Ngày C(0.02) (50 chỗ)C(1.01) (50 chỗ)C(1.02) (101 chỗ)C(1.03) (50 chỗ)C(2.02) (101 chỗ)
Thứ tư
22/11/2017
* Tư tưởng Hồ Chí Minh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TG1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hải Ngọc
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Thẩm định [...] S
* Quản trị điều hành
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Thịnh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị
S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH4 (chính quy)
-CBGD: Trần Văn Thắng
-Khóa: [...] S
* Marketing căn bản
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM4 (chính quy)
-CBGD: Đinh Tiên Minh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh doanh thương mại
S
* Quản trị marketing
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: CL1 (chính quy)
-CBGD: Vũ Quốc Chinh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị chất lượng
S
C* Phương pháp nghiên cứu trong quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hùng Phong
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] C
* Doanh nghiệp và Kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FT2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thế Hùng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngoại Thương
C
* Kinh tế quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hữu Lộc
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh doanh thương [...] C
* Phương pháp nghiên cứu trong quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD5 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Khánh Duy
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] C
T T T T T
Thứ năm
23/11/2017
* Kinh tế lượng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BD1 (chính quy)
-CBGD: Phạm Trí Cao
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Bất động sản
S
* Phương pháp nghiên cứu trong quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD3 (chính quy)
-CBGD: Cao Quốc Việt
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] S
* Kinh tế quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hoàng Lê
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh doanh thương [...] S
* Kinh tế quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hữu Lộc
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh doanh thương [...] S
* Quản trị điều hành
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: CL1 (chính quy)
-CBGD: Từ Vân Anh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị chất [...] S
C C* Khoa học quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FT1 (chính quy)
-CBGD: Trần Hồng Hải
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngoại Thương
C
* Quản trị học
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR1 (chính quy)
-CBGD: Lê Việt Hưng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: MARKETING
C
* Quản trị điều hành
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD4 (chính quy)
-CBGD: Từ Vân Anh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị
C
T T T T T
Thứ sáu
24/11/2017
* Kinh tế môi trường
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BD1 (chính quy)
-CBGD: Phùng Thanh Bình
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Bất động sản
S
S* Khoa học quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FT2 (chính quy)
-CBGD: Lê Hồng Trân
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngoại Thương
S
* Quản trị học
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Bích Châm
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: MARKETING
S
* Quản trị điều hành
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD5 (chính quy)
-CBGD: Từ Vân Anh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị
S
C* Quản trị điều hành
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Thịnh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị
C
* Thị trường tiền tệ và thị trường vốn
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FT1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hữu Huân
-Khóa: [...] C
* Kinh tế quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM2 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Thị Chỉnh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh doanh thương [...] C
* Phương pháp nghiên cứu trong quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD4 (chính quy)
-CBGD: Cao Quốc Việt
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] C
T T T T T
Thứ bảy
25/11/2017
S S S* Kinh tế quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hữu Lộc
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh doanh thương [...] S
S
* Nhập môn tài chính - tiền tệ
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TG1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thành Trung
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] C
C* Marketing căn bản
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Hùng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh doanh thương mại
C
C C
T T T T T
Chủ nhật
26/11/2017
S S S S S
C C C C C
T T T T T
Thứ hai
27/11/2017
S* Quản trị điều hành
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Thịnh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị
S
* Thị trường tiền tệ và thị trường vốn
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FT1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hữu Huân
-Khóa: [...] S
* Marketing căn bản
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Công Dũng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh doanh thương mại
S
S
* Kinh tế môi trường
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BD1 (chính quy)
-CBGD: Phùng Thanh Bình
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Bất động sản
C
* Sinh hoạt lớp hk3.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: AD3 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị
C
* Sinh hoạt lớp hk3.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: KM1 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh doanh thương mại
C
* Kinh tế quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hữu Lộc
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh doanh thương [...] C
* Phương pháp nghiên cứu trong quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: CL1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phương Nam
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] C
T T T T T
Thứ ba
28/11/2017
* Kinh tế quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TG1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hoàng Lê
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Thẩm định giá
S
* Phương pháp nghiên cứu trong quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD1 (chính quy)
-CBGD: Cao Quốc Việt
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] S
* Doanh nghiệp và Kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FT1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thế Hùng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngoại Thương
S
* Sinh hoạt lớp hk3.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: KM2 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh doanh thương mại
S
* Sinh hoạt lớp hk3.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: AD4 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị
S
* Tư tưởng Hồ Chí Minh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BD1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thảo Nguyên
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Bất [...] C
C* Thị trường tiền tệ và thị trường vốn
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FT2 (chính quy)
-CBGD: Thân Thị Thu [...] C
* Marketing căn bản
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM3 (chính quy)
-CBGD: Đinh Tiên Minh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh doanh thương mại
C
C
T T T T T
Thứ tư
29/11/2017
* Tư tưởng Hồ Chí Minh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TG1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hải Ngọc
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Thẩm định [...] S
* Quản trị điều hành
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Thịnh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị
S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH4 (chính quy)
-CBGD: Trần Văn Thắng
-Khóa: [...] S
* Marketing căn bản
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM4 (chính quy)
-CBGD: Đinh Tiên Minh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh doanh thương mại
S
* Quản trị marketing
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: CL1 (chính quy)
-CBGD: Vũ Quốc Chinh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị chất lượng
S
C* Phương pháp nghiên cứu trong quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hùng Phong
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] C
* Doanh nghiệp và Kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FT2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thế Hùng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngoại Thương
C
* Sinh hoạt lớp hk3.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: KM3 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh doanh thương mại
C
* Sinh hoạt lớp hk3.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: AD5 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị
C
T T T T T