
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Quản trị
T
* Quản trị sản xuất
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD02 (chính quy)
-CBGD: Tạ Thị Bích Thủy
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Quản trị
T
T T
Thứ năm
23/11/2017
S S S S S S S S S S S S
C C C C C C C C C C C C
* Kế toán tài chính I và II
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN04 (chính quy)
-CBGD: Đặng Thị Mỹ Hạnh
-Khóa: [...] T
* Kế toán tài chính I và II
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN05 (chính quy)
-CBGD: Võ Minh Hùng
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: [...] T
* Kế toán tài chính I và II
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN06 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu Nguyệt
-Khóa: [...] T
* Những NL cơ bản chủ nghĩa MLN(NC)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: MR01 (chính quy)
-CBGD: Lộ Kim Cúc
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: [...] T
* Tiền tệ ngân hàng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: NH02 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Từ Nhu
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Ngân hàng
T
T* Những NL cơ bản chủ nghĩa MLN(NC)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT03 (chính quy)
-CBGD: Lưu Thị Kim Hoa
-Khóa: [...] T
* Quản trị sản xuất
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD03 (chính quy)
-CBGD: Từ Vân Anh
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Quản trị
T
T T T T
Thứ sáu
24/11/2017
S S S S S S S S S S S S
C C C C C C C C C C C C
T T T* Quản trị kinh doanh quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KM01 (chính quy)
-CBGD: Đinh Thị Thu Oanh
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: [...] T
* Tiền tệ ngân hàng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: NH01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Anh
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Ngân hàng
T
* Hoạch định ngân sách vốn
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN01 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Thị Phương Anh
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Tài [...] T
* Những NL cơ bản chủ nghĩa MLN(NC)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT01 (chính quy)
-CBGD: Ninh Văn Toản
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: [...] T
* Những NL cơ bản chủ nghĩa MLN(NC)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT02 (chính quy)
-CBGD: Lưu Thị Kim Hoa
-Khóa: [...] T
* Quản trị sản xuất
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD01 (chính quy)
-CBGD: Từ Vân Anh
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Quản trị
T
* Thanh toán quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD02 (chính quy)
-CBGD: Phạm Khánh Duy
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Quản trị
T
T T
Thứ bảy
25/11/2017
S S S S S S S S S S S S
C C C C C C C C C C C C
T T T* Những NL cơ bản chủ nghĩa MLN(NC)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: MR01 (chính quy)
-CBGD: Lộ Kim Cúc
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: [...] T
* Tiền tệ ngân hàng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: NH02 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Từ Nhu
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Ngân hàng
T
T* Những NL cơ bản chủ nghĩa MLN(NC)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT03 (chính quy)
-CBGD: Lưu Thị Kim Hoa
-Khóa: [...] T
* Tổ chức hệ thống thông tin doanh nghiệp
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD03 (chính quy)
-CBGD: Võ Thành Đức
-Khóa: [...] T
T T T T
Chủ nhật
26/11/2017
S S S S S S S S S S S S
C C C C C C C C C C C C
T T T T T T T T T T T T
Thứ hai
27/11/2017
S S S S S S S S S S S S
C C C C C C C C C C C C
* Kế toán tài chính I và II
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN01 (chính quy)
-CBGD: Phan Thị Thu Hà
-Khóa: [...] T
* Kế toán tài chính I và II
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN02 (chính quy)
-CBGD: Võ Minh Hùng
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: [...] T
* Kế toán tài chính I và II
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN03 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Dung
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: [...] T
* Quản trị chiến lược
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KM01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thế Hùng
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Kinh doanh thương [...] T
* Tiền tệ ngân hàng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: NH01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Anh
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Ngân hàng
T
* Hoạch định ngân sách vốn
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN01 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Thị Phương Anh
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Tài [...] T
* Những NL cơ bản chủ nghĩa MLN(NC)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT01 (chính quy)
-CBGD: Ninh Văn Toản
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: [...] T
* Những NL cơ bản chủ nghĩa MLN(NC)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT02 (chính quy)
-CBGD: Lưu Thị Kim Hoa
-Khóa: [...] T
* Tổ chức hệ thống thông tin doanh nghiệp
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD01 (chính quy)
-CBGD: Võ Thành Đức
-Khóa: [...] T
* Quản trị sản xuất
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD02 (chính quy)
-CBGD: Tạ Thị Bích Thủy
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Quản trị
T
* Đường lối cách mạng của Đảng CSVN (NC)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN02 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thùy Dương
-Khóa: [...] T
T
Thứ ba
28/11/2017
S S S S S S S S S S S S
C C C C C C C C C C C C
* Kế toán tài chính I và II
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN04 (chính quy)
-CBGD: Đặng Thị Mỹ Hạnh
-Khóa: [...] T
* Kế toán tài chính I và II
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN05 (chính quy)
-CBGD: Võ Minh Hùng
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: [...] T
* Kế toán tài chính I và II
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN06 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu Nguyệt
-Khóa: [...] T
* Những NL cơ bản chủ nghĩa MLN(NC)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: MR01 (chính quy)
-CBGD: Lộ Kim Cúc
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: [...] T
* Tiền tệ ngân hàng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: NH02 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Từ Nhu
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Ngân hàng
T
T* Những NL cơ bản chủ nghĩa MLN(NC)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT03 (chính quy)
-CBGD: Lưu Thị Kim Hoa
-Khóa: [...] T
* Tổ chức hệ thống thông tin doanh nghiệp
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD03 (chính quy)
-CBGD: Võ Thành Đức
-Khóa: [...] T
T T T T
Thứ tư
29/11/2017
S S S S S S S S S S S S
C C C C C C C C C C C C
* Kế toán tài chính I và II
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN01 (chính quy)
-CBGD: Phan Thị Thu Hà
-Khóa: [...] T
* Kế toán tài chính I và II
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN02 (chính quy)
-CBGD: Võ Minh Hùng
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: [...] T
* Kế toán tài chính I và II
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN03 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Dung
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: [...] T
* Quản trị xuất nhập khẩu
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KM01 (chính quy)
-CBGD: Lê Tấn Bửu
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Kinh doanh [...] T
* Tiền tệ ngân hàng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: NH01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Anh
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Ngân hàng
T
T* Những NL cơ bản chủ nghĩa MLN(NC)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT01 (chính quy)
-CBGD: Ninh Văn Toản
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: [...] T
* Những NL cơ bản chủ nghĩa MLN(NC)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT02 (chính quy)
-CBGD: Lưu Thị Kim Hoa
-Khóa: [...] T
* Tổ chức hệ thống thông tin doanh nghiệp
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD01 (chính quy)
-CBGD: Võ Thành Đức
-Khóa: [...] T
* Quản trị sản xuất
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD02 (chính quy)
-CBGD: Tạ Thị Bích Thủy
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Quản trị
T
T T