Ngày B108 (56 chỗ)B111 (150 chỗ)B112 (150 chỗ)B115 (158 chỗ)B116 (152 chỗ)B207 (63 chỗ)B208 (63 chỗ)B209 (63 chỗ)B210 (63 chỗ)B211 (63 chỗ)B212 (150 chỗ)B213 (146 chỗ)B215 (120 chỗ)B216 (119 chỗ)B306 (63 chỗ)B307 (63 chỗ)B308 (63 chỗ)B309 (63 chỗ)B310 (63 chỗ)B311 (63 chỗ)B312 (138 chỗ)B313 (154 chỗ)B315 (149 chỗ)B316 (143 chỗ)B407 (108 chỗ)B408 (63 chỗ)B409 (63 chỗ)B410 (63 chỗ)B411 (63 chỗ)B412 (154 chỗ)B413 (150 chỗ)B415 (94 chỗ)B416 (94 chỗ)B417 (90 chỗ)B506 (63 chỗ)B507 (63 chỗ)B508 (63 chỗ)B509 (63 chỗ)B510 (63 chỗ)B611 (121 chỗ)B612 (119 chỗ)B614 (46 chỗ)B615 (151 chỗ)B616 (151 chỗ)
Thứ bảy
26/05/2018
S* Thi Luật ngân hàng và chứng khoán
-T/gian: 07g00
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Luật kinh doanh

* Thi Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
-T/gian: [...] S
* Thi Phân tích lợi ích - chi phí
-T/gian: 07g00
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh tế Kế hoạch và Đầu tư

* Thi Nghiệp [...] S
* Thi Quản trị rủi ro doanh nghiệp
-T/gian: 07g00
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị rủi ro tài chính và Bảo hiểm

* Thi [...] S
* Thi Quản trị toàn cầu
-T/gian: 07g00
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Quản trị khởi nghiệp

* Thi Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
-T/gian: 09g15
-Khóa: [...] S
* Thi Quản trị sản xuất và điều hành
-T/gian: 07g00
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Quản trị

* Thi English Business Communications P2
-T/gian: 09g15
-Khóa: DHCLC43IBE
-Ngành: [...] S
* Thi Quản trị sản xuất và điều hành
-T/gian: 07g00
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Quản trị

* Thi English Business Communications P2
-T/gian: 09g15
-Khóa: DHCLC43IBE
-Ngành: [...] S
* Thi Quản trị sản xuất và điều hành
-T/gian: 07g00
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Quản trị

* Thi English Business Communications P2
-T/gian: 09g15
-Khóa: DHCLC43IBE
-Ngành: [...] S
* Thi Quản trị sản xuất và điều hành
-T/gian: 07g00
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Quản trị

* Thi Quản trị sản xuất và điều [...] S
* Thi Quản trị sản xuất và điều hành
-T/gian: 07g00
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Quản trị

* Thi English Business Communications P2
-T/gian: 09g15
-Khóa: DHCLC43IBE
-Ngành: [...] S
* Thi Phân tích lợi ích - chi phí
-T/gian: 07g00
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh tế Kế hoạch và Đầu tư

* Thi Kế [...] S
* Thi Phân tích báo cáo tài chính
-T/gian: 07g00
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kinh doanh thương mại

* Thi Kế toán tài chính
-T/gian: 09g15
-Khóa: [...] S
* Thi Phân tích báo cáo tài chính
-T/gian: 07g00
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kinh doanh thương mại

* Thi Kế toán tài chính
-T/gian: 09g15
-Khóa: [...] S
* Thi Quản trị rủi ro doanh nghiệp
-T/gian: 07g00
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính

* Thi Kế toán tài chính
-T/gian: 09g15
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân [...] S
* Thi Kỹ năng Nói TATM 2
-T/gian: 07g00
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tiếng Anh thương mại
S
* Thi Kỹ năng Nói TATM 2
-T/gian: 07g00
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tiếng Anh thương mại
S
* Thi Kỹ năng Nói TATM 2
-T/gian: 07g00
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tiếng Anh thương mại
S
S S S* Thi Luật hiến pháp
-T/gian: 07g00
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Luật kinh doanh

* Thi Kế toán tài chính
-T/gian: 09g15
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Thẩm định giá
S
* Thi Luật hiến pháp
-T/gian: 07g00
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Luật kinh doanh

* Thi Kế toán tài chính
-T/gian: 09g15
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
S
* Thi Phân tích báo cáo tài chính
-T/gian: 07g00
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kinh doanh thương mại

* Thi Kế toán tài chính
-T/gian: 09g15
-Khóa: [...] S
* Thi Phân tích báo cáo tài chính
-T/gian: 07g00
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kinh doanh thương mại

* Thi Kỹ năng Viết TATM 6
-T/gian: [...] S
S S S S S* Thi Luật hiến pháp
-T/gian: 07g00
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Luật kinh doanh

* Thi Kinh tế công
-T/gian: 09g15
-Khóa: DHCQK42HPR
-Ngành: Kinh tế Chính trị

* [...] S
* Thi Luật hiến pháp
-T/gian: 07g00
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Luật kinh doanh

* Thi Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
-T/gian: 09g15
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Ngân [...] S
* Thi Phân tích lợi ích - chi phí
-T/gian: 07g00
-Khóa: DHCQK42HPR
-Ngành: Kinh tế Nông nghiệp

* Thi Kỹ năng Viết TATM [...] S
* Thi Lịch sử các học thuyết kinh tế nâng cao
-T/gian: 07g00
-Khóa: CHK27
-Ngành: Kinh tế chính trị

* Thi Phân tích [...] S
S S S S S S S S S S* Hệ thông môn thi TN K2013 Tp2 QT (QT sản xuất, QT tài chính)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: [...] S
C* Thi Kiểm toán 1
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp

* Thi Kiểm toán I
-T/gian: 15g15
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán doanh [...] C
* Thi Kiểm toán 1
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp

* Thi Kiểm toán I
-T/gian: 15g15
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Kế toán Công
C
* Thi Kinh tế công
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Kinh tế Kế hoạch và Đầu tư

* Thi Kiểm toán I
-T/gian: 15g15
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] C
* Thi Kiểm toán 1
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp

* Thi Kiểm toán I
-T/gian: 15g15
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán doanh [...] C
* Thi Quản trị nguồn nhân lực công ty đa quốc gia
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế

* Thi Kiểm [...] C
* Thi Quản trị nguồn nhân lực công ty đa quốc gia
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế

* Thi Kiểm [...] C
* Thi Quản trị nguồn nhân lực công ty đa quốc gia
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
C
* Thi Quản trị nguồn nhân lực công ty đa quốc gia
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
C
* Thi Quản trị nguồn nhân lực công ty đa quốc gia
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
C
* Thi Kiểm toán 1
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp

* Thi Kiểm toán I
-T/gian: 15g15
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán doanh [...] C
* Thi Kiểm toán 1
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp

* Thi Kiểm toán I
-T/gian: 15g15
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán doanh [...] C
* Thi Kinh tế công
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Kinh tế Kế hoạch và Đầu tư

* Thi Tài chính quốc tế
-T/gian: 15g15
-Khóa: [...] C
* Thi Kinh tế công
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Kinh tế Kế hoạch và Đầu tư

* Thi Tài chính quốc tế
-T/gian: 15g15
-Khóa: [...] C
C* Thi Kiểm toán 1
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
C
* Thi Kiểm toán 1
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
C
* Thi Quản trị nguồn nhân lực công ty đa quốc gia
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
C
* Thi Quản trị nguồn nhân lực công ty đa quốc gia
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
C
* Thi Quản trị nguồn nhân lực công ty đa quốc gia
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCLCK41
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
C
* Thi Kiểm toán 1
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp

* Thi Quản trị tài chính
-T/gian: 15g15
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Quản trị [...] C
* Thi Kiểm toán 1
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp

* Thi Kiểm toán I
-T/gian: 15g15
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Kế toán Công
C
* Thi Kiểm toán 1
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp

* Thi Kiểm toán I
-T/gian: 15g15
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán doanh [...] C
* Thi Kiểm toán 1
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp

* Thi Kiểm toán I
-T/gian: 15g15
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán doanh [...] C
C C C C C* Thi Tài chính quốc tế
-T/gian: 15g15
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Tài chính
C
* Thi Kiểm toán I
-T/gian: 15g15
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
C
* Thi Tài chính quốc tế
-T/gian: 15g15
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Chứng khoán
C
* Thi Quản trị tài chính
-T/gian: 15g15
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Quản trị chất lượng
C
* Thi Tài chính quốc tế
-T/gian: 15g15
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Tài chính
C
C C C C C* Thi Kiểm toán I
-T/gian: 15g15
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
C
C C* Thi Tài chính quốc tế
-T/gian: 15g15
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Tài chính
C
* Thi Tài chính quốc tế
-T/gian: 15g15
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Tài chính
C
T* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD01 (chính quy)
-CBGD: Trần Văn Việt
-Khóa: VB2K20
-Ngành: Quản trị
T
T T T* Kinh tế vĩ mô 2
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD430 (tại chức)
-CBGD: Phan Nữ Thanh Thủy
-Khóa: K2017_D1
-Ngành:
T
* Hướng dẫn viết khóa luận TN K2014 Tp1 QT
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐTTC
-Người Đ/ký: Nguyễn Tấn [...] T
* Ôn thi LT K23 - KT3 - Tiếng anh KT 3.1
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: [...] T
* Ôn thi LT K23 - KT3 - Tiếng anh KT 3.2
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: [...] T
* Kế toán quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Bảo Linh
-Khóa: VB2K19B
-Ngành: Ngoại Thương
T
* Kế toán quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN03B (chính quy)
-CBGD: Lê Hoàng Oanh
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế toán doanh [...] T
* Ôn thi LT K23 - NT2 - Quản trị XNK
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: Nguyễn [...] T
* Tổ chức HT thông tin trong DN
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD382 (tại chức)
-CBGD: Hồ Trọng Nghĩa
-Khóa: K2014_D2
-Ngành:
T
* Tài chính doanh nghiệp I
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN01 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Lanh
-Khóa: VB2K20
-Ngành: Tài chính
T
* Lớp Mar K22 LTĐHCQ học môn thanh toán quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Ngân hàng
-Người Đ/ký: [...] T
* Quản trị chuỗi cung ứng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD426 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Quốc Thịnh
-Khóa: K2016_D3
-Ngành:
T
* Kế toán hành chính sự nghiệp
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD407 (tại chức)
-CBGD: Phan Thị Thúy Quỳnh
-Khóa: K2016_D1
-Ngành:
T
T* Quản trị tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD427 (tại chức)
-CBGD: Hoàng Thị Phương Anh
-Khóa: K2016_D3
-Ngành:
T
T* Các học thuyết pháp lý
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA02_KSA (chính quy)
-CBGD: Võ Phước Long
-Khóa: VB2K20
-Ngành: Luật kinh [...] T
T T T* Phân tích và đầu tư chứng khoán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: NH02 (chính quy)
-CBGD: Dương Tấn Khoa
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: [...] T
* Kế toán quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD425 (tại chức)
-CBGD: Phạm Văn Dược
-Khóa: K2016_D3
-Ngành:
T
T T T* Kế toán quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD432 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Phong Nguyên
-Khóa: K2017_D1
-Ngành:
T
* Quản trị marketing
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD03 (chính quy)
-CBGD: Lâm Ngọc Thủy
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Quản trị
T
T T* Quan hệ kinh tế quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT03 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Thu Hằng
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Ngoại [...] T
T T* Quản trị rủi ro tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN3 (sau đại học)
-CBGD: Phùng Đức Nam
-Khóa: CHK27
-Ngành: Kế [...] T
* Quản trị KD Quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD401 (tại chức)
-CBGD: Đinh Thị Thu Oanh
-Khóa: K2015_D2
-Ngành:
T
T* Hệ thống thông tin kế toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN04 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Bích Liên
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Kế [...] T
* Kế toán chi phí
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN05 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Dũng Hải
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Kế toán doanh [...] T
T T* Kiểm toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN06 (chính quy)
-CBGD: Lê Vũ Ngọc Thanh
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
T
Chủ nhật
27/05/2018
S* Thi Kế toán quản trị cao cấp
-T/gian: 07g00
-Khóa: CHK27
-Ngành: Kế toán

* Thi Ngân hàng thương mại hiện đại
-T/gian: 09g15
-Khóa: [...] S
* Thi Kế toán quản trị cao cấp
-T/gian: 07g00
-Khóa: CHK27
-Ngành: Kế toán

* Thi Quản trị dịch vụ
-T/gian: 09g15
-Khóa: CHK27
-Ngành: Kinh [...] S
* Thi Kinh doanh điện tử
-T/gian: 07g00
-Khóa: CHK26
-Ngành: Quản trị kinh doanh

* Thi Phương pháp nghiên cứu khoa học
-T/gian: 09g15
-Khóa: [...] S
* Thi Kế toán quản trị cao cấp
-T/gian: 07g00
-Khóa: CHK27
-Ngành: Kế toán

* Thi Ngân hàng thương mại hiện đại
-T/gian: 09g15
-Khóa: [...] S
* Hệ thông môn thi TN K2013 Tp2 QLNNL (Tổ chức tiền lương trong DN, QT NNL)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn [...] S
* Hệ thông môn thi TN K2013 Tp2 TCDN (TCDN P1&2, Hoạch định ngân sách vốn đầu tư)
-T/gian: 07g10 - [...] S
* Thi Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 07g00
-Khóa: CHK27
-Ngành: Kinh tế phát triển

* Thi Phương pháp nghiên cứu khoa học
-T/gian: 09g15
-Khóa: [...] S
S S S S S S* Phỏng vấn chiến dịch tình nguyện SV KT
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Đoàn trường
-Người Đ/ký: Dương Minh Mẫn
S
* Phỏng vấn chiến dịch tình nguyện SV KT
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Đoàn trường
-Người Đ/ký: Dương Minh Mẫn
S
* Phỏng vấn chiến dịch tình nguyện SV KT
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Đoàn trường
-Người Đ/ký: Dương Minh Mẫn
S
* Phỏng vấn chiến dịch tình nguyện SV KT
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Đoàn trường
-Người Đ/ký: Dương Minh Mẫn
S
* Phỏng vấn chiến dịch tình nguyện SV KT
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Đoàn trường
-Người Đ/ký: Dương Minh Mẫn
S
* Phỏng vấn chiến dịch tình nguyện SV KT
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Đoàn trường
-Người Đ/ký: Dương Minh Mẫn
S
* Phỏng vấn chiến dịch tình nguyện SV KT
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Đoàn trường
-Người Đ/ký: Dương Minh Mẫn
S
* Phỏng vấn chiến dịch tình nguyện SV KT
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Đoàn trường
-Người Đ/ký: Dương Minh Mẫn
S
* Phỏng vấn chiến dịch tình nguyện SV KT
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Đoàn trường
-Người Đ/ký: Dương Minh Mẫn
S
* Phỏng vấn chiến dịch tình nguyện SV KT
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Đoàn trường
-Người Đ/ký: Dương Minh Mẫn
S
S S S S S* Phỏng vấn chiến dịch tình nguyện SV KT
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Đoàn trường
-Người Đ/ký: Dương Minh Mẫn
S
* Phỏng vấn chiến dịch tình nguyện SV KT
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Đoàn trường
-Người Đ/ký: Dương Minh Mẫn
S
* Phỏng vấn chiến dịch tình nguyện SV KT
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Đoàn trường
-Người Đ/ký: Dương Minh Mẫn
S
* Phỏng vấn chiến dịch tình nguyện SV KT
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Đoàn trường
-Người Đ/ký: Dương Minh Mẫn
S
* Phỏng vấn chiến dịch tình nguyện SV KT
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Đoàn trường
-Người Đ/ký: Dương Minh Mẫn
S
S S S S S S S S S* Hệ thông môn thi TN K2013 Tp2 QT (QT NNL, QT chiến lược kinh doanh)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị [...] S
C* Thi Quản trị học
-T/gian: 13g00
-Khóa: VB2K20
-Ngành: Tài chính

* Thi Kiểm toán
-T/gian: 15g15
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
C
* Thi Quản trị học
-T/gian: 13g00
-Khóa: VB2K20B
-Ngành: Tài chính

* Thi Kiểm toán
-T/gian: 15g15
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
C
* Thi Quản trị học
-T/gian: 13g00
-Khóa: VB2K20
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp

* Thi Kiểm toán
-T/gian: 15g15
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
C
* Thi Quản trị học
-T/gian: 13g00
-Khóa: VB2K20
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp

* Thi Kiểm toán
-T/gian: 15g15
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
C
* Hệ thông môn thi TN K2013 Tp2 QLNNL (Tổ chức tiền lương trong DN, QT NNL)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn [...] C
* Hệ thông môn thi TN K2013 Tp2 TCDN (TCDN P1&2, Hoạch định ngân sách vốn đầu tư)
-T/gian: 12g45 - [...] C
C C C* Thi Quản trị học
-T/gian: 13g00
-Khóa: VB2K20B
-Ngành: Luật kinh doanh

* Thi Kiểm toán
-T/gian: 15g15
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
C
* Thi Quản trị học
-T/gian: 13g00
-Khóa: VB2K20B
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp

* Thi Kiểm toán
-T/gian: 15g15
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
C
* Thi Quản trị học
-T/gian: 13g00
-Khóa: VB2K20B
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp

* Thi Kiểm toán
-T/gian: 15g15
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
C
* Thi Quản trị học
-T/gian: 13g00
-Khóa: VB2K20B
-Ngành: Quản trị

* Thi Kiểm toán
-T/gian: 15g15
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
C
* Phỏng vấn chiến dịch tình nguyện SV KT
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Đoàn trường
-Người Đ/ký: Dương Minh Mẫn
C
* Phỏng vấn chiến dịch tình nguyện SV KT
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Đoàn trường
-Người Đ/ký: Dương Minh Mẫn
C
* Phỏng vấn chiến dịch tình nguyện SV KT
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Đoàn trường
-Người Đ/ký: Dương Minh Mẫn
C
* Phỏng vấn chiến dịch tình nguyện SV KT
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Đoàn trường
-Người Đ/ký: Dương Minh Mẫn
C
* Phỏng vấn chiến dịch tình nguyện SV KT
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Đoàn trường
-Người Đ/ký: Dương Minh Mẫn
C
* Phỏng vấn chiến dịch tình nguyện SV KT
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Đoàn trường
-Người Đ/ký: Dương Minh Mẫn
C
* Thi Luật kinh tế
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp

* Thi Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ
-T/gian: 15g15
-Khóa: [...] C
* Thi Luật kinh tế
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp

* Thi Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ
-T/gian: 15g15
-Khóa: [...] C
* Thi Luật kinh tế
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp

* Thi Kiểm toán
-T/gian: 15g15
-Khóa: VB2K19B
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
C
* Thi Quản trị học
-T/gian: 13g00
-Khóa: VB2K20B
-Ngành: Quản trị

* Thi Kiểm toán
-T/gian: 15g15
-Khóa: VB2K19B
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
C
C C C C C* Thi Luật kinh tế
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp

* Thi Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ
-T/gian: 15g15
-Khóa: [...] C
* Thi Luật kinh tế
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp

* Thi Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ
-T/gian: 15g15
-Khóa: [...] C
* Thi Luật kinh tế
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp

* Thi Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ
-T/gian: 15g15
-Khóa: [...] C
* Thi Luật kinh tế
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp

* Thi Quan hệ kinh tế quốc tế
-T/gian: 15g15
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: [...] C
* Thi Luật kinh tế
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp

* Thi Quan hệ kinh tế quốc tế
-T/gian: 15g15
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: [...] C
C C C C C* Thi Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Ngân hàng

* Thi Quan hệ kinh tế quốc tế
-T/gian: 15g15
-Khóa: [...] C
* Thi Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Ngân hàng

* Thi Quan hệ kinh tế quốc tế
-T/gian: 15g15
-Khóa: [...] C
C C* Hệ thông môn thi TN K2013 Tp2 QT (QT NNL, QT chiến lược kinh doanh)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị [...] C
T* Phổ biến KHTT TN K2014 TP1 (KT,QT)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐTTC
-Người Đ/ký: Nguyễn Tấn Khuyên
T
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
Thứ hai
28/05/2018
* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S
* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C
* * T* *
* K2016/TP1 Môn Kế toán hành chính sự nghiệp
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Kế toán
-Người Đ/ký: GV [...] T
* * T* *
* Ôn thi LT K23 - TC2 - TCDN
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: Nguyễn Văn [...] T
* * T* *
* Lớp FN2 LT K22 học môn PTTC
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Tài chính
-Người Đ/ký: GV Nguyễn [...] T
* * T* *
* Lớp FN1 LT K22 học môn đầu tư tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Tài chính
-Người [...] T
* * T* * T* *
* Ôn thi LT K23 - NT1 - QT XNK
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: Nguyễn [...] T
* *
* Ôn thi LT K23 - NT3 - QT XNK
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: Nguyễn [...] T
* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* *
* Ôn thi LT K23 - Kế toán 2 - Kế toán tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: [...] T
* * T* *
* Ôn thi LT K23 - KT6 - Kế toán tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người [...] T
* * T* * T* * T* * T* * T* * T* *
* Ôn thi LT K23 - NH1 - Nghiệp vụ NHTM
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: [...] T
* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T
Thứ ba
29/05/2018
* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S
* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C
* * T* *
* Lớp KN LT K22 học môn kiểm toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Kế toán
-Người Đ/ký: GV [...] T
* * T* * T* * T* * T* *
* K2016 Vb2/TP2 KT
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Tài chính
-Người Đ/ký: GV Hoàng Thị Phương Anh
T
* *
* Ôn thi LT K23 - KT3 - Tiếng anh KT 3.1
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người [...] T
* *
* Ôn thi LT K23 - KT3 - Tiếng anh KT 3.2
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người [...] T
* *
* Tổng kết Chương trình Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn - Hội [...] T
* * T* *
* Ôn thi LT K23 - NT2 - Quản trị XNK
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: [...] T
* * T* * T* *
* K2015 TP.HCM 1 [ Quản trị ] (18D8801), môn Thị trường chứng khoán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: [...] T
* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T
Thứ tư
30/05/2018
* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S
* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C
* * T* * T* * T* *
* Ôn thi LT K23 - TC2 - TCDN
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: Nguyễn Văn [...] T
* * T* *
* Lớp FN2 LT K22 học môn PTTC
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Tài chính
-Người Đ/ký: GV Nguyễn [...] T
* * T* * T* * T* * T* *
* Ôn thi LT K23 - NT1 - QT XNK
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: Nguyễn [...] T
* *
* Ôn thi LT K23 - NT3 - QT XNK
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: Nguyễn [...] T
* * T* * T* *
* K2015 TP.HCM 1 [ Quản trị ] (18D8801), môn Thị trường chứng khoán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: [...] T
* * T* * T* * T* * T* * T* * T* *
* Ôn thi LT K23 - Kế toán 2 - Kế toán tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: [...] T
* * T* *
* Ôn thi LT K23 - KT6 - Kế toán tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người [...] T
* * T* * T* * T* * T* * T* * T* *
* Ôn thi LT K23 - NH1 - Nghiệp vụ NHTM
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: [...] T
* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* *
* Tổ chức sinh nhật Đội Công tác xã hội lần thứ 28 nhiệm kỳ XXII
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn [...] T
* * T
Thứ năm
31/05/2018
* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S
* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C
* * T* *
* Lớp KN LT K22 học môn kiểm toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Kế toán
-Người Đ/ký: GV [...] T
* * T* * T* * T* * T* *
* K2016 Vb2/TP2 KT
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Tài chính
-Người Đ/ký: GV Hoàng Thị Phương Anh
T
* *
* Ôn thi LT K23 - KT3 - Tiếng anh KT 3.1
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người [...] T
* *
* Ôn thi LT K23 - KT3 - Tiếng anh KT 3.2
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người [...] T
* * T* * T* *
* Ôn thi LT K23 - NT2 - Quản trị XNK
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: [...] T
* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T
Thứ sáu
01/06/2018
* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S
* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C
* * T* * T* * T* *
* Ôn thi LT K23 - TC2 - TCDN
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: Nguyễn Văn [...] T
* * T* *
* Lớp FN2 LT K22 học môn PTTC
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Tài chính
-Người Đ/ký: GV Nguyễn [...] T
* * T* * T* * T* * T* *
* Ôn thi LT K23 - NT1 - QT XNK
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: Nguyễn [...] T
* *
* Ôn thi LT K23 - NT3 - QT XNK
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: Nguyễn [...] T
* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* *
* Ôn thi LT K23 - Kế toán 2 - Kế toán tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: [...] T
* * T* *
* Ôn thi LT K23 - KT6 - Kế toán tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người [...] T
* * T* * T* * T* * T* * T* * T* *
* Ôn thi LT K23 - NH1 - Nghiệp vụ NHTM
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: [...] T
* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T
Thứ bảy
02/06/2018
* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S* * S
* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C* * C
* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* *
* Ôn thi LT K23 - KT3 - Tiếng anh KT 3.1
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người [...] T
* *
* Ôn thi LT K23 - KT3 - Tiếng anh KT 3.2
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người [...] T
* * T* * T* *
* Ôn thi LT K23 - NT2 - Quản trị XNK
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: [...] T
* *
* Lớp K2014TP2 - Quản trị; Môn Tổ chức hệ thống thông tin trong doanh nghiệp
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn [...] T
* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T* * T