Ngày B108 (56 chỗ)B111 (150 chỗ)B112 (150 chỗ)B115 (158 chỗ)B116 (152 chỗ)B207 (63 chỗ)B208 (63 chỗ)B209 (63 chỗ)B210 (63 chỗ)B211 (63 chỗ)B212 (150 chỗ)B213 (146 chỗ)B215 (120 chỗ)B216 (119 chỗ)B306 (63 chỗ)B307 (63 chỗ)B308 (63 chỗ)B309 (63 chỗ)B310 (63 chỗ)B311 (63 chỗ)B312 (138 chỗ)B313 (154 chỗ)B315 (149 chỗ)B316 (143 chỗ)B407 (108 chỗ)B408 (63 chỗ)B409 (63 chỗ)B410 (63 chỗ)B411 (63 chỗ)B412 (154 chỗ)B413 (150 chỗ)B415 (94 chỗ)B416 (94 chỗ)B417 (90 chỗ)B506 (63 chỗ)B507 (63 chỗ)B508 (63 chỗ)B509 (63 chỗ)B510 (63 chỗ)B611 (121 chỗ)B612 (119 chỗ)B614 (46 chỗ)B615 (151 chỗ)B616 (151 chỗ)
Thứ sáu
22/11/2019
* CHẤM THI
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí
-Người Đ/ký: Nguyễn Thị Kim [...] S
* Dự kiến xây dựng phòng mô phỏng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng CSVC
-Người Đ/ký: Trương Minh Kiệt
S
* Dự kiến xây dựng phòng mô phỏng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng CSVC
-Người Đ/ký: Trương Minh Kiệt
S
* Quản trị điều hành
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: HPTCII.2 (chính quy)
-CBGD: Phạm Tô Thục Hân
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Ngân hàng
S
* Quản trị chiến lược
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR1 (chính quy)
-CBGD: Đinh Thị Thu Oanh
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: MARKETING
S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 07 (chính quy)
-CBGD: Kiều Huyền Trâm
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh tế (DC)
S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 08 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Minh Ngọc
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh tế (DC)
S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 09 (chính quy)
-CBGD: Hà Thanh Bích Loan
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh tế (DC)
S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 10 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phú Quỳnh Như
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh tế (DC)
S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 11 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Phỉ
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Quản trị kinh doanh [...] S
* Lớp 61-62 K45 học môn Luật Kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Luật
-Người Đ/ký: GV Nguyễn Khánh [...] S
* Tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH5,ND1 (chính quy)
-CBGD: Lương Thị Thảo
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Ngân hàng
S
* Tư tưởng Hồ Chí Minh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NS1,NS2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thảo Nguyên
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản [...] S
* Luật hành chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: PF1,PF2 (chính quy)
-CBGD: Viên Thế Giang
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Tài chính công
S
* Quản trị chiến lược
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR2 (chính quy)
-CBGD: Đoàn Thị Hồng Vân
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: MARKETING
S
* Phân tích tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Uyên Uyên
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính
S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 65 (chính quy)
-CBGD: Dương Thị Thúy Uyên
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Luật (DC)
S
* Lớp BA16 K45 học môn tiếng anh HP1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Ngoại ngữ kinh tế
-Người Đ/ký: [...] S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 42 (chính quy)
-CBGD: Thái Thị Xuân Thủy
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kế toán (DC)
S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 12 (chính quy)
-CBGD: Trương Thị Anh Đào
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Quản trị kinh [...] S
* Lớp CL1-2 K43 học môn HTQLCL ISO 9000
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Quản trị
-Người Đ/ký: GV Nguyễn [...] S
S* Lớp 59-60 K45 học môn luật kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Luật
-Người Đ/ký: GV Võ Phước [...] S
* Triết học Mác LêNin
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 51-52 (chính quy)
-CBGD: Bùi Xuân Thanh
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kế toán (DC)
S
* Lớp 26 K45 học môn tiếng anh HP1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Ngoại ngữ kinh tế
-Người Đ/ký: [...] S
* Kế toán quốc tế 1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Xuân Hưng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế toán [...] S
* Kế toán quốc tế 1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN5 (chính quy)
-CBGD: Đậu Thị Kim Thoa
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế [...] S
* Quản trị và phát triển sản phẩm mới
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR3 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thanh Thúy [...] S
* Marketing trong kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Trưng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: MARKETING
S
* Triết học Mác LêNin
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 53-54 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu Hà
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kế toán [...] S
S S S S* Tiếng Anh - chuyên đề soạn thảo thư thương mại
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB2 (chính quy)
-CBGD: Trần Mai [...] S
* Hành vi người tiêu dùng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM1 (chính quy)
-CBGD: Đào Hoài Nam
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh doanh [...] S
* Hành vi người tiêu dùng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Hùng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh doanh [...] S
* Quản trị sáng tạo và đổi mới
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: EM1 (chính quy)
-CBGD: Đoàn Thanh Hải
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: [...] S
* Định giá và phân tích chứng khoán
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TT1 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thị Anh Thư
-Khóa: [...] S
* Tư tưởng Hồ Chí Minh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM3,KM4 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Ái Nhân
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kinh [...] S
S S S S
* CHẤM THI
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí
-Người Đ/ký: Nguyễn Thị Kim [...] C
* Dự kiến xây dựng phòng mô phỏng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng CSVC
-Người Đ/ký: Trương Minh Kiệt
C
* Dự kiến xây dựng phòng mô phỏng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng CSVC
-Người Đ/ký: Trương Minh Kiệt
C
* Lớp 43 K45 học môn tiếng anh HP1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Ngoại ngữ kinh tế
-Người Đ/ký: [...] C
* Lớp FN CLC K44 học môn ngân hàng đầu tư
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Ngân hàng
-Người Đ/ký: [...] C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 43 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hạnh
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kế toán (DC)
C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 44 (chính quy)
-CBGD: Thái Hồng Phúc
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kế toán (DC)
C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 45 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Xuân Quang
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kế toán (DC)
C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 46 (chính quy)
-CBGD: Hà Thanh Bích Loan
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kế toán (DC)
C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 47 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Minh Ngọc
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kế toán (DC)
C
C* Marketing căn bản
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH3,NH4 (chính quy)
-CBGD: Quách Thị Bửu Châu
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Ngân hàng
C
* Nguyên lý tài chính - ngân hàng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TG3,PM1 (chính quy)
-CBGD: Vũ Thị Minh Hằng
-Khóa: [...] C
* Hoạch định Thuế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FI1,TQ1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Kim Quyến
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Đầu tư tài chính
C
* Phân tích tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Uyên Uyên
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính
C
* Lớp AV K43 học môn kỹ năng viết TATM 5
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Ngoại ngữ kinh [...] C
* Lớp MR1 K44 học môn Marketing căn bản
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Kinh doanh quốc tế - [...] C
* Lớp FN2 CLC K44 học môn Business law
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Luật
-Người Đ/ký: GV Nguyễn Khánh [...] C
* Quản trị điều hành bệnh viện
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: QB1 (chính quy)
-CBGD: Phạm Tô Thục Hân
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: [...] C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 48 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Phỉ
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kế toán (DC)
C
C C C* Triết học Mác LêNin
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 15-16 (chính quy)
-CBGD: Bùi Xuân Thanh
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Quản trị kinh [...] C
* Tài chính Công
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TB1 (chính quy)
-CBGD: Trương Minh Tuấn
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Thuế trong kinh doanh
C
* Lớp 24 K45 học môn tiếng anh HP1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Ngoại ngữ kinh tế
-Người Đ/ký: [...] C
* Lớp 64 K45 học môn nhập môn luât học
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Luật
-Người Đ/ký: GV Viên [...] C
* Kế toán quốc tế 1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN8 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Xuân Hưng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế toán [...] C
C* Triết học Mác LêNin
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 17-18 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu Hà
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Quản trị [...] C
C C C* Kế toán quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KO1 (chính quy)
-CBGD: Phạm Văn Dược
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế toán Công
C
* Kinh doanh quốc tế II
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB1 (chính quy)
-CBGD: Quách Thị Bửu Châu, Đinh Thị [...] C
* Logistics
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FT2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Dược
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Ngoại Thương
C
* Quản trị nguồn nhân lực
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM4 (chính quy)
-CBGD: Cao Văn Tiến
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh doanh [...] C
* Lãnh đạo
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: QB1 (chính quy)
-CBGD: Lê Công Thuận
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị bệnh viện
C
* Quản trị chuỗi cung ứng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: EC1 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thị Trúc Ly
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Thương [...] C
C C C C C
* Hợp nhất, sáp nhập và cấu trúc doanh nghiệp
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: HPTC.1 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Thị Uyên [...] T
* Dự án Phòng mô phỏng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* Dự án Phòng mô phỏng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* Lớp KN01 LT K23.1 học môn lập báo cáo tài chính hợp thất theo IFRS
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị [...] T
T T T* Sinh hoạt CLB Lý luận trẻ
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Văn phòng trường
-Người Đ/ký: Nguyễn Thị Thương Nhớ
T
T T T T* Anh văn đầu ra hệ VLVH
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐTTC
-Người Đ/ký: Đoàn Thị Thu Thủy
T
* Luật lao động
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA01 (chính quy)
-CBGD: Đoàn Công Yên
-Khóa: VB2K21.1
-Ngành: Luật kinh doanh
T
T* Công pháp quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V118TP1LD1, V118TP1LD1bs, V118TP4LD1 (tại chức)
-CBGD: Trần Diệu My
-Khóa: K2018_D1
-Ngành:
T
* Luật thương mại quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V218TP2LD1, V219TP1LD1 (tại chức)
-CBGD: Trần Vân Long
-Khóa: K2018VB2_D2
-Ngành:
T
* Kế toán chi phí
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V219TP2KT1 (tại chức)
-CBGD: Lê Hoàng Oanh
-Khóa: K2019VB2_D2
-Ngành:
T
* Lớp AD LT K23.1 học môn tư duy kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Quản trị
-Người Đ/ký: [...] T
* Những NL cơ bản chủ nghĩa MLN(NC)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: 01B (chính quy)
-CBGD: Hoàng An Quốc
-Khóa: VB2K20B
-Ngành: [...] T
T T* Kế toán quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD439, V118TP1KT1, V118TP1KT1bs (tại chức)
-CBGD: Trần Anh Hoa
-Khóa: K2017_D3
-Ngành:
T
T T* Quản trị xuất nhập khẩu
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: CD19TP2NT1, CD19TP3NT1 (tại chức)
-CBGD: Lê Tấn Bửu
-Khóa: K2019CD_D2
-Ngành:
T
* Lớp của Viện [GE4] học Tiếng Anh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện Ngôn ngữ - Quốc tế học
-Người [...] T
T T T T* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA01 (chính quy)
-CBGD: Trần Văn Việt
-Khóa: VB2K22.1
-Ngành: Luật kinh doanh
T
T T* Triết học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN1 (sau đại học)
-CBGD: Phạm Thị Kiên
-Khóa: CHK29
-Ngành: Kế toán
T
* Kỹ năng Viết TATM 3
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AV01 (chính quy)
-CBGD: Phạm Văn Nga
-Khóa: VB2K22.1
-Ngành: Tiếng Anh [...] T
* Lớp của Viện [GE6] học Tiếng Anh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện Ngôn ngữ - Quốc tế học
-Người [...] T
T* Hoạch định ngân sách vốn đầu tư
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: CD19TP2TC1, CD19TP3TC1 (tại chức)
-CBGD: Lê Văn Tám
-Khóa: K2019CD_D2
-Ngành:
T
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: CD18TP4QT1 (tại chức)
-CBGD:
-Khóa:
-Ngành:

* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 17g45 - [...] T
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN01,MR01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Giáp
-Khóa: VB2K22.1
-Ngành: Tài chính
T
* Lớp của Viện [GE5] học Tiếng Anh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện Ngôn ngữ - Quốc tế học
-Người [...] T
T T
Thứ bảy
23/11/2019
S* Dự kiến xây dựng phòng mô phỏng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng CSVC
-Người Đ/ký: Trương Minh Kiệt
S
* Dự kiến xây dựng phòng mô phỏng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng CSVC
-Người Đ/ký: Trương Minh Kiệt
S
* Lớp IB1-3 K44 sinh hoạt cố vấn học tập
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Kinh doanh quốc tế [...] S
S* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 49 (chính quy)
-CBGD: Trương Thị Anh Đào
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kế toán (DC)
S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 50 (chính quy)
-CBGD: Trần Mai Chi
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kế toán (DC)
S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 51 (chính quy)
-CBGD: Hà Thanh Bích Loan
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kế toán (DC)
S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 52 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phú Quỳnh Như
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kế toán (DC)
S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 53 (chính quy)
-CBGD: Hồ Đình Phương Khanh
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kế toán (DC)
S
S* Marketing căn bản
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH1,NH2 (chính quy)
-CBGD: Quách Thị Bửu Châu
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Ngân hàng
S
S* Triết học Mác LêNin
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu Hà
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tiếng Anh [...] S
* Giảng lớp chuyển tiếp Thụy Sỹ
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Tài chính
-Người Đ/ký: Lê Thị Phương Vy
S
* Lớp 43 K45 học môn tiếng anh HP1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Ngoại ngữ kinh tế
-Người Đ/ký: [...] S
S S S* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 54 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Lương Hoàng Thành
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kế toán (DC)
S
S* Lớp 27-28 K45 học môn luật kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Luật
-Người Đ/ký: GV Lữ Lâm [...] S
S* Triết học Mác LêNin
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 57-58 (chính quy)
-CBGD: Bùi Xuân Thanh
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Toán kinh tế [...] S
* Kỹ năng Đọc TATM 3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV4 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Thu Trang
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Tiếng [...] S
S S* Kế toán quốc tế 1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN9 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Đình Hoàng Uyên
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế [...] S
* Quản trị và phát triển sản phẩm mới
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR4 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thanh Thúy [...] S
* Triết học Mác LêNin
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 59-60 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thị Kiên
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Hệ thống thông [...] S
S S S S* Quản trị nguồn nhân lực MNCs
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Nam
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh [...] S
* Phân tích báo cáo tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM1 (chính quy)
-CBGD: Trịnh Hiệp Thiện
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh [...] S
* Quản trị kinh doanh quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Kim Thảo
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: MARKETING
S
S* Phân tích báo cáo tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TT1 (chính quy)
-CBGD: Lê Đình Trực
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Thị [...] S
* Marketing căn bản
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IE1,IE2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Chu
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kinh tế đầu tư
S
S S S S
* Triết học
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: FN3 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Thu
-Khóa: CHK29
-Ngành: Tài chính
C
* Dự kiến xây dựng phòng mô phỏng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng CSVC
-Người Đ/ký: Trương Minh Kiệt
C
* Dự kiến xây dựng phòng mô phỏng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng CSVC
-Người Đ/ký: Trương Minh Kiệt
C
C* Lớp 7-8 K45 học môn Luật Kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Luật
-Người Đ/ký: GV Nguyễn Khánh [...] C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 13 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Tuyết Minh
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Quản trị kinh [...] C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 14 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Minh Ngọc
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Quản trị kinh [...] C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 15 (chính quy)
-CBGD: Hà Thanh Bích Loan
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Quản trị kinh [...] C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 16 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Thu Trang
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Quản trị kinh [...] C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 17 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Diệu Chi
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Quản trị kinh [...] C
C* Tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH3,NH4 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Phương Vy
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Ngân hàng
C
C* Doanh nghiệp và Kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FT1 (chính quy)
-CBGD: Ngô Thị Ngọc Huyền
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Ngoại [...] C
* Lớp KN07 K43 học môn Kế toán quốc tế 1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Kế toán
-Người Đ/ký: [...] C
* Kế toán quốc tế I
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI1 (chính quy)
-CBGD: Trịnh Hiệp Thiện
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kiểm toán
C
* Lớp LU65 K45 học môn tiếng anh HP 1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Ngoại ngữ kinh tế
-Người [...] C
* Phương pháp nghiên cứu khoa học
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: AD5 (sau đại học)
-CBGD: Đoàn Thanh Hải
-Khóa: CHK29
-Ngành: Quản [...] C
* Quản trị rủi ro tài chính
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: FN3 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Khắc Quốc Bảo
-Khóa: CHK28
-Ngành: [...] C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 18 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Phỉ
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Quản trị kinh doanh [...] C
C* Lớp 27-28 K45 học môn luật kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Luật
-Người Đ/ký: GV Lữ Lâm [...] C
C* Triết học Mác LêNin
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 21-22 (chính quy)
-CBGD: Trần Nguyên Ký
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh doanh quốc [...] C
* Hình thái - Cú pháp học
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AV2 (chính quy)
-CBGD: Trần Xuân Bình
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tiếng [...] C
* Kế toán quốc tế 1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN3 (chính quy)
-CBGD: Phạm Quang Huy
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế toán [...] C
* Kế toán quốc tế 1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN6 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Đình Hoàng Uyên
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế [...] C
* Phân tích báo cáo tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM4 (chính quy)
-CBGD: Lê Đình Trực
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh [...] C
* Marketing trong kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Trưng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: MARKETING
C
* Triết học Mác LêNin
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 23-24 (chính quy)
-CBGD: Bùi Xuân Thanh
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh doanh quốc [...] C
C* Tư duy phân tích
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: QB1 (chính quy)
-CBGD: Trần Đăng Khoa
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản trị bệnh [...] C
C C* Quản trị quan hệ khách hàng (CRM)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FT1 (chính quy)
-CBGD: Đỗ Thị Hải Ninh
-Khóa: [...] C
* Hành vi người tiêu dùng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM2 (chính quy)
-CBGD: Đào Hoài Nam
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh doanh [...] C
C* Thị trường và các định chế tài chính
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: NH1 (sau đại học)
-CBGD: Thân Thị Thu [...] C
* Nghiên cứu ứng dụng trong kế toán
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: KN3 (sau đại học)
-CBGD: Trần Thị Thanh Hải, [...] C
* Triết học Mác LêNin
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 63-64 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu Hà
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Luật (DC)
C
C C C C
T* Dự án Phòng mô phỏng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* Dự án Phòng mô phỏng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
T T* Tiền lương và phúc lợi
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD430, BD434, V218TP4NL1 (tại chức)
-CBGD: Trần Đình Vinh
-Khóa: K2017_D1
-Ngành:
T
T* Họp nhóm SFR
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Văn phòng trường
-Người Đ/ký: Nguyễn Thị Thương Nhớ
T
* Sinh hoạt đội CTV
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Văn phòng trường
-Người Đ/ký: Nguyễn Thị Thương Nhớ
T
* Kinh tế lượng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V118TP4NL1, V119TP1NL1, V119TP2NL1 (tại chức)
-CBGD: Lê Thị Hồng Hoa
-Khóa: K2018_D4
-Ngành:
T
* Quản trị công ty đa quốc gia
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V118TP2KD1, V118TP4KD1, V119TP1KD1 (tại chức)
-CBGD: Trần Hồng Hải
-Khóa: K2018_D2
-Ngành: [...] T
T T* Đàm phán trong quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: HPTC.QTG.AD05 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thị Ngọc Thúy
-Khóa: DHHCK23.1
-Ngành: Quản [...] T
T* Kiểm toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD431, BD435 (tại chức)
-CBGD: Hoàng Trọng Hiệp
-Khóa: K2017_D1
-Ngành:
T
T T T T T T* Anh văn đầu ra hệ VLVH
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐTTC
-Người Đ/ký: Đoàn Thị Thu Thủy
T
* Kế toán quản trị 1
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN01B (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Đức Lộng
-Khóa: DHHCK23.1
-Ngành: Kế toán [...] T
T T T T* Quản trị mối quan hệ lao động
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: HPTC.NNL.AD03,04 (chính quy)
-CBGD: Châu Hoài Bão
-Khóa: DHHCK23.1
-Ngành: [...] T
* Quản trị hệ thống thông tin
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD432, BD436 (tại chức)
-CBGD: Phạm Tô Thục Hân
-Khóa: K2017_D1
-Ngành:
T
T* Kế toán quản trị 1
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN01 (chính quy)
-CBGD: Trịnh Hiệp Thiện
-Khóa: DHHCK24.1
-Ngành: Kế toán [...] T
* Hệ thống thông tin kế toán II
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN01 (chính quy)
-CBGD: Lương Đức Thuận
-Khóa: VB2K20B
-Ngành: [...] T
T* Quản trị nguồn nhân lực
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V119TP1QT1, V219TP3QT1 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Văn Chương
-Khóa: K2019_D1
-Ngành:
T
T* Hoạch định tài chính cá nhân
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: HPTC.NH01 (chính quy)
-CBGD: Cao Ngọc Thủy
-Khóa: DHHCK23.1
-Ngành: Ngân [...] T
* Phân tích tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN01 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Lanh
-Khóa: VB2K20B
-Ngành: Tài chính
T
T T T T T* Luật dân sự 2
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hằng
-Khóa: VB2K21.2
-Ngành: Luật kinh doanh
T
Chủ nhật
24/11/2019
* Thi Tuyển sinh LT K24.2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: Nguyễn Văn Đương
S
* Phòng mô phỏng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: P.CSVC
-Người Đ/ký: Trương Minh Kiệt
S
* Phòng mô phỏng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: P.CSVC
-Người Đ/ký: Trương Minh Kiệt
S
* Thi Tuyển sinh LT K24.2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: Nguyễn Văn Đương
S
* Thi Tuyển sinh LT K24.2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: Nguyễn Văn Đương
S
* Thi Tuyển sinh LT K24.2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: Nguyễn Văn Đương
S
* Thi Tuyển sinh LT K24.2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: Nguyễn Văn Đương
S
* Thi Tuyển sinh LT K24.2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: Nguyễn Văn Đương
S
* Thi Tuyển sinh LT K24.2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: Nguyễn Văn Đương
S
* Thi Tuyển sinh LT K24.2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: Nguyễn Văn Đương
S
* Thi Tuyển sinh LT K24.2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: Nguyễn Văn Đương
S
* Thi Tuyển sinh LT K24.2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: Nguyễn Văn Đương
S
* Thi Tuyển sinh LT K24.2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: Nguyễn Văn Đương
S
* Thi Tuyển sinh LT K24.2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: Nguyễn Văn Đương
S
* Thi Tuyển sinh LT K24.2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: Nguyễn Văn Đương
S
* Thi Tuyển sinh LT K24.2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: Nguyễn Văn Đương
S
* Thi Tuyển sinh LT K24.2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: Nguyễn Văn Đương
S
* Thi Tuyển sinh LT K24.2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: Nguyễn Văn Đương
S
* Thi Tuyển sinh LT K24.2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: Nguyễn Văn Đương
S
* Thi Tuyển sinh LT K24.2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: Nguyễn Văn Đương
S
* Thi Tuyển sinh LT K24.2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: Nguyễn Văn Đương
S
* Thi Tuyển sinh LT K24.2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: Nguyễn Văn Đương
S
* Thi Tuyển sinh LT K24.2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: Nguyễn Văn Đương
S
* Thi Tuyển sinh LT K24.2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: Nguyễn Văn Đương
S
* Thi Tuyển sinh LT K24.2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: Nguyễn Văn Đương
S
* Thi Tuyển sinh LT K24.2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: Nguyễn Văn Đương
S
* Thi Tuyển sinh LT K24.2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: Nguyễn Văn Đương
S
* Thi Tuyển sinh LT K24.2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: Nguyễn Văn Đương
S
* Thi Tuyển sinh LT K24.2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: Nguyễn Văn Đương
S
* Thi Tuyển sinh LT K24.2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: Nguyễn Văn Đương
S
* Thi Tuyển sinh LT K24.2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: Nguyễn Văn Đương
S
* Thi Tuyển sinh LT K24.2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: Nguyễn Văn Đương
S
* Thi Tuyển sinh LT K24.2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: Nguyễn Văn Đương
S
* Thi Tuyển sinh LT K24.2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: Nguyễn Văn Đương
S
* Thi Tuyển sinh LT K24.2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: Nguyễn Văn Đương
S
* Thi Tuyển sinh LT K24.2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: Nguyễn Văn Đương
S
* Lý thuyết tài chính
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: FN3 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Khắc Quốc Bảo
-Khóa: CHK29
-Ngành: Tài chính
S
* Thi Tuyển sinh LT K24.2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: Nguyễn Văn Đương
S
* Thi Tuyển sinh LT K24.2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: Nguyễn Văn Đương
S
S S S* Lớp NH1, 3, 5 K43 học môn thanh toán quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Ngân hàng
-Người [...] S
S
* Thi Tuyển sinh LT K24.2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: Nguyễn Văn Đương
C
* Phòng mô phỏng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: P.CSVC
-Người Đ/ký: Trương Minh Kiệt
C
* Phòng mô phỏng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: P.CSVC
-Người Đ/ký: Trương Minh Kiệt
C
* Thi Tuyển sinh LT K24.2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: Nguyễn Văn Đương
C
* Thi Tuyển sinh LT K24.2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: Nguyễn Văn Đương
C
* Thi Tuyển sinh LT K24.2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: Nguyễn Văn Đương
C
* Thi Tuyển sinh LT K24.2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: Nguyễn Văn Đương
C
* Thi Tuyển sinh LT K24.2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: Nguyễn Văn Đương
C
* Thi Tuyển sinh LT K24.2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: Nguyễn Văn Đương
C
* Thi Tuyển sinh LT K24.2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: Nguyễn Văn Đương
C
* Thi Tuyển sinh LT K24.2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: Nguyễn Văn Đương
C
* Thi Tuyển sinh LT K24.2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: Nguyễn Văn Đương
C
* Thi Tuyển sinh LT K24.2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: Nguyễn Văn Đương
C
* Thi Tuyển sinh LT K24.2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: Nguyễn Văn Đương
C
* Thi Tuyển sinh LT K24.2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: Nguyễn Văn Đương
C
* Thi Tuyển sinh LT K24.2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: Nguyễn Văn Đương
C
* Thi Tuyển sinh LT K24.2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: Nguyễn Văn Đương
C
* Thi Tuyển sinh LT K24.2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: Nguyễn Văn Đương
C
* Thi Tuyển sinh LT K24.2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: Nguyễn Văn Đương
C
* Thi Tuyển sinh LT K24.2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: Nguyễn Văn Đương
C
* Thi Tuyển sinh LT K24.2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: Nguyễn Văn Đương
C
* Thi Tuyển sinh LT K24.2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: Nguyễn Văn Đương
C
* Thi Tuyển sinh LT K24.2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: Nguyễn Văn Đương
C
* Thi Tuyển sinh LT K24.2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: Nguyễn Văn Đương
C
* Thi Tuyển sinh LT K24.2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: Nguyễn Văn Đương
C
* Thi Tuyển sinh LT K24.2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: Nguyễn Văn Đương
C
* Thi Tuyển sinh LT K24.2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: Nguyễn Văn Đương
C
* Thi Tuyển sinh LT K24.2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: Nguyễn Văn Đương
C
* Thi Tuyển sinh LT K24.2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: Nguyễn Văn Đương
C
* Thi Tuyển sinh LT K24.2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: Nguyễn Văn Đương
C
* Thi Tuyển sinh LT K24.2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: Nguyễn Văn Đương
C
* Thi Tuyển sinh LT K24.2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: Nguyễn Văn Đương
C
* Thi Tuyển sinh LT K24.2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: Nguyễn Văn Đương
C
* Thi Tuyển sinh LT K24.2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: Nguyễn Văn Đương
C
* Thi Tuyển sinh LT K24.2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: Nguyễn Văn Đương
C
* Thi Tuyển sinh LT K24.2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: Nguyễn Văn Đương
C
* Thi Tuyển sinh LT K24.2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: Nguyễn Văn Đương
C
* Thi Tuyển sinh LT K24.2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: Nguyễn Văn Đương
C
* Thi Tuyển sinh LT K24.2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐT-CTSV
-Người Đ/ký: Nguyễn Văn Đương
C
C C C* Lớp NH1, 3, 5 K43 học môn kinh doanh ngoại hối
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Ngân hàng
-Người [...] C
C
T* Dự án Phòng mô phỏng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* Dự án Phòng mô phỏng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
Thứ hai
25/11/2019
* CHẤM THI
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí
-Người Đ/ký: Nguyễn Thị Kim [...] S
* Dự kiến xây dựng phòng mô phỏng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng CSVC
-Người Đ/ký: Trương Minh Kiệt
S
* Dự kiến xây dựng phòng mô phỏng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng CSVC
-Người Đ/ký: Trương Minh Kiệt
S
S* Quản trị chiến lược
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR3 (chính quy)
-CBGD: Đinh Thị Thu Oanh
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: MARKETING
S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 19 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phương Chi
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Quản trị kinh doanh [...] S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 20 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Minh Ngọc
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh doanh quốc [...] S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 21 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Thảo Linh
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh doanh quốc [...] S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 22 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hà Giang
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh doanh quốc [...] S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 23 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Xuân Hồng
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh doanh quốc [...] S
S* Tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH1,NH2 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Thị Cẩm Hà
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Ngân hàng
S
* Kế toán tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN1,FN2 (chính quy)
-CBGD: Võ Minh Hùng
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Tài chính
S
S* Lớp CL K44 học môn hành vi tổ chức
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Quản trị
-Người Đ/ký: GV [...] S
* Lớp FN2 K43 học môn PTTC
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Tài chính
-Người Đ/ký: GV Nguyễn Thị Uyên [...] S
* Lớp AC K45 học môn tiếng anh HP1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Ngoại ngữ kinh tế
-Người Đ/ký: [...] S
S S* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 24 (chính quy)
-CBGD: Hồ Minh Thắng
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh doanh quốc tế [...] S
S S S* Triết học Mác LêNin
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM1,KM2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu Hà
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh doanh [...] S
S* Kế toán quốc tế 1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu Hiền
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế [...] S
* Kế toán quốc tế 1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN4 (chính quy)
-CBGD: Đậu Thị Kim Thoa
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế [...] S
* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: KI2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hoàng Tố Loan
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kiểm toán
S
* Marketing trong kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Trưng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: MARKETING
S
S S* Sinh hoạt lớp hk3.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: BI1 (chính quy)
-CBGD: Trương Việt Phương
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Hệ thống thông [...] S
* Kinh tế phát triển
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TK1 (chính quy)
-CBGD: Lê Ngọc Uyển
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Thống kê Kinh [...] S
* Kế toán quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KO1 (chính quy)
-CBGD: Phạm Văn Dược
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế toán Công
S
* Kinh doanh quốc tế II
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB1 (chính quy)
-CBGD: Quách Thị Bửu Châu, Đinh Thị [...] S
* Quản trị quan hệ khách hàng (CRM)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FT2 (chính quy)
-CBGD: Đỗ Thị Hải Ninh
-Khóa: [...] S
* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: MR1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Công Dũng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: MARKETING
S
* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: QB1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Tấn Trung
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị bệnh [...] S
S* Tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AE1,AB1 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Lanh
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kinh tế học [...] S
S S S S
* CHẤM THI
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí
-Người Đ/ký: Nguyễn Thị Kim [...] C
* Dự kiến xây dựng phòng mô phỏng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng CSVC
-Người Đ/ký: Trương Minh Kiệt
C
* Dự kiến xây dựng phòng mô phỏng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng CSVC
-Người Đ/ký: Trương Minh Kiệt
C
* Lớp NH1, 3, 5 K43 học môn kinh doanh ngoại hối
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Ngân hàng
-Người [...] C
* Lớp 7-8 K45 học môn Luật Kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Luật
-Người Đ/ký: GV Nguyễn Khánh [...] C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 55 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Xuân Quang
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Quản trị khách sạn [...] C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 56 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hạnh
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Quản trị khách sạn [...] C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 57 (chính quy)
-CBGD: Hồ Đình Phương Khanh
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Toán kinh tế [...] C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 58 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Minh Ngọc
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Toán kinh tế [...] C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 59 (chính quy)
-CBGD: Bùi Mỹ Ngọc
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Hệ thống thông tin [...] C
* Lớp KI1-2 K44 học môn tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Tài chính
-Người Đ/ký: GV [...] C
C* Nguyên lý tài chính - ngân hàng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TG1,TG2 (chính quy)
-CBGD: Vũ Thị Minh Hằng
-Khóa: [...] C
* Quản trị chiến lược
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TB1,HQ1 (chính quy)
-CBGD: Phạm Văn Nam
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Thuế trong kinh [...] C
* Lớp AV3 K43 học môn Kỹ năng viết TATM 5
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Ngoại ngữ kinh [...] C
* Kế toán quốc tế 1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN10 (chính quy)
-CBGD: Phạm Quang Huy
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế toán [...] C
* Lớp AD1 CLC K44 sinh hoạt cố vấn học tập
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Quản trị
-Người Đ/ký: [...] C
* Sinh hoạt lớp hk3.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: FN5 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hoàng Thụy Bích Trâm
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Tài [...] C
* Quản trị chiến lược
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TB1_BS (chính quy)
-CBGD: Phan Ngọc Anh
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Thuế trong kinh [...] C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 60 (chính quy)
-CBGD: Hồ Minh Thắng
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Hệ thống thông tin [...] C
C C C* Triết học Mác LêNin
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 27-28 (chính quy)
-CBGD: Bùi Văn Mưa
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tài chính-Ngân hàng [...] C
* Lớp FT1 K43 học môn quản trị quan hệ khách hàng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Kinh doanh [...] C
* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: EC1 (chính quy)
-CBGD: Thái Kim Phụng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Thương mại điện [...] C
* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: KN6 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Phương Hồng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế toán [...] C
* Kế toán quốc tế 1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN7 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Trọng Hiệp
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế toán [...] C
* Quản trị kinh doanh quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR2 (chính quy)
-CBGD: Trương Thị Minh Lý
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: [...] C
C* Sinh hoạt lớp hk3.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: BR1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Tiến Hùng
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản trị rủi [...] C
C C* Sinh hoạt lớp hk3.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: ST1 (chính quy)
-CBGD: Phan Hiền
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Công nghệ phần mềm
C
* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: FT1 (chính quy)
-CBGD: Đinh Thị Thu Oanh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Ngoại Thương
C
* Phân tích báo cáo tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Bảo Linh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh [...] C
* Hành vi người tiêu dùng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Hùng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh doanh [...] C
* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: EM1 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Thanh Phương
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị [...] C
* Phân tích báo cáo tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TT1 (chính quy)
-CBGD: Lê Đình Trực
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Thị [...] C
C C C C C
T* Dự án Phòng mô phỏng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* Dự án Phòng mô phỏng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
T* Lớp KN2 LT K23.1 học môn lập báo cáo tài chính hợp nhất theo IFRS
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị [...] T
T T T T T T T* Anh văn đầu ra hệ VLVH
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐTTC
-Người Đ/ký: Đoàn Thị Thu Thủy
T
* Luật lao động
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA01 (chính quy)
-CBGD: Đoàn Công Yên
-Khóa: VB2K21.1
-Ngành: Luật kinh doanh
T
T* Công pháp quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V118TP1LD1, V118TP1LD1bs, V118TP4LD1 (tại chức)
-CBGD: Trần Diệu My
-Khóa: K2018_D1
-Ngành:
T
T* Kế toán chi phí
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V219TP2KT1 (tại chức)
-CBGD: Lê Hoàng Oanh
-Khóa: K2019VB2_D2
-Ngành:
T
T T T T* Kế toán quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD439, V118TP1KT1, V118TP1KT1bs (tại chức)
-CBGD: Trần Anh Hoa
-Khóa: K2017_D3
-Ngành:
T
T T* Quản trị xuất nhập khẩu
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: CD19TP2NT1, CD19TP3NT1 (tại chức)
-CBGD: Lê Tấn Bửu
-Khóa: K2019CD_D2
-Ngành:
T
* Lớp của Viện [GE4] học Tiếng Anh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện Ngôn ngữ - Quốc tế học
-Người [...] T
T T T T* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA01 (chính quy)
-CBGD: Trần Bá Thọ
-Khóa: VB2K22.1
-Ngành: Luật kinh doanh
T
* Phân tích hoạt động kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: CD19TP2KT1, CD19TP3KT1 (tại chức)
-CBGD: Lê Thị Minh Tuyết
-Khóa: K2019CD_D2
-Ngành:
T
* Phương pháp nghiên cứu trong quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: CD19TP2QT1, CD19TP3QT1 (tại chức)
-CBGD: Cao Quốc Việt
-Khóa: K2019CD_D2
-Ngành:
T
* Nghiên cứu ứng dụng trong kế toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN1 (sau đại học)
-CBGD:
-Khóa: CHK29
-Ngành: Kế toán
T
* Kỹ năng Viết TATM 3
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AV01 (chính quy)
-CBGD: Phạm Văn Nga
-Khóa: VB2K22.1
-Ngành: Tiếng Anh [...] T
* Lớp của Viện [GE6] học Tiếng Anh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện Ngôn ngữ - Quốc tế học
-Người [...] T
T* Hoạch định ngân sách vốn đầu tư
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: CD19TP2TC1, CD19TP3TC1 (tại chức)
-CBGD: Lê Văn Tám
-Khóa: K2019CD_D2
-Ngành:
T
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD01,NS01 (chính quy)
-CBGD: Lâm Mạnh Hà
-Khóa: VB2K22.1
-Ngành: Quản trị
T
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN01,MR01 (chính quy)
-CBGD: Mai Thị Hoàng Minh
-Khóa: VB2K22.1
-Ngành: Tài chính
T
* Lớp của Viện [GE5] học Tiếng Anh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện Ngôn ngữ - Quốc tế học
-Người [...] T
T* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: CD18TP1QT1 (tại chức)
-CBGD:
-Khóa:
-Ngành:

* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 17g45 - [...] T
Thứ ba
26/11/2019
* CHẤM THI
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí
-Người Đ/ký: Nguyễn Thị Kim [...] S
* Dự kiến xây dựng phòng mô phỏng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng CSVC
-Người Đ/ký: Trương Minh Kiệt
S
* Dự kiến xây dựng phòng mô phỏng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng CSVC
-Người Đ/ký: Trương Minh Kiệt
S
* Tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH3,NH4 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Phương Vy
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Ngân hàng
S
S* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 61 (chính quy)
-CBGD: Trương Thị Anh Đào
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Hệ thống thông [...] S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 62 (chính quy)
-CBGD: Phan Thúy Khanh
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Hệ thống thông tin [...] S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM1 (chính quy)
-CBGD: Hà Thanh Bích Loan
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh doanh thương [...] S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phú Quỳnh Như
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh doanh thương [...] S
* Lớp 60 K45 học môn tiếng anh HP1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Ngoại ngữ kinh tế
-Người Đ/ký: [...] S
S S* Hoạch định Thuế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN1,FN2 (chính quy)
-CBGD: Lê Quang Cường
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Tài chính
S
* Kinh tế lượng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NS1,NS2 (chính quy)
-CBGD: Phạm Trí Cao
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản lý nguồn nhân [...] S
* Lớp KN6 K43 học môn kế toán quốc tế 1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Kế toán
-Người Đ/ký: [...] S
* Lớp LH1 K43 học môn hướng dẫn du lịch
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện Du lịch
-Người Đ/ký: GV [...] S
* Luật thương mại quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: HQ1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu Hiền
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản [...] S
* Nguyên lý tài chính - ngân hàng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TX1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Anh Tuấn
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: [...] S
* Sinh hoạt lớp hk3.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: FI1 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Thị Phương Anh
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Đầu tư [...] S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM4 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Xuân Hồng
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh doanh thương [...] S
S S S* Triết học Mác LêNin
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 33-34 (chính quy)
-CBGD: Bùi Xuân Thanh
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tài chính-Ngân hàng [...] S
S* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: KN1 (chính quy)
-CBGD: Mai Thị Hoàng Minh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế toán [...] S
* Lớp AV1 K45 học môn Kỹ năng thuyết trình bằng tiếng anh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Ngoại [...] S
* Kế toán quốc tế 1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN8 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Xuân Hưng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế toán [...] S
* Quản trị kinh doanh quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Kim Thảo
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: MARKETING
S
S* Marketing căn bản
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FM1 (chính quy)
-CBGD: Ngô Công Thành
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Toán Tài chính
S
* Cơ chế tài chính - kế toán trong khu vực công
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KO1 (chính quy)
-CBGD: Phạm [...] S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD II
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TK1 (chính quy)
-CBGD: Hà Văn [...] S
* Kế toán khu vực công 2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KO1 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Cẩm Hồng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: [...] S
* Quản trị nguồn nhân lực MNCs
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Nam
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh [...] S
* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: FT2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Nam
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Ngoại Thương
S
* Hành vi người tiêu dùng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Hùng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh doanh [...] S
* Quản trị thực hiện
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: QB1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Chương
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị bệnh [...] S
* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: BI1 (chính quy)
-CBGD: Phan Hiền
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Hệ thống thông tin [...] S
S S S S S
* CHẤM THI
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí
-Người Đ/ký: Nguyễn Thị Kim [...] C
* Dự kiến xây dựng phòng mô phỏng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng CSVC
-Người Đ/ký: Trương Minh Kiệt
C
* Dự kiến xây dựng phòng mô phỏng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng CSVC
-Người Đ/ký: Trương Minh Kiệt
C
* Lớp NH1, 3, 5 K43 học môn thanh toán quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Ngân hàng
-Người [...] C
C* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 25 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Xuân Quang
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh doanh quốc tế [...] C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 26 (chính quy)
-CBGD: Phan Thị Vân Thanh
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh doanh quốc [...] C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 27 (chính quy)
-CBGD: Hà Thanh Bích Loan
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tài chính-Ngân hàng [...] C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 28 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Phỉ
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tài chính-Ngân hàng (DC)
C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 29 (chính quy)
-CBGD: Hồ Đình Phương Khanh
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tài chính-Ngân hàng [...] C
* Lớp KN8 K43 học môn kế toán quốc tế 1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Kế toán
-Người Đ/ký: [...] C
C* Kế toán tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN3,FN4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu Nguyệt
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Tài chính
C
* Luật Thẩm định giá
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TG1,TG2 (chính quy)
-CBGD: Trần Huỳnh Thanh Nghị
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Thẩm định [...] C
* Lớp KE K45 học môn tiếng anh HP1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Ngoại ngữ kinh tế
-Người Đ/ký: [...] C
C C* Quản trị rủi ro tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN2CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Khắc Quốc Bảo
-Khóa: DHCLC43FN
-Ngành: [...] C
* Sinh hoạt lớp hk3.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: TQ1 (chính quy)
-CBGD: Quách Doanh Nghiệp
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Tài chính quốc [...] C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 30 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Diên Anh
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tài chính-Ngân hàng [...] C
C C C* Triết học Mác LêNin
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR3,LH1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Văn Mưa
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: MARKETING
C
* Phân tích tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN7 (chính quy)
-CBGD: Từ Thị Kim Thoa
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính
C
* Kế toán quốc tế 1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Xuân Hưng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế toán [...] C
* Kế toán quốc tế 1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN5 (chính quy)
-CBGD: Đậu Thị Kim Thoa
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế [...] C
* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: KN7 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Kim Cúc
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế toán [...] C
* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: MR2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Công Dũng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: MARKETING
C
C C* Sinh hoạt lớp hk3.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: PM1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Dư
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản lý công
C
C* Sinh hoạt lớp hk3.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: EC1 (chính quy)
-CBGD: Thái Kim Phụng
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Thương mại điện [...] C
* Kinh doanh quốc tế II
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB2 (chính quy)
-CBGD: Đinh Thị Thu Oanh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh [...] C
* Quản trị nguồn nhân lực
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM1 (chính quy)
-CBGD: Phan Quốc Tấn
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh doanh [...] C
* Phân tích báo cáo tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Phước
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh [...] C
* Thẩm định dự án
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: EM1 (chính quy)
-CBGD: Phan Thị Thu Hương
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị [...] C
* Đạo đức kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: HPTC.TT1 (chính quy)
-CBGD: Lê Việt Hưng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Thị trường chứng [...] C
C C C C C
T* Dự án Phòng mô phỏng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* Dự án Phòng mô phỏng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
T T* Tiền lương và phúc lợi
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD430, BD434, V218TP4NL1 (tại chức)
-CBGD: Trần Đình Vinh
-Khóa: K2017_D1
-Ngành:
T
T T T* Kinh tế lượng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V118TP4NL1, V119TP1NL1, V119TP2NL1 (tại chức)
-CBGD: Lê Thị Hồng Hoa
-Khóa: K2018_D4
-Ngành:
T
* Quản trị công ty đa quốc gia
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V118TP2KD1, V118TP4KD1, V119TP1KD1 (tại chức)
-CBGD: Trần Hồng Hải
-Khóa: K2018_D2
-Ngành: [...] T
T T* Đàm phán trong quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: HPTC.QTG.AD05 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thị Ngọc Thúy
-Khóa: DHHCK23.1
-Ngành: Quản [...] T
T* Kiểm toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD431, BD435 (tại chức)
-CBGD: Hoàng Trọng Hiệp
-Khóa: K2017_D1
-Ngành:
T
T T T T T T T T T T T T* Quản trị mối quan hệ lao động
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: HPTC.NNL.AD03,04 (chính quy)
-CBGD: Châu Hoài Bão
-Khóa: DHHCK23.1
-Ngành: [...] T
* Quản trị hệ thống thông tin
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD432, BD436 (tại chức)
-CBGD: Phạm Tô Thục Hân
-Khóa: K2017_D1
-Ngành:
T
T T T T* Quản trị nguồn nhân lực
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V119TP1QT1, V219TP3QT1 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Văn Chương
-Khóa: K2019_D1
-Ngành:
T
T* Quản trị ngân hàng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: NH01 (chính quy)
-CBGD: Phạm Phú Quốc
-Khóa: DHHCK23.1
-Ngành: Ngân hàng
T
T T T T T T* Luật hành chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA01 (chính quy)
-CBGD: Viên Thế Giang
-Khóa: VB2K21.2
-Ngành: Luật kinh doanh
T
Thứ tư
27/11/2019
* CHẤM THI
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí
-Người Đ/ký: Nguyễn Thị Kim [...] S
* Dự kiến xây dựng phòng mô phỏng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng CSVC
-Người Đ/ký: Trương Minh Kiệt
S
* Dự kiến xây dựng phòng mô phỏng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng CSVC
-Người Đ/ký: Trương Minh Kiệt
S
S* Lớp 33 K45 học môn tiếng anh HP1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Ngoại ngữ kinh tế
-Người Đ/ký: [...] S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 31 (chính quy)
-CBGD: Kiều Huyền Trâm
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tài chính-Ngân hàng (DC)
S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 32 (chính quy)
-CBGD: Trương Thị Anh Đào
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tài chính-Ngân hàng [...] S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 33 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hạnh
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tài chính-Ngân hàng (DC)
S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 34 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Tuyết Minh
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tài chính-Ngân hàng [...] S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 35 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phú Quỳnh Như
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tài chính-Ngân hàng [...] S
* Lớp NH1-2 K43 sinh hoạt cố vấn học tập
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Ngân hàng
-Người Đ/ký: GV [...] S
S* Kế toán tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN5,BR1 (chính quy)
-CBGD: Võ Minh Hùng
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Tài chính
S
* Quản trị chiến lược
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TB1,HQ1 (chính quy)
-CBGD: Phạm Văn Nam
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Thuế trong kinh [...] S
* Bố trí lớp chương trình liên kết của Khoa KDQTMAR và ĐH TB Thụy Sỹ
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị [...] S
* Kế toán quốc tế I
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI1 (chính quy)
-CBGD: Trịnh Hiệp Thiện
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kiểm toán
S
* Lớp FB K45 học môn tiếng anh HP1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Ngoại ngữ kinh tế
-Người Đ/ký: [...] S
* Lớp 37 K45 học môn tiếng anh HP1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Ngoại ngữ kinh tế
-Người Đ/ký: [...] S
* Quản trị chiến lược
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TB1_BS (chính quy)
-CBGD: Phan Ngọc Anh
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Thuế trong kinh [...] S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 36 (chính quy)
-CBGD: Hồ Thị Phương Nam
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tài chính-Ngân hàng (DC)
S
* Lớp DT3 K43 học môn luật đầu tư
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Luật
-Người Đ/ký: GV Nguyễn Thị [...] S
S S* Triết học Mác LêNin
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 03-04 (chính quy)
-CBGD: Bùi Xuân Thanh
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh tế (DC)
S
* Dân số và phát triển
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NS1 (chính quy)
-CBGD: Võ Thành Tâm
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản lý [...] S
* Kế toán quốc tế 1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN3 (chính quy)
-CBGD: Phạm Quang Huy
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế toán [...] S
* Kế toán quốc tế 1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN6 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Đình Hoàng Uyên
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế [...] S
* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: KN8 (chính quy)
-CBGD: Lê Việt
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
S
* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: MR3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Công Dũng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: MARKETING
S
S S* Sinh hoạt lớp hk3.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: QB1 (chính quy)
-CBGD: Lý Thục Hiền
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản trị bệnh [...] S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: ST1 (chính quy)
-CBGD: Thái Thị Bích Hồng
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Công nghệ phần [...] S
* Sinh hoạt lớp hk3.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: EC2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Mạnh Tuấn
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Thương mại điện [...] S
* Kinh doanh quốc tế II
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FT1 (chính quy)
-CBGD: Đinh Thị Thu Oanh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Ngoại [...] S
* Quản trị nguồn nhân lực
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM2 (chính quy)
-CBGD: Phan Quốc Tấn
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh doanh [...] S
* Phân tích báo cáo tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM4 (chính quy)
-CBGD: Lê Đình Trực
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh [...] S
* Quản trị và phát triển sản phẩm mới
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR1 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thanh Thúy [...] S
* Lớp TT1 K43 học môn kinh doanh ngoại hối
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Ngân hàng
-Người Đ/ký: GV [...] S
S* Marketing căn bản
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FM1 (chính quy)
-CBGD: Ngô Công Thành
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Toán Tài chính
S
S S S
* CHẤM THI
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí
-Người Đ/ký: Nguyễn Thị Kim [...] C
* Dự kiến xây dựng phòng mô phỏng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng CSVC
-Người Đ/ký: Trương Minh Kiệt
C
* Dự kiến xây dựng phòng mô phỏng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng CSVC
-Người Đ/ký: Trương Minh Kiệt
C
* Tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH1,NH2 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Thị Cẩm Hà
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Ngân hàng
C
* Lớp MR3 K45 học môn tiếng anh HP1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Ngoại ngữ kinh tế
-Người Đ/ký: [...] C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR1 (chính quy)
-CBGD: Kiều Huyền Trâm
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: MARKETING
C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR2 (chính quy)
-CBGD: Phan Thị Vân Thanh
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: MARKETING
C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hạnh
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: MARKETING
C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: LH1 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Tuyết Minh
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Quản trị lữ [...] C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TK1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Minh Ngọc
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Thống kê Kinh [...] C
C C* Hoạch định Thuế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN3,FN4 (chính quy)
-CBGD: Lê Quang Cường
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Tài chính
C
C* Sinh hoạt lớp hk3.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: KN9 (chính quy)
-CBGD: Võ Minh Hùng
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kế toán doanh [...] C
* Lớp TT1 K43 học môn Định giá và phân tích chứng khoán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Ngân [...] C
* Sinh hoạt lớp hk3.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: PF1 (chính quy)
-CBGD: Đặng Văn Cường
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Tài chính công
C
* Lớp KM3 K43 học môn phân tích báo cáo tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Kế toán
-Người [...] C
* Sinh hoạt lớp hk3.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: PF2 (chính quy)
-CBGD: Trương Minh Tuấn
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Tài chính công
C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TK2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hoài Ly Nga
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Thống kê Kinh [...] C
* Lớp DT3 K43 học môn luật đầu tư
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Luật
-Người Đ/ký: GV Nguyễn Thị [...] C
C C* Triết học Mác LêNin
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 39-40 (chính quy)
-CBGD: Bùi Xuân Thanh
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tài chính-Ngân hàng [...] C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 63 (chính quy)
-CBGD: Thái Hồng Phúc
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Luật (DC)
C
* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: KN2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế toán doanh [...] C
* Lớp TK1 K44 học môn kinh tế phát triển
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Kinh tế
-Người Đ/ký: GV [...] C
* Kế toán quốc tế 1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN9 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Đình Hoàng Uyên
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế [...] C
* Quản trị kinh doanh quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Kim Thảo
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: MARKETING
C
C C C C C* Quản trị nguồn nhân lực MNCs
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Nam
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh [...] C
* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: KM1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thế Hùng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh doanh thương [...] C
C* Phân tích tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Uyên Uyên
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính
C
* Hành vi người tiêu dùng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: EC1 (chính quy)
-CBGD: Đào Hoài Nam
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Thương mại [...] C
C C C C C
* Hợp nhất, sáp nhập và cấu trúc doanh nghiệp
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: HPTC.1 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Thị Uyên [...] T
* Dự án Phòng mô phỏng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* Dự án Phòng mô phỏng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
T T T T T T T T T* Anh văn đầu ra hệ VLVH
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐTTC
-Người Đ/ký: Đoàn Thị Thu Thủy
T
* Luật lao động
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA01 (chính quy)
-CBGD: Đoàn Công Yên
-Khóa: VB2K21.1
-Ngành: Luật kinh doanh
T
T* Luật đầu tư
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V118TP1LD1, V118TP1LD1bs, V118TP4LD1 (tại chức)
-CBGD:
-Khóa: K2018_D1
-Ngành:
T
* Luật thương mại quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V218TP2LD1, V219TP1LD1 (tại chức)
-CBGD: Trần Vân Long
-Khóa: K2018VB2_D2
-Ngành:
T
* Kế toán chi phí
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V219TP2KT1 (tại chức)
-CBGD: Lê Hoàng Oanh
-Khóa: K2019VB2_D2
-Ngành:
T
T T T T T T T* Quản trị xuất nhập khẩu
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: CD19TP2NT1, CD19TP3NT1 (tại chức)
-CBGD: Lê Tấn Bửu
-Khóa: K2019CD_D2
-Ngành:
T
* Lớp của Viện [GE4] học Tiếng Anh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện Ngôn ngữ - Quốc tế học
-Người [...] T
T T T T* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA01 (chính quy)
-CBGD: Trần Bá Thọ
-Khóa: VB2K22.1
-Ngành: Luật kinh doanh
T
* Phân tích hoạt động kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: CD19TP2KT1, CD19TP3KT1 (tại chức)
-CBGD: Lê Thị Minh Tuyết
-Khóa: K2019CD_D2
-Ngành:
T
T* Nghiên cứu ứng dụng trong kế toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN1 (sau đại học)
-CBGD:
-Khóa: CHK29
-Ngành: Kế toán
T
* Kỹ năng Viết TATM 3
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AV01 (chính quy)
-CBGD: Phạm Văn Nga
-Khóa: VB2K22.1
-Ngành: Tiếng Anh [...] T
* Lớp của Viện [GE6] học Tiếng Anh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện Ngôn ngữ - Quốc tế học
-Người [...] T
T* Hoạch định ngân sách vốn đầu tư
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: CD19TP2TC1, CD19TP3TC1 (tại chức)
-CBGD: Lê Văn Tám
-Khóa: K2019CD_D2
-Ngành:
T
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD01,NS01 (chính quy)
-CBGD: Lâm Mạnh Hà
-Khóa: VB2K22.1
-Ngành: Quản trị
T
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN01,MR01 (chính quy)
-CBGD: Mai Thị Hoàng Minh
-Khóa: VB2K22.1
-Ngành: Tài chính
T
* Lớp của Viện [GE5] học Tiếng Anh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện Ngôn ngữ - Quốc tế học
-Người [...] T
T* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: CD18TP1QT1 (tại chức)
-CBGD:
-Khóa:
-Ngành:

* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 17g45 - [...] T
Thứ năm
28/11/2019
* CHẤM THI
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí
-Người Đ/ký: Nguyễn Thị Kim [...] S
* Dự kiến xây dựng phòng mô phỏng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng CSVC
-Người Đ/ký: Trương Minh Kiệt
S
* Dự kiến xây dựng phòng mô phỏng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng CSVC
-Người Đ/ký: Trương Minh Kiệt
S
S S* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 37 (chính quy)
-CBGD: Kiều Huyền Trâm
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tài chính-Ngân hàng (DC)
S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 38 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phương Chi
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tài chính-Ngân hàng (DC)
S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 39 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Thảo Linh
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tài chính-Ngân hàng [...] S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 40 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phú Quỳnh Như
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tài chính-Ngân hàng [...] S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 41 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Anh Thư
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tài chính-Ngân hàng (DC)
S
S S* Hoạch định Thuế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN5,BR1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Kim Quyến
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Tài chính
S
S* Nguyên lý tài chính - ngân hàng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: PF1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Anh Tuấn
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: [...] S
* Lớp KN07 K43 học môn Kế toán quốc tế 1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Kế toán
-Người Đ/ký: [...] S
* Lớp BA K45 học môn tiếng anh HP1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Ngoại ngữ kinh tế
-Người Đ/ký: [...] S
* Sinh hoạt lớp hk3.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: TB1 (chính quy)
-CBGD: Lê Quang Cường
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Thuế trong kinh [...] S
S S S S S* Triết học Mác LêNin
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 09-10 (chính quy)
-CBGD: Trần Nguyên Ký
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh tế (DC)
S
S* Lớp KI2 K44 sinh hoạt cố vấn học tập
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Kế toán
-Người Đ/ký: GV [...] S
S* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: KN3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phước Bảo Ấn
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế toán [...] S
* Quản trị và phát triển sản phẩm mới
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR2 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thanh Thúy [...] S
* Triết học Mác LêNin
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 11-12 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu Hà
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Quản trị [...] S
S* Hệ thống thuế VN
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: ER1 (chính quy)
-CBGD: Tôn Thất Cảnh Hòa
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Hệ thống [...] S
S* Thị trường tiền tệ và thị trường vốn
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH3 (chính quy)
-CBGD: Thân Thị Thu [...] S
* Logistics
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FT1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Dược
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Ngoại Thương
S
* Luật và chính sách công
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: PM1 (chính quy)
-CBGD: Võ Trí Hảo
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản lý [...] S
* Quản trị nguồn nhân lực
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Thụy
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh doanh [...] S
* Quản trị doanh nghiệp nhỏ
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: EM1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hoàng Kiệt
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị [...] S
* Kinh doanh ngoại hối
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TT1 (chính quy)
-CBGD: Trầm Thị Xuân Hương
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Thị trường [...] S
S S S S S
* CHẤM THI
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí
-Người Đ/ký: Nguyễn Thị Kim [...] C
* Dự kiến xây dựng phòng mô phỏng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng CSVC
-Người Đ/ký: Trương Minh Kiệt
C
* Dự kiến xây dựng phòng mô phỏng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng CSVC
-Người Đ/ký: Trương Minh Kiệt
C
C* Kế toán quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD1,AD2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Phước
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản trị
C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 01 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Phỉ
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh tế (DC)
C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 02 (chính quy)
-CBGD: Phan Thị Vân Thanh
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh tế (DC)
C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 03 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hạnh
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh tế (DC)
C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 04 (chính quy)
-CBGD: Thái Hồng Phúc
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh tế (DC)
C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 05 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Thảo Linh
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh tế (DC)
C
C* Ngân hàng thương mại
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: PF1,PF2 (chính quy)
-CBGD: Cao Ngọc Thủy
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính công
C
* Kế toán tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN1,FN2 (chính quy)
-CBGD: Võ Minh Hùng
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Tài chính
C
* Kế toán tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FI1,TQ1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu Nguyệt
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Đầu tư [...] C
* Nguyên lý tài chính - ngân hàng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: PF2 (chính quy)
-CBGD: Bùi Duy Tùng
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: [...] C
* Kế toán quốc tế I
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI2 (chính quy)
-CBGD: Phạm Quang Huy
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kiểm toán
C
* Lớp KN3 K43 học môn Kế toán quốc tế 1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Kế toán
-Người Đ/ký: [...] C
* Sinh hoạt lớp hk3.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: TX1 (chính quy)
-CBGD: Trần Trung Kiên
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản lý Thuế
C
C* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 06 (chính quy)
-CBGD: Kiều Huyền Trâm
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh tế (DC)
C
C C C* Triết học Mác LêNin
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 45-46 (chính quy)
-CBGD: Bùi Văn Mưa
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kế toán (DC)
C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: PM1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hoài Ly Nga
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Quản lý công
C
C* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: MR4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thanh Minh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: MARKETING
C
* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: KN9 (chính quy)
-CBGD: Phạm Trà Lam
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế toán doanh [...] C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 64 (chính quy)
-CBGD: Võ Hoàng Kim Ngân
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Luật (DC)
C
* Triết học Mác LêNin
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 47-48 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu Hà
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kế toán [...] C
C* Kinh tế lượng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BD1,BD2 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Hồng Hoa
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Bất động sản
C
* Kinh tế phát triển
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TK1 (chính quy)
-CBGD: Lê Ngọc Uyển
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Thống kê Kinh [...] C
* Hoạch định Thuế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: HPTC.1 (chính quy)
-CBGD: Trần Trung Kiên
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế toán Công
C
* Tiếng Anh - chuyên đề soạn thảo thư thương mại
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB1 (chính quy)
-CBGD: Trần Mai [...] C
* Kinh doanh quốc tế II
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FT2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Trần Kiều Vân
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Ngoại [...] C
* Marketing trong kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Trưng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: MARKETING
C
C C* Tư tưởng Hồ Chí Minh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM1,KM2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thảo Nguyên
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kinh [...] C
C C C C
T* Dự án Phòng mô phỏng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* Dự án Phòng mô phỏng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* Lớp KN1 LT K24.1 học môn Kế toán quản trị 1
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Kế toán
-Người [...] T
T* Tiền lương và phúc lợi
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD430, BD434, V218TP4NL1 (tại chức)
-CBGD: Trần Đình Vinh
-Khóa: K2017_D1
-Ngành:
T
T T T* Kinh tế lượng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V118TP4NL1, V119TP1NL1, V119TP2NL1 (tại chức)
-CBGD: Lê Thị Hồng Hoa
-Khóa: K2018_D4
-Ngành:
T
* Quản trị công ty đa quốc gia
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V118TP2KD1, V118TP4KD1, V119TP1KD1 (tại chức)
-CBGD: Trần Hồng Hải
-Khóa: K2018_D2
-Ngành: [...] T
T* Triển khai kế hoạch thực tập cho khóa VB2 K20A
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Kế toán
-Người Đ/ký: [...] T
* Đàm phán trong quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: HPTC.QTG.AD05 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thị Ngọc Thúy
-Khóa: DHHCK23.1
-Ngành: Quản [...] T
T* Kiểm toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD431, BD435 (tại chức)
-CBGD: Hoàng Trọng Hiệp
-Khóa: K2017_D1
-Ngành:
T
T T T T T T T T T T T T* Quản trị mối quan hệ lao động
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: HPTC.NNL.AD03,04 (chính quy)
-CBGD: Châu Hoài Bão
-Khóa: DHHCK23.1
-Ngành: [...] T
* Quản trị hệ thống thông tin
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD432, BD436 (tại chức)
-CBGD: Phạm Tô Thục Hân
-Khóa: K2017_D1
-Ngành:
T
T T T T* Quản trị nguồn nhân lực
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V119TP1QT1, V219TP3QT1 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Văn Chương
-Khóa: K2019_D1
-Ngành:
T
T* Quản trị ngân hàng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: NH01 (chính quy)
-CBGD: Phạm Phú Quốc
-Khóa: DHHCK23.1
-Ngành: Ngân hàng
T
T T T T T T T
Thứ sáu
29/11/2019
* CHẤM THI
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí
-Người Đ/ký: Nguyễn Thị Kim [...] S
* Dự kiến xây dựng phòng mô phỏng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng CSVC
-Người Đ/ký: Trương Minh Kiệt
S
* Dự kiến xây dựng phòng mô phỏng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng CSVC
-Người Đ/ký: Trương Minh Kiệt
S
S* Quản trị chiến lược
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR1 (chính quy)
-CBGD: Đinh Thị Thu Oanh
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: MARKETING
S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 07 (chính quy)
-CBGD: Kiều Huyền Trâm
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh tế (DC)
S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 08 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Minh Ngọc
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh tế (DC)
S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 09 (chính quy)
-CBGD: Hà Thanh Bích Loan
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh tế (DC)
S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 10 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phú Quỳnh Như
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh tế (DC)
S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 11 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Phỉ
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Quản trị kinh doanh [...] S
* Lớp KN2 K43 học môn kế toán quốc tế 1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Kế toán
-Người Đ/ký: [...] S
* Tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH5,ND1 (chính quy)
-CBGD: Lương Thị Thảo
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Ngân hàng
S
* Hoạch định Thuế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN3,FN4 (chính quy)
-CBGD: Lê Quang Cường
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Tài chính
S
* Luật hành chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: PF1,PF2 (chính quy)
-CBGD: Viên Thế Giang
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Tài chính công
S
* Quản trị chiến lược
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR2 (chính quy)
-CBGD: Đoàn Thị Hồng Vân
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: MARKETING
S
* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: KN10 (chính quy)
-CBGD: Lương Đức Thuận
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế toán doanh [...] S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 65 (chính quy)
-CBGD: Dương Thị Thúy Uyên
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Luật (DC)
S
* Lớp BA16 K45 học môn tiếng anh HP1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Ngoại ngữ kinh tế
-Người Đ/ký: [...] S
* Lớp AV K43 học môn kỹ năng viết TATM 5
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Ngoại ngữ kinh [...] S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 12 (chính quy)
-CBGD: Trương Thị Anh Đào
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Quản trị kinh [...] S
S S S* Triết học Mác LêNin
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 51-52 (chính quy)
-CBGD: Bùi Xuân Thanh
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kế toán (DC)
S
S* Lớp FT2 K43 học môn kinh doanh quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Kinh doanh quốc tế [...] S
* Lớp KN07 K43 học môn Kế toán quốc tế 1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Kế toán
-Người Đ/ký: [...] S
* Quản trị và phát triển sản phẩm mới
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR3 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thanh Thúy [...] S
* Marketing trong kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Trưng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: MARKETING
S
* Triết học Mác LêNin
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 53-54 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu Hà
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kế toán [...] S
S S S S* Tiếng Anh - chuyên đề soạn thảo thư thương mại
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB2 (chính quy)
-CBGD: Trần Mai [...] S
* Hành vi người tiêu dùng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM1 (chính quy)
-CBGD: Đào Hoài Nam
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh doanh [...] S
* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: KM3 (chính quy)
-CBGD: Lê Anh Huyền Trâm
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh doanh [...] S
* Quản trị sáng tạo và đổi mới
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: EM1 (chính quy)
-CBGD: Đoàn Thanh Hải
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: [...] S
* Định giá và phân tích chứng khoán
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TT1 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thị Anh Thư
-Khóa: [...] S
* Tư tưởng Hồ Chí Minh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM3,KM4 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Ái Nhân
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kinh [...] S
S S S S
* CHẤM THI
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí
-Người Đ/ký: Nguyễn Thị Kim [...] C
* Dự kiến xây dựng phòng mô phỏng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng CSVC
-Người Đ/ký: Trương Minh Kiệt
C
* Dự kiến xây dựng phòng mô phỏng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng CSVC
-Người Đ/ký: Trương Minh Kiệt
C
C C* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 43 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hạnh
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kế toán (DC)
C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 44 (chính quy)
-CBGD: Thái Hồng Phúc
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kế toán (DC)
C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 45 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Xuân Quang
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kế toán (DC)
C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 46 (chính quy)
-CBGD: Hà Thanh Bích Loan
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kế toán (DC)
C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 47 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Minh Ngọc
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kế toán (DC)
C
C* Marketing căn bản
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH3,NH4 (chính quy)
-CBGD: Quách Thị Bửu Châu
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Ngân hàng
C
* Nguyên lý tài chính - ngân hàng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TG3,PM1 (chính quy)
-CBGD: Vũ Thị Minh Hằng
-Khóa: [...] C
* Hoạch định Thuế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FI1,TQ1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Kim Quyến
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Đầu tư tài chính
C
* Phân tích tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Uyên Uyên
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính
C
* Lớp AV3 K43 học môn Kỹ năng viết TATM 5
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Ngoại ngữ kinh [...] C
C* Sinh hoạt lớp hk3.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: FN1 (chính quy)
-CBGD: Vũ Việt Quảng
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Tài chính
C
* Quản trị điều hành bệnh viện
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: QB1 (chính quy)
-CBGD: Phạm Tô Thục Hân
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: [...] C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 48 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Phỉ
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kế toán (DC)
C
C C C* Triết học Mác LêNin
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 15-16 (chính quy)
-CBGD: Bùi Xuân Thanh
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Quản trị kinh [...] C
* Tài chính Công
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TB1 (chính quy)
-CBGD: Trương Minh Tuấn
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Thuế trong kinh doanh
C
C* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: KN4 (chính quy)
-CBGD: Trần Văn Thảo
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế toán doanh [...] C
C C* Triết học Mác LêNin
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 17-18 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu Hà
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Quản trị [...] C
C C* Sinh hoạt lớp hk3.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: TK1 (chính quy)
-CBGD: Hà Văn Sơn
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Thống kê Kinh [...] C
* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: KO1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Bích Liên
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế toán Công
C
* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: IB1 (chính quy)
-CBGD: Trần Hồng Hải
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
* Logistics
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FT2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Dược
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Ngoại Thương
C
* Quản trị nguồn nhân lực
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM4 (chính quy)
-CBGD: Cao Văn Tiến
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh doanh [...] C
* Lãnh đạo
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: QB1 (chính quy)
-CBGD: Lê Công Thuận
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị bệnh viện
C
* Quản trị chuỗi cung ứng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: EC1 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thị Trúc Ly
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Thương [...] C
* Sinh hoạt lớp hk3.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: FN2 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Hồng Minh
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Tài chính
C
* Sinh hoạt lớp hk3.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: FM1 (chính quy)
-CBGD: Phạm Trí Cao
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Toán Tài chính
C
C C C
* Hợp nhất, sáp nhập và cấu trúc doanh nghiệp
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: HPTC.1 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Thị Uyên [...] T
* Dự án Phòng mô phỏng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
* Dự án Phòng mô phỏng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
T
T T T T T T T T T T T T* Công pháp quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V118TP1LD1, V118TP1LD1bs, V118TP4LD1 (tại chức)
-CBGD: Trần Diệu My
-Khóa: K2018_D1
-Ngành:
T
* Luật thương mại quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V218TP2LD1, V219TP1LD1 (tại chức)
-CBGD: Trần Vân Long
-Khóa: K2018VB2_D2
-Ngành:
T
* Kế toán chi phí
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V219TP2KT1 (tại chức)
-CBGD: Lê Hoàng Oanh
-Khóa: K2019VB2_D2
-Ngành:
T
T T T T T T T* Quản trị xuất nhập khẩu
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: CD19TP2NT1, CD19TP3NT1 (tại chức)
-CBGD: Lê Tấn Bửu
-Khóa: K2019CD_D2
-Ngành:
T
* Lớp của Viện [GE4] học Tiếng Anh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện Ngôn ngữ - Quốc tế học
-Người [...] T
T T T T T* Phân tích hoạt động kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: CD19TP2KT1, CD19TP3KT1 (tại chức)
-CBGD: Lê Thị Minh Tuyết
-Khóa: K2019CD_D2
-Ngành:
T
T* Triết học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN1 (sau đại học)
-CBGD: Phạm Thị Kiên
-Khóa: CHK29
-Ngành: Kế toán
T
T* Lớp của Viện [GE6] học Tiếng Anh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện Ngôn ngữ - Quốc tế học
-Người [...] T
T* Hoạch định ngân sách vốn đầu tư
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: CD19TP2TC1, CD19TP3TC1 (tại chức)
-CBGD: Lê Văn Tám
-Khóa: K2019CD_D2
-Ngành:
T
T T* Lớp của Viện [GE5] học Tiếng Anh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện Ngôn ngữ - Quốc tế học
-Người [...] T
T T