Ngày B108 (56 chỗ)B111 (150 chỗ)B112 (150 chỗ)B115 (158 chỗ)B116 (152 chỗ)B207 (63 chỗ)B208 (63 chỗ)B209 (63 chỗ)B210 (63 chỗ)B211 (63 chỗ)B212 (150 chỗ)B213 (146 chỗ)B215 (120 chỗ)B216 (119 chỗ)B306 (63 chỗ)B307 (63 chỗ)B308 (63 chỗ)B309 (63 chỗ)B310 (63 chỗ)B311 (63 chỗ)B312 (138 chỗ)B313 (154 chỗ)B315 (149 chỗ)B316 (143 chỗ)B407 (108 chỗ)B408 (63 chỗ)B409 (63 chỗ)B410 (63 chỗ)B411 (63 chỗ)B412 (154 chỗ)B413 (150 chỗ)B415 (94 chỗ)B416 (94 chỗ)B417 (90 chỗ)B506 (63 chỗ)B507 (63 chỗ)B508 (63 chỗ)B509 (63 chỗ)B510 (63 chỗ)B611 (121 chỗ)B612 (119 chỗ)B614 (46 chỗ)B615 (151 chỗ)B616 (151 chỗ)
Thứ hai
17/02/2020
S* Bố trí phòng mô phỏng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng CSVC
-Người Đ/ký: Trương Minh Kiệt
S
* Bố trí phòng mô phỏng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng CSVC
-Người Đ/ký: Trương Minh Kiệt
S
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 01,02 (chính quy)
-CBGD: Vũ Thu Hằng
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh tế (DC)
S
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 03,04 (chính quy)
-CBGD: Phạm Ngọc Toàn
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh tế (DC)
S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TAP2_019_D1 (chính quy)
-CBGD: Hồ Đình Phương Khanh
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Quản trị kinh [...] S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TAP2_020_D1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Minh Ngọc
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh doanh quốc [...] S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TAP2_021_D1 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Thảo Linh
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh doanh quốc [...] S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TAP2_022_D1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Xuân Hồng
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh doanh quốc [...] S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TAP2_023_D1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Lan Thanh
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh doanh quốc [...] S
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 05,06 (chính quy)
-CBGD: Đoàn Thị Thảo Uyên
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh tế [...] S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 31,32 (chính quy)
-CBGD: Trần Hà Quyên
-Khóa: [...] S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 33,34 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thành Cả
-Khóa: [...] S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 35,36 (chính quy)
-CBGD: Trần Gia Tùng
-Khóa: [...] S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TAP2_024_D1 (chính quy)
-CBGD: Trần Mai Chi
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh doanh quốc tế [...] S
* Phân tích định lượng trong quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 11 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phương Nam
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: [...] S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TAP2_064_D1 (chính quy)
-CBGD: Trương Thị Ngọc Thu
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Luật (DC)
S
* Nghiên cứu marketing
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR1 (chính quy)
-CBGD: Đinh Tiên Minh
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: MARKETING
S
* Quản trị điều hành
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD1 (chính quy)
-CBGD: Từ Vân Anh
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản trị
S
* Quản trị tài chính các tổ chức công
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: PM1 (chính quy)
-CBGD: Đặng Văn Cường
-Khóa: [...] S
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 17,18 (chính quy)
-CBGD: Lê Ngọc Uyển
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Quản trị kinh [...] S
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: ST1,PM1 (chính quy)
-CBGD: Mai Thị Hoàng Minh
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Công nghệ [...] S
* Hệ thống thuế VN
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN9,KN10 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Hùng
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kế toán doanh [...] S
* Kinh tế chính trị Mác LêNin
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV1,AV2 (chính quy)
-CBGD: Ninh Văn Toản
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tiếng [...] S
* Kế toán quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: HPTC.I.1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Văn Trường
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: MARKETING
S
* Kế toán quản trị II
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI2 (chính quy)
-CBGD: Trần Anh Hoa
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kiểm toán
S
* Kinh tế vi mô (EN)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV3 (chính quy)
-CBGD: Lâm Mạnh Hà
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tiếng Anh [...] S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TAP4_029 (chính quy)
-CBGD: Vương Phương Dung
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản trị chất lượng
S
* Kế toán tài chính 2A
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN6 (chính quy)
-CBGD: Lý Thị Bích Châu
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kế [...] S
* Kinh tế chính trị Mác LêNin
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 61,62 (chính quy)
-CBGD: Hồ Quế Hậu
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Hệ [...] S
* Kinh tế chính trị Mác LêNin
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM1,KM2 (chính quy)
-CBGD: Đinh Sơn Hùng
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh [...] S
* Lập kế hoạch kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: EM1 (chính quy)
-CBGD: Ngô Diễm Hoàng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị [...] S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TAP4_064 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phương Chi
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
S
* Quản trị tài chính bệnh viện
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: QB1 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Thanh Phương
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: [...] S
* Quản trị chuỗi cung ứng P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB1 (chính quy)
-CBGD: Lê Hồng Trân
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh [...] S
* Quản trị thương hiệu
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR4 (chính quy)
-CBGD: Vũ Quốc Chinh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: MARKETING
S
* Sản phẩm phái sinh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TF1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Trí Minh
-Khóa: DHCQK43HPR
-Ngành: Toán tài chính
S
* Kỹ năng mềm
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: LA1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thế Hùng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Luật kinh doanh
S
* Đầu tư tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: HPTC.I.1 (chính quy)
-CBGD: Lương Thị Thảo
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Bất động sản
S
* Kinh tế chính trị Mác LêNin
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM3,KM4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Diệu Phương
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: [...] S
* Kỹ năng mềm
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN1,KN2 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Phước Nghĩa
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TAP4_088 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Lan Phương
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Toán Tài chính
S
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 13,14 (chính quy)
-CBGD: Trương Thành Hiệp
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Quản trị kinh [...] S
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 15,16 (chính quy)
-CBGD: Trần Bá Thọ
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Quản trị kinh [...] S
C* Bố trí phòng mô phỏng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng CSVC
-Người Đ/ký: Trương Minh Kiệt
C
* Bố trí phòng mô phỏng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng CSVC
-Người Đ/ký: Trương Minh Kiệt
C
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 37,38 (chính quy)
-CBGD: Vũ Thu Hằng
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tài chính-Ngân hàng [...] C
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 39,40 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Việt
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tài chính-Ngân hàng (DC)
C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TAP2_055_D1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Xuân Quang
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Quản trị khách sạn [...] C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TAP2_056_D1 (chính quy)
-CBGD: Dương Thị Thúy Uyên
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Quản trị khách [...] C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TAP2_057_D1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Minh Ngọc
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Toán kinh tế [...] C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TAP2_058_D1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hạnh
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Toán kinh tế (DC)
C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TAP2_059_D1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Lan Thanh
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Hệ thống thông [...] C
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 41,42 (chính quy)
-CBGD: Đoàn Thị Thảo Uyên
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tài chính-Ngân [...] C
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR1,MR2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thảo Nguyên
-Khóa: [...] C
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR3,LH1 (chính quy)
-CBGD: Chu Nguyễn Mộng [...] C
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TK1 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Trọng
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: [...] C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TAP2_060_D1 (chính quy)
-CBGD: Trần Mai Chi
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Hệ thống thông tin [...] C
* Phân tích định lượng trong quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 12 (chính quy)
-CBGD: Lý Thục Hiền
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: [...] C
* Luật dân sự 1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 65 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hằng
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Luật (DC)
C
C* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TAP4_023 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phương Chi
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản trị
C
* Kế toán tài chính 2C
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Kim Cúc
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kiểm [...] C
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 53,54 (chính quy)
-CBGD: Trương Thành Hiệp
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kế toán (DC)
C
* Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: EC1,EC2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thùy Dương
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: [...] C
* Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IE1,IE2 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Huyền
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: [...] C
C* Mô phỏng Marketing
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR2 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thanh Thúy Vy
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: MARKETING
C
* Kiểm toán báo cáo tài chính 1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI1 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thị Ngọc Bích
-Khóa: [...] C
* Quản trị học (EN)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AV3 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Phượng Liên
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tiếng Anh [...] C
* Quản trị điều hành
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD7 (chính quy)
-CBGD: Đặng Hữu Phúc
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản trị
C
* Hệ thống thông tin kế toán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN1 (chính quy)
-CBGD: Phan Thị Bảo Quyên
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: [...] C
* Kinh tế chính trị Mác LêNin
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 25,26 (chính quy)
-CBGD: Vũ Anh Tuấn
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh [...] C
* Kinh tế chính trị Mác LêNin
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 27,28 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Khánh Vân
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tài [...] C
* Luật đầu tư
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: HPTC.LA2 (chính quy)
-CBGD: Dương Kim Thế Nguyên
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Luật kinh doanh
C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TAP4_070 (chính quy)
-CBGD: Hồ Minh Thắng
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TAP2_080_D1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Minh Hương
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Quản trị dịch vụ
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thế Hùng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh doanh thương [...] C
C* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TK2 (chính quy)
-CBGD: Hà Văn Sơn
-Khóa: [...] C
* Phát triển kỹ năng quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: QB1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hữu Nhuận
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản [...] C
C* Kinh tế chính trị Mác LêNin
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 29,30 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Sáng
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tài [...] C
* Kỹ năng mềm
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN7,KN8 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Phượng Liên
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế toán doanh [...] C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TAP4_089 (chính quy)
-CBGD: Thái Hồng Phúc
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Toán Tài chính
C
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 49,50 (chính quy)
-CBGD: Ngô Hoàng Thảo Trang
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kế toán [...] C
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 51,52 (chính quy)
-CBGD: Phan Nữ Thanh Thủy
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kế toán [...] C
* Luật hành chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V219TP4LD1 (tại chức)
-CBGD: Thái Thị Tuyết Dung
-Khóa: K2019VB2_D4
-Ngành:
T
* Bố trí phòng mô phỏng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng CSVC
-Người Đ/ký: Trương Minh Kiệt
T
* Bố trí phòng mô phỏng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng CSVC
-Người Đ/ký: Trương Minh Kiệt
T
* Dự án kinh doanh quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: HPTC.1.FT01 (chính quy)
-CBGD: Đinh Thị Thu Oanh
-Khóa: DHHCK23.2
-Ngành: [...] T
* Quản trị rủi ro doanh nghiệp
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD01 (chính quy)
-CBGD: Ngô Quang Huân
-Khóa: DHHCK23.2
-Ngành: Quản [...] T
* Luật Tố tụng dân sự
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA01 (chính quy)
-CBGD: Trần Huỳnh Thanh Nghị
-Khóa: VB2K20B
-Ngành: Luật [...] T
* Kỹ năng Nói TATM 6
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AV01 (chính quy)
-CBGD: Jon Aspenleiter
-Khóa: DHHCK23.2
-Ngành: Tiếng Anh thương [...] T
* Quản trị chuỗi cung ứng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT01 (chính quy)
-CBGD: Trịnh Huỳnh Quang Cảnh
-Khóa: VB2K21.1
-Ngành: Ngoại [...] T
* Truyền thông và giao tiếp trong tổ chức
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: HPTC.NS01 (chính quy)
-CBGD: Thái Trí Dũng
-Khóa: [...] T
* Quản trị rủi ro tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hoàng Thụy Bích Trâm
-Khóa: [...] T
* Kế toán tài chính 4A
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN01 (chính quy)
-CBGD: Hà Xuân Thạch
-Khóa: DHHCK23.2
-Ngành: Kế toán [...] T
T* Phân tích báo cáo tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN02 (chính quy)
-CBGD: Trịnh Hiệp Thiện
-Khóa: DHHCK23.2
-Ngành: Kế [...] T
* Luật dân sự 1
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Triều Hoa
-Khóa: VB2K22.1
-Ngành: Luật kinh doanh
T
* Marketing căn bản
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: MR01 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Huệ Linh
-Khóa: VB2K22.1
-Ngành: MARKETING
T
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT01 (chính quy)
-CBGD: Trần Hà Quyên
-Khóa: [...] T
* Kinh tế học quản lý
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: NS01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thanh Triều
-Khóa: VB2K22.1
-Ngành: Quản lý [...] T
T* Quản trị toàn cầu
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD440 (tại chức)
-CBGD: Cao Quốc Việt
-Khóa: K2017_D3
-Ngành:
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm thuộc Khoa Kế toán
-Người Đ/ký: Nguyễn Xuân Hưng
T
* Kế toán tài chính 1
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN01 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Thanh Hải
-Khóa: VB2K22.1
-Ngành: Kế [...] T
* Quản trị tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V118TP4QT1 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Quang Thu
-Khóa: K2018_D4
-Ngành:
T
* Quản trị nguồn nhân lực
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: CD19TP4QT1, CD20TP1QT1 (tại chức)
-CBGD: Trần Hà Triêu Bình
-Khóa: K2019CD_D4
-Ngành:
T
* Quản trị học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD01 (chính quy)
-CBGD: Lê Việt Hưng
-Khóa: VB2K22.1
-Ngành: Quản trị
T
* Luật học so sánh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA01 (chính quy)
-CBGD: Trần Vân Long
-Khóa: VB2K21.1
-Ngành: Luật kinh doanh
T
* Kế toán quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V219TP2KT1 (tại chức)
-CBGD: Phạm Văn Dược
-Khóa: K2019VB2_D2
-Ngành:
T
* Định giá doanh nghiệp
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: HPTC.A.FN01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Uyên Uyên
-Khóa: DHHCK23.2
-Ngành: Tài chính
T
* Kinh tế vi mô
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: TC19TP4KD1, V119TP4KD1 (tại chức)
-CBGD: Lê Trung Cang, Nguyễn Ngọc Hà Trân
-Khóa: K2019_D4
-Ngành: [...] T
T* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V119TP2QT1 (tại chức)
-CBGD: Trần Văn Việt
-Khóa: K2019_D2
-Ngành:
T
* Kinh tế vi mô
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V119TP4LD1, V119TP4MA1, V119TP4NL1, V119TP4TC1 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Thị Bích Hồng
-Khóa: K2019_D4
-Ngành:
T
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Trãi
-Khóa: [...] T
* Thẩm định dự án
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD01 (chính quy)
-CBGD: Phan Anh Tiến
-Khóa: VB2K21.1
-Ngành: Quản trị
T
T* Kế toán tài chính cao cấp 1
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN1 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Xuân Hưng
-Khóa: CHK29
-Ngành: [...] T
T T* Quản trị rủi ro tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: CD19TP2TC1, CD19TP3TC1 (tại chức)
-CBGD: Phùng Đức Nam
-Khóa: K2019CD_D2
-Ngành:
T
* Marketing quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: CD19TP2NT1, CD19TP3NT1 (tại chức)
-CBGD: Huỳnh Phước Nghĩa
-Khóa: K2019CD_D2
-Ngành:
T
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN (P2)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: TC20TP1KT1, TC20TP1QT1, V120TP1KD1, V120TP1KT1, V120TP1MA1, V120TP1NL1, V120TP1TC1 [...] T
* Kế toán tài chính II
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: CD19TP4KT1, CD20TP1KT1 (tại chức)
-CBGD: Đặng Ngọc Vàng
-Khóa: K2019CD_D4
-Ngành:
T
* Lớp GE5 học Tiếng Anh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện Ngôn ngữ - Quốc tế học
-Người Đ/ký: Dương [...] T
* Luật kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V119TP2KD1, V119TP2KT1, V119TP3KD1, V119TP3KT1, V219TP4KD1 (tại chức)
-CBGD:
-Khóa: K2019_D2
-Ngành:
T
* Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN02 (chính quy)
-CBGD: Lương Đức [...] T
Thứ ba
18/02/2020
S* Bố trí phòng mô phỏng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng CSVC
-Người Đ/ký: Trương Minh Kiệt
S
* Bố trí phòng mô phỏng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng CSVC
-Người Đ/ký: Trương Minh Kiệt
S
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 43,44 (chính quy)
-CBGD: Võ Văn Nhị
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kế toán (DC)
S
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 45,46 (chính quy)
-CBGD: Phạm Ngọc Toàn
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kế toán (DC)
S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TAP2_061_D1 (chính quy)
-CBGD: Trương Thị Anh Đào
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Hệ thống thông [...] S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TAP2_062_D1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Diệu Chi
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Hệ thống thông [...] S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TAP2_066_D2 (chính quy)
-CBGD: Kiều Huyền Trâm
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh doanh thương mại
S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TAP2_067_D2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hạnh
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh doanh thương mại
S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TAP2_068_D2 (chính quy)
-CBGD: Thái Thị Bích Hồng
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh doanh thương [...] S
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 47,48 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phúc Sinh
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kế toán (DC)
S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 01,02 (chính quy)
-CBGD: Võ Thị Lan
-Khóa: [...] S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 03,04 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Trọng
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: [...] S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 05,06 (chính quy)
-CBGD: Hà Văn Sơn
-Khóa: [...] S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TAP2_069_D2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thanh Huyền
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh doanh thương [...] S
* Phân tích định lượng trong quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 13 (chính quy)
-CBGD: Đoàn Thanh Hải
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: [...] S
* Luật hành chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 65 (chính quy)
-CBGD: Viên Thế Giang
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Luật (DC)
S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TAP4_091 (chính quy)
-CBGD: Phan Xuân Thảo
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Thống kê Kinh doanh
S
* Quản trị chất lượng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Tấn Trung
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản trị
S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TAP4_024 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phú Quỳnh Như
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản trị
S
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 23,24 (chính quy)
-CBGD: Trương Thành Hiệp
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh doanh quốc [...] S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: ST1,PM1 (chính quy)
-CBGD: Trần Hà Quyên
-Khóa: [...] S
* Quản trị tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB1,IB2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quang Thu
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Đầu tư bất động sản
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: HPTC.A.1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Uyên Uyên
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản [...] S
* Mô phỏng Marketing
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR3 (chính quy)
-CBGD: Đỗ Thị Hải Ninh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: MARKETING
S
* Kiểm toán báo cáo tài chính 1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI2 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Giang Tân
-Khóa: [...] S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TAP4_071 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Cẩm Bình
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kế toán doanh [...] S
* Lý thuyết xác suất
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 57_BS (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Lệ Thủy
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Toán kinh [...] S
* Văn hóa Anh - Mỹ
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV3 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Thảo Linh
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tiếng [...] S
* Kinh tế chính trị Mác LêNin
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 31,32 (chính quy)
-CBGD: Lộ Kim Cúc
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tài [...] S
* Kinh tế chính trị Mác LêNin
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 33,34 (chính quy)
-CBGD: Ninh Văn Toản
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tài [...] S
* Luật cạnh tranh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: LA1 (chính quy)
-CBGD: Lữ Lâm Uyên
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Luật kinh doanh
S
* Công pháp quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: LA1 (chính quy)
-CBGD: Trần Diệu My
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Luật kinh doanh
S
* Hệ thống thông tin kế toán
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN2 (chính quy)
-CBGD: Phan Thị Bảo Quyên
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: [...] S
* Quản trị xuất nhập khẩu
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB1 (chính quy)
-CBGD: Ngô Thị Hải Xuân
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh [...] S
* Ngữ nghĩa học
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: HPTC.I.2 (chính quy)
-CBGD: Trần Xuân Bình
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Tiếng Anh thương mại
S
* Quản lý y tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: QB1 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Quản trị bệnh viện
S
* Khai thác dữ liệu kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TF1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thảo Nguyên
-Khóa: DHCQK43HPR
-Ngành: Toán [...] S
* Phân tích định lượng trong kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TD1 (chính quy)
-CBGD: Chu Nguyễn Mộng Ngọc
-Khóa: [...] S
* Kinh tế chính trị Mác LêNin
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 35,36 (chính quy)
-CBGD: Lưu Thị Kim Hoa
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: [...] S
* Kỹ năng mềm
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: QB1,KC1 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Phượng Liên
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản trị bệnh [...] S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TAP4_082 (chính quy)
-CBGD: Lê Hoàng Huy
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Hệ thống thông tin [...] S
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 19,20 (chính quy)
-CBGD: Châu Văn Thành
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Quản trị kinh [...] S
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 21,22 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hoàng Oanh
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh doanh [...] S
C* Bố trí phòng mô phỏng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng CSVC
-Người Đ/ký: Trương Minh Kiệt
C
* Bố trí phòng mô phỏng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng CSVC
-Người Đ/ký: Trương Minh Kiệt
C
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 07,08 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh tế (DC)
C
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 09,10 (chính quy)
-CBGD: Phạm Ngọc Toàn
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh tế (DC)
C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TAP2_025_D1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Diệu Chi
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh doanh quốc [...] C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TAP2_026_D1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hạnh
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh doanh quốc tế [...] C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TAP2_027_D1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Xuân Quang
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tài chính-Ngân hàng (DC)
C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TAP2_028_D1 (chính quy)
-CBGD: Trần Mai Chi
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tài chính-Ngân hàng (DC)
C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TAP2_029_D1 (chính quy)
-CBGD: Võ Hoàng Kim Ngân
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tài chính-Ngân hàng [...] C
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 11,12 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Việt
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Quản trị kinh doanh [...] C
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 37,38 (chính quy)
-CBGD: Võ Thị Lan
-Khóa: [...] C
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 39,40 (chính quy)
-CBGD: Trần Hà Quyên
-Khóa: [...] C
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 41,42 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Trãi
-Khóa: [...] C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TAP2_030_D1 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Diên Anh
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tài chính-Ngân hàng [...] C
* Phân tích định lượng trong quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 14 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phương Nam
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: [...] C
* Luật dân sự 1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 63 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hằng
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Luật (DC)
C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TAP4_030 (chính quy)
-CBGD: Thái Hồng Phúc
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản trị chất lượng
C
* Quản trị điều hành
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD2 (chính quy)
-CBGD: Đặng Hữu Phúc
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản trị
C
* Kế toán tài chính_1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: ER1 (chính quy)
-CBGD: Võ Minh Hùng
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Hệ thống hoạch [...] C
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 59,60 (chính quy)
-CBGD: Lê Ngọc Uyển
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Hệ thống thông [...] C
* Hệ thống thuế VN
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI3,KO1 (chính quy)
-CBGD: Võ Thế Hào
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kiểm toán
C
* Quản trị tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB7,IB8 (chính quy)
-CBGD: Trần Dương Sơn
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
* Đại cương văn hóa Việt Nam
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AV1 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thành Tâm
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tiếng [...] C
* Nghiên cứu marketing
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR2 (chính quy)
-CBGD: Đinh Tiên Minh
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: MARKETING
C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TAP2_083_D2 (chính quy)
-CBGD: Phan Thị Vân Thanh
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TAP4_090 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phú Quỳnh Như
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Thống kê Kinh [...] C
* Quản trị chất lượng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD7 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hoàng Kiệt
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản trị
C
* Kỹ năng Đọc TATM 4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AV4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Lương Hoàng Thành
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Tiếng [...] C
* Kinh tế chính trị Mác LêNin
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR1,MR2 (chính quy)
-CBGD: Hoàng An Quốc
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: MARKETING
C
* Kinh tế chính trị Mác LêNin
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR3,LH1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Sáng
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: MARKETING
C
* Kỹ năng mềm
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KO1 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Phước Nghĩa
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế toán Công
C
* Kỹ năng Nghe TATM 2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AV3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hoài Ly Nga
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tiếng [...] C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TAP4_018 (chính quy)
-CBGD: Phan Xuân Thảo
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Thuế trong kinh doanh
C
* Quản trị chuỗi cung ứng P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB2 (chính quy)
-CBGD: Lê Hồng Trân
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh [...] C
* Quản trị bán lẻ
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM1 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thị Trúc Ly
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh doanh [...] C
* Quản trị dịch vụ
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Công Dũng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh doanh thương [...] C
* Quản trị hậu cần bệnh viện
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: QB1 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị bệnh viện
C
* Nghiệp vụ công ty chứng khoán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TT1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hữu Huân
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Thị [...] C
* Kinh tế chính trị Mác LêNin
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TK1,TK2 (chính quy)
-CBGD: Ninh Văn Toản
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Thống [...] C
* Kỹ năng mềm
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TG2,TG3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thế Hùng
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Thẩm định giá
C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TAP4_083 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Tấn Quang
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Hệ thống thông tin [...] C
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 55,56 (chính quy)
-CBGD: Ngô Hoàng Thảo Trang
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Quản trị [...] C
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 57,58 (chính quy)
-CBGD: Trương Thành Hiệp
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Toán kinh tế [...] C
T* Bố trí phòng mô phỏng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng CSVC
-Người Đ/ký: Trương Minh Kiệt
T
* Bố trí phòng mô phỏng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng CSVC
-Người Đ/ký: Trương Minh Kiệt
T
* Quản trị chiến lược toàn cầu
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thế Hùng
-Khóa: DHHCK24.1
-Ngành: Ngoại [...] T
* Kinh tế vi mô
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN01,FN01 (chính quy)
-CBGD: Lê Trung Cang
-Khóa: VB2K22.2
-Ngành: Kế toán doanh [...] T
* Quản trị rủi ro
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD01 (chính quy)
-CBGD: Ngô Quang Huân
-Khóa: VB2K20B
-Ngành: Quản trị
T
* Quản trị mối quan hệ lao động
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: HPTC.NNL.AD01 (chính quy)
-CBGD: Châu Hoài Bão
-Khóa: DHHCK23.2
-Ngành: [...] T
* Kiểm toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN03 (chính quy)
-CBGD: Đoàn Văn Hoạt
-Khóa: DHHCK24.1
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
T
* Thương mại quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT01 (chính quy)
-CBGD: Lê Minh Tuấn
-Khóa: VB2K21.2
-Ngành: Ngoại Thương
T
* Đầu tư tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN01 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Thị Phương Anh
-Khóa: VB2K21.2
-Ngành: Tài chính
T
* Quản trị nguồn nhân lực
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD01 (chính quy)
-CBGD: Trần Hà Triêu Bình
-Khóa: DHHCK24.1
-Ngành: Quản [...] T
* Toán dành cho kinh tế và quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT01,AD01 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: VB2K22.2
-Ngành: Ngoại Thương
T
* Hệ thống thông tin kế toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN01 (chính quy)
-CBGD: Phan Thị Bảo Quyên
-Khóa: DHHCK24.1
-Ngành: [...] T
* Kế toán quản trị 2
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN02 (chính quy)
-CBGD: Lê Hoàng Oanh
-Khóa: DHHCK24.1
-Ngành: Kế toán [...] T
* Hệ thống thông tin kế toán (Phần 2)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD431, BD435, V218TP2KT1 (tại chức)
-CBGD: Lương Đức Thuận
-Khóa: [...] T
T* Kinh tế học tổ chức nhân sự
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD430, BD434, V218TP4NL1 (tại chức)
-CBGD:
-Khóa: K2017_D1
-Ngành:
T
T* Phương pháp nghiên cứu kinh tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V118TP4NL1, V119TP1NL1, V119TP2NL1 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Danh, Võ Thành [...] T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm thuộc Khoa Kế toán
-Người Đ/ký: Nguyễn Xuân Hưng
T
* Kế toán tài chính 3A
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN01 (chính quy)
-CBGD: Võ Minh Hùng
-Khóa: VB2K21.2
-Ngành: Kế toán [...] T
* Kế toán chi phí
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V118TP2KT1, V118TP4KT1, V119TP1KT1 (tại chức)
-CBGD: Lê Đình Trực
-Khóa: K2018_D2
-Ngành:
T
* Kinh tế vi mô
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN01B,FN01B (chính quy)
-CBGD: Lâm Mạnh Hà
-Khóa: VB2K22.2
-Ngành: Kế toán doanh [...] T
* Kỹ năng Đọc TATM 3
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AV01 (chính quy)
-CBGD: Ngô Thúy Nhã Trúc
-Khóa: VB2K22.2
-Ngành: Tiếng [...] T
* Quản trị chất lượng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V118TP2QT1, V219TP3QT1 (tại chức)
-CBGD: Đinh Phượng Vương
-Khóa: K2018_D2
-Ngành:
T
T* Luật lao động
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: HPTC.NS01 (chính quy)
-CBGD: Dương Mỹ An
-Khóa: VB2K21.1
-Ngành: Quản lý nguồn nhân [...] T
* Điều hành CTCP đại chúng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: HPTC.AB.FN01 (chính quy)
-CBGD: Lương Thị Thảo
-Khóa: VB2K21.1
-Ngành: Tài chính
T
* Marketing kỹ thuật số (IB,FT)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: HPTC.3.FT01 (chính quy)
-CBGD: Đỗ Thị Hải Ninh
-Khóa: VB2K21.1
-Ngành: Ngoại [...] T
* Khoa học quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V118TP2KD1, V118TP4KD1, V119TP1KD1 (tại chức)
-CBGD: Lê Anh Huyền Trâm
-Khóa: K2018_D2
-Ngành:
T
T* Luật hình sự
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA01 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Minh Đức
-Khóa: VB2K21.2
-Ngành: Luật kinh doanh
T
* Quản trị marketing
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V119TP1QT1, V219TP1QT1 (tại chức)
-CBGD: Lâm Ngọc Thủy
-Khóa: K2019_D1
-Ngành:
T
* Kiểm toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hoàng Tố Loan
-Khóa: VB2K20B
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
T
* Nhập môn luật học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA01 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: VB2K22.2
-Ngành: Luật kinh doanh
T
T T* Quản trị chất lượng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Tấn Trung
-Khóa: VB2K21.2
-Ngành: Quản trị
T
* Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (NC)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: CD20TP1KT1, CD20TP1QT1 (tại chức)
-CBGD: Hoàng [...] T
* Đạo đức kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V118TP1QT1 (tại chức)
-CBGD: Phạm Văn Nam
-Khóa: K2018_D1
-Ngành:
T
T T* Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN03 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hữu [...] T
T
Thứ tư
19/02/2020
S* Bố trí phòng mô phỏng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng CSVC
-Người Đ/ký: Trương Minh Kiệt
S
* Bố trí phòng mô phỏng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng CSVC
-Người Đ/ký: Trương Minh Kiệt
S
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 13,14 (chính quy)
-CBGD: Mai Thị Hoàng Minh
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Quản trị [...] S
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 15,16 (chính quy)
-CBGD: Vũ Thu Hằng
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Quản trị kinh [...] S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TAP2_031_D1 (chính quy)
-CBGD: Trần Mai Chi
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tài chính-Ngân hàng (DC)
S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TAP2_032_D1 (chính quy)
-CBGD: Kiều Huyền Trâm
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tài chính-Ngân hàng (DC)
S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TAP2_033_D1 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Tuyết Minh
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tài chính-Ngân hàng [...] S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TAP2_034_D1 (chính quy)
-CBGD: Hồ Thị Phương Nam
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tài chính-Ngân hàng (DC)
S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TAP2_035_D1 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Thảo Linh
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tài chính-Ngân hàng [...] S
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 17,18 (chính quy)
-CBGD: Đoàn Thị Thảo Uyên
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Quản trị [...] S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 43,44 (chính quy)
-CBGD: Võ Thị Lan
-Khóa: [...] S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 45,46 (chính quy)
-CBGD: Hà Văn Sơn
-Khóa: [...] S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 47,48 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Trãi
-Khóa: [...] S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TAP2_036_D1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hạnh
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tài chính-Ngân hàng (DC)
S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TAP2_076_D2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thanh Huyền
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Công nghệ phần [...] S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TAP2_077_D2 (chính quy)
-CBGD: Thái Thị Bích Hồng
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Quản lý công
S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TAP4_019 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phú Quỳnh Như
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản trị Hải [...] S
* Quản trị điều hành
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Thịnh
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản trị
S
* Từ vựng học
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: HPTC.I.3 (chính quy)
-CBGD: Hồ Minh Thắng
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Tiếng Anh thương mại
S
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM3,KM4 (chính quy)
-CBGD: Phan Nữ Thanh Thủy
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh doanh [...] S
* Lý thuyết xác suất
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 58 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Lệ Thủy
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Toán kinh [...] S
* Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BI1,ER1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thùy Dương
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: [...] S
* Phân tích báo cáo tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI2 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Lợi
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kiểm toán
S
* Kế toán quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: HPTC.I.3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Dũng Hải
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: MARKETING
S
* Hệ thống thông tin kế toán
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN9 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phước Bảo Ấn
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: [...] S
* Phân tích định lượng trong quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 19 (chính quy)
-CBGD: Đinh Thái Hoàng
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: [...] S
* Quản trị chất lượng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: EM1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hoàng Kiệt
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản trị khởi [...] S
* Kế toán tài chính 2A
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN2 (chính quy)
-CBGD: Lý Thị Bích Châu
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kế [...] S
* Kinh tế chính trị Mác LêNin
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 01,02 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Sáng
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh [...] S
* Kinh tế chính trị Mác LêNin
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 03,04 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thị Lý
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh [...] S
* Luật cạnh tranh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: LA2 (chính quy)
-CBGD: Lữ Lâm Uyên
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Luật kinh doanh
S
* Luật thương mại
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: LQ1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Việt Khoa
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Luật kinh doanh quốc [...] S
* Kế toán tài chính_2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TB1 (chính quy)
-CBGD: Võ Minh Hùng
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Thuế trong kinh [...] S
* Quản trị bán lẻ
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM2 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thị Trúc Ly
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh doanh [...] S
* Quản trị chuỗi cung ứng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FT1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Dược
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Ngoại Thương
S
* Quản trị dịch vụ
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Công Dũng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh doanh thương [...] S
* Ngân hàng thương mại
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TF1 (chính quy)
-CBGD: Trầm Thị Xuân Hương
-Khóa: DHCQK43HPR
-Ngành: Toán tài [...] S
* Khai thác dữ liệu kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TD1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thảo Nguyên
-Khóa: DHCQK43HPR
-Ngành: Thống [...] S
* Kinh tế chính trị Mác LêNin
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 05,06 (chính quy)
-CBGD: Lưu Thị Kim Hoa
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: [...] S
* Kỹ năng mềm
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN3,KN4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thế Hùng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
S
S* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 61,62 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hoàng Oanh
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Hệ thống [...] S
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM1,KM2 (chính quy)
-CBGD: Lê Ngọc Uyển
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh doanh thương [...] S
C* Bố trí phòng mô phỏng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng CSVC
-Người Đ/ký: Trương Minh Kiệt
C
* Bố trí phòng mô phỏng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng CSVC
-Người Đ/ký: Trương Minh Kiệt
C
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 49,50 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Việt
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kế toán (DC)
C
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 51,52 (chính quy)
-CBGD: Vũ Thu Hằng
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kế toán (DC)
C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TAP2_070_D2 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Diên Anh
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: MARKETING
C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TAP2_071_D2 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Minh Hương
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: MARKETING
C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TAP2_072_D2 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Tuyết Minh
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: MARKETING
C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TAP2_073_D2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hạnh
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Quản trị lữ hành
C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TAP2_074_D2 (chính quy)
-CBGD: Phạm Kỳ Hanh
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Thống kê Kinh doanh
C
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 53,54 (chính quy)
-CBGD: Đoàn Thị Thảo Uyên
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kế toán [...] C
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 07,08 (chính quy)
-CBGD: Võ Thị Lan
-Khóa: [...] C
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 09,10 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thảo Nguyên
-Khóa: [...] C
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 11,12 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Trãi
-Khóa: [...] C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TAP2_075_D2 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Thảo Linh
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Thống kê Kinh [...] C
* Phân tích định lượng trong quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 15 (chính quy)
-CBGD: Lý Thục Hiền
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: [...] C
* Luật hành chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 63 (chính quy)
-CBGD: Viên Thế Giang
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Luật (DC)
C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TAP4_008 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phú Quỳnh Như
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Tài chính quốc [...] C
* Quản trị chất lượng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD2 (chính quy)
-CBGD: Ngô Thị Ánh
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản trị
C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TAP4_025 (chính quy)
-CBGD: Hà Thanh Bích Loan
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản trị
C
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 29,30 (chính quy)
-CBGD: Trần Bá Thọ
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tài chính-Ngân hàng [...] C
* Kỹ năng mềm
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR3,MR4 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Thúc Định
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: MARKETING
C
* Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: QB1,KC1 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thành Tâm
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: [...] C
* Kinh tế lượng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FM1 (chính quy)
-CBGD: Phạm Trí Cao
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Toán Tài chính
C
* Marketing quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR1 (chính quy)
-CBGD: Quách Thị Bửu Châu
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: MARKETING
C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TAP2_101_D2 (chính quy)
-CBGD: Phan Thị Vân Thanh
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TAP4_084 (chính quy)
-CBGD: Vương Phương Dung
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Thương mại điện tử
C
* Quản trị điều hành
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: CL1 (chính quy)
-CBGD: Phạm Tô Thục Hân
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản trị [...] C
* Kinh tế công
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: PM1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quỳnh Huy
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản lý công
C
* Kinh tế chính trị Mác LêNin
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 37,38 (chính quy)
-CBGD: Hoàng An Quốc
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tài [...] C
* Kinh tế chính trị Mác LêNin
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 39,40 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Khánh Vân
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tài [...] C
* Kế toán khu vực công 3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KO1 (chính quy)
-CBGD: Đậu Thị Kim Thoa
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: [...] C
* Lý thuyết xác suất
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 57 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Lệ Thủy
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Toán kinh [...] C
* Hệ thống thông tin kế toán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phước Bảo Ấn
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: [...] C
* Mô phỏng kinh doanh quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB2 (chính quy)
-CBGD: Trần Hồng Hải
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh [...] C
* Thống kê và tin học trong y học
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: QB1 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Quản trị bệnh [...] C
* Điều hành CTCP đại chúng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: HPTC.B.5 (chính quy)
-CBGD: Lương Thị Thảo
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tài chính
C
* Chính sách tiền tệ
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: HPTC.I.5 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Anh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Ngân hàng
C
* Mô phỏng Marketing
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR4 (chính quy)
-CBGD: Đỗ Thị Hải Ninh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: MARKETING
C
* Kinh tế chính trị Mác LêNin
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 41,42 (chính quy)
-CBGD: Vũ Anh Tuấn
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tài [...] C
* Kỹ năng mềm
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN9,KN10 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Phượng Liên
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế toán doanh [...] C
C* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 25,26 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Văn Thịnh
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh doanh quốc [...] C
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 27,28 (chính quy)
-CBGD: Lâm Mạnh Hà
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tài chính-Ngân hàng [...] C
* Luật dân sự I
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V219TP4LD1 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Triều Hoa
-Khóa: K2019VB2_D4
-Ngành:
T
* Bố trí phòng mô phỏng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng CSVC
-Người Đ/ký: Trương Minh Kiệt
T
* Bố trí phòng mô phỏng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng CSVC
-Người Đ/ký: Trương Minh Kiệt
T
* Quản trị chuỗi cung ứng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: HPTC.2.FT01 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thị Trúc Ly
-Khóa: DHHCK23.2
-Ngành: Ngoại [...] T
T* Tư pháp quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hằng
-Khóa: VB2K20B
-Ngành: Luật kinh doanh
T
* Kỹ năng Nói TATM 6
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AV01 (chính quy)
-CBGD: Jon Aspenleiter
-Khóa: DHHCK23.2
-Ngành: Tiếng Anh thương [...] T
* Quản trị xuất nhập khẩu
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT01 (chính quy)
-CBGD: Ngô Thị Hải Xuân
-Khóa: VB2K21.1
-Ngành: Ngoại [...] T
* Bảo hiểm xã hội
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: NS01 (chính quy)
-CBGD: Võ Thành Tâm
-Khóa: VB2K21.1
-Ngành: Quản lý nguồn [...] T
* Tài chính hành vi
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: HPTC.A.FN01 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Hải Lý
-Khóa: DHHCK23.2
-Ngành: Tài chính
T
* Kế toán tài chính 4A
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN01 (chính quy)
-CBGD: Hà Xuân Thạch
-Khóa: DHHCK23.2
-Ngành: Kế toán [...] T
T* Phân tích báo cáo tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN02 (chính quy)
-CBGD: Trịnh Hiệp Thiện
-Khóa: DHHCK23.2
-Ngành: Kế [...] T
* Luật hiến pháp
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA01 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thị Diệu Hiền
-Khóa: VB2K22.1
-Ngành: Luật kinh doanh
T
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: MR01 (chính quy)
-CBGD: Trần Hà Quyên
-Khóa: [...] T
* Marketing căn bản
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thanh Minh
-Khóa: VB2K22.1
-Ngành: Ngoại Thương
T
* Kinh tế vĩ mô ứng dụng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: NS01 (chính quy)
-CBGD: Trương Quang Hùng
-Khóa: VB2K22.1
-Ngành: Quản [...] T
T* Quản trị toàn cầu
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD440 (tại chức)
-CBGD: Cao Quốc Việt
-Khóa: K2017_D3
-Ngành:
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm thuộc Khoa Kế toán
-Người Đ/ký: Nguyễn Xuân Hưng
T
T* Quản trị tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V118TP4QT1 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Quang Thu
-Khóa: K2018_D4
-Ngành:
T
* Quản trị nguồn nhân lực
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: CD19TP4QT1, CD20TP1QT1 (tại chức)
-CBGD: Trần Hà Triêu Bình
-Khóa: K2019CD_D4
-Ngành:
T
* Quản trị học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD01 (chính quy)
-CBGD: Lê Việt Hưng
-Khóa: VB2K22.1
-Ngành: Quản trị
T
* Luật tố tụng hình sự
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA01 (chính quy)
-CBGD: Võ Phước Long
-Khóa: VB2K21.1
-Ngành: Luật kinh [...] T
* Kế toán quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V219TP2KT1 (tại chức)
-CBGD: Phạm Văn Dược
-Khóa: K2019VB2_D2
-Ngành:
T
* Đàm phán trong quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: HPTC.QTG.AD01 (chính quy)
-CBGD: Lê Việt Hưng, Phạm Thị Ngọc [...] T
* Kinh tế vi mô
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: TC19TP4KD1, V119TP4KD1 (tại chức)
-CBGD: Lê Trung Cang, Nguyễn Ngọc Hà Trân
-Khóa: K2019_D4
-Ngành: [...] T
* Dự án kinh doanh quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: HPTC.1.FT01 (chính quy)
-CBGD: Đinh Thị Thu Oanh
-Khóa: VB2K21.2
-Ngành: [...] T
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V119TP2QT1 (tại chức)
-CBGD: Trần Văn Việt
-Khóa: K2019_D2
-Ngành:
T
* Kinh tế vi mô
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V119TP4LD1, V119TP4MA1, V119TP4NL1, V119TP4TC1 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Thị Bích Hồng
-Khóa: K2019_D4
-Ngành:
T
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Trãi
-Khóa: [...] T
* Quản trị chiến lược
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hữu Nhuận
-Khóa: VB2K21.1
-Ngành: Quản trị
T
* Kế toán quốc tế 1
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN01 (chính quy)
-CBGD: Phạm Quang Huy
-Khóa: VB2K21.1
-Ngành: Kế toán [...] T
* Kế toán tài chính cao cấp 1
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN1 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Xuân Hưng
-Khóa: CHK29
-Ngành: [...] T
T T* Quản trị rủi ro tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: CD19TP2TC1, CD19TP3TC1 (tại chức)
-CBGD: Phùng Đức Nam
-Khóa: K2019CD_D2
-Ngành:
T
* Marketing quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: CD19TP2NT1, CD19TP3NT1 (tại chức)
-CBGD: Huỳnh Phước Nghĩa
-Khóa: K2019CD_D2
-Ngành:
T
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN (P2)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: TC20TP1KT1, TC20TP1QT1, V120TP1KD1, V120TP1KT1, V120TP1MA1, V120TP1NL1, V120TP1TC1 [...] T
* Kế toán tài chính II
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: CD19TP4KT1, CD20TP1KT1 (tại chức)
-CBGD: Đặng Ngọc Vàng
-Khóa: K2019CD_D4
-Ngành:
T
* Lớp GE5 học Tiếng Anh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện Ngôn ngữ - Quốc tế học
-Người Đ/ký: Dương [...] T
* Luật kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V119TP2KD1, V119TP2KT1, V119TP3KD1, V119TP3KT1, V219TP4KD1 (tại chức)
-CBGD:
-Khóa: K2019_D2
-Ngành:
T
* Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN02 (chính quy)
-CBGD: Lương Đức [...] T
Thứ năm
20/02/2020
* Hợp nhất, sáp nhập và cấu trúc doanh nghiệp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: HPTC.C.3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Uyên [...] S
* Bố trí phòng mô phỏng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng CSVC
-Người Đ/ký: Trương Minh Kiệt
S
* Bố trí phòng mô phỏng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng CSVC
-Người Đ/ký: Trương Minh Kiệt
S
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 55,56 (chính quy)
-CBGD: Võ Văn Nhị
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Quản trị khách [...] S
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 57,58 (chính quy)
-CBGD: Mai Thị Hoàng Minh
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Toán kinh [...] S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TAP2_037_D1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hà Giang
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tài chính-Ngân hàng [...] S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TAP2_038_D1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Xuân Hồng
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tài chính-Ngân hàng [...] S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TAP2_039_D1 (chính quy)
-CBGD: Hồ Thị Phương Nam
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tài chính-Ngân hàng (DC)
S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TAP2_040_D1 (chính quy)
-CBGD: Thái Thị Xuân Thủy
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tài chính-Ngân hàng [...] S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TAP2_041_D1 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Lan Phương
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tài chính-Ngân hàng [...] S
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 59,60 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phúc Sinh
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Hệ thống thông [...] S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 49,50 (chính quy)
-CBGD: Chu Nguyễn Mộng [...] S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 51,52 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Trọng
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: [...] S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 53,54 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Trãi
-Khóa: [...] S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TAP2_042_D1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Minh Ngọc
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kế toán (DC)
S
* Phân tích định lượng trong quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 16 (chính quy)
-CBGD: Đinh Thái Hoàng
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: [...] S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TAP2_063_D1 (chính quy)
-CBGD: Lê Hoàng Huy
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Luật (DC)
S
* Quản trị điều hành
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: CL2 (chính quy)
-CBGD: Đặng Hữu Phúc
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản trị chất [...] S
* Quản trị chất lượng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Tấn Trung
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản trị
S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TAP4_026 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phương Chi
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản trị
S
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TK1,TK2 (chính quy)
-CBGD: Lâm Mạnh Hà
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Thống kê Kinh [...] S
* Kỹ năng mềm
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AE1,AB1 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Cửu Long
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kinh tế học ứng [...] S
* Quản trị tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB3,IB4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quang Thu
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: LA1,LA2 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thành Tâm
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: [...] S
* Marketing quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR2 (chính quy)
-CBGD: Quách Thị Bửu Châu
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: MARKETING
S
* Kế toán tài chính 2A
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN9 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Phương Thanh
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kế [...] S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TAP4_073 (chính quy)
-CBGD: Phan Xuân Thảo
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kiểm toán
S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TAP4_085 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phú Quỳnh Như
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Thương mại điện [...] S
* Kinh tế vi mô (EN)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thanh Triều
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tiếng Anh [...] S
* Kinh tế chính trị Mác LêNin
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 07,08 (chính quy)
-CBGD: Lộ Kim Cúc
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh [...] S
* Kinh tế chính trị Mác LêNin
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 09,10 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thị Lý
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh [...] S
* Kế toán quản trị khu vực công
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KO1 (chính quy)
-CBGD: Trịnh Hiệp Thiện
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: [...] S
* Kỹ năng Nghe TATM 2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hoài Ly Nga
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tiếng [...] S
* Thông lệ trong thương mại quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: HQ1 (chính quy)
-CBGD: Lê Minh Tuấn
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: [...] S
* Thương mại quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: HPTC.I.2 (chính quy)
-CBGD: Võ Thanh Thu
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh doanh thương [...] S
* Quản trị marketing
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FT1 (chính quy)
-CBGD: Đỗ Thị Hải Ninh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Ngoại Thương
S
* Quản trị bán lẻ
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM3 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thị Trúc Ly
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh doanh [...] S
* Kinh tế chính trị Mác LêNin
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: QB1 (chính quy)
-CBGD: Ninh Văn Toản
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Quản [...] S
* Ngân hàng thương mại
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: HPTC.TT1 (chính quy)
-CBGD: Trầm Thị Xuân Hương
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Thị trường [...] S
* Kinh tế chính trị Mác LêNin
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 11,12 (chính quy)
-CBGD: Lưu Thị Kim Hoa
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: [...] S
* Kỹ năng mềm
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: LA2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thế Hùng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Luật kinh doanh
S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TAP2_088_D1 (chính quy)
-CBGD: Võ Hoàng Kim Ngân
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR1,MR2 (chính quy)
-CBGD: Châu Văn Thành
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: MARKETING
S
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR3,LH1 (chính quy)
-CBGD: Phan Nữ Thanh Thủy
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: MARKETING
S
C* Bố trí phòng mô phỏng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng CSVC
-Người Đ/ký: Trương Minh Kiệt
C
* Bố trí phòng mô phỏng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng CSVC
-Người Đ/ký: Trương Minh Kiệt
C
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 19,20 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Phương Hồng
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Quản trị [...] C
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 21,22 (chính quy)
-CBGD: Mai Thị Hoàng Minh
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh doanh [...] C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TAP2_001_D1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Thu Trang
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh tế (DC)
C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TAP2_002_D1 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Hồng Huy
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh tế (DC)
C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TAP2_003_D1 (chính quy)
-CBGD: Hồ Thị Phương Nam
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh tế (DC)
C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TAP2_004_D1 (chính quy)
-CBGD: Thái Hồng Phúc
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh tế (DC)
C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TAP2_005_D1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hà Giang
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh tế (DC)
C
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 23,24 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Việt
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh doanh quốc tế [...] C
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 13,14 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thảo Nguyên
-Khóa: [...] C
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 15,16 (chính quy)
-CBGD: Chu Nguyễn Mộng [...] C
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 17,18 (chính quy)
-CBGD: Hà Văn Sơn
-Khóa: [...] C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TAP2_006_D1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Minh Ngọc
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh tế (DC)
C
* Luật hành chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 64 (chính quy)
-CBGD: Viên Thế Giang
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Luật (DC)
C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TAP2_065_D1 (chính quy)
-CBGD: Phạm Kỳ Hanh
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Luật (DC)
C
* Tiếng Anh trong y khoa P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: QB1 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản trị bệnh viện
C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TAP4_092 (chính quy)
-CBGD: Phan Xuân Thảo
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản lý công
C
* Quản trị điều hành
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD4 (chính quy)
-CBGD: Phạm Tô Thục Hân
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản trị
C
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 35,36 (chính quy)
-CBGD: Trần Bá Thọ
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tài chính-Ngân hàng [...] C
* Kinh tế chính trị Mác LêNin
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: ST1,PM1 (chính quy)
-CBGD: Ninh Văn Toản
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Công [...] C
* Quản trị tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM1,KM2 (chính quy)
-CBGD: Trần Dương Sơn
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kinh doanh thương [...] C
C* Quản trị thương hiệu
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR1 (chính quy)
-CBGD: Vũ Quốc Chinh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: MARKETING
C
* Quản trị quan hệ khách hàng (CRM)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: EC1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Công Dũng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: [...] C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TAP2_089_D1 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Diên Anh
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Quản trị chất lượng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: CL1 (chính quy)
-CBGD: Ngô Thị Ánh
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản trị chất [...] C
* Quản trị học (EN)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AV1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Diễm Em
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tiếng Anh [...] C
* Kinh tế chính trị Mác LêNin
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 43,44 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thị Lý
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kế [...] C
* Kinh tế chính trị Mác LêNin
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 45,46 (chính quy)
-CBGD: Hoàng An Quốc
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kế [...] C
* Luật đầu tư
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: HPTC.LA1 (chính quy)
-CBGD: Dương Kim Thế Nguyên
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Luật kinh doanh
C
* Nguyên lý tài chính - ngân hàng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FM1 (chính quy)
-CBGD: Diệp Gia Luật
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: [...] C
* Kế toán tài chính 2A
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN3 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Thanh Hải
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kế [...] C
* Mô phỏng kinh doanh quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB1 (chính quy)
-CBGD: Lê Minh Tuấn
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh [...] C
* Quản trị chuỗi cung ứng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FT2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Dược
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Ngoại Thương
C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TAP4_042 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phú Quỳnh Như
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kinh tế - [...] C
C* Đại cương văn hóa Việt Nam
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AV3 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thành Tâm
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tiếng [...] C
* Kinh tế chính trị Mác LêNin
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 47,48 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Khánh Vân
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kế [...] C
* Kỹ năng mềm
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IE1,IE2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thế Hùng
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kinh tế đầu tư
C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TAP2_090_D1 (chính quy)
-CBGD: Võ Hoàng Kim Ngân
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 31,32 (chính quy)
-CBGD: Ngô Hoàng Thảo Trang
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tài chính-Ngân [...] C
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 33,34 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Văn Thịnh
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tài chính-Ngân hàng [...] C
T* Bố trí phòng mô phỏng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng CSVC
-Người Đ/ký: Trương Minh Kiệt
T
* Bố trí phòng mô phỏng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng CSVC
-Người Đ/ký: Trương Minh Kiệt
T
* Logistics quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Dược
-Khóa: DHHCK24.1
-Ngành: Ngoại Thương
T
* Toán dành cho kinh tế và quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN01,FN01 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: VB2K22.2
-Ngành: Kế toán doanh [...] T
* Quản trị dự án
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD01 (chính quy)
-CBGD: Phan Thị Thu Hương
-Khóa: VB2K20B
-Ngành: Quản trị
T
* Quản trị rủi ro tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Trí Minh
-Khóa: VB2K20B
-Ngành: Tài [...] T
* Kế toán quản trị 2
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN03 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Dũng Hải
-Khóa: DHHCK24.1
-Ngành: Kế toán [...] T
* Quản trị chiến lược toàn cầu
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT01 (chính quy)
-CBGD: Đoàn Thị Hồng Vân
-Khóa: VB2K21.2
-Ngành: [...] T
* Phân tích tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN01 (chính quy)
-CBGD: Lê Văn Tám
-Khóa: VB2K21.2
-Ngành: Tài chính
T
* Quản trị chất lượng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD01 (chính quy)
-CBGD: Diệp Quốc Bảo
-Khóa: DHHCK24.1
-Ngành: Quản trị
T
* Kinh tế vi mô
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT01,AD01 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Văn Thịnh
-Khóa: VB2K22.2
-Ngành: Ngoại Thương
T
* Kiểm toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Đình Hoàng Uyên
-Khóa: DHHCK24.1
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
T
* Hệ thống thông tin kế toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN02 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Bích Liên
-Khóa: DHHCK24.1
-Ngành: Kế [...] T
* Hệ thống thông tin kế toán (Phần 2)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD431, BD435, V218TP2KT1 (tại chức)
-CBGD: Lương Đức Thuận
-Khóa: [...] T
* Tiếng Trung Quốc (NN2) P1
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: CHN_NN2 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: VB2K22.1
-Ngành: Tiếng Anh thương mại
T
* Kinh tế học tổ chức nhân sự
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD430, BD434, V218TP4NL1 (tại chức)
-CBGD:
-Khóa: K2017_D1
-Ngành:
T
* Tiếng Pháp (NN2) P1
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FRE_NN2 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: VB2K22.1
-Ngành: Tiếng Anh thương mại
T
* Phương pháp nghiên cứu kinh tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V118TP4NL1, V119TP1NL1, V119TP2NL1 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Danh, Võ Thành [...] T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm thuộc Khoa Kế toán
-Người Đ/ký: Nguyễn Xuân Hưng
T
* Kế toán công
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN01 (chính quy)
-CBGD: Phạm Quang Huy
-Khóa: VB2K21.2
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
T
* Kế toán chi phí
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V118TP2KT1, V118TP4KT1, V119TP1KT1 (tại chức)
-CBGD: Lê Đình Trực
-Khóa: K2018_D2
-Ngành:
T
T* Kỹ năng Đọc TATM 3
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AV01 (chính quy)
-CBGD: Ngô Thúy Nhã Trúc
-Khóa: VB2K22.2
-Ngành: Tiếng [...] T
* Quản trị chất lượng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V118TP2QT1, V219TP3QT1 (tại chức)
-CBGD: Đinh Phượng Vương
-Khóa: K2018_D2
-Ngành:
T
T* Quan hệ lao động
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: HPTC.NS01 (chính quy)
-CBGD: Châu Hoài Bão
-Khóa: VB2K21.1
-Ngành: Quản lý nguồn [...] T
* Tuyển dụng và đào tạo
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: HPTC.NNL.AD01 (chính quy)
-CBGD: Phan Quốc Tấn
-Khóa: DHHCK23.2
-Ngành: Quản trị
T
* Kế toán quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: HPTC.2.FT01 (chính quy)
-CBGD: Đào Tất Thắng
-Khóa: VB2K21.1
-Ngành: Ngoại Thương
T
* Khoa học quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V118TP2KD1, V118TP4KD1, V119TP1KD1 (tại chức)
-CBGD: Lê Anh Huyền Trâm
-Khóa: K2018_D2
-Ngành:
T
T* Luật doanh nghiệp
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA01 (chính quy)
-CBGD: Trần Huỳnh Thanh Nghị
-Khóa: VB2K21.2
-Ngành: Luật kinh doanh
T
* Quản trị marketing
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V119TP1QT1, V219TP1QT1 (tại chức)
-CBGD: Lâm Ngọc Thủy
-Khóa: K2019_D1
-Ngành:
T
* Kiểm toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hoàng Tố Loan
-Khóa: VB2K20B
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
T
T T T* Hành vi tổ chức
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Chương
-Khóa: VB2K21.2
-Ngành: Quản trị
T
* Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (NC)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: CD20TP1KT1, CD20TP1QT1 (tại chức)
-CBGD: Hoàng [...] T
* Đạo đức kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V118TP1QT1 (tại chức)
-CBGD: Phạm Văn Nam
-Khóa: K2018_D1
-Ngành:
T
* Kinh tế vi mô
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT01B,AD01B (chính quy)
-CBGD: Lê Trung Cang
-Khóa: VB2K22.2
-Ngành: Ngoại Thương
T
T* Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN03 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hữu [...] T
T
Thứ sáu
21/02/2020
* Kinh doanh quốc tế 1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FT1 (chính quy)
-CBGD: Trương Thị Minh Lý
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Ngoại [...] S
* Bố trí phòng mô phỏng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng CSVC
-Người Đ/ký: Trương Minh Kiệt
S
* Bố trí phòng mô phỏng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng CSVC
-Người Đ/ký: Trương Minh Kiệt
S
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 25,26 (chính quy)
-CBGD: Trần Văn Thảo
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh doanh quốc [...] S
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 27,28 (chính quy)
-CBGD: Võ Văn Nhị
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tài chính-Ngân hàng [...] S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TAP2_007_D1 (chính quy)
-CBGD: Dương Thị Thúy Uyên
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh tế (DC)
S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TAP2_008_D1 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Tuyết Minh
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh tế (DC)
S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TAP2_009_D1 (chính quy)
-CBGD: Trương Thị Anh Đào
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh tế (DC)
S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TAP2_010_D1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Bích Ngoan
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh tế (DC)
S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TAP2_011_D1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Xuân Hồng
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Quản trị kinh [...] S
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 29,30 (chính quy)
-CBGD: Phạm Ngọc Toàn
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tài chính-Ngân hàng [...] S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 55,56 (chính quy)
-CBGD: Võ Thị Lan
-Khóa: [...] S
* Kỹ năng mềm
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD3,AD4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thế Hùng
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản trị
S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 59,60 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Trãi
-Khóa: [...] S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TAP2_012_D1 (chính quy)
-CBGD: Thái Thị Xuân Thủy
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Quản trị kinh [...] S
* Phân tích định lượng trong quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 17 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phương Nam
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: [...] S
* Quản trị chất lượng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: CL2 (chính quy)
-CBGD: Ngô Thị Ánh
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản trị chất [...] S
* Kinh tế đô thị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BD2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hoàng Bảo
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Bất động sản
S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TAP4_086 (chính quy)
-CBGD: Trần Mai Chi
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Hệ thống hoạch định [...] S
* Quản trị điều hành
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD5 (chính quy)
-CBGD: Từ Vân Anh
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản trị
S
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 41,42 (chính quy)
-CBGD: Lê Ngọc Uyển
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tài chính-Ngân hàng [...] S
* Kinh tế chính trị Mác LêNin
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 63,64 (chính quy)
-CBGD: Vũ Anh Tuấn
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Luật [...] S
* Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IE3,TG1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Huyền
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: [...] S
* Kế toán tài chính 2A
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Dung
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kế toán [...] S
* Quản trị thương hiệu
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR2 (chính quy)
-CBGD: Vũ Quốc Chinh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: MARKETING
S
* Giải tích 2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 57 (chính quy)
-CBGD: Ngô Trấn Vũ
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Toán kinh tế (DC)
S
* Giải tích 2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 58 (chính quy)
-CBGD: Phan Ngô Tuấn Anh
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Toán kinh tế [...] S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TAP4_027 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Minh Ngọc
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản trị
S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TAP4_062 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Lương Hoàng Thành
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kế toán doanh [...] S
* Kinh tế chính trị Mác LêNin
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 49,50 (chính quy)
-CBGD: Lộ Kim Cúc
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kế [...] S
* Kinh tế chính trị Mác LêNin
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 51,52 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thị Lý
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kế [...] S
* Kế toán tài chính 2C
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI1 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Phương Thanh
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kiểm [...] S
* Quản trị marketing
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TK1 (chính quy)
-CBGD: Lâm Ngọc Thủy
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Thống kê Kinh doanh
S
* Kế toán quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: HQ1 (chính quy)
-CBGD: Đào Tất Thắng
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản trị Hải [...] S
* Quản trị xuất nhập khẩu
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB2 (chính quy)
-CBGD: Ngô Thị Hải Xuân
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh [...] S
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: QB1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phúc Sinh
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Quản trị bệnh [...] S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TAP4_074 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Lê Phương Oanh
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kiểm toán
S
* Hệ thống chăm sóc sức khỏe Việt Nam
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: QB1 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị bệnh [...] S
* Tài chính quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: HPTC.TT1 (chính quy)
-CBGD: Đinh Thị Thu Hồng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Thị trường [...] S
* Kinh tế chính trị Mác LêNin
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 53,54 (chính quy)
-CBGD: Hoàng An Quốc
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kế [...] S
* Kỹ năng mềm
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI1,KI2 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Phượng Liên
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kiểm toán
S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TAP2_092_D1 (chính quy)
-CBGD: Trương Thị Ngọc Thu
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 37,38 (chính quy)
-CBGD: Lâm Mạnh Hà
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tài chính-Ngân hàng [...] S
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 39,40 (chính quy)
-CBGD: Trương Quang Hùng
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tài chính-Ngân hàng [...] S
C* Bố trí phòng mô phỏng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng CSVC
-Người Đ/ký: Trương Minh Kiệt
C
* Bố trí phòng mô phỏng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng CSVC
-Người Đ/ký: Trương Minh Kiệt
C
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 61,62 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Việt
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Hệ thống thông tin [...] C
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM1,KM2 (chính quy)
-CBGD: Phạm Ngọc Toàn
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh doanh thương [...] C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TAP2_043_D1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Minh Hương
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kế toán (DC)
C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TAP2_044_D1 (chính quy)
-CBGD: Thái Hồng Phúc
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kế toán (DC)
C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TAP2_045_D1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Xuân Quang
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kế toán (DC)
C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TAP2_046_D1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Bích Ngoan
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kế toán (DC)
C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TAP2_047_D1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hạnh
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kế toán (DC)
C
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM3,KM4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh doanh thương [...] C
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 19,20 (chính quy)
-CBGD: Võ Thị Lan
-Khóa: [...] C
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 21,22 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thảo Nguyên
-Khóa: [...] C
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 23,24 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Trãi
-Khóa: [...] C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TAP2_048_D1 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Tuyết Minh
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kế toán (DC)
C
* Luật dân sự 1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 64 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Triều Hoa
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Luật (DC)
C
* Kinh tế chính trị Mác LêNin
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 65 (chính quy)
-CBGD: Hoàng An Quốc
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Luật [...] C
* Truyền thông marketing
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR4 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Phước Nghĩa
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: MARKETING
C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TAP4_021 (chính quy)
-CBGD: Hà Thanh Bích Loan
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản trị
C
* Quản trị chất lượng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Tấn Trung
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản trị
C
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 05,06 (chính quy)
-CBGD: Lê Ngọc Uyển
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh tế (DC)
C
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: ST1,PM1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Dư
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Công nghệ phần [...] C
* Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: ST1,PM1 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thành Tâm
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: [...] C
* Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TG2,TG3 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Xuân Sơn
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: [...] C
* Marketing quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR3 (chính quy)
-CBGD: Quách Thị Bửu Châu
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: MARKETING
C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TAP4_056 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Minh Ngọc
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: MARKETING
C
* Quản trị ngân hàng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Anh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Ngân hàng
C
* Kinh tế chính trị Mác LêNin
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AV3 (chính quy)
-CBGD: Ninh Văn Toản
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tiếng [...] C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TAP4_068 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Lương Hoàng Thành
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kế toán doanh [...] C
* Kinh tế chính trị Mác LêNin
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 13,14 (chính quy)
-CBGD: Hồ Quế Hậu
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Quản [...] C
* Kinh tế chính trị Mác LêNin
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 15,16 (chính quy)
-CBGD: Đinh Sơn Hùng
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Quản [...] C
* Luật thương mại quốc tế 2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: HPTC.LA1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu Hiền
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: [...] C
* Hệ thống thông tin kế toán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN5 (chính quy)
-CBGD: Phạm Trà Lam
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kế [...] C
* Kiểm soát và kiểm toán nội bộ khu vực công
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KO1 (chính quy)
-CBGD: Phạm Quang [...] C
* Kế toán tài chính 2A
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN10 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu Nguyệt
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kế [...] C
* Quản trị marketing
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FT2 (chính quy)
-CBGD: Đỗ Thị Hải Ninh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Ngoại Thương
C
* Quản trị bán lẻ
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM4 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thị Trúc Ly
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh doanh [...] C
* Phát triển kỹ năng quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: EM1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hữu Nhuận
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản [...] C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TAP2_093_D1 (chính quy)
-CBGD: Dương Thị Thúy Uyên
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Kinh tế chính trị Mác LêNin
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 17,18 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Diệu Phương
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: [...] C
* Kỹ năng mềm
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN5,KN6 (chính quy)
-CBGD: Đặng Thái Thịnh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TAP2_094_D1 (chính quy)
-CBGD: Hồ Thị Phương Nam
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 01,02 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Văn Thịnh
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh tế (DC)
C
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 03,04 (chính quy)
-CBGD: Trần Bá Thọ
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh tế (DC)
C
* Luật hình sự
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V219TP4LD1 (tại chức)
-CBGD: Trần Thị Minh Đức
-Khóa: K2019VB2_D4
-Ngành:
T
* Bố trí phòng mô phỏng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng CSVC
-Người Đ/ký: Trương Minh Kiệt
T
* Bố trí phòng mô phỏng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng CSVC
-Người Đ/ký: Trương Minh Kiệt
T
T T* Luật thương mại quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA01 (chính quy)
-CBGD: Trần Vân Long, Nguyễn Thị Thu [...] T
* Kỹ năng Nói TATM 6
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AV01 (chính quy)
-CBGD: Jon Aspenleiter
-Khóa: DHHCK23.2
-Ngành: Tiếng Anh thương [...] T
* Marketing quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT01 (chính quy)
-CBGD: Quách Thị Bửu Châu
-Khóa: VB2K21.1
-Ngành: Ngoại Thương
T
* Tâm lý học quản lý
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: NS01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Trường Hân
-Khóa: VB2K21.1
-Ngành: Quản [...] T
* Thị trường tài chính quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: HPTC.AB.FN01 (chính quy)
-CBGD: Trương Trung Tài
-Khóa: VB2K21.1
-Ngành: Tài [...] T
* Phân tích báo cáo tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Bảo Linh
-Khóa: DHHCK23.2
-Ngành: Kế [...] T
* Điều hành CTCP đại chúng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: HPTC.A.FN01 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Thùy Linh
-Khóa: DHHCK23.2
-Ngành: Tài [...] T
* Kế toán tài chính 4A
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN02 (chính quy)
-CBGD: Hà Xuân Thạch
-Khóa: DHHCK23.2
-Ngành: Kế toán [...] T
* Logic học pháp lý
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Vinh
-Khóa: VB2K22.1
-Ngành: Luật kinh doanh
T
* Quản trị chiến lược
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: MR01 (chính quy)
-CBGD: Phan Ngọc Anh
-Khóa: VB2K22.1
-Ngành: MARKETING
T
* Doanh nghiệp và Kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thế Hùng
-Khóa: VB2K22.1
-Ngành: Ngoại Thương
T
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: NS01 (chính quy)
-CBGD: Trần Hà Quyên
-Khóa: [...] T
* Kỹ năng Nghe TATM 4
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AV01 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Kim Thùy
-Khóa: VB2K22.1
-Ngành: Tiếng [...] T
* Quản trị toàn cầu
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD440 (tại chức)
-CBGD: Cao Quốc Việt
-Khóa: K2017_D3
-Ngành:
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm thuộc Khoa Kế toán
-Người Đ/ký: Nguyễn Xuân Hưng
T
* Kế toán tài chính 2A
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Dung
-Khóa: VB2K22.1
-Ngành: Kế toán [...] T
* Quản trị tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V118TP4QT1 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Quang Thu
-Khóa: K2018_D4
-Ngành:
T
* Quản trị nguồn nhân lực
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: CD19TP4QT1, CD20TP1QT1 (tại chức)
-CBGD: Trần Hà Triêu Bình
-Khóa: K2019CD_D4
-Ngành:
T
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD01 (chính quy)
-CBGD: Hà Văn Sơn
-Khóa: [...] T
* Công pháp quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thùy Dung
-Khóa: VB2K21.1
-Ngành: Luật kinh doanh
T
* Thanh toán quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V218TP2KT1, V219TP2KT1 (tại chức)
-CBGD: Phan Chung Thủy
-Khóa: K2019VB2_D2
-Ngành:
T
* Ngân hàng thương mại
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: HPTC.FN01 (chính quy)
-CBGD: Trầm Thị Xuân Hương
-Khóa: VB2K21.2
-Ngành: Tài chính
T
* Kinh tế vi mô
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: TC19TP4KD1, V119TP4KD1 (tại chức)
-CBGD: Lê Trung Cang, Nguyễn Ngọc Hà Trân
-Khóa: K2019_D4
-Ngành: [...] T
* Hệ thống thông tin quản lý
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: HPTC.3.FT01 (chính quy)
-CBGD: Hồ Thị Thanh Tuyến
-Khóa: DHHCK23.2
-Ngành: [...] T
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V119TP2QT1 (tại chức)
-CBGD: Trần Văn Việt
-Khóa: K2019_D2
-Ngành:
T
* Kinh tế vi mô
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V119TP4LD1, V119TP4MA1, V119TP4NL1, V119TP4TC1 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Thị Bích Hồng
-Khóa: K2019_D4
-Ngành:
T
* Tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN01 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Lanh
-Khóa: VB2K22.1
-Ngành: Tài chính
T
T* Kiểm toán 2
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN01 (chính quy)
-CBGD: Đinh Ngọc Tú
-Khóa: VB2K21.1
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
T
T T T* Quản trị rủi ro tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: CD19TP2TC1, CD19TP3TC1 (tại chức)
-CBGD: Phùng Đức Nam
-Khóa: K2019CD_D2
-Ngành:
T
* Marketing quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: CD19TP2NT1, CD19TP3NT1 (tại chức)
-CBGD: Huỳnh Phước Nghĩa
-Khóa: K2019CD_D2
-Ngành:
T
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN (P2)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: TC20TP1KT1, TC20TP1QT1, V120TP1KD1, V120TP1KT1, V120TP1MA1, V120TP1NL1, V120TP1TC1 [...] T
* Kế toán tài chính II
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: CD19TP4KT1, CD20TP1KT1 (tại chức)
-CBGD: Đặng Ngọc Vàng
-Khóa: K2019CD_D4
-Ngành:
T
* Lớp GE5 học Tiếng Anh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện Ngôn ngữ - Quốc tế học
-Người Đ/ký: Dương [...] T
* Luật kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V119TP2KD1, V119TP2KT1, V119TP3KD1, V119TP3KT1, V219TP4KD1 (tại chức)
-CBGD:
-Khóa: K2019_D2
-Ngành:
T
T
Thứ bảy
22/02/2020
S* Bố trí phòng mô phỏng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng CSVC
-Người Đ/ký: Trương Minh Kiệt
S
* Bố trí phòng mô phỏng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng CSVC
-Người Đ/ký: Trương Minh Kiệt
S
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR1,MR2 (chính quy)
-CBGD: Trần Văn Thảo
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: MARKETING
S
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR3,LH1 (chính quy)
-CBGD: Võ Văn Nhị
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: MARKETING
S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TAP2_049_D1 (chính quy)
-CBGD: Trương Thị Anh Đào
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kế toán (DC)
S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TAP2_050_D1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Mỹ Ngọc
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kế toán (DC)
S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TAP2_051_D1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Lương Hoàng Thành
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kế toán (DC)
S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TAP2_052_D1 (chính quy)
-CBGD: Kiều Huyền Trâm
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kế toán (DC)
S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TAP2_053_D1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Minh Ngọc
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kế toán (DC)
S
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TK1,TK2 (chính quy)
-CBGD: Vũ Thu Hằng
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Thống kê Kinh [...] S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 25,26 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thảo Nguyên
-Khóa: [...] S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 27,28 (chính quy)
-CBGD: Chu Nguyễn Mộng [...] S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 29,30 (chính quy)
-CBGD: Hà Văn Sơn
-Khóa: [...] S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TAP2_054_D1 (chính quy)
-CBGD: Dương Thị Thúy Uyên
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kế toán (DC)
S
* Phân tích định lượng trong quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 18 (chính quy)
-CBGD: Đoàn Thanh Hải
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: [...] S
* Tiếng Anh trong y khoa P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: QB1 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Quản trị bệnh viện
S
* Quản trị nguồn nhân lực
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: QB1 (chính quy)
-CBGD: Trần Hà Triêu Bình
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản [...] S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TAP4_022 (chính quy)
-CBGD: Hà Thanh Bích Loan
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản trị
S
* Quản trị chất lượng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD5 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Hóa
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản trị
S
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 11,12 (chính quy)
-CBGD: Lê Ngọc Uyển
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Quản trị kinh [...] S
* Kinh tế vi mô
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 63,64 (chính quy)
-CBGD: Lê Trung Cang
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Luật (DC)
S
* Quản trị tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB5,IB6 (chính quy)
-CBGD: Phan Anh Tiến
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Hệ thống thuế VN
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI1,KI2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Kim Quyến
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kiểm toán
S
* Mô phỏng Marketing
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phạm Phương Nhi
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: MARKETING
S
* Kế toán quản trị II
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI1 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Lợi
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kiểm toán
S
S* Kỹ năng Nghe TATM 2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phú Quỳnh Như
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tiếng [...] S
* Hệ thống thông tin kế toán
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN6 (chính quy)
-CBGD: Phan Thị Bảo Quyên
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: [...] S
* Kinh tế chính trị Mác LêNin
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 55,56 (chính quy)
-CBGD: Vũ Anh Tuấn
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Quản [...] S
* Kinh tế chính trị Mác LêNin
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 57,58 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hoàng Phương
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Toán [...] S
* Luật thương mại quốc tế 2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: HPTC.LA2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu Hiền
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: [...] S
* Kỹ năng Đọc TATM 2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV2 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Thu Trang
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tiếng [...] S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TAP4_069 (chính quy)
-CBGD: Phan Xuân Thảo
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
S
* Marketing kỹ thuật số (IB,FT)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: HPTC.I.2 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thanh Thúy Vy
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh [...] S
* Quản trị dịch vụ
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Công Dũng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh doanh thương [...] S
* Tài chính quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FI1 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Hồng Minh
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Đầu tư [...] S
S* Marketing quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR4 (chính quy)
-CBGD: Quách Thị Bửu Châu
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: MARKETING
S
* Kinh tế chính trị Mác LêNin
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 59,60 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Diệu Phương
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: [...] S
* Kỹ năng mềm
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IE3,TG1 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Cửu Long
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kinh tế đầu tư
S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TAP2_096_D1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hạnh
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 07,08 (chính quy)
-CBGD: Phan Nữ Thanh Thủy
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh tế [...] S
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 09,10 (chính quy)
-CBGD: Trương Quang Hùng
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh tế (DC)
S
* Kinh doanh quốc tế 1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FT2 (chính quy)
-CBGD: Trương Thị Minh Lý
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Ngoại [...] C
* Bố trí phòng mô phỏng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng CSVC
-Người Đ/ký: Trương Minh Kiệt
C
* Bố trí phòng mô phỏng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng CSVC
-Người Đ/ký: Trương Minh Kiệt
C
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 31,32 (chính quy)
-CBGD: Trần Văn Thảo
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tài chính-Ngân hàng [...] C
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 33,34 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Việt
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tài chính-Ngân hàng (DC)
C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TAP2_013_D1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Mỹ Ngọc
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Quản trị kinh doanh [...] C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TAP2_014_D1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Lương Hoàng Thành
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Quản trị kinh [...] C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TAP2_015_D1 (chính quy)
-CBGD: Kiều Huyền Trâm
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Quản trị kinh doanh [...] C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TAP2_016_D1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Thu Trang
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Quản trị kinh [...] C
C* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 35,36 (chính quy)
-CBGD: Vũ Thu Hằng
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tài chính-Ngân hàng [...] C
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 61,62 (chính quy)
-CBGD: Chu Nguyễn Mộng [...] C
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM1,KM2 (chính quy)
-CBGD: Trần Hà Quyên
-Khóa: [...] C
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM3,KM4 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Trọng
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: [...] C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TAP2_018_D1 (chính quy)
-CBGD: Hồ Minh Thắng
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Quản trị kinh doanh [...] C
* Tài chính quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TQ1 (chính quy)
-CBGD: Quách Doanh Nghiệp
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Tài chính quốc [...] C
* Kinh tế vi mô
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 65 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hữu Lộc
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Luật (DC)
C
* Kế toán tài chính 2C
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Kim Cúc
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kiểm [...] C
* Đại cương văn hóa Việt Nam
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AV2 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thành Tâm
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tiếng [...] C
* Quản trị điều hành
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD6 (chính quy)
-CBGD: Từ Vân Anh
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản trị
C
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 47,48 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Văn Thịnh
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kế toán (DC)
C
* Quản trị học
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: HPTC.I.5 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hữu Nhuận
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
C
* Quản trị tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM3,KM4 (chính quy)
-CBGD: Trần Dương Sơn
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kinh doanh thương [...] C
* Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD3,AD4 (chính quy)
-CBGD: Đỗ Lâm Hoàng Trang
-Khóa: [...] C
* Quản trị thương hiệu
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR3 (chính quy)
-CBGD: Vũ Quốc Chinh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: MARKETING
C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TAP4_087 (chính quy)
-CBGD: Hà Thanh Bích Loan
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Công nghệ phần [...] C
* Kinh tế phát triển
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: HPTC.AE1 (chính quy)
-CBGD: Lê Ngọc Uyển
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kinh tế học [...] C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TAP4_028 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Tuyết Minh
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản trị khởi [...] C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TAP4_063 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hà Giang
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kế toán doanh [...] C
* Kinh tế chính trị Mác LêNin
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 19,20 (chính quy)
-CBGD: Lộ Kim Cúc
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Quản [...] C
* Kinh tế chính trị Mác LêNin
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 21,22 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Khánh Vân
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh [...] C
C* Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: LQ1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Huyền
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: [...] C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TAP4_122 (chính quy)
-CBGD: Phan Xuân Thảo
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Kế toán tài chính 2A
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN5 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu Nguyệt
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kế [...] C
* Nhập môn về sự kiện
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: SK1 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản trị Sự kiện và Dịch [...] C
C* Mô hình kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: EM1 (chính quy)
-CBGD: Cao Quốc Việt
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị khởi [...] C
* Kế toán tài chính cao cấp 1
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: KN3 (sau đại học)
-CBGD: Bùi Văn Dương
-Khóa: CHK29
-Ngành: [...] C
* Kinh tế chính trị Mác LêNin
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 23,24 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thị Lý
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh [...] C
* Kỹ năng mềm
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR1,MR2 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Phước Nghĩa
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: MARKETING
C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TAP2_098_D1 (chính quy)
-CBGD: Dương Thị Thúy Uyên
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 43,44 (chính quy)
-CBGD: Ngô Hoàng Thảo Trang
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kế toán [...] C
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 45,46 (chính quy)
-CBGD: Trần Bá Thọ
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kế toán (DC)
C
* Kế toán chi phí
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: tại chức
-CBGD:
-Khóa:
-Ngành:
T
* Bố trí phòng mô phỏng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng CSVC
-Người Đ/ký: Trương Minh Kiệt
T
* Bố trí phòng mô phỏng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng CSVC
-Người Đ/ký: Trương Minh Kiệt
T
* Thương mại quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT01 (chính quy)
-CBGD: Lê Minh Tuấn
-Khóa: DHHCK24.1
-Ngành: Ngoại Thương
T
* Toán dành cho kinh tế và quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN01,FN01 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: VB2K22.2
-Ngành: Kế toán doanh [...] T
* Luật doanh nghiệp
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: HPTC.3.AD01 (chính quy)
-CBGD: Dương Mỹ An, Viên Thế Giang
-Khóa: VB2K20B
-Ngành: [...] T
* Thị trường tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: HPTC.2.FN01 (chính quy)
-CBGD: Lê Nguyễn Quỳnh Hương
-Khóa: VB2K20B
-Ngành: Tài chính
T
* Hệ thống thông tin kế toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN03 (chính quy)
-CBGD: Phan Thị Bảo Quyên
-Khóa: DHHCK24.1
-Ngành: [...] T
* Logistics quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Dược
-Khóa: VB2K21.2
-Ngành: Ngoại Thương
T
* Sản phẩm phái sinh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN01 (chính quy)
-CBGD: Phùng Đức Nam
-Khóa: VB2K21.2
-Ngành: Tài chính
T
* Quản trị chất lượng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD01 (chính quy)
-CBGD: Diệp Quốc Bảo
-Khóa: DHHCK24.1
-Ngành: Quản trị
T
T* Kế toán quản trị 2
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN01 (chính quy)
-CBGD: Trần Anh Hoa
-Khóa: DHHCK24.1
-Ngành: Kế toán [...] T
* Kiểm toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN02 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Trọng Hiệp
-Khóa: DHHCK24.1
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
T
T* Tiếng Trung Quốc (NN2) P1
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: CHN_NN2 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: VB2K22.1
-Ngành: Tiếng Anh thương mại
T
* Kinh tế học tổ chức nhân sự
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD430, BD434, V218TP4NL1 (tại chức)
-CBGD:
-Khóa: K2017_D1
-Ngành:
T
* Tiếng Pháp (NN2) P1
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FRE_NN2 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: VB2K22.1
-Ngành: Tiếng Anh thương mại
T
* Phương pháp nghiên cứu kinh tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V118TP4NL1, V119TP1NL1, V119TP2NL1 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Danh, Võ Thành [...] T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm thuộc Khoa Kế toán
-Người Đ/ký: Nguyễn Xuân Hưng
T
T* Kế toán chi phí
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V118TP2KT1, V118TP4KT1, V119TP1KT1 (tại chức)
-CBGD: Lê Đình Trực
-Khóa: K2018_D2
-Ngành:
T
T* Kỹ năng Nghe TATM 3
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AV01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Phương Dung
-Khóa: VB2K22.2
-Ngành: Tiếng [...] T
* Quản trị chất lượng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V118TP2QT1, V219TP3QT1 (tại chức)
-CBGD: Đinh Phượng Vương
-Khóa: K2018_D2
-Ngành:
T
T T T T* Khoa học quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V118TP2KD1, V118TP4KD1, V119TP1KD1 (tại chức)
-CBGD: Lê Anh Huyền Trâm
-Khóa: K2018_D2
-Ngành:
T
T* Luật thương mại
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA01 (chính quy)
-CBGD: Lê Văn Hưng
-Khóa: VB2K21.2
-Ngành: Luật kinh doanh
T
* Quản trị marketing
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V119TP1QT1, V219TP1QT1 (tại chức)
-CBGD: Lâm Ngọc Thủy
-Khóa: K2019_D1
-Ngành:
T
* Kế toán hành chính sự nghiệp
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN01 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Cẩm Hồng
-Khóa: VB2K20B
-Ngành: [...] T
T T T* Quản trị nguồn nhân lực
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD01 (chính quy)
-CBGD: Trần Hà Triêu Bình
-Khóa: VB2K21.2
-Ngành: Quản [...] T
* Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (NC)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: CD20TP1KT1, CD20TP1QT1 (tại chức)
-CBGD: Hoàng [...] T
* Đạo đức kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V118TP1QT1 (tại chức)
-CBGD: Phạm Văn Nam
-Khóa: K2018_D1
-Ngành:
T
* Kinh tế vi mô
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT01B,AD01B (chính quy)
-CBGD: Lê Trung Cang
-Khóa: VB2K22.2
-Ngành: Ngoại Thương
T
T T T
Chủ nhật
23/02/2020
S* Bố trí phòng mô phỏng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng CSVC
-Người Đ/ký: Trương Minh Kiệt
S
* Bố trí phòng mô phỏng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng CSVC
-Người Đ/ký: Trương Minh Kiệt
S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S* Kế toán tài chính cao cấp 1
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: KN3 (sau đại học)
-CBGD: Bùi Văn Dương
-Khóa: CHK29
-Ngành: [...] S
S S S S S
C* Bố trí phòng mô phỏng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng CSVC
-Người Đ/ký: Trương Minh Kiệt
C
* Bố trí phòng mô phỏng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng CSVC
-Người Đ/ký: Trương Minh Kiệt
C
* Thi Kinh doanh điện tử
-T/gian: 13g00
-Khóa: CHK28
-Ngành: Quản trị kinh doanh

* Thi Phương pháp nghiên cứu khoa học
-T/gian: 15g15
-Khóa: [...] C
* Thi Kinh doanh điện tử
-T/gian: 13g00
-Khóa: CHK28
-Ngành: Quản trị kinh doanh

* Thi Phương pháp nghiên cứu khoa học
-T/gian: 15g15
-Khóa: [...] C
C C C C C* Thi Lý thuyết tài chính
-T/gian: 13g00
-Khóa: CHK29
-Ngành: Tài chính

* Thi Phân tích dữ liệu
-T/gian: 15g15
-Khóa: CHK29
-Ngành: Kinh doanh thương [...] C
* Thi Nghiên cứu ứng dụng trong kế toán
-T/gian: 13g00
-Khóa: CHK29
-Ngành: Kế toán

* Thi Hợp nhất, sáp nhập và cấu [...] C
* Thi Lý thuyết tài chính
-T/gian: 13g00
-Khóa: CHK29
-Ngành: Tài chính

* Thi Phân tích dữ liệu
-T/gian: 15g15
-Khóa: CHK29
-Ngành: Kinh doanh quốc [...] C
* Thi Lý thuyết tài chính
-T/gian: 13g00
-Khóa: CHK29
-Ngành: Tài chính

* Thi Applied Development Economics
-T/gian: 15g15
-Khóa: CHK28
-Ngành: Tài chính công
C
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
T* Bố trí phòng mô phỏng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng CSVC
-Người Đ/ký: Trương Minh Kiệt
T
* Bố trí phòng mô phỏng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng CSVC
-Người Đ/ký: Trương Minh Kiệt
T
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
Thứ hai
24/02/2020
S* Bố trí phòng mô phỏng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng CSVC
-Người Đ/ký: Trương Minh Kiệt
S
* Bố trí phòng mô phỏng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng CSVC
-Người Đ/ký: Trương Minh Kiệt
S
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 01,02 (chính quy)
-CBGD: Vũ Thu Hằng
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh tế (DC)
S
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 03,04 (chính quy)
-CBGD: Phạm Ngọc Toàn
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh tế (DC)
S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TAP2_019_D1 (chính quy)
-CBGD: Hồ Đình Phương Khanh
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Quản trị kinh [...] S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TAP2_020_D1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Minh Ngọc
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh doanh quốc [...] S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TAP2_021_D1 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Thảo Linh
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh doanh quốc [...] S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TAP2_022_D1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Xuân Hồng
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh doanh quốc [...] S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TAP2_023_D1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Lan Thanh
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh doanh quốc [...] S
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 05,06 (chính quy)
-CBGD: Đoàn Thị Thảo Uyên
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh tế [...] S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 31,32 (chính quy)
-CBGD: Trần Hà Quyên
-Khóa: [...] S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 33,34 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thành Cả
-Khóa: [...] S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 35,36 (chính quy)
-CBGD: Trần Gia Tùng
-Khóa: [...] S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TAP2_024_D1 (chính quy)
-CBGD: Trần Mai Chi
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh doanh quốc tế [...] S
* Phân tích định lượng trong quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 11 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phương Nam
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: [...] S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TAP2_064_D1 (chính quy)
-CBGD: Trương Thị Ngọc Thu
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Luật (DC)
S
* Nghiên cứu marketing
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR1 (chính quy)
-CBGD: Đinh Tiên Minh
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: MARKETING
S
* Quản trị điều hành
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD1 (chính quy)
-CBGD: Từ Vân Anh
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản trị
S
* Quản trị tài chính các tổ chức công
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: PM1 (chính quy)
-CBGD: Đặng Văn Cường
-Khóa: [...] S
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 17,18 (chính quy)
-CBGD: Lê Ngọc Uyển
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Quản trị kinh [...] S
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: ST1,PM1 (chính quy)
-CBGD: Mai Thị Hoàng Minh
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Công nghệ [...] S
* Hệ thống thuế VN
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN9,KN10 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Hùng
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kế toán doanh [...] S
* Kinh tế chính trị Mác LêNin
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV1,AV2 (chính quy)
-CBGD: Ninh Văn Toản
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tiếng [...] S
* Kế toán quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: HPTC.I.1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Văn Trường
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: MARKETING
S
* Kế toán quản trị II
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI2 (chính quy)
-CBGD: Trần Anh Hoa
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kiểm toán
S
* Kinh tế vi mô (EN)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV3 (chính quy)
-CBGD: Lâm Mạnh Hà
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tiếng Anh [...] S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TAP4_029 (chính quy)
-CBGD: Vương Phương Dung
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản trị chất lượng
S
* Kế toán tài chính 2A
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN6 (chính quy)
-CBGD: Lý Thị Bích Châu
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kế [...] S
* Kinh tế chính trị Mác LêNin
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 61,62 (chính quy)
-CBGD: Hồ Quế Hậu
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Hệ [...] S
* Kinh tế chính trị Mác LêNin
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM1,KM2 (chính quy)
-CBGD: Đinh Sơn Hùng
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh [...] S
* Lập kế hoạch kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: EM1 (chính quy)
-CBGD: Ngô Diễm Hoàng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị [...] S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TAP4_064 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phương Chi
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
S
* Quản trị tài chính bệnh viện
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: QB1 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Thanh Phương
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: [...] S
* Quản trị chuỗi cung ứng P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB1 (chính quy)
-CBGD: Lê Hồng Trân
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh [...] S
* Quản trị thương hiệu
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR4 (chính quy)
-CBGD: Vũ Quốc Chinh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: MARKETING
S
* Sản phẩm phái sinh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TF1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Trí Minh
-Khóa: DHCQK43HPR
-Ngành: Toán tài chính
S
* Kỹ năng mềm
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: LA1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thế Hùng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Luật kinh doanh
S
* Đầu tư tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: HPTC.I.1 (chính quy)
-CBGD: Lương Thị Thảo
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Bất động sản
S
* Kinh tế chính trị Mác LêNin
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM3,KM4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Diệu Phương
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: [...] S
* Kỹ năng mềm
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN1,KN2 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Phước Nghĩa
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TAP4_088 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Lan Phương
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Toán Tài chính
S
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 13,14 (chính quy)
-CBGD: Trương Thành Hiệp
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Quản trị kinh [...] S
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 15,16 (chính quy)
-CBGD: Trần Bá Thọ
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Quản trị kinh [...] S
C* Bố trí phòng mô phỏng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng CSVC
-Người Đ/ký: Trương Minh Kiệt
C
* Bố trí phòng mô phỏng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng CSVC
-Người Đ/ký: Trương Minh Kiệt
C
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 37,38 (chính quy)
-CBGD: Vũ Thu Hằng
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tài chính-Ngân hàng [...] C
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 39,40 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Việt
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tài chính-Ngân hàng (DC)
C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TAP2_055_D1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Xuân Quang
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Quản trị khách sạn [...] C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TAP2_056_D1 (chính quy)
-CBGD: Dương Thị Thúy Uyên
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Quản trị khách [...] C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TAP2_057_D1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Minh Ngọc
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Toán kinh tế [...] C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TAP2_058_D1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hạnh
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Toán kinh tế (DC)
C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TAP2_059_D1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Lan Thanh
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Hệ thống thông [...] C
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 41,42 (chính quy)
-CBGD: Đoàn Thị Thảo Uyên
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tài chính-Ngân [...] C
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR1,MR2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thảo Nguyên
-Khóa: [...] C
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR3,LH1 (chính quy)
-CBGD: Chu Nguyễn Mộng [...] C
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TK1 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Trọng
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: [...] C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TAP2_060_D1 (chính quy)
-CBGD: Trần Mai Chi
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Hệ thống thông tin [...] C
* Phân tích định lượng trong quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 12 (chính quy)
-CBGD: Lý Thục Hiền
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: [...] C
* Luật dân sự 1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 65 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hằng
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Luật (DC)
C
C* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TAP4_023 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phương Chi
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản trị
C
* Kế toán tài chính 2C
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Kim Cúc
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kiểm [...] C
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 53,54 (chính quy)
-CBGD: Trương Thành Hiệp
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kế toán (DC)
C
* Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: EC1,EC2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thùy Dương
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: [...] C
* Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IE1,IE2 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Huyền
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: [...] C
C* Mô phỏng Marketing
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR2 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thanh Thúy Vy
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: MARKETING
C
* Kiểm toán báo cáo tài chính 1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI1 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thị Ngọc Bích
-Khóa: [...] C
* Quản trị học (EN)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AV3 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Phượng Liên
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tiếng Anh [...] C
* Quản trị điều hành
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD7 (chính quy)
-CBGD: Đặng Hữu Phúc
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Quản trị
C
* Hệ thống thông tin kế toán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN1 (chính quy)
-CBGD: Phan Thị Bảo Quyên
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: [...] C
* Kinh tế chính trị Mác LêNin
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 25,26 (chính quy)
-CBGD: Vũ Anh Tuấn
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kinh [...] C
* Kinh tế chính trị Mác LêNin
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 27,28 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Khánh Vân
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tài [...] C
* Luật đầu tư
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: HPTC.LA2 (chính quy)
-CBGD: Dương Kim Thế Nguyên
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Luật kinh doanh
C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TAP4_070 (chính quy)
-CBGD: Hồ Minh Thắng
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TAP2_080_D1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Minh Hương
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Quản trị dịch vụ
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thế Hùng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh doanh thương [...] C
C* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TK2 (chính quy)
-CBGD: Hà Văn Sơn
-Khóa: [...] C
* Phát triển kỹ năng quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: QB1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hữu Nhuận
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản [...] C
C* Kinh tế chính trị Mác LêNin
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 29,30 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Sáng
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tài [...] C
* Kỹ năng mềm
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN7,KN8 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Phượng Liên
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kế toán doanh [...] C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TAP4_089 (chính quy)
-CBGD: Thái Hồng Phúc
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Toán Tài chính
C
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 49,50 (chính quy)
-CBGD: Ngô Hoàng Thảo Trang
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kế toán [...] C
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 51,52 (chính quy)
-CBGD: Phan Nữ Thanh Thủy
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Kế toán [...] C
* Luật hành chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V219TP4LD1 (tại chức)
-CBGD: Thái Thị Tuyết Dung
-Khóa: K2019VB2_D4
-Ngành:
T
* Bố trí phòng mô phỏng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng CSVC
-Người Đ/ký: Trương Minh Kiệt
T
* Bố trí phòng mô phỏng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng CSVC
-Người Đ/ký: Trương Minh Kiệt
T
* Dự án kinh doanh quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: HPTC.1.FT01 (chính quy)
-CBGD: Đinh Thị Thu Oanh
-Khóa: DHHCK23.2
-Ngành: [...] T
* Quản trị rủi ro doanh nghiệp
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD01 (chính quy)
-CBGD: Ngô Quang Huân
-Khóa: DHHCK23.2
-Ngành: Quản [...] T
* Luật Tố tụng dân sự
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA01 (chính quy)
-CBGD: Trần Huỳnh Thanh Nghị
-Khóa: VB2K20B
-Ngành: Luật [...] T
* Kỹ năng Nói TATM 6
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AV01 (chính quy)
-CBGD: Jon Aspenleiter
-Khóa: DHHCK23.2
-Ngành: Tiếng Anh thương [...] T
* Quản trị chuỗi cung ứng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT01 (chính quy)
-CBGD: Trịnh Huỳnh Quang Cảnh
-Khóa: VB2K21.1
-Ngành: Ngoại [...] T
* Truyền thông và giao tiếp trong tổ chức
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: HPTC.NS01 (chính quy)
-CBGD: Thái Trí Dũng
-Khóa: [...] T
* Quản trị rủi ro tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hoàng Thụy Bích Trâm
-Khóa: [...] T
* Kế toán tài chính 4A
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN01 (chính quy)
-CBGD: Hà Xuân Thạch
-Khóa: DHHCK23.2
-Ngành: Kế toán [...] T
T* Phân tích báo cáo tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN02 (chính quy)
-CBGD: Trịnh Hiệp Thiện
-Khóa: DHHCK23.2
-Ngành: Kế [...] T
* Luật dân sự 1
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Triều Hoa
-Khóa: VB2K22.1
-Ngành: Luật kinh doanh
T
* Marketing căn bản
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: MR01 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Huệ Linh
-Khóa: VB2K22.1
-Ngành: MARKETING
T
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT01 (chính quy)
-CBGD: Trần Hà Quyên
-Khóa: [...] T
* Kinh tế học quản lý
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: NS01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thanh Triều
-Khóa: VB2K22.1
-Ngành: Quản lý [...] T
* Kỹ năng Nghe TATM 4
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AV01 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Kim Thùy
-Khóa: VB2K22.1
-Ngành: Tiếng [...] T
* Quản trị toàn cầu
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD440 (tại chức)
-CBGD: Cao Quốc Việt
-Khóa: K2017_D3
-Ngành:
T
* Lớp trung tâm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm thuộc Khoa Kế toán
-Người Đ/ký: Nguyễn Xuân Hưng
T
* Kế toán tài chính 2A
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Dung
-Khóa: VB2K22.1
-Ngành: Kế toán [...] T
* Quản trị tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V118TP4QT1 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Quang Thu
-Khóa: K2018_D4
-Ngành:
T
* Quản trị nguồn nhân lực
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: CD19TP4QT1, CD20TP1QT1 (tại chức)
-CBGD: Trần Hà Triêu Bình
-Khóa: K2019CD_D4
-Ngành:
T
* Quản trị học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD01 (chính quy)
-CBGD: Lê Việt Hưng
-Khóa: VB2K22.1
-Ngành: Quản trị
T
* Luật học so sánh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA01 (chính quy)
-CBGD: Trần Vân Long
-Khóa: VB2K21.1
-Ngành: Luật kinh doanh
T
* Thanh toán quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V218TP2KT1, V219TP2KT1 (tại chức)
-CBGD: Phan Chung Thủy
-Khóa: K2019VB2_D2
-Ngành:
T
* Định giá doanh nghiệp
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: HPTC.A.FN01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Uyên Uyên
-Khóa: DHHCK23.2
-Ngành: Tài chính
T
* Kinh tế vi mô
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: TC19TP4KD1, V119TP4KD1 (tại chức)
-CBGD: Lê Trung Cang, Nguyễn Ngọc Hà Trân
-Khóa: K2019_D4
-Ngành: [...] T
T* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V119TP2QT1 (tại chức)
-CBGD: Trần Văn Việt
-Khóa: K2019_D2
-Ngành:
T
T* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Trãi
-Khóa: [...] T
* Thẩm định dự án
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD01 (chính quy)
-CBGD: Phan Anh Tiến
-Khóa: VB2K21.1
-Ngành: Quản trị
T
* Kế toán tài chính 3A
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Kim Cúc
-Khóa: VB2K21.1
-Ngành: Kế [...] T
* Kế toán tài chính cao cấp 1
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN1 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Xuân Hưng
-Khóa: CHK29
-Ngành: [...] T
T T* Quản trị rủi ro tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: CD19TP2TC1, CD19TP3TC1 (tại chức)
-CBGD: Phùng Đức Nam
-Khóa: K2019CD_D2
-Ngành:
T
* Marketing quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: CD19TP2NT1, CD19TP3NT1 (tại chức)
-CBGD: Huỳnh Phước Nghĩa
-Khóa: K2019CD_D2
-Ngành:
T
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN (P2)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: TC20TP1KT1, TC20TP1QT1, V120TP1KD1, V120TP1KT1, V120TP1MA1, V120TP1NL1, V120TP1TC1 [...] T
* Kế toán tài chính II
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: CD19TP4KT1, CD20TP1KT1 (tại chức)
-CBGD: Đặng Ngọc Vàng
-Khóa: K2019CD_D4
-Ngành:
T
* Lớp GE5 học Tiếng Anh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện Ngôn ngữ - Quốc tế học
-Người Đ/ký: Dương [...] T
* Luật kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V119TP2KD1, V119TP2KT1, V119TP3KD1, V119TP3KT1, V219TP4KD1 (tại chức)
-CBGD:
-Khóa: K2019_D2
-Ngành:
T
T