Ngày C(0.02) (50 chỗ)C(1.01) (50 chỗ)C(1.02) (101 chỗ)C(1.03) (50 chỗ)C(2.02) (101 chỗ)
Thứ sáu
22/11/2019
S* Hệ thống phân phối toàn cầu
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: SK1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu Thủy
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: [...] S
* Quản trị quan hệ khách hàng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KS1 (chính quy)
-CBGD: Đoàn Đức Minh
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản [...] S
S* Khoa học quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FT2 (chính quy)
-CBGD: Lê Anh Huyền Trâm
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Ngoại Thương
S
C C C* Quản trị hiệu quả
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KS1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Minh Ngọc
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị [...] C
* Khoa học quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FT1 (chính quy)
-CBGD: Trần Hồng Hải
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Ngoại Thương
C
* Lớp học của CFVG
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
T
* Lớp học của CFVG
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
T
* Lớp học của CFVG
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
T
* Lớp học của CFVG
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
T
* Lớp học của CFVG
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
T
Thứ bảy
23/11/2019
S* Lớp học của CFVG
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
S
* Tổ chức workshop "Logistics overview: Why Logistics is so important to Supply Chain and Practical Cases?"
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn [...] S
* Hướng dẫn du lịch
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: LH1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu Thủy
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị [...] S
* Lớp học của CFVG
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
S
C* Lớp học của CFVG
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
C
* Quản trị đám đông
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: LH1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu Thủy
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản trị [...] C
* Tiếp thị sự kiện
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: SK1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu Thủy
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị [...] C
* Lớp học của CFVG
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
C
* Lớp học của CFVG
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
T
* Lớp học của CFVG
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
T
* Lớp học của CFVG
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
T
* Lớp học của CFVG
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
T
* Lớp học của CFVG
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
T
Chủ nhật
24/11/2019
* Lớp học của CFVG
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
S
* Lớp học của CFVG
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
S
* Lớp học của CFVG
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
S
* Lớp học của CFVG
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
S
* Lớp học của CFVG
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
S
* Lớp học của CFVG
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
C
* Lớp học của CFVG
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
C
* Lớp học của CFVG
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
C
* Lớp học của CFVG
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
C
* Lớp học của CFVG
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
C
* Lớp học của CFVG
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
T
* Lớp học của CFVG
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
T
* Lớp học của CFVG
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
T
* Lớp học của CFVG
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
T
* Lớp học của CFVG
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
T
Thứ hai
25/11/2019
S S* Sinh hoạt lớp hk3.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: SK1 (chính quy)
-CBGD: Dương Ngọc Thắng
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản trị Sự [...] S
* Quản trị hiệu quả
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KS1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Minh Ngọc
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị [...] S
S
C C* Quản trị quan hệ khách hàng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KS1 (chính quy)
-CBGD: Đoàn Đức Minh
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản [...] C
* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: SK1 (chính quy)
-CBGD: Dương Ngọc Thắng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị Sự [...] C
* Sinh hoạt lớp hk3.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: FT1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Nam
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Ngoại Thương
C
* Lớp học của CFVG
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
T
* Lớp học của CFVG
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
T
* Lớp học của CFVG
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
T
* Lớp học của CFVG
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
T
* Lớp học của CFVG
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
T
Thứ ba
26/11/2019
S S* Quản trị quan hệ khách hàng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: LH1 (chính quy)
-CBGD: Đoàn Đức Minh
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản [...] S
S* Sinh hoạt lớp hk3.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: FT2 (chính quy)
-CBGD: Đỗ Thị Hải Ninh
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Ngoại Thương
S
C C* Quản trị đám đông
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KS1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu Thủy
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản trị [...] C
C* Quản trị hiệu quả
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: LH1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Minh Ngọc
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị [...] C
* Lớp học của CFVG
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
T
* Lớp học của CFVG
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
T
* Lớp học của CFVG
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
T
* Lớp học của CFVG
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
T
* Lớp học của CFVG
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
T
Thứ tư
27/11/2019
S S* Quản trị đám đông
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: LH1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu Thủy
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản trị [...] S
* Quản trị hiệu quả
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: SK1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Minh Ngọc
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị [...] S
* Doanh nghiệp và Kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FT1 (chính quy)
-CBGD: Ngô Thị Ngọc Huyền
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Ngoại [...] S
C C* Quản trị quan hệ khách hàng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: SK1 (chính quy)
-CBGD: Đoàn Đức Minh
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản [...] C
C* Dân số và phát triển
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NS2 (chính quy)
-CBGD: Võ Thành Tâm
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản lý [...] C
* Lớp học của CFVG
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
T
* Lớp học của CFVG
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
T
* Lớp học của CFVG
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
T
* Lớp học của CFVG
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
T
* Lớp học của CFVG
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
T
Thứ năm
28/11/2019
S S S* Hướng dẫn du lịch
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: LH1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu Thủy
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị [...] S
S
C C* Quản trị đám đông
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: SK1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu Thủy
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản trị [...] C
C* Doanh nghiệp và Kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FT2 (chính quy)
-CBGD: Ngô Thị Ngọc Huyền
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Ngoại [...] C
* Lớp học của CFVG
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
T
* Lớp học của CFVG
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
T
* Lớp học của CFVG
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
T
* Lớp học của CFVG
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
T
* Lớp học của CFVG
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
T
Thứ sáu
29/11/2019
S* Hệ thống phân phối toàn cầu
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: SK1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu Thủy
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: [...] S
* Sinh hoạt lớp hk3.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: KS1 (chính quy)
-CBGD: Lê Hồng Trân
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản trị khách [...] S
S* Khoa học quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FT2 (chính quy)
-CBGD: Lê Anh Huyền Trâm
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Ngoại Thương
S
C C C* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: KS1 (chính quy)
-CBGD: Đinh Việt Phương
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị khách [...] C
* Khoa học quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FT1 (chính quy)
-CBGD: Trần Hồng Hải
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Ngoại Thương
C
* Lớp học của CFVG
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
T
* Lớp học của CFVG
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
T
* Lớp học của CFVG
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
T
* Lớp học của CFVG
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
T
* Lớp học của CFVG
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
T