Ngày B108 (56 chỗ)B111 (150 chỗ)B112 (150 chỗ)B115 (158 chỗ)B116 (152 chỗ)B207 (63 chỗ)B208 (63 chỗ)B209 (63 chỗ)B210 (63 chỗ)B211 (63 chỗ)B212 (150 chỗ)B213 (146 chỗ)B215 (120 chỗ)B216 (119 chỗ)B306 (63 chỗ)B307 (63 chỗ)B308 (63 chỗ)B309 (63 chỗ)B310 (63 chỗ)B311 (63 chỗ)B312 (138 chỗ)B313 (154 chỗ)B315 (149 chỗ)B316 (143 chỗ)B407 (108 chỗ)B408 (63 chỗ)B409 (63 chỗ)B410 (63 chỗ)B411 (63 chỗ)B412 (154 chỗ)B413 (150 chỗ)B415 (94 chỗ)B416 (94 chỗ)B417 (90 chỗ)B506 (63 chỗ)B507 (63 chỗ)B508 (63 chỗ)B509 (63 chỗ)B510 (63 chỗ)B611 (121 chỗ)B612 (119 chỗ)B614 (46 chỗ)B615 (151 chỗ)B616 (151 chỗ)
Thứ tư
22/11/2017
S* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 04-06 (chính quy)
-CBGD: Bùi Xuân [...] S
S* Báo cáo ngoại khóa - NN
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: PF1,2 (chính quy)
-CBGD: Trương Minh Tuấn
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Tài [...] S
S S S S* Tiếng Anh phần 3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: PF4 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Phỉ
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Tài chính công
S
* Dự báo kinh tế và phân tích dữ liệu
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TG2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc [...] S
S S S* Lớp 51-52 K43 học môn Toán dành cho kinh tế và quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa [...] S
* Báo cáo ngoại khóa - KO
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KO1 (chính quy)
-CBGD: Đậu Thị Kim Thoa
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: [...] S
* Quản trị tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB4CLC (chính quy)
-CBGD: Đoàn Văn Huy
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Doanh nghiệp và Kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB7CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thế Hùng
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh [...] S
* Quản trị tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB11CLC (chính quy)
-CBGD: Đoàn Văn Huy
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Quản trị tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB14CLC (chính quy)
-CBGD: Phan Anh Tiến
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: LA1 (chính quy)
-CBGD: Hồ Đình Phương Khanh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Luật kinh doanh
S
* Tư tưởng Hồ Chí Minh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN2 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Ái Nhân
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài [...] S
S S* Đường lối CM của Đảng CSVN
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KO1 (chính quy)
-CBGD: Trương Thùy Minh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế [...] S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 31 (chính quy)
-CBGD: Trương Thị Anh Đào
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN1CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Trãi
-Khóa: [...] S
S* Quản trị học
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI4CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hữu Nhuận
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kiểm toán
S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 32 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Xuân Quang
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
S* Tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN6 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Triều Đông
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
S
* Kinh tế lượng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: DT2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thành Cả
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh tế Kế hoạch [...] S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 33 (chính quy)
-CBGD: Hà Thanh Bích Loan
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 34 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Diên Anh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Kỹ năng mềm
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB15CLC (chính quy)
-CBGD: Hoàng Cửu Long
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
S
S* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 36 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Tuyết Minh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 35 (chính quy)
-CBGD: Kiều Huyền Trâm
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Thị trường tiền tệ và thị trường vốn
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH2 (chính quy)
-CBGD: Dương Tấn Khoa
-Khóa: [...] S
* Phân tích dữ liệu
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI2 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Trọng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kiểm toán
S
* Quản trị học
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN8 (chính quy)
-CBGD: Phạm Văn Nam
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
S
S* Quản trị điều hành
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD2 (chính quy)
-CBGD: Từ Vân Anh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị
S
* Quản trị học
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN5 (chính quy)
-CBGD: Bùi Dương Lâm
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
S
C* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 40-42 (chính quy)
-CBGD: Trần Nguyên [...] C
C* Báo cáo ngoại khóa - NN
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: PF3,4 (chính quy)
-CBGD: Trương Minh Tuấn
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Tài [...] C
C C* Tiếng Anh phần 3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH3 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Phỉ
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Ngân hàng
C
* Lớp NH4 K41 học môn Thống kê ứng dụng trong kinh doanh và kinh tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị [...] C
* Lớp CK 1 K41 học môn thống kê ứng dụng trong kinh doanh và kinh tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn [...] C
C C C C C* Đường lối CM của Đảng CSVN
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thùy Dương
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế [...] C
* Quản trị tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB5CLC (chính quy)
-CBGD: Đoàn Văn Huy
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
* Doanh nghiệp và Kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB8CLC (chính quy)
-CBGD: Đinh Thị Thu Oanh
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh [...] C
* Tư tưởng Hồ Chí Minh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TA1 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Ái Nhân
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Thuế
C
* Khoa học quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB12CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Anh Huyền Trâm
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh [...] C
* Quản trị tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB15CLC (chính quy)
-CBGD: Ngô Quang Huân
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
* Quảng cáo
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR1,2,3 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Phước Nghĩa
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: MARKETING
C
* Phương pháp nghiên cứu trong quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD2CLC (chính quy)
-CBGD: Đoàn Thanh Hải
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: [...] C
C C* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 67 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Anh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Thị trường tiền tệ và thị trường vốn
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH5 (chính quy)
-CBGD: Thân Thị Thu [...] C
* Ngân hàng đầu tư
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN1CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thùy Dương
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Tài chính
C
* Thị trường tiền tệ và thị trường vốn
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI2CLC (chính quy)
-CBGD: Ngô Minh Hải
-Khóa: [...] C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 68 (chính quy)
-CBGD: Kiều Huyền Trâm
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Triều Đông
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
C
* Kinh tế lượng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BR1 (chính quy)
-CBGD: Ngô Thị Tường Nam
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị rủi [...] C
* Thị trường tiền tệ và thị trường vốn
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AE2 (chính quy)
-CBGD: Dương Tấn Khoa, [...] C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 69 (chính quy)
-CBGD: Hồ Thị Phương Nam
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AE1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hạnh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh tế học ứng [...] C
* Tiếng Anh phần 3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN6 (chính quy)
-CBGD: Trần Mai Chi
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Tài chính
C
C* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TD1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thanh Bình
-Khóa: DHCQK43HPR
-Ngành: Thống kê kinh doanh
C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TF1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phú Quỳnh Như
-Khóa: DHCQK43HPR
-Ngành: Toán tài chính
C
* Kỹ năng mềm
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB11CLC (chính quy)
-CBGD: Hoàng Cửu Long
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
C
* Quản trị rủi ro doanh nghiệp
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI1 (chính quy)
-CBGD: Trần Quang Trung
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kiểm [...] C
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TF1 (chính quy)
-CBGD: Chu Nguyễn Mộng [...] C
C* Marketing căn bản
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thanh Minh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
C
* Phân tích dữ liệu
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN6 (chính quy)
-CBGD: Hà Văn Sơn
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán doanh [...] C
* Luật cạnh tranh trong bối cảnh toàn cầu
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA1 (sau đại học)
-CBGD: Dương Anh Sơn
-Khóa: [...] T
* Kế toán tài chính V
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN01 (chính quy)
-CBGD: Võ Minh Hùng
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế toán [...] T
* Kế toán quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN02 (chính quy)
-CBGD: Đoàn Ngọc Quế
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế toán doanh [...] T
* Kiểm toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN03 (chính quy)
-CBGD: Đinh Ngọc Tú
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
T
T* Kinh tế vĩ mô I
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: 01B (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Văn Thịnh
-Khóa: VB2K19B
-Ngành: Ngoại Thương
T
* Nghiệp vụ ngân hàng TM
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD385 (tại chức)
-CBGD: Trầm Thị Xuân Hương
-Khóa: K2015_D1
-Ngành:
T
* Báo cáo ngoại khóa (Lý thuyết) - K2013 TP2 [QT1]
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Quản trị
-Người Đ/ký: [...] T
* Marketing quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: MR01 (chính quy)
-CBGD: Tạ Thị Mỹ Linh
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: MARKETING
T
* K2014 LTTC/TP2 [NH] môn Thẩm định tín dụng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Ngân hàng
-Người Đ/ký: GV Lại [...] T
T* Những NL cơ bản chủ nghĩa MLN(NC)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Khánh Vân
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: [...] T
* Tài chính công ty đa quốc gia
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN01 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Hồng Minh
-Khóa: [...] T
* Kế toán ngân hàng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: NH01 (chính quy)
-CBGD: Trương Thị Hồng
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Ngân hàng
T
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD421 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Phúc Sinh
-Khóa: K2016_D3
-Ngành:
T
* Họp CLB A2C + Sinh hoạt nội bộ TaxGroup
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Đoàn - Hội trường
-Người [...] T
* Tổ chức c.tác kế toán trong DN
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD397 (tại chức)
-CBGD: Phạm Trà Lam
-Khóa: K2015_D2
-Ngành:
T
* Họp CLB A2C + Sinh hoạt nội bộ TaxGroup
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Đoàn - Hội trường
-Người [...] T
* Toán cao cấp
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT01 (chính quy)
-CBGD: Đào Bảo Dũng
-Khóa: VB2K20
-Ngành: Ngoại Thương
T
* Quản trị định chế tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: NH1NC (sau đại học)
-CBGD: Trương Quang Thông
-Khóa: CHK26
-Ngành: Ngân [...] T
* Đường lối cách mạng của Đảng CSVN (NC)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT02 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thăng
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: [...] T
* Kế toán hành chính sự nghiệp
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN01 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Cẩm Hồng
-Khóa: VB2K19
-Ngành: [...] T
T T T T* Quản trị rủi ro tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN1 (sau đại học)
-CBGD: Đinh Thị Thu Hồng
-Khóa: CHK26
-Ngành: [...] T
* Quản trị điều hành
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD443 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Quốc Thịnh
-Khóa: K2017VB2_D3
-Ngành:
T
* Triết học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN2 (sau đại học)
-CBGD: Bùi Xuân Thanh
-Khóa: CHK27
-Ngành: Kế toán
T
T T* Ôn AVĐR
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Quản lý đào tạo Tại chức
-Người Đ/ký:
T
* Lớp FT01 VB2 K19 học môn kế toán quản trị (nghỉ ngày 7/11/2017)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Khoa [...] T
* Phân tích tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Uyên Uyên
-Khóa: VB2K19
-Ngành: Tài chính
T
T* Tâm lý học lao động
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD364 (tại chức)
-CBGD: Vũ Thị Phượng
-Khóa: K2013_D2
-Ngành:
T
T* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD442 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Thị Phương Hồng
-Khóa: K2017VB2_D3
-Ngành:
T
* HT thông tin kế toán (P2)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD352 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Hữu Bình
-Khóa: K2014_D1
-Ngành:
T
* Pháp luật đại cương
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Triều Hoa
-Khóa: VB2K20
-Ngành: Luật kinh doanh
T
T* Lớp TOEIC 500
-T/gian: 18g00 - 20g00
-Đơn vị Đ/ký: Viện Ngôn ngữ - Quốc tế học
-Người Đ/ký: Nguyễn Trúc Phương
T
* Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN01 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Đức
-Khóa: VB2K19B
-Ngành: Tài chính
T
T
Thứ năm
23/11/2017
S* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 10-12 (chính quy)
-CBGD: Trần Nguyên [...] S
* Khoa Triển khai kế hoạch thực tập TCC - K40
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Tài chính công
-Người [...] S
* Tối ưu hóa
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TF1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thành Cả
-Khóa: DHCQK42HPR
-Ngành: Toán tài chính
S
* Lớp KN5 K42 học môn luật DN
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Luật
-Người Đ/ký: GV Lê Văn Hưng
S
S* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 38 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Xuân Quang
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 39 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Diên Anh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Lớp TG1 K42 học môn Tài chính - Tiền tệ
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Tài chính công
-Người [...] S
S S S S S* Lớp IBC11 hệ CLC k43 học môn Toán dành cho kinh tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Toán [...] S
* Tư tưởng Hồ Chí Minh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB13CLC (chính quy)
-CBGD: Đỗ Minh Tứ
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh [...] S
* Tư tưởng Hồ Chí Minh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB15CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thảo Nguyên
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh [...] S
S* Tư tưởng Hồ Chí Minh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN3 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Ái Nhân
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài [...] S
* Kỹ năng mềm
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB10CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thế Hùng
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
S
* Giao tiếp kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FT1,2 (chính quy)
-CBGD: Lê Anh Huyền Trâm
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Ngoại Thương
S
S S S* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 37 (chính quy)
-CBGD: Hà Thanh Bích Loan
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
S S S S* Kinh tế lượng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Ngọc Miên
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
S
* Kế toán quản trị khu vực công
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KO1 (chính quy)
-CBGD: Vũ Quang Nguyên
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: [...] S
* Marketing căn bản
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: DT2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Công Dũng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh tế Kế hoạch [...] S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: LA2 (chính quy)
-CBGD: Hồ Thị Phương Nam
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Luật kinh doanh
S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 40 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Anh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Tiếng Anh phần 3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH4 (chính quy)
-CBGD: Đặng Thị Thu Nguyệt
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Ngân hàng
S
S* Kinh tế môi trường
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TG2 (chính quy)
-CBGD: Lê Thanh Loan
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Thẩm định giá
S
S S* Marketing căn bản
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI2 (chính quy)
-CBGD: Ngô Công Thành
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kiểm toán
S
S S* Marketing căn bản
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thanh Minh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
S
* Thị trường tiền tệ và thị trường vốn
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TT1 (chính quy)
-CBGD: Dương Tấn Khoa
-Khóa: [...] S
C* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 46-48 (chính quy)
-CBGD: Bùi Xuân [...] C
* Thẩm định tín dụng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH1,2,3 (chính quy)
-CBGD: Dương Tấn Khoa
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Ngân hàng
C
C* Lớp TF001 K42 học môn Quản trị học
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Quản trị
-Người Đ/ký: GV Lê [...] C
* Lớp 10 K43 học môn tiếng anh HP1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Ngoại ngữ kinh tế
-Người Đ/ký: [...] C
C C* Tiếng Anh phần 3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN1 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Phỉ
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Tài chính
C
C C C C* Lớp 33-34 K43 học môn Toán dành cho kinh tế và quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa [...] C
C* Tư tưởng Hồ Chí Minh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB14CLC (chính quy)
-CBGD: Đỗ Minh Tứ
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh [...] C
* Tư tưởng Hồ Chí Minh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB16CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Ái Nhân
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh [...] C
C C C C* Báo cáo ngoại khóa - MA
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR1,2,3 (chính quy)
-CBGD: Vũ Ngọc Yến
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: MARKETING
C
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AG1,KC1,EC1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu [...] C
* Lớp KN 10-12 K40 học môn phân tích hoạt động kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Kế [...] C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 01 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Hồng Huy
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Tư tưởng Hồ Chí Minh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN6 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thảo Nguyên
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài [...] C
C C* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 02 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Xuân Quang
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Kinh tế lượng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN2 (chính quy)
-CBGD: Ngô Thị Tường Nam
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
C
* Đại hội CLB A2C
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: CLB A2C
-Người Đ/ký: Võ Nguyễn Tiến Đạt
C
* Tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AE1 (chính quy)
-CBGD: Lê Văn Tám
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh tế học [...] C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 03 (chính quy)
-CBGD: Hồ Thị Phương Nam
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 04 (chính quy)
-CBGD: Đặng Thị Thu Nguyệt
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
C* Hệ thống thông tin kế toán I
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KO1 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Văn Hiếu
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: [...] C
C C C* Thị trường tiền tệ và thị trường vốn
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH3 (chính quy)
-CBGD: Lê Văn Lâm
-Khóa: [...] C
* Nhập môn tài chính - tiền tệ
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN9 (chính quy)
-CBGD: Trương Minh Tuấn
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] C
C* Luật doanh nghiệp
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Anh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
C
* Nhập môn tài chính - tiền tệ
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN6 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thành Trung
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] C
* Phân tích tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD411 (tại chức)
-CBGD: Trần Thị Thùy Linh
-Khóa: K2016_D1
-Ngành:
T
* Kế toán tài chính V
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN04 (chính quy)
-CBGD: Đặng Ngọc Vàng
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế toán [...] T
* Kế toán quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN05 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Dũng Hải
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế toán doanh [...] T
T T* Lớp GE1
-T/gian: 18g00 - 20g00
-Đơn vị Đ/ký: Viện Ngôn ngữ - Quốc tế học
-Người Đ/ký: Nguyễn Trúc Phương
T
* Sinh hoạt chi bộ Khối Sinh viên 4 tháng 11
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Văn phòng Đoàn thanh [...] T
* Họp BCH Đoàn - Hội K.TC + Traning kỹ năng BSK
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Đoàn - Hội [...] T
T* Họp BCH Đoàn - Hội K.TC + Traning kỹ năng BSK
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Đoàn - Hội [...] T
* Những NL cơ bản chủ nghĩa MLN(NC)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT03 (chính quy)
-CBGD: Vũ Anh Tuấn
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: [...] T
T T* Kế toán ngân hàng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: NH02 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Anh
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Ngân hàng
T
* Họp chi bộ Khối sinh viên 1
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Văn phòng Đoàn thanh niên - Hội [...] T
* Quản trị toàn cầu
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD426 (tại chức)
-CBGD: Cao Quốc Việt
-Khóa: K2016_D3
-Ngành:
T
* Quản trị chiến lược
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD404 (tại chức)
-CBGD: Phạm Văn Nam
-Khóa: K2016_D1
-Ngành:
T
* Tài chính quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD408 (tại chức)
-CBGD: Lê Hoàng Yến
-Khóa: K2016_D1
-Ngành:
T
* Hệ thống thông tin kế toán (Phần 1)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD427 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Thế Hưng
-Khóa: K2016_D3
-Ngành:
T
* Quản trị đầu tư
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: NH2NN (sau đại học)
-CBGD: Trần Phương Thảo
-Khóa: CHK26
-Ngành: Ngân hàng
T
T* Luật đầu tư
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA01 (chính quy)
-CBGD: Trần Huỳnh Thanh Nghị
-Khóa: VB2K19
-Ngành: Luật kinh doanh
T
* Luật tố tụng hình sự
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Tiến Lực
-Khóa: VB2K19B
-Ngành: Luật kinh [...] T
T T* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD425 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Thị Phương Hồng
-Khóa: K2016_D3
-Ngành:
T
T T T T T* Quan hệ kinh tế quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT01 (chính quy)
-CBGD: Võ Thanh Thu
-Khóa: VB2K19B
-Ngành: Ngoại [...] T
* Tài chính quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT01 (chính quy)
-CBGD: Trịnh Xuân Ánh
-Khóa: VB2K19
-Ngành: Ngoại Thương
T
T T* Kế toán hành chính sự nghiệp
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD384 (tại chức)
-CBGD: Đậu Thị Kim Thoa
-Khóa: K2015_D1
-Ngành:
T
T* Quản trị chiến lược
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD401 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Thế Hùng
-Khóa: K2015_D2
-Ngành:
T
T T T* Thuế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD405 (tại chức)
-CBGD: Đặng Thị Bạch Vân
-Khóa: K2016_D1
-Ngành:
T
* Kiểm toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN06 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Trọng Hiệp
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
T
T
Thứ sáu
24/11/2017
S* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 52-54 (chính quy)
-CBGD: Bùi Văn [...] S
* Kinh tế phát triển
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: DT2 (chính quy)
-CBGD: Lê Ngọc Uyển
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh tế Kế [...] S
* Tài chính quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH4,5,6 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hoàng Thụy Bích Trâm
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Ngân [...] S
* Workshop Lớp Marketing 1-2-3 K41
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
-Người Đ/ký: GV [...] S
S* Tư tưởng Hồ Chí Minh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB5CLC (chính quy)
-CBGD: Đỗ Minh Tứ
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh [...] S
* Tiếng Anh phần 3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH5 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Phỉ
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Ngân hàng
S
S* Lớp 50 - K 43 học môn Tiếng Anh HP1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Ngoại ngữ Kinh [...] S
S S* Lớp 25-26 K43 học môn Toán dành cho kinh tế và quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa [...] S
S* Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BH1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hồng Nhung
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: [...] S
* Doanh nghiệp và Kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB3CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Minh Tuấn
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh [...] S
* Quản trị tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB6CLC (chính quy)
-CBGD: Đoàn Văn Huy
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Doanh nghiệp và Kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB9CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thế Hùng
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh [...] S
* Tư tưởng Hồ Chí Minh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN4 (chính quy)
-CBGD: Hạ Tấn Bình
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
S
* Quản trị tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB16CLC (chính quy)
-CBGD: Trần Quang Trung
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Tài chính quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FT1,2 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Ngọc Như Ý
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Ngoại Thương
S
S* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 07 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Diên Anh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
S* Quản trị điều hành
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: CL2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Thịnh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị chất [...] S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD1CLC (chính quy)
-CBGD: Trần Gia Tùng
-Khóa: [...] S
* Ngân hàng đầu tư
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN2CLC (chính quy)
-CBGD: Dương Tấn Khoa
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Tài chính
S
* Kỹ năng mềm
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB14CLC (chính quy)
-CBGD: Hoàng Cửu Long
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 08 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Anh Thư
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Kinh tế lượng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN3 (chính quy)
-CBGD: Ngô Thị Tường Nam
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
S
* Kinh tế lượng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN5 (chính quy)
-CBGD: Phạm Trí Cao
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
S
* Tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AE2 (chính quy)
-CBGD: Lê Văn Tám
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh tế học [...] S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 09 (chính quy)
-CBGD: Đặng Thị Thu Nguyệt
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 10 (chính quy)
-CBGD: Hồ Minh Thắng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Khoa học quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB13CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Anh Huyền Trâm
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh [...] S
* Lớp KI K42 học môn phân tích dữ liệu
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Toán - Thống kê
-Người [...] S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 12 (chính quy)
-CBGD: Phan Thúy Khanh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 11 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Tuyết
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
S* Thị trường tiền tệ và thị trường vốn
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH1 (chính quy)
-CBGD: Lê Văn Lâm
-Khóa: [...] S
* Nhập môn tài chính - tiền tệ
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN7 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Anh Tuấn
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] S
S* Luật doanh nghiệp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Anh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
S
* Luật doanh nghiệp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN4 (chính quy)
-CBGD: Dương Mỹ An
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
S
C* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 16-18 (chính quy)
-CBGD: Bùi Xuân [...] C
C* Tài chính quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH1,2,3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Khắc Quốc Bảo
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Ngân hàng
C
C* Tiếng Anh phần 3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BH1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Anh
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Kinh doanh bảo [...] C
C* Kỹ năng mềm
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB13CLC (chính quy)
-CBGD: Hoàng Cửu Long
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
C
* Quản trị rủi ro doanh nghiệp
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN1CLC (chính quy)
-CBGD: Trần Quang Trung
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kế [...] C
* Tiếng Anh phần 3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN2 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Phỉ
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Tài chính
C
C C C* Báo cáo ngoại khóa - CK
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: CK1 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Chứng khoán
C
* Tư tưởng Hồ Chí Minh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BR1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hải Ngọc
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị [...] C
* Doanh nghiệp và Kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB4CLC (chính quy)
-CBGD: Trần Hồng Hải
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh [...] C
* Quản trị tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB7CLC (chính quy)
-CBGD: Đoàn Văn Huy
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
* Khoa học quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB10CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Anh Huyền Trâm
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh [...] C
* Khoa học quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB14CLC (chính quy)
-CBGD: Vũ Ngọc Yến
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
* Tư tưởng Hồ Chí Minh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AE2 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Ái Nhân
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh [...] C
* Thương mại điện tử
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FT3,4 (chính quy)
-CBGD: Trương Thị Minh Lý
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Ngoại Thương
C
C C C* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 43 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Diên Anh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD2CLC (chính quy)
-CBGD: Võ Thị Lan
-Khóa: [...] C
* Quản trị học
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI1CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hữu Nhuận
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kiểm toán
C
* Thị trường tiền tệ và thị trường vốn
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI4CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Văn Lâm
-Khóa: [...] C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 44 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Anh Thư
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN2 (chính quy)
-CBGD: Từ Thị Kim Thoa
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
C
* Kinh tế lượng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: PF1 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Hồng Hoa
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính công
C
* Tư tưởng Hồ Chí Minh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AE1 (chính quy)
-CBGD: Đỗ Minh Tứ
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh tế [...] C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 45 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Cẩm Bình
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 46 (chính quy)
-CBGD: Hồ Thị Phương Nam
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Kinh tế lượng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN2CLC (chính quy)
-CBGD: Ngô Thị Tường Nam
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Tài chính
C
* Đường lối CM của Đảng CSVN
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN7 (chính quy)
-CBGD: Phan Thị Lệ Hương
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 48 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Phương Dung
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 47 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Tuyết
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
C C* Phân tích dữ liệu
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN8 (chính quy)
-CBGD: Chu Nguyễn Mộng Ngọc
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán [...] C
C* Quản trị học
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN1 (chính quy)
-CBGD: Lê Thanh Trúc
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
C
* Quản trị học
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KO1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Dương Lâm
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán Công
C
T* Kế toán tài chính V
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN01 (chính quy)
-CBGD: Võ Minh Hùng
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế toán [...] T
* Kế toán quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN02 (chính quy)
-CBGD: Đoàn Ngọc Quế
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế toán doanh [...] T
* Kiểm toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN03 (chính quy)
-CBGD: Đinh Ngọc Tú
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
T
T* Training kỹ năng BTT CTV
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Đoàn - Hội trường
-Người Đ/ký: Nguyễn Thị Thương Nhớ
T
* Thanh toán quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD385 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Phúc Cảnh
-Khóa: K2015_D1
-Ngành:
T
* Báo cáo ngoại khóa (Lý thuyết) - K2013 TP2 [QT1]
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Quản trị
-Người Đ/ký: [...] T
* Marketing quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: MR01 (chính quy)
-CBGD: Tạ Thị Mỹ Linh
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: MARKETING
T
T T* Những NL cơ bản chủ nghĩa MLN(NC)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Khánh Vân
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: [...] T
T T* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD421 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Phúc Sinh
-Khóa: K2016_D3
-Ngành:
T
T* Tổ chức c.tác kế toán trong DN
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD397 (tại chức)
-CBGD: Phạm Trà Lam
-Khóa: K2015_D2
-Ngành:
T
T T* Quản trị rủi ro và hiệp ước basel
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: NH1NC (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Thị Thùy [...] T
* Đường lối cách mạng của Đảng CSVN (NC)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT02 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thăng
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: [...] T
* Kế toán hành chính sự nghiệp
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN01 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Cẩm Hồng
-Khóa: VB2K19
-Ngành: [...] T
T T T* Toán cao cấp
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: NS01 (chính quy)
-CBGD: Ngô Trấn Vũ
-Khóa: VB2K20
-Ngành: Quản lý nguồn nhân [...] T
* Quản trị chất lượng toàn diện
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN1 (sau đại học)
-CBGD: Ngô Thị Ánh
-Khóa: CHK26
-Ngành: Kế [...] T
* Quản trị điều hành
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD443 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Quốc Thịnh
-Khóa: K2017VB2_D3
-Ngành:
T
* Nghiên cứu ứng dụng trong kế toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN2 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Phong Nguyên, Trần [...] T
T T* Ôn AVĐR
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Quản lý đào tạo Tại chức
-Người Đ/ký:
T
T* Phân tích tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Uyên Uyên
-Khóa: VB2K19
-Ngành: Tài chính
T
T* Tâm lý học lao động
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD364 (tại chức)
-CBGD: Vũ Thị Phượng
-Khóa: K2013_D2
-Ngành:
T
T* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD442 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Thị Phương Hồng
-Khóa: K2017VB2_D3
-Ngành:
T
* HT thông tin kế toán (P2)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD352 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Hữu Bình
-Khóa: K2014_D1
-Ngành:
T
* Pháp luật đại cương
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Triều Hoa
-Khóa: VB2K20
-Ngành: Luật kinh doanh
T
T* Lớp TOEIC 500
-T/gian: 18g00 - 20g00
-Đơn vị Đ/ký: Viện Ngôn ngữ - Quốc tế học
-Người Đ/ký: Nguyễn Trúc Phương
T
* Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN01 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Đức
-Khóa: VB2K19B
-Ngành: Tài chính
T
T
Thứ bảy
25/11/2017
S* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 58-60 (chính quy)
-CBGD: Trần Nguyên [...] S
* Kinh tế lượng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: DT1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Lệ Thủy
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh tế Kế [...] S
* Tài chính quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH4,5,6 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hoàng Thụy Bích Trâm
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Ngân [...] S
* Lớp 23-24 K43 học môn Toán dành cho kinh tế và quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa [...] S
* Tiếng Anh phần 3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: CK1 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Diên Anh
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Chứng khoán
S
* Thống kê ứng dụng trong KD và KT(NLTK)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH3 (chính quy)
-CBGD: Trần Hà Quyên
-Khóa: [...] S
* Đường lối CM của Đảng CSVN
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI2 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thăng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kiểm toán
S
* Hoạch định ngân sách vốn
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN1 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Lanh
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Tài chính
S
* Tiếng Anh phần 3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN3 (chính quy)
-CBGD: Thái Hồng Phúc
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Tài chính
S
S S S S* Báo cáo ngoại khóa - BH
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BH1 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Kinh doanh bảo hiểm
S
* Tư tưởng Hồ Chí Minh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN2CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thảo Nguyên
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Tài [...] S
* Quản trị tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB8CLC (chính quy)
-CBGD: Hoàng Thị Phương Anh
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh [...] S
* Khoa học quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB11CLC (chính quy)
-CBGD: Trần Hồng Hải
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Phương pháp nghiên cứu trong quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD5 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Khánh Duy
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] S
* Kỹ năng mềm
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB9CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thế Hùng
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
S
* Báo cáo ngoại khóa - MA
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR1,2,3 (chính quy)
-CBGD: Vũ Ngọc Yến
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: MARKETING
S
S S* Lớp KN4,5,6 K40 học môn Tổ chức công tác kế toán DN (nghỉ ngày 16/11, 23/11 và 30/11/2017)
-T/gian: 07g10 [...] S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 49 (chính quy)
-CBGD: Phan Xuân Thảo
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN1CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Trãi
-Khóa: [...] S
* Thi Tài chính công
-T/gian: 09g15
-Khóa: CHK26
-Ngành: Kinh tế chính trị
S
* Đường lối CM của Đảng CSVN
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI2CLC (chính quy)
-CBGD: Trương Thùy Minh
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kiểm [...] S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 50 (chính quy)
-CBGD: Trương Thị Anh Đào
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Luật doanh nghiệp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KO1 (chính quy)
-CBGD: Trần Vân Long
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán Công
S
* Hoạch định Thuế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BR1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Kim Quyến
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị rủi ro [...] S
S* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 51 (chính quy)
-CBGD: Hà Thanh Bích Loan
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 52 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Anh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Thống kê ứng dụng trong KD và KT(NLTK)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN6 (chính quy)
-CBGD: Trần Văn Thắng
-Khóa: [...] S
* Tiếng Anh phần 3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KO2 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Phỉ
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Kế toán Công
S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 54 (chính quy)
-CBGD: Dương Thị Thúy Uyên
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 53 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Diệu Chi
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Lớp IB20 CLC K42 học môn Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Ngoại ngữ kinh tế
-Người [...] S
S* Phân tích dữ liệu
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN9 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thảo Nguyên
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán doanh [...] S
S* Marketing căn bản
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thanh Minh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
S
* Quản trị học
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TF1 (chính quy)
-CBGD: Lê Thanh Trúc
-Khóa: DHCQK42HPR
-Ngành: Toán tài chính
S
* Quản trị dự án
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: AD6NN (sau đại học)
-CBGD: Phan Thị Thu Hương
-Khóa: CHK26
-Ngành: Quản trị [...] C
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 22-24 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu [...] C
* Đường lối CM của Đảng CSVN
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI1 (chính quy)
-CBGD: Đỗ Lâm Hoàng Trang
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] C
C C* Quản trị marketing chiến lược
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: AD5NC (sau đại học)
-CBGD: Hồ Đức Hùng
-Khóa: CHK26
-Ngành: Quản trị [...] C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 18 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Diệu Chi
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Ngân hàng quốc tế nâng cao
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: NH3NC (sau đại học)
-CBGD: Trương Quang Thông, Phạm Khánh [...] C
* Thống kê ứng dụng trong KD và KT(NLTK)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: PF4 (chính quy)
-CBGD: Trần Văn Thắng
-Khóa: [...] C
* Nghiên cứu ứng dụng trong kế toán
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: KN4 (sau đại học)
-CBGD: Trần Thị Thanh Hải
-Khóa: [...] C
C C* Buổi gặp mặt SV 5 tốt cấp khoa 2017
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: LCH SV Khoa KDQT
-Người Đ/ký: [...] C
C* Dự báo kinh tế và phân tích dữ liệu
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TG2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc [...] C
* Tư tưởng Hồ Chí Minh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN5 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thảo Nguyên
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài [...] C
* Phương pháp nghiên cứu trong quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD1CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phương Nam
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: [...] C
* Quản trị tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB9CLC (chính quy)
-CBGD: Trần Quang Trung
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
* Khoa học quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB12CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Anh Huyền Trâm
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh [...] C
* Kỹ năng mềm
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB16CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thế Hùng
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
C
* Thị trường tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH4 (chính quy)
-CBGD: Ngô Minh Hải
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Ngân hàng
C
C* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TF1,TD1,70 (chính quy)
-CBGD: Bùi Văn [...] C
* Lớp KN7-9 K40 học môn Tổ chức công tác kế toán DN (nghỉ ngày 7/11 và 01/12/2017)
-T/gian: 12g45 - [...] C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 13 (chính quy)
-CBGD: Phan Xuân Thảo
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
C* Kinh tế lượng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN1CLC (chính quy)
-CBGD: Ngô Thị Tường Nam
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Tài chính
C
* Đường lối CM của Đảng CSVN
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI3CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thùy Dương
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kiểm [...] C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 14 (chính quy)
-CBGD: Dương Thị Thúy Uyên
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Kinh tế lượng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Ngọc Miên
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
C
C* Kinh tế phát triển
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: DT2 (chính quy)
-CBGD: Lê Ngọc Uyển
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh tế Kế [...] C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 15 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hạnh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 16 (chính quy)
-CBGD: Thái Hồng Phúc
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Tài chính công ở các nền kinh tế đang phát triển
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: PF1 (sau đại học)
-CBGD: Phạm [...] C
* Thị trường tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN10 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Mộng Tuyết
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán [...] C
* Sản phẩm tài chính phái sinh
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: FN3 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Khắc Quốc Bảo
-Khóa: CHK26
-Ngành: [...] C
* Tư tưởng Hồ Chí Minh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH3 (chính quy)
-CBGD: Đỗ Minh Tứ
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
C
* Kế toán công
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: KN3 (sau đại học)
-CBGD: Mai Thị Hoàng Minh
-Khóa: CHK26
-Ngành: Kế toán
C
* Thị trường tiền tệ và thị trường vốn
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH2 (chính quy)
-CBGD: Dương Tấn Khoa
-Khóa: [...] C
* Quản trị học
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN8 (chính quy)
-CBGD: Phạm Văn Nam
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
C
C* Luật doanh nghiệp
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN3 (chính quy)
-CBGD: Trần Vân Long
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
C
C
* Hoạch định ngân sách vốn đầu tư
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD411 (tại chức)
-CBGD: Phạm Dương Phương Thảo
-Khóa: K2016_D1
-Ngành:
T
* Kế toán tài chính V
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN04 (chính quy)
-CBGD: Đặng Ngọc Vàng
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế toán [...] T
* Kế toán quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN05 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Dũng Hải
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế toán doanh [...] T
* Kiểm toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN06 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Trọng Hiệp
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
T
* Quản trị chất lượng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD03 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Tấn Trung
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Quản trị
T
* Lớp GE1
-T/gian: 18g00 - 20g00
-Đơn vị Đ/ký: Viện Ngôn ngữ - Quốc tế học
-Người Đ/ký: Nguyễn Trúc Phương
T
* Sinh hoạt CLB IBC
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Đoàn - Hội trường
-Người Đ/ký: Nguyễn Thị Thương Nhớ
T
T T* Lý thuyết tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN3 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Khắc Quốc Bảo
-Khóa: CHK27
-Ngành: Tài chính
T
T T* Phổ biến KHTTTN, Hướng dẫn viết chuyên đề TN K.2015 VB2/TP2 [KTDN], LTCĐN/TP2 [KTDN],
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: [...] T
T* Lớp CH K26 học môn quản trị đầu tư
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Ngân hàng
-Người Đ/ký: GV [...] T
* Quản trị toàn cầu
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD426 (tại chức)
-CBGD: Cao Quốc Việt
-Khóa: K2016_D3
-Ngành:
T
* Quản trị chiến lược
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD404 (tại chức)
-CBGD: Phạm Văn Nam
-Khóa: K2016_D1
-Ngành:
T
* Lý thuyết tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD408 (tại chức)
-CBGD: Lê Thị Hồng Minh
-Khóa: K2016_D1
-Ngành:
T
* Hệ thống thông tin kế toán (Phần 1)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD427 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Thế Hưng
-Khóa: K2016_D3
-Ngành:
T
* Ngân hàng đầu tư
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: NH2NN (sau đại học)
-CBGD: Lê Tấn Phước
-Khóa: CHK26
-Ngành: Ngân hàng
T
* Luật doanh nghiệp
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD01 (chính quy)
-CBGD: Lê Văn Hưng
-Khóa: VB2K18B
-Ngành: Quản trị
T
* Luật tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Anh Tuấn
-Khóa: VB2K19
-Ngành: Luật kinh doanh
T
* Luật đất đai
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Anh
-Khóa: VB2K19B
-Ngành: Luật kinh doanh
T
T* Mua bán, sáp nhập và thoái vốn
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN2 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Thị Uyên Uyên
-Khóa: [...] T
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD425 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Thị Phương Hồng
-Khóa: K2016_D3
-Ngành:
T
T T T* Toán cao cấp
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD01 (chính quy)
-CBGD: Phan Ngô Tuấn Anh
-Khóa: VB2K20
-Ngành: Quản trị
T
T T* Tài chính quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT01 (chính quy)
-CBGD: Trịnh Xuân Ánh
-Khóa: VB2K19
-Ngành: Ngoại Thương
T
T T* Kế toán hành chính sự nghiệp
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD384 (tại chức)
-CBGD: Đậu Thị Kim Thoa
-Khóa: K2015_D1
-Ngành:
T
T* Quản trị chiến lược
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD401 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Thế Hùng
-Khóa: K2015_D2
-Ngành:
T
T T T T T T
Chủ nhật
26/11/2017
* Lãnh đạo
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: AD6NN (sau đại học)
-CBGD: Huỳnh Thanh Tú
-Khóa: CHK26
-Ngành: Quản trị kinh doanh
S
* Thi Tiếng Anh đầu ra
-T/gian: 07g00
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
S
* Thi Tiếng Anh đầu ra
-T/gian: 07g00
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
S
* Thi Tiếng Anh đầu ra
-T/gian: 07g00
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
S
* Thi Tiếng Anh đầu ra
-T/gian: 07g00
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
S
* Tư duy phân tích
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: AD5NC (sau đại học)
-CBGD: Trần Đăng Khoa
-Khóa: CHK26
-Ngành: Quản trị kinh [...] S
S* Quản trị định chế tài chính
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: NH3NC (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Thị Thùy Linh
-Khóa: CHK26
-Ngành: [...] S
* Thi Tiếng Anh đầu ra
-T/gian: 07g00
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
S
* Thi Tiếng Anh đầu ra
-T/gian: 07g00
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
S
* Thi Tiếng Anh đầu ra
-T/gian: 07g00
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
S
* Thi Tiếng Anh đầu ra
-T/gian: 07g00
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
S
* Thi Tiếng Anh đầu ra
-T/gian: 07g00
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
S
* Thi Tiếng Anh đầu ra
-T/gian: 07g00
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
S
S S S S* Thi Tiếng Anh đầu ra
-T/gian: 07g00
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
S
* Thi Tiếng Anh đầu ra
-T/gian: 07g00
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
S
* Thi Tiếng Anh đầu ra
-T/gian: 07g00
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
S
* Thi Tiếng Anh đầu ra
-T/gian: 07g00
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
S
* Thi Tiếng Anh đầu ra
-T/gian: 07g00
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
S
* Thi Tiếng Anh đầu ra
-T/gian: 07g00
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
S
S* Phương pháp nghiên cứu định lượng trong lĩnh vực ngân hàng - tài chính
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: NH4NN (sau [...] S
S* Thi Tiếng Anh đầu ra
-T/gian: 07g00
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
S
* Thi Tiếng Anh đầu ra
-T/gian: 07g00
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
S
* Thi Tiếng Anh đầu ra
-T/gian: 07g00
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
S
* Thi Tiếng Anh đầu ra
-T/gian: 07g00
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
S
* Thi Tiếng Anh đầu ra
-T/gian: 07g00
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
S
* Thi Tiếng Anh đầu ra
-T/gian: 07g00
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
S
S* Tài chính doanh nghiệp nâng cao
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: PF1 (sau đại học)
-CBGD: Trần Thị Thùy Linh
-Khóa: CHK26
-Ngành: [...] S
S* Tài chính công ty đa quốc gia
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: FN3 (sau đại học)
-CBGD: Đinh Thị Thu Hồng
-Khóa: [...] S
S* Quản trị rủi ro tài chính
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: KN3 (sau đại học)
-CBGD: Phùng Đức Nam
-Khóa: CHK26
-Ngành: Kế [...] S
* Lớp AE K42 học môn tư tưởng HCM
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Lý luận CT
-Người Đ/ký: GV [...] S
S* Bố trí lớp NCS
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT SĐH
-Người Đ/ký: Hồ Viết Tiến
S
S S
* Quản trị sự thay đổi
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: AD6NN (sau đại học)
-CBGD: Phạm Quốc Hùng
-Khóa: CHK26
-Ngành: Quản trị [...] C
* Thi Tiếng Anh đầu ra
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
C
* Thi Tiếng Anh đầu ra
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
C
* Thi Tiếng Anh đầu ra
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
C
* Thi Tiếng Anh đầu ra
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
C
* Hành vi tổ chức
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: AD5NC (sau đại học)
-CBGD: Phan Quốc Tấn
-Khóa: CHK26
-Ngành: Quản trị kinh [...] C
C* Lập kế hoạch và quản trị tài chính cá nhân
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: NH3NC (sau đại học)
-CBGD: Hoàng Hải [...] C
* Thi Tiếng Anh đầu ra
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
C
* Thi Tiếng Anh đầu ra
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
C
* Thi Tiếng Anh đầu ra
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
C
* Thi Tiếng Anh đầu ra
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
C
* Thi Tiếng Anh đầu ra
-T/gian: 13g00
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
C
C C C C C* Thi Tiếng Anh đầu ra - VB2
-T/gian: 13g00
-Khóa: VB2K19
-Ngành: Quản trị
C
* Thi Tiếng Anh đầu ra - VB2
-T/gian: 13g00
-Khóa: VB2K19
-Ngành: Quản trị
C
* Thi Tiếng Anh đầu ra - VB2
-T/gian: 13g00
-Khóa: VB2K19
-Ngành: Quản trị
C
* Thi Tiếng Anh đầu ra - VB2
-T/gian: 13g00
-Khóa: VB2K19
-Ngành: Quản trị
C
* Thi Tiếng Anh đầu ra - VB2
-T/gian: 13g00
-Khóa: VB2K19
-Ngành: Quản trị
C
* Thi Tiếng Anh đầu ra - VB2
-T/gian: 13g00
-Khóa: VB2K19
-Ngành: Quản trị
C
C* Quản trị rủi ro và hiệp ước basel
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: NH4NN (sau đại học)
-CBGD: Lê Hồ An [...] C
C* Thi Tiếng Anh đầu ra - VB2
-T/gian: 13g00
-Khóa: VB2K19
-Ngành: Quản trị
C
* Thi Tiếng Anh đầu ra - VB2
-T/gian: 13g00
-Khóa: VB2K19
-Ngành: Quản trị
C
* Thi Tiếng Anh đầu ra - VB2
-T/gian: 13g00
-Khóa: VB2K19
-Ngành: Quản trị
C
* Thi Tiếng Anh đầu ra - VB2
-T/gian: 13g00
-Khóa: VB2K19
-Ngành: Quản trị
C
* Thi Tiếng Anh đầu ra - VB2
-T/gian: 13g00
-Khóa: VB2K19
-Ngành: Quản trị
C
* Thi Tiếng Anh đầu ra - VB2
-T/gian: 13g00
-Khóa: VB2K19
-Ngành: Quản trị
C
* Thi Tiếng Anh đầu ra - VB2
-T/gian: 13g00
-Khóa: VB2K19
-Ngành: Quản trị
C
* Phân tích chuỗi thời gian và dữ liệu bảng
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: PF1 (sau đại học)
-CBGD: Trần Thị Tuấn [...] C
C* Phân tích tài chính
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: FN3 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Thị Uyên Uyên
-Khóa: CHK26
-Ngành: Tài chính
C
C* Quản trị chất lượng toàn diện
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: KN3 (sau đại học)
-CBGD: Ngô Thị Ánh
-Khóa: CHK26
-Ngành: Kế [...] C
C C* Bố trí lớp NCS
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT SĐH
-Người Đ/ký: Hồ Viết Tiến
C
* Lớp TT1 , NH3, NH1, TD1 K42 học môn tư tưởng HCM
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Lý [...] C
C
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
Thứ hai
27/11/2017
* Chấm thi anh văn đầu ra LT - VB
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng KHĐT-KT
-Người Đ/ký: Nguyễn Thị [...] S
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 64-66 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn [...] S
* Sinh hoạt lớp hk3.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: DT1 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh tế Kế hoạch và Đầu tư
S
* Thẩm định tín dụng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH1,2,3 (chính quy)
-CBGD: Dương Tấn Khoa
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Ngân hàng
S
* Sinh hoạt lớp hk3.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: DT2 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh tế Kế hoạch và Đầu tư
S
* Sinh hoạt lớp hk3.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: TG1 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Thẩm định giá
S
* Phương pháp nghiên cứu trong quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD1CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phương Nam
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: [...] S
* Tiếng Anh phần 3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: PF2 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Diên Anh
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Tài chính [...] S
* Sinh hoạt lớp hk7.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: CL1 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Quản trị chất lượng
S
* Sinh hoạt lớp hk7.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: CL2 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Quản trị chất lượng
S
* Sinh hoạt lớp hk3.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: TF1 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK42HPR
-Ngành: Toán tài chính
S
* Sinh hoạt lớp hk7.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: FN4 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Tài chính
S
* Sinh hoạt lớp hk7.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: FN5 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Tài chính
S
* Sinh hoạt lớp hk7.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: FN6 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Tài chính
S
* Báo cáo ngoại khóa - CK
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: CK1 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Chứng khoán
S
* Doanh nghiệp và Kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB3CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Minh Tuấn
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh [...] S
* Sinh hoạt lớp hk3.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: IB7CLC (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
S
* Quản trị tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB10CLC (chính quy)
-CBGD: Đoàn Văn Huy
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Khoa học quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB13CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Anh Huyền Trâm
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh [...] S
* Lớp KN03 K42 học môn luật doanh nghiệp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Luật
-Người Đ/ký: GV Trần Vân [...] S
* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: TG1 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Thẩm định giá
S
* Sinh hoạt lớp hk7.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: IB1 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
S
* Sinh hoạt lớp hk7.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: IB2 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
S
* Đường lối CM của Đảng CSVN
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI2 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thăng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kiểm toán
S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 19 (chính quy)
-CBGD: Kiều Huyền Trâm
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Phương pháp nghiên cứu trong quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD2CLC (chính quy)
-CBGD: Đoàn Thanh Hải
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: [...] S
* Kinh tế lượng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN2CLC (chính quy)
-CBGD: Ngô Thị Tường Nam
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Tài chính
S
* Đường lối CM của Đảng CSVN
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI4CLC (chính quy)
-CBGD: Hoàng Xuân Sơn
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kiểm [...] S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 20 (chính quy)
-CBGD: Hồ Đình Phương Khanh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Hoạch định Thuế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN2 (chính quy)
-CBGD: Lê Quang Cường
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
S
* Sinh hoạt lớp hk3.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: BR1 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị rủi ro tài chính và [...] S
* Kinh tế lượng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AE1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Ngọc Miên
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh tế học [...] S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 21 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hạnh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 22 (chính quy)
-CBGD: Bùi Mỹ Ngọc
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
S* Lớp 12 + 66 K43 học môn tiếng anh HP1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Ngoại ngữ kinh [...] S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 24 (chính quy)
-CBGD: Hà Thanh Bích Loan
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 23 (chính quy)
-CBGD: Phan Xuân Thảo
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AG1 (chính quy)
-CBGD: Trần Mai Chi
-Khóa: DHCQK43HPR
-Ngành: Kinh tế Nông nghiệp
S
S* Nhập môn tài chính - tiền tệ
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN9 (chính quy)
-CBGD: Trương Minh Tuấn
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] S
S* Thị trường tiền tệ và thị trường vốn
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH3 (chính quy)
-CBGD: Lê Văn Lâm
-Khóa: [...] S
* Sinh hoạt lớp hk3.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: KN6 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
S
* Chấm thi anh văn đầu ra LT - VB
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng KHĐT-KT
-Người Đ/ký: Nguyễn Thị [...] C
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 28-30 (chính quy)
-CBGD: Bùi Xuân [...] C
C* Báo cáo ngoại khóa - NN
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: PF1,2 (chính quy)
-CBGD: Trương Minh Tuấn
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Tài [...] C
* Sinh hoạt lớp hk7.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: KN1 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
C
* Tiếng Anh phần 3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH1 (chính quy)
-CBGD: Thái Thị Xuân Thủy
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Ngân hàng
C
* Sinh hoạt lớp hk3.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: KI2CLC (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kiểm toán
C
* Sinh hoạt lớp hk3.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: KI4CLC (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kiểm toán
C
* Sinh hoạt lớp hk7.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: KO1 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Kế toán Công
C
* Tiếng Anh phần 3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN4 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Tuyết Minh
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Tài chính
C
* Sinh hoạt lớp hk7.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: KN2 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
C
* Sinh hoạt lớp hk7.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: KN3 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
C
* Sinh hoạt lớp hk7.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: FT3 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Ngoại Thương
C
* Sinh hoạt lớp hk7.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: FT4 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Ngoại Thương
C
* Sinh hoạt lớp hk3.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: IB8CLC (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
C
* Doanh nghiệp và Kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB4CLC (chính quy)
-CBGD: Trần Hồng Hải
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh [...] C
* Sinh hoạt lớp hk3.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: AD1CLC (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Quản trị
C
* Quản trị tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB11CLC (chính quy)
-CBGD: Đoàn Văn Huy
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
* Khoa học quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB14CLC (chính quy)
-CBGD: Vũ Ngọc Yến
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
* Tư tưởng Hồ Chí Minh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN1CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hải Ngọc
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Tài chính
C
C C C C* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 55 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Anh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Quản trị rủi ro doanh nghiệp
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN1CLC (chính quy)
-CBGD: Trần Quang Trung
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kế [...] C
* Quản trị học
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI1CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hữu Nhuận
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kiểm toán
C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 70 (chính quy)
-CBGD: Phan Xuân Thảo
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 56 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thanh Huyền
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Marketing căn bản
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Công Dũng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
C
* Kinh tế lượng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN5 (chính quy)
-CBGD: Phạm Trí Cao
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
C
* Tối ưu hóa
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TF1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thành Cả
-Khóa: DHCQK42HPR
-Ngành: Toán tài chính
C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 57 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hạnh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 58 (chính quy)
-CBGD: Thái Thị Bích Hồng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Kinh tế môi trường
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TG2 (chính quy)
-CBGD: Lê Thanh Loan
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Thẩm định giá
C
* Tiếng Anh phần 3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN10 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Phỉ
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán doanh [...] C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 60 (chính quy)
-CBGD: Thái Hồng Phúc
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 59 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Cẩm Bình
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: CT1 (chính quy)
-CBGD: Trương Thị Ngọc Thu
-Khóa: DHCQK43HPR
-Ngành: Kinh tế chính [...] C
* Sinh hoạt lớp hk3.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: KI2 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kiểm toán
C
* Sinh hoạt lớp hk3.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: TT1 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Thị trường chứng khoán
C
C* Marketing căn bản
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thanh Minh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
C
* Luật doanh nghiệp
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN4 (chính quy)
-CBGD: Dương Mỹ An
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
C
* Luật hợp đồng (II)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA1 (sau đại học)
-CBGD: Phạm Duy Nghĩa
-Khóa: CHK26
-Ngành: Luật kinh tế
T
* Kế toán tài chính V
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN01 (chính quy)
-CBGD: Võ Minh Hùng
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế toán [...] T
* Kế toán quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN02 (chính quy)
-CBGD: Đoàn Ngọc Quế
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế toán doanh [...] T
* Kiểm toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN03 (chính quy)
-CBGD: Đinh Ngọc Tú
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
T
* Quản trị kinh doanh quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD01 (chính quy)
-CBGD: Cao Quốc Việt
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Quản [...] T
* Báo cáo ngoại khóa (Lý thuyết) - K2013 TP2 [QT1]
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Quản trị
-Người Đ/ký: [...] T
* Thuế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD385 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Kim Quyến
-Khóa: K2015_D1
-Ngành:
T
* Phân tích đầu tư chứng khoán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD380 (tại chức)
-CBGD: Lê Nguyễn Quỳnh Hương
-Khóa: K2014_D2
-Ngành:
T
* Marketing quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: MR01 (chính quy)
-CBGD: Tạ Thị Mỹ Linh
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: MARKETING
T
T* Quản trị rủi ro
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD02 (chính quy)
-CBGD: Võ Thị Quý
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Quản trị
T
T T* Kế toán ngân hàng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: NH01 (chính quy)
-CBGD: Trương Thị Hồng
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Ngân hàng
T
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD421 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Phúc Sinh
-Khóa: K2016_D3
-Ngành:
T
T* Tổ chức c.tác kế toán trong DN
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD397 (tại chức)
-CBGD: Phạm Trà Lam
-Khóa: K2015_D2
-Ngành:
T
T T* Ngân hàng quốc tế nâng cao
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: NH1NC (sau đại học)
-CBGD: Trương Quang Thông, Phạm Khánh [...] T
* Những NL cơ bản chủ nghĩa MLN(NC)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT02 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thị Lý
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: [...] T
T T T* Kỹ năng soạn thảo hợp đồng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA02_KSA (chính quy)
-CBGD: Luợng Văn Hồng
-Khóa: VB2K18B
-Ngành: Luật [...] T
T T* Quản trị điều hành
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD443 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Quốc Thịnh
-Khóa: K2017VB2_D3
-Ngành:
T
T* Nghệ thuật lãnh đạo
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quang Anh
-Khóa: VB2K19
-Ngành: Quản trị
T
T* Ôn AVĐR
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Quản lý đào tạo Tại chức
-Người Đ/ký:
T
* Luật Tố tụng dân sự
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA02_KSA (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Việt Khoa
-Khóa: VB2K19
-Ngành: Luật kinh [...] T
* Phân tích tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Uyên Uyên
-Khóa: VB2K19
-Ngành: Tài chính
T
T* Định mức lao động
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD364 (tại chức)
-CBGD: Trần Thu Vân
-Khóa: K2013_D2
-Ngành:
T
* Triết học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN1 (sau đại học)
-CBGD: Bùi Xuân Thanh
-Khóa: CHK27
-Ngành: Kế toán
T
* Luật kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD442 (tại chức)
-CBGD: Dương Mỹ An
-Khóa: K2017VB2_D3
-Ngành:
T
* HT thông tin kế toán (P2)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD352 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Hữu Bình
-Khóa: K2014_D1
-Ngành:
T
* Pháp luật đại cương
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Triều Hoa
-Khóa: VB2K20
-Ngành: Luật kinh doanh
T
* Luật đất đai
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA02_KSA (chính quy)
-CBGD: Dương Kim Thế Nguyên
-Khóa: VB2K19B
-Ngành: Luật kinh doanh
T
* Lớp TOEIC 500
-T/gian: 18g00 - 20g00
-Đơn vị Đ/ký: Viện Ngôn ngữ - Quốc tế học
-Người Đ/ký: Nguyễn Trúc Phương
T
* Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN01 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Đức
-Khóa: VB2K19B
-Ngành: Tài chính
T
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN (P2)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD434 (tại chức)
-CBGD: Lộ Kim Cúc
-Khóa: K2017_D2
-Ngành: [...] T
Thứ ba
28/11/2017
* Chấm thi anh văn đầu ra LT - VB
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng KHĐT-KT
-Người Đ/ký: Nguyễn Thị [...] S
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 34-36 (chính quy)
-CBGD: Trần Nguyên [...] S
* Lớp KT 7-9 K40 học môn kế toán quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Kế toán
-Người Đ/ký: [...] S
* Đường lối CM của Đảng CSVN
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN9 (chính quy)
-CBGD: Trương Thùy Minh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế [...] S
* Lớp 12 + 66 K43 học môn tiếng anh HP1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Ngoại ngữ kinh [...] S
* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: BH1 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Kinh doanh bảo hiểm
S
* Tiếng Anh phần 3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phương Chi
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Ngân hàng
S
* Sinh hoạt lớp hk3.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: IB9CLC (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
S
* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: PF4 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Tài chính công
S
* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: FN2 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Tài chính
S
S* Lớp 51 K43 học môn tiếng anh HP1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Ngoại ngữ kinh tế
-Người Đ/ký: [...] S
* Sinh hoạt lớp hk7.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: LH1 (chính quy)
-CBGD: Đinh Việt Phương
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Quản trị lữ [...] S
* Sinh hoạt lớp hk7.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: LH2 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Quản trị lữ hành
S
* Sinh hoạt lớp hk7.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: CK1 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Chứng khoán
S
* Doanh nghiệp và Kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB5CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Sơn
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh [...] S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BI1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Mỹ Ngọc
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Hệ thống thông tin [...] S
* Tư tưởng Hồ Chí Minh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: DT2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thảo Nguyên
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh [...] S
* Quản trị tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB12CLC (chính quy)
-CBGD: Phan Anh Tiến
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Khoa học quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB15CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Anh Huyền Trâm
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh [...] S
* Tài chính quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FT3,4 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Ngọc Như Ý, Hoàng Ngọc Như [...] S
* Sinh hoạt lớp hk7.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: NH1 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Ngân hàng
S
* Sinh hoạt lớp hk7.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: NH2 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Ngân hàng
S
* Sinh hoạt lớp hk7.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: NH3 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Ngân hàng
S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 61 (chính quy)
-CBGD: Trương Thị Anh Đào
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Quản trị điều hành (EN)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD1CLC (chính quy)
-CBGD: Từ Vân Anh
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Quản trị
S
* Kế toán tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN1CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Việt
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Tài chính
S
* Quản trị học
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI2CLC (chính quy)
-CBGD: Bùi Dương Lâm
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kiểm toán
S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 62 (chính quy)
-CBGD: Kiều Huyền Trâm
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Sinh hoạt lớp hk3.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: FN2 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
S
* Kinh tế lượng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN6 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Thị Thu Thủy
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
S
* Thị trường tiền tệ và thị trường vốn
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AE1 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Mộng [...] S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 63 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phú Quỳnh Như
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 64 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Anh Thư
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Tiếng Anh phần 3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN5 (chính quy)
-CBGD: Trương Thị Ngọc Thu
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Tài chính
S
* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: KO1 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Kế toán Công
S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 66 (chính quy)
-CBGD: Phan Thúy Khanh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 65 (chính quy)
-CBGD: Hồ Minh Thắng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: EC1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Minh Hương
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Thương mại điện [...] S
* Quản trị học
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH6 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hữu Nhuận
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
S
* Thị trường tiền tệ và thị trường vốn
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH4 (chính quy)
-CBGD: Ngô Minh Hải
-Khóa: [...] S
S* Sinh hoạt lớp hk3.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: KN1 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
S
* Luật doanh nghiệp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN5 (chính quy)
-CBGD: Lê Văn Hưng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
S
* Chấm thi anh văn đầu ra LT - VB
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng KHĐT-KT
-Người Đ/ký: Nguyễn Thị [...] C
* Lớp KM3, 4 K42 nghe báo cáo từ DN
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Kinh doanh quốc tế [...] C
* Sinh hoạt lớp hk7.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: FT1 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Ngoại Thương
C
* Thẩm định tín dụng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH4,5,6 (chính quy)
-CBGD: Dương Tấn Khoa
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Ngân hàng
C
* Sinh hoạt lớp hk7.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: FT2 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Ngoại Thương
C
* Kinh tế lượng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN1CLC (chính quy)
-CBGD: Ngô Thị Tường Nam
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Tài chính
C
* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: NH3 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Ngân hàng
C
* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: NH5 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Ngân hàng
C
* Tiếng Anh phần 3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: PF3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Anh
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Tài chính công
C
* Sinh hoạt lớp hk7.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: FN9 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Tài chính
C
* Sinh hoạt lớp hk7.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: FN7 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Tài chính
C
* Sinh hoạt lớp hk7.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: FN8 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Tài chính
C
* Lớp TG02-K41 học môn kinh tế môi trường
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Kinh tế
-Người Đ/ký: GV Lê [...] C
* Lớp 33 K43 học môn tiếng anh HP1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Ngoại ngữ kinh tế
-Người Đ/ký: [...] C
* Sinh hoạt lớp hk7.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: BH1 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Kinh doanh bảo hiểm
C
* Quản trị tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB3CLC (chính quy)
-CBGD: Ngô Quang Huân
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
* Doanh nghiệp và Kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB6CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thế Hùng
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh [...] C
* Kỹ năng mềm
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB12CLC (chính quy)
-CBGD: Hoàng Cửu Long
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
C
* Quản trị tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB13CLC (chính quy)
-CBGD: Phan Anh Tiến
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
* Khoa học quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB16CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Anh Huyền Trâm
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh [...] C
* Sinh hoạt lớp hk3.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: NH1 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
C
* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: FN6 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Tài chính
C
* Lớp FN04 K42 học môn kinh tế lượng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Toán - Thống kê
-Người Đ/ký: [...] C
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: QB1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu [...] C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 25 (chính quy)
-CBGD: Bùi Mỹ Ngọc
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Quản trị điều hành (EN)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD2CLC (chính quy)
-CBGD: Từ Vân Anh
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Quản trị
C
* Kế toán tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN2CLC (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Thanh Hải
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Tài chính
C
* Quản trị học
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI3CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Thanh Trúc
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kiểm toán
C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 26 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phú Quỳnh Như
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
C C* Kinh tế lượng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AE2 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Tuấn Anh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh tế học [...] C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 27 (chính quy)
-CBGD: Kiều Huyền Trâm
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 28 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thanh Hà
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Sinh hoạt lớp hk3.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: IB10CLC (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
C
* Tổ chức buổi học số 7: Kỹ năng lãnh đạo và phát triển bản thân
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Đơn vị [...] C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 30 (chính quy)
-CBGD: Trần Mai Chi
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 29 (chính quy)
-CBGD: Phan Xuân Thảo
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN5 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Lanh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
C
* Nhập môn tài chính - tiền tệ
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thành Trung
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] C
* Sinh hoạt lớp hk3.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: KN7 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
C
C C* Quản trị học
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hữu Nhuận
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
C
* Tổ chức buổi học số 8: Kỹ năng tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề
-T/gian: 17g45 [...] T
T T T* Triển khai kế hoạch thực tập - VB2-K18B - CN Kế toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Kế [...] T
* Lớp GE1
-T/gian: 18g00 - 20g00
-Đơn vị Đ/ký: Viện Ngôn ngữ - Quốc tế học
-Người Đ/ký: Nguyễn Trúc Phương
T
T T T* Lý thuyết tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN4 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Khắc Quốc Bảo
-Khóa: CHK27
-Ngành: Tài chính
T
T T T* Kế toán ngân hàng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: NH02 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Anh
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Ngân hàng
T
T* Quản trị toàn cầu
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD426 (tại chức)
-CBGD: Cao Quốc Việt
-Khóa: K2016_D3
-Ngành:
T
* Quản trị chiến lược
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD404 (tại chức)
-CBGD: Phạm Văn Nam
-Khóa: K2016_D1
-Ngành:
T
T* Hệ thống thông tin kế toán (Phần 1)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD427 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Thế Hưng
-Khóa: K2016_D3
-Ngành:
T
* Phương pháp nghiên cứu định lượng trong lĩnh vực ngân hàng - tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: NH2NN (sau [...] T
T* Luật đầu tư
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA01 (chính quy)
-CBGD: Trần Huỳnh Thanh Nghị
-Khóa: VB2K19
-Ngành: Luật kinh doanh
T
* Luật tố tụng hình sự
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Tiến Lực
-Khóa: VB2K19B
-Ngành: Luật kinh [...] T
T T* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD425 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Thị Phương Hồng
-Khóa: K2016_D3
-Ngành:
T
T T T T T* Quản trị kinh doanh quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT01 (chính quy)
-CBGD: Quách Thị Bửu Châu
-Khóa: VB2K19B
-Ngành: [...] T
* Tài chính quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT01 (chính quy)
-CBGD: Trịnh Xuân Ánh
-Khóa: VB2K19
-Ngành: Ngoại Thương
T
T T* Kế toán hành chính sự nghiệp
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD384 (tại chức)
-CBGD: Đậu Thị Kim Thoa
-Khóa: K2015_D1
-Ngành:
T
* Triết học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN3 (sau đại học)
-CBGD: Bùi Xuân Thanh
-Khóa: CHK27
-Ngành: Kế toán
T
* Quản trị chiến lược
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD401 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Thế Hùng
-Khóa: K2015_D2
-Ngành:
T
T T T* Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD405 (tại chức)
-CBGD: Lê Tấn Phước
-Khóa: K2016_D1
-Ngành:
T
T T
Thứ tư
29/11/2017
* Chấm thi anh văn đầu ra LT - VB
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng KHĐT-KT
-Người Đ/ký: Nguyễn Thị [...] S
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 04-06 (chính quy)
-CBGD: Bùi Xuân [...] S
* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: MR4 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: MARKETING
S
* Báo cáo ngoại khóa - NN
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: PF1,2 (chính quy)
-CBGD: Trương Minh Tuấn
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Tài [...] S
* Sinh hoạt lớp hk7.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: AD4 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Quản trị
S
* Sinh hoạt lớp hk3.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: FN1CLC (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Tài chính
S
* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: NH4 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Ngân hàng
S
* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: PF1 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Tài chính công
S
* Tiếng Anh phần 3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: PF4 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Phỉ
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Tài chính công
S
* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: TG2 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Thẩm định giá
S
* Sinh hoạt lớp hk7.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: AD5 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Quản trị
S
* Sinh hoạt lớp hk7.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: AD6 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Quản trị
S
* Sinh hoạt lớp hk7.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: KI1 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Kiểm toán
S
* Sinh hoạt lớp hk7.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: KI2 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Kiểm toán
S
* Báo cáo ngoại khóa - KO
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KO1 (chính quy)
-CBGD: Đậu Thị Kim Thoa
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: [...] S
* Quản trị tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB4CLC (chính quy)
-CBGD: Đoàn Văn Huy
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Doanh nghiệp và Kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB7CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thế Hùng
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh [...] S
* Sinh hoạt lớp hk3.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: IB11CLC (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
S
* Quản trị tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB14CLC (chính quy)
-CBGD: Phan Anh Tiến
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: LA1 (chính quy)
-CBGD: Hồ Đình Phương Khanh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Luật kinh doanh
S
* Tư tưởng Hồ Chí Minh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN2 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Ái Nhân
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài [...] S
* Sinh hoạt lớp hk3.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: AD2CLC (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Quản trị
S
S* Đường lối CM của Đảng CSVN
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KO1 (chính quy)
-CBGD: Trương Thùy Minh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế [...] S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 31 (chính quy)
-CBGD: Trương Thị Anh Đào
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN1CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Trãi
-Khóa: [...] S
* Mô hình tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI1CLC (chính quy)
-CBGD: Hoàng Thị Phương Anh
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kiểm toán
S
* Quản trị học
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI4CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hữu Nhuận
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kiểm toán
S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 32 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Xuân Quang
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
S* Tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN6 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Triều Đông
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
S
* Kinh tế lượng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: DT2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thành Cả
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh tế Kế hoạch [...] S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 33 (chính quy)
-CBGD: Hà Thanh Bích Loan
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 34 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Diên Anh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Kỹ năng mềm
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB15CLC (chính quy)
-CBGD: Hoàng Cửu Long
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
S
S* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 36 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Tuyết Minh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 35 (chính quy)
-CBGD: Kiều Huyền Trâm
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Sinh hoạt lớp hk3.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: NH2 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
S
* Phân tích dữ liệu
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI2 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Trọng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kiểm toán
S
* Sinh hoạt lớp hk3.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: KN8 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
S
S* Quản trị điều hành
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD2 (chính quy)
-CBGD: Từ Vân Anh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị
S
* Quản trị học
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN5 (chính quy)
-CBGD: Bùi Dương Lâm
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
S
* Chấm thi anh văn đầu ra LT - VB
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng KHĐT-KT
-Người Đ/ký: Nguyễn Thị [...] C
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 40-42 (chính quy)
-CBGD: Trần Nguyên [...] C
* Báo cáo ngoại khóa - BH
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BH1 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Kinh doanh bảo hiểm
C
* Lớp FN2 K42 học môn tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Tài chính
-Người Đ/ký: GV [...] C
* Sinh hoạt lớp hk7.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: AD1 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Quản trị
C
* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: CK1 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Chứng khoán
C
* Tiếng Anh phần 3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH3 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Phỉ
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Ngân hàng
C
C* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: FN1 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Tài chính
C
C* Sinh hoạt lớp hk7.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: AD2 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Quản trị
C
* Sinh hoạt lớp hk7.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: AD3 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Quản trị
C
* Sinh hoạt lớp hk7.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: NH4 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Ngân hàng
C
* Sinh hoạt lớp hk7.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: NH5 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Ngân hàng
C
* Đường lối CM của Đảng CSVN
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thùy Dương
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế [...] C
* Quản trị tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB5CLC (chính quy)
-CBGD: Đoàn Văn Huy
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
* Doanh nghiệp và Kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB8CLC (chính quy)
-CBGD: Đinh Thị Thu Oanh
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh [...] C
* Tư tưởng Hồ Chí Minh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TA1 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Ái Nhân
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Thuế
C
* Sinh hoạt lớp hk3.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: IB12CLC (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
C
* Quản trị tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB15CLC (chính quy)
-CBGD: Ngô Quang Huân
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
* Quảng cáo
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR1,2,3 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Phước Nghĩa
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: MARKETING
C
* Phương pháp nghiên cứu trong quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD2CLC (chính quy)
-CBGD: Đoàn Thanh Hải
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: [...] C
* Sinh hoạt lớp hk7.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: NH6 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Ngân hàng
C
* Lớp PF34 K40 học báo cáo ngoại khóa
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Tài chính công
-Người Đ/ký: GV [...] C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 67 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Anh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Thị trường tiền tệ và thị trường vốn
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH5 (chính quy)
-CBGD: Thân Thị Thu [...] C
* Ngân hàng đầu tư
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN1CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thùy Dương
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Tài chính
C
* Thị trường tiền tệ và thị trường vốn
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI2CLC (chính quy)
-CBGD: Ngô Minh Hải
-Khóa: [...] C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 68 (chính quy)
-CBGD: Kiều Huyền Trâm
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Sinh hoạt lớp hk3.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: FN3 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
C
* Kinh tế lượng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BR1 (chính quy)
-CBGD: Ngô Thị Tường Nam
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị rủi [...] C
* Thị trường tiền tệ và thị trường vốn
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AE2 (chính quy)
-CBGD: Dương Tấn Khoa, [...] C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 69 (chính quy)
-CBGD: Hồ Thị Phương Nam
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AE1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hạnh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh tế học ứng [...] C
* Tiếng Anh phần 3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN6 (chính quy)
-CBGD: Trần Mai Chi
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Tài chính
C
* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: KO2 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Kế toán Công
C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TD1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thanh Bình
-Khóa: DHCQK43HPR
-Ngành: Thống kê kinh doanh
C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TF1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phú Quỳnh Như
-Khóa: DHCQK43HPR
-Ngành: Toán tài chính
C
* Kỹ năng mềm
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB11CLC (chính quy)
-CBGD: Hoàng Cửu Long
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
C
* Quản trị rủi ro doanh nghiệp
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI1 (chính quy)
-CBGD: Trần Quang Trung
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kiểm [...] C
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TF1 (chính quy)
-CBGD: Chu Nguyễn Mộng [...] C
C* Sinh hoạt lớp hk3.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: KN2 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
C
* Phân tích dữ liệu
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN6 (chính quy)
-CBGD: Hà Văn Sơn
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán doanh [...] C
* Luật cạnh tranh trong bối cảnh toàn cầu
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA1 (sau đại học)
-CBGD: Dương Anh Sơn
-Khóa: [...] T
T T T T T T T* Marketing quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: MR01 (chính quy)
-CBGD: Tạ Thị Mỹ Linh
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: MARKETING
T
T T* Những NL cơ bản chủ nghĩa MLN(NC)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Khánh Vân
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: [...] T
T* Kế toán ngân hàng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: NH01 (chính quy)
-CBGD: Trương Thị Hồng
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Ngân hàng
T
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD421 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Phúc Sinh
-Khóa: K2016_D3
-Ngành:
T
T* Tổ chức c.tác kế toán trong DN
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD397 (tại chức)
-CBGD: Phạm Trà Lam
-Khóa: K2015_D2
-Ngành:
T
T T* Quản trị định chế tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: NH1NC (sau đại học)
-CBGD: Trương Quang Thông
-Khóa: CHK26
-Ngành: Ngân [...] T
* Đường lối cách mạng của Đảng CSVN (NC)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT02 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thăng
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: [...] T
* Kế toán hành chính sự nghiệp
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN01 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Cẩm Hồng
-Khóa: VB2K19
-Ngành: [...] T
T T T T* Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN1 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Thị Bích Châm
-Khóa: [...] T
* Quản trị điều hành
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD443 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Quốc Thịnh
-Khóa: K2017VB2_D3
-Ngành:
T
* Triết học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN2 (sau đại học)
-CBGD: Bùi Xuân Thanh
-Khóa: CHK27
-Ngành: Kế toán
T
T T* Ôn AVĐR
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Quản lý đào tạo Tại chức
-Người Đ/ký:
T
T* Phân tích tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Uyên Uyên
-Khóa: VB2K19
-Ngành: Tài chính
T
T* Tâm lý học lao động
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD364 (tại chức)
-CBGD: Vũ Thị Phượng
-Khóa: K2013_D2
-Ngành:
T
* Nghiên cứu ứng dụng trong kế toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN1 (sau đại học)
-CBGD: Trần Thị Thanh Hải
-Khóa: [...] T
* Luật kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD442 (tại chức)
-CBGD: Dương Mỹ An
-Khóa: K2017VB2_D3
-Ngành:
T
T T T* Lớp TOEIC 500
-T/gian: 18g00 - 20g00
-Đơn vị Đ/ký: Viện Ngôn ngữ - Quốc tế học
-Người Đ/ký: Nguyễn Trúc Phương
T
* Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN01 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Đức
-Khóa: VB2K19B
-Ngành: Tài chính
T
T