Ngày C(0.02) (50 chỗ)C(1.01) (50 chỗ)C(1.02) (101 chỗ)C(1.03) (50 chỗ)C(2.02) (101 chỗ)
Thứ hai
17/02/2020
S* Kinh tế học quản lý
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IE1 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Văn Thịnh
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kinh tế [...] S
* Hệ sinh thái khởi nghiệp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: EM1 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Cửu Long
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản trị [...] S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TAP4_039 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Thu Trang
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Bất động sản
S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TAP4_076 (chính quy)
-CBGD: Bùi Mỹ Ngọc
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản trị lữ hành
S
C* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TAP4_033 (chính quy)
-CBGD: Trương Thị Ngọc Thu
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kinh tế đầu [...] C
* Thương mại quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FT2 (chính quy)
-CBGD: Lê Minh Tuấn
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Ngoại Thương
C
* Kinh tế học quản lý
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NS1 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Văn Thịnh
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản lý [...] C
C
* Các lớp học của CFVG
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
T
* Các lớp học của CFVG
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
T
* Các lớp học của CFVG
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
T
* Các lớp học của CFVG
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
T
* Các lớp học của CFVG
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
T
Thứ ba
18/02/2020
S* Dự báo kinh tế và phân tích dữ liệu
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IE1 (chính quy)
-CBGD: Hồ Quốc [...] S
* Kỹ năng mềm
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: SK1 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Thúc Định
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản trị Sự kiện [...] S
* Kinh tế học quản lý
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NS2 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Văn Thịnh
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản lý [...] S
* Quản trị điều hành
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: EM1 (chính quy)
-CBGD: Phạm Tô Thục Hân
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản trị [...] S
C* Kinh tế học quản lý
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IE2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thanh Triều
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kinh tế [...] C
* Phân tích báo cáo tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Phước
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kiểm [...] C
* Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NS1 (chính quy)
-CBGD: Trần Đình Vinh
-Khóa: [...] C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TAP4_077 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Cẩm Bình
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản trị khách [...] C
* Các lớp học của CFVG
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
T
* Các lớp học của CFVG
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
T
* Các lớp học của CFVG
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
T
* Các lớp học của CFVG
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
T
* Các lớp học của CFVG
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
T
Thứ tư
19/02/2020
* Nghiên cứu marketing
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR3 (chính quy)
-CBGD: Đinh Tiên Minh
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: MARKETING
S
* Kinh tế học quản lý
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IE3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thanh Triều
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kinh tế [...] S
S* Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NS2 (chính quy)
-CBGD: Trần Đình Vinh
-Khóa: [...] S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TAP4_078 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Lan Thanh
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản trị Sự [...] S
C* Dự báo kinh tế và phân tích dữ liệu
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IE2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Khánh [...] C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TAP4_060 (chính quy)
-CBGD: Thái Hồng Phúc
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Ngoại Thương
C
* Kinh tế học quản lý
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BD1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hồng Thu
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Bất [...] C
* Quản trị hiếu khách
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: LH1 (chính quy)
-CBGD: Đinh Việt Phương
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản trị lữ [...] C
* Các lớp học của CFVG
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
T
* Các lớp học của CFVG
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
T
* Các lớp học của CFVG
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
T
* Các lớp học của CFVG
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
T
* Các lớp học của CFVG
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
T
Thứ năm
20/02/2020
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TAP2_087_D1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Lan Thanh
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Dự báo kinh tế và phân tích dữ liệu
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IE3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Khánh [...] S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TAP4_061 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Hồng Huy
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Ngoại Thương
S
* Kinh tế học quản lý
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BD2 (chính quy)
-CBGD: Lê Thành Nhân
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Bất động [...] S
* Vận hành khách sạn
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KS1 (chính quy)
-CBGD: Đinh Việt Phương
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản trị khách [...] S
* Nghiên cứu marketing
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR4 (chính quy)
-CBGD: Đinh Tiên Minh
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: MARKETING
C
C C* Kinh tế đô thị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BD1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hoàng Bảo
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Bất động sản
C
* Ứng dụng điện toán trong du lịch
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: LH1 (chính quy)
-CBGD: Lê Hồng Trân
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: [...] C
* Các lớp học của CFVG
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
T
* Các lớp học của CFVG
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
T
* Các lớp học của CFVG
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
T
* Các lớp học của CFVG
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
T
* Các lớp học của CFVG
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
T
Thứ sáu
21/02/2020
S S S* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TAP4_037 (chính quy)
-CBGD: Hồ Minh Thắng
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản lý nguồn nhân [...] S
* Quản trị sự kiện và hội nghị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KS1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Minh Ngọc
-Khóa: [...] S
C* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TAP4_031 (chính quy)
-CBGD: Hồ Minh Thắng
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kinh tế đầu tư
C
* Quy hoạch đô thị và nhà ở
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BD1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Anh Tuấn
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: [...] C
* Dự báo kinh tế và phân tích dữ liệu
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NS2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Khánh [...] C
* Quản trị hiếu khách
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: SK1 (chính quy)
-CBGD: Đinh Việt Phương
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản trị Sự [...] C
* Các lớp học của CFVG
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
T
* Các lớp học của CFVG
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
T
* Các lớp học của CFVG
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
T
* Các lớp học của CFVG
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
T
* Các lớp học của CFVG
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
T
Thứ bảy
22/02/2020
S* Các lớp học của CFVG
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
S
* Thương mại quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FT1 (chính quy)
-CBGD: Lê Minh Tuấn
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Ngoại Thương
S
* Dự báo kinh tế và phân tích dữ liệu
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NS1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Khánh [...] S
* Các lớp học của CFVG
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
S
C* Các lớp học của CFVG
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
C
C* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TAP4_038 (chính quy)
-CBGD: Hồ Thị Phương Nam
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản lý nguồn nhân [...] C
* Các lớp học của CFVG
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
C
* Các lớp học của CFVG
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
T
* Các lớp học của CFVG
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
T
* Các lớp học của CFVG
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
T
* Các lớp học của CFVG
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
T
* Các lớp học của CFVG
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
T
Chủ nhật
23/02/2020
* Các lớp học của CFVG
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
S
* Các lớp học của CFVG
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
S
* Các lớp học của CFVG
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
S
* Các lớp học của CFVG
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
S
* Các lớp học của CFVG
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
S
* Các lớp học của CFVG
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
C
* Các lớp học của CFVG
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
C
* Các lớp học của CFVG
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
C
* Các lớp học của CFVG
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
C
* Các lớp học của CFVG
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
C
* Các lớp học của CFVG
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
T
* Các lớp học của CFVG
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
T
* Các lớp học của CFVG
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
T
* Các lớp học của CFVG
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
T
* Các lớp học của CFVG
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
T
Thứ hai
24/02/2020
S* Kinh tế học quản lý
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IE1 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Văn Thịnh
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kinh tế [...] S
* Hệ sinh thái khởi nghiệp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: EM1 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Cửu Long
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản trị [...] S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TAP4_039 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Thu Trang
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Bất động sản
S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TAP4_076 (chính quy)
-CBGD: Bùi Mỹ Ngọc
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản trị lữ hành
S
C* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TAP4_033 (chính quy)
-CBGD: Trương Thị Ngọc Thu
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kinh tế đầu [...] C
* Thương mại quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FT2 (chính quy)
-CBGD: Lê Minh Tuấn
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Ngoại Thương
C
* Kinh tế học quản lý
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NS1 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Văn Thịnh
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản lý [...] C
C
* Các lớp học của CFVG
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
T
* Các lớp học của CFVG
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
T
* Các lớp học của CFVG
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
T
* Các lớp học của CFVG
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
T
* Các lớp học của CFVG
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: CFVG
-Người Đ/ký:
T