Ngày C(0.02) (50 chỗ)C(1.01) (50 chỗ)C(1.02) (101 chỗ)C(1.03) (50 chỗ)C(2.02) (101 chỗ)
Thứ bảy
23/09/2017
S S* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FT2 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Thu Trang
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngoại Thương
S
* Nhập môn tài chính - tiền tệ
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM3 (chính quy)
-CBGD: Diệp Gia Luật
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] S
S
* Marketing căn bản
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TG1 (chính quy)
-CBGD: Ngô Công Thành
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Thẩm định giá
C
C* Quản trị học
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM1 (chính quy)
-CBGD: Phạm Văn Nam
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh doanh thương mại
C
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM4 (chính quy)
-CBGD: Đinh Thái Hoàng
-Khóa: [...] C
C
T T T T T
Chủ nhật
24/09/2017
S S S S S
C C C C C
T T T T T
Thứ hai
25/09/2017
S* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD1 (chính quy)
-CBGD: Trần Gia Tùng
-Khóa: [...] S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FT1 (chính quy)
-CBGD: Trần Hà Quyên
-Khóa: [...] S
* Quản trị học
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hữu Nhuận
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh doanh thương mại
S
* Quản trị học
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD4 (chính quy)
-CBGD: Phạm Văn Nam
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị
S
* Kinh tế phát triển
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BD1 (chính quy)
-CBGD: Lê Ngọc Uyển
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Bất động sản
C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD3 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Minh Hương
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị
C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Thu Trang
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh doanh thương [...] C
* Nhập môn tài chính - tiền tệ
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Anh Tuấn
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] C
* Phân tích định lượng trong quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: CL1 (chính quy)
-CBGD: Đoàn Thanh Hải
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] C
T T T T T
Thứ ba
26/09/2017
* Kinh tế phát triển
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TG1 (chính quy)
-CBGD: Lê Ngọc Uyển
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Thẩm định giá
S
* Phân tích định lượng trong quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD1 (chính quy)
-CBGD: Lý Thục Hiền
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] S
S* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM2 (chính quy)
-CBGD: Hồ Đình Phương Khanh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh doanh thương [...] S
* Lớp IB4 CLC K42 học bù môn kế toán quản trị (nghỉ ngày 23/8 và 27/9/2017)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn [...] S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BD1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Thu Trang
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Bất động sản
C
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD2 (chính quy)
-CBGD: Đinh Thái Hoàng
-Khóa: [...] C
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FT2 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Thị Thu [...] C
* Lớp FT1 K42 học bù môn Marketing căn bản (do GV bị trùng lịch giảng K43)
-T/gian: 12g45 - [...] C
* Quản trị học
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD5 (chính quy)
-CBGD: Lê Việt Hưng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị
C
T T T T T
Thứ tư
27/09/2017
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TG1 (chính quy)
-CBGD: Thái Hồng Phúc
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Thẩm định giá
S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD3 (chính quy)
-CBGD: Trần Gia Tùng
-Khóa: [...] S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Lệ [...] S
* Quản trị học
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM4 (chính quy)
-CBGD: Lê Việt Hưng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh doanh thương mại
S
* Quản trị học
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: CL1 (chính quy)
-CBGD: Phạm Văn Nam
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị chất lượng
S
C* Phân tích định lượng trong quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD2 (chính quy)
-CBGD: Đoàn Thanh Hải
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] C
C* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM3 (chính quy)
-CBGD: Thái Hồng Phúc
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh doanh thương mại
C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD5 (chính quy)
-CBGD: Dương Thị Thúy Uyên
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị
C
T T T T T
Thứ năm
28/09/2017
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BD1 (chính quy)
-CBGD: Đinh Thái Hoàng
-Khóa: [...] S
* Phân tích định lượng trong quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD3 (chính quy)
-CBGD: Lý Thục Hiền
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] S
* Nhập môn tài chính - tiền tệ
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM1 (chính quy)
-CBGD: Diệp Gia Luật
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thanh Huyền
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh doanh thương [...] S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: CL1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Minh Hương
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị chất [...] S
* Marketing căn bản
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FT1 (chính quy)
-CBGD: Đinh Tiên Minh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngoại Thương
C
C* Quản trị học
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD1 (chính quy)
-CBGD: Trần Đăng Khoa
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị
C
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thành Cả
-Khóa: [...] C
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD4 (chính quy)
-CBGD: Võ Thị Lan
-Khóa: [...] C
T T T T T
Thứ sáu
29/09/2017
* Kế toán quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BD1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Văn Trường
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Bất động sản
S
* Quản trị học
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hữu Nhuận
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị
S
* Marketing căn bản
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FT2 (chính quy)
-CBGD: Đinh Tiên Minh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngoại Thương
S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM3 (chính quy)
-CBGD: Trần Hà Quyên
-Khóa: [...] S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD5 (chính quy)
-CBGD: Trần Văn Thắng
-Khóa: [...] S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TG1 (chính quy)
-CBGD: Võ Thị Lan
-Khóa: [...] C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD1 (chính quy)
-CBGD: Thái Thị Bích Hồng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị
C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FT1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thanh Huyền
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngoại Thương
C
* Nhập môn tài chính - tiền tệ
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM2 (chính quy)
-CBGD: Diệp Gia Luật
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] C
* Phân tích định lượng trong quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phương Nam
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] C
T T T T T
Thứ bảy
30/09/2017
S S* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FT2 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Thu Trang
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngoại Thương
S
* Nhập môn tài chính - tiền tệ
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM3 (chính quy)
-CBGD: Diệp Gia Luật
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] S
S
* Marketing căn bản
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TG1 (chính quy)
-CBGD: Ngô Công Thành
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Thẩm định giá
C
C* Quản trị học
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM1 (chính quy)
-CBGD: Phạm Văn Nam
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh doanh thương mại
C
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM4 (chính quy)
-CBGD: Đinh Thái Hoàng
-Khóa: [...] C
C
T T T T T