Ngày B108 (56 chỗ)B111 (150 chỗ)B112 (150 chỗ)B115 (158 chỗ)B116 (152 chỗ)B207 (63 chỗ)B208 (63 chỗ)B209 (63 chỗ)B210 (63 chỗ)B211 (63 chỗ)B212 (150 chỗ)B213 (146 chỗ)B215 (120 chỗ)B216 (119 chỗ)B306 (63 chỗ)B307 (63 chỗ)B308 (63 chỗ)B309 (63 chỗ)B310 (63 chỗ)B311 (63 chỗ)B312 (138 chỗ)B313 (154 chỗ)B315 (149 chỗ)B316 (143 chỗ)B407 (108 chỗ)B408 (63 chỗ)B409 (63 chỗ)B410 (63 chỗ)B411 (63 chỗ)B412 (154 chỗ)B413 (150 chỗ)B415 (94 chỗ)B416 (94 chỗ)B417 (90 chỗ)B506 (63 chỗ)B507 (63 chỗ)B508 (63 chỗ)B509 (63 chỗ)B510 (63 chỗ)B611 (121 chỗ)B612 (119 chỗ)B614 (46 chỗ)B615 (151 chỗ)B616 (151 chỗ)
Thứ hai
22/01/2018
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 23 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Thu Trang
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Hệ thống thuế VN
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI1,2 (chính quy)
-CBGD: Tôn Thất Cảnh Hòa
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kiểm toán
S
* Thị trường tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: PF1,2 (chính quy)
-CBGD: Võ Xuân Vinh
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Tài chính công
S
* Kế toán tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: PF1,2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Dung
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính công
S
* Quản trị rủi ro doanh nghiệp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN5,6 (chính quy)
-CBGD: Trần Quang Trung
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế [...] S
* Marketing căn bản
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN1CLC (chính quy)
-CBGD: Vũ Ngọc Yến
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
S
* Tài chính quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN1 (chính quy)
-CBGD: Trương Trung Tài
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
S
* Tài chính Công I
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: PF3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Huyền
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Tài chính công
S
* Hành vi tổ chức
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB3CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Chương
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Thông lệ trong thương mại quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB5CLC (chính quy)
-CBGD: Võ Thanh Thu
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: [...] S
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 01-02 (chính quy)
-CBGD: Vũ Thu Hằng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 03-04 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Mỹ Hoàng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp [...] S
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 05-06 (chính quy)
-CBGD: Phạm Ngọc Toàn
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 31-32 (chính quy)
-CBGD: Trần Văn Thắng
-Khóa: [...] S
* Kinh doanh quốc tế I
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB7CLC (chính quy)
-CBGD: Đinh Thị Thu Oanh
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh [...] S
* Đường lối CM của Đảng CSVN
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB9CLC (chính quy)
-CBGD: Đỗ Lâm Hoàng Trang
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: [...] S
* Nghiên cứu marketing
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB11CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Hùng
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
S
* Hành vi tổ chức
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB13CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Thụy
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Thông lệ trong thương mại quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB15CLC (chính quy)
-CBGD: Ngô Thị Hải Xuân
-Khóa: [...] S
* Kinh tế lượng tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN1CLC (chính quy)
-CBGD: Vũ Việt Quảng
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Tài chính
S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 33-34 (chính quy)
-CBGD: Đinh Thái Hoàng
-Khóa: [...] S
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 64-66 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Diệu [...] S
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 61-63 (chính quy)
-CBGD: Hồ Quế [...] S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 35-36 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Trãi
-Khóa: [...] S
S* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TF_1 (chính quy)
-CBGD: Hồ Thị Phương Nam
-Khóa: DHCQK42HPR
-Ngành: Toán tài chính
S
* Đường lối CM của Đảng CSVN
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD1CLC (chính quy)
-CBGD: Trương Thùy Minh
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Quản [...] S
* Kế toán tài chính I (EN)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI1CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Xuân Hưng
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kiểm [...] S
* Hệ thống thuế VN
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI3CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Kim Quyến
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kiểm toán
S
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AG1,KC1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phúc Sinh
-Khóa: DHCQK43HPR
-Ngành: Kinh tế Nông [...] S
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: LA1,2 (chính quy)
-CBGD: Trần Bá Thọ
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Luật kinh doanh
S
S* Quản trị chất lượng II
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: CL1 (chính quy)
-CBGD: Diệp Quốc Bảo
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Quản trị [...] S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TF_2 (chính quy)
-CBGD: Hà Thanh Bích Loan
-Khóa: DHCQK42HPR
-Ngành: Toán tài chính
S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH1 (chính quy)
-CBGD: Trương Thị Ngọc Thu
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hà Giang
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 22 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phương Chi
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Kỹ năng mềm
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN2CLC (chính quy)
-CBGD: Hoàng Cửu Long
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Tài chính
S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 24 (chính quy)
-CBGD: Hồ Đình Phương Khanh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Kế toán quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD1,2 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Minh Tuyết
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị
S
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 13-14 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Hà Trân
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp [...] S
* Kinh tế vi mô II
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KC1 (chính quy)
-CBGD: Trương Quang Hùng
-Khóa: DHCQK42HPR
-Ngành: Kinh tế [...] S
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 15-16 (chính quy)
-CBGD: Ngô Hoàng Thảo Trang
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp [...] S
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 17-18 (chính quy)
-CBGD: Trương Thành Hiệp
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
C C C* Tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH3,4 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Hải Lý
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Ngân hàng
C
C* Kỹ năng mềm
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN1CLC (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Phước Nghĩa
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Tài chính
C
* Quản trị chất lượng I
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD5 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Hóa
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Quản trị
C
* Tài chính Công I
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: PF4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hồng Thắng
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Tài chính công
C
* Đường lối CM của Đảng CSVN
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB4CLC (chính quy)
-CBGD: Hoàng Xuân Sơn
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh [...] C
* Nghiên cứu marketing
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB6CLC (chính quy)
-CBGD: Đào Hoài Nam
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
C
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 37-38 (chính quy)
-CBGD: Vũ Quang Nguyên
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 39-40 (chính quy)
-CBGD: Trần Văn Thảo
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 41-42 (chính quy)
-CBGD: Vũ Thu Hằng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TF1,AE1 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Trọng
-Khóa: DHCQK43HPR
-Ngành: [...] C
* Hành vi tổ chức
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB8CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Chương
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
* Thông lệ trong thương mại quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB10CLC (chính quy)
-CBGD: Ngô Thị Hải Xuân
-Khóa: [...] C
* Kinh doanh quốc tế I
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB12CLC (chính quy)
-CBGD: Đinh Thị Thu Oanh
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh [...] C
* Đường lối CM của Đảng CSVN
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB14CLC (chính quy)
-CBGD: Đỗ Lâm Hoàng Trang
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: [...] C
* Nghiên cứu marketing
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB16CLC (chính quy)
-CBGD: Vũ Quốc Chinh
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
C
* Hoạch định ngân sách vốn (EN)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN2CLC (chính quy)
-CBGD: Từ Thị Kim Thoa
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: [...] C
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 67-68 (chính quy)
-CBGD: Lê Quang Hoàng [...] C
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 28-30 (chính quy)
-CBGD: Lưu Thị Kim [...] C
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 25-27 (chính quy)
-CBGD: Hoàng An [...] C
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 69-70 (chính quy)
-CBGD: Trần Văn Thắng
-Khóa: [...] C
* Tiếng Anh phần 4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD1 (chính quy)
-CBGD: Hồ Đình Phương Khanh
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Quản trị
C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hà Giang
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
C
* Quản trị tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD2CLC (chính quy)
-CBGD: Ngô Quang Huân
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Quản trị
C
* Kiểm toán căn bản (EN)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI2CLC (chính quy)
-CBGD: Phạm Thị Ngọc Bích
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kiểm [...] C
* Công cụ phái sinh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI4CLC (chính quy)
-CBGD: Dương Tấn Khoa
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kiểm toán
C
* Tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NS1,2 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Thị Cẩm Hà
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Quản lý [...] C
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AE1 (chính quy)
-CBGD: Châu Văn Thành
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh tế học [...] C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD1 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Phỉ
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị
C
* Tiếng Anh phần 4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN5 (chính quy)
-CBGD: Trần Mai Chi
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Tài chính
C
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TD1 (chính quy)
-CBGD: Hà Văn Sơn
-Khóa: [...] C
* Quản trị tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD4 (chính quy)
-CBGD: Phan Anh Tiến
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Quản trị
C
* Tài chính quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BR1 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Hồng Minh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị [...] C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 58 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hạnh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 59 (chính quy)
-CBGD: Hồ Thị Phương Nam
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 60 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Anh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Quản trị chất lượng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD5 (chính quy)
-CBGD: Đinh Phượng Vương
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị
C
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 49-50 (chính quy)
-CBGD: Trần Bá Thọ
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
C* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 51-52 (chính quy)
-CBGD: Lê Ngọc Uyển
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 53-54 (chính quy)
-CBGD: Trương Thành Hiệp
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Lớp LA CH K26 học môn Luật hợp đồng II
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Luật
-Người Đ/ký: GV [...] T
* Thuế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN01 (chính quy)
-CBGD: Lê Quang Cường
-Khóa: VB2K19
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
T
* Kiểm toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN01 (chính quy)
-CBGD: Đinh Ngọc Tú
-Khóa: VB2K19B
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
T
* Phân tích hoạt động kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN01 (chính quy)
-CBGD: Phạm Văn Dược
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế [...] T
* Kế toán hành chính sự nghiệp
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN02 (chính quy)
-CBGD: Đậu Thị Kim Thoa
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: [...] T
* Quản trị KD Quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD386 (tại chức)
-CBGD: Cao Quốc Việt
-Khóa: K2015_D1
-Ngành:
T
* Quan hệ kinh tế quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT01 (chính quy)
-CBGD: Võ Thanh Thu
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Ngoại [...] T
* Quan hệ kinh tế quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT01_1 (chính quy)
-CBGD: Lê Minh Tuấn
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Ngoại [...] T
* THI kết thúc học phần của các lớp hệ VLVH
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Kế hoạch đào [...] T
* Nguyên lý và thực hành bảo hiểm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Tiến Hùng
-Khóa: VB2K19B
-Ngành: [...] T
* Giao tiếp kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT01 (chính quy)
-CBGD: Lê Anh Huyền Trâm
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Ngoại Thương
T
* Thương mại điện tử
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT02 (chính quy)
-CBGD: Thái Kim Phụng
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Ngoại Thương
T
* Đạo đức kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD01 (chính quy)
-CBGD: Lê Việt Hưng
-Khóa: VB2K19
-Ngành: Quản trị
T
* Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD01 (chính quy)
-CBGD: Phan Thị Thu [...] T
* Quản trị chiến lược toàn cầu
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT02 (chính quy)
-CBGD: Đoàn Thị Hồng Vân
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: [...] T
* Quản trị chiến lược toàn cầu
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT02_1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thế Hùng
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Ngoại [...] T
* Những NL cơ bản chủ nghĩa MLN(NC)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD01 (chính quy)
-CBGD: Ninh Văn Toản
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: [...] T
* Quản trị bán hàng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KM01 (chính quy)
-CBGD: Vũ Ngọc Yến
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Kinh doanh thương [...] T
* Những NL cơ bản chủ nghĩa MLN(NC)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD01_1 (chính quy)
-CBGD: Lộ Kim Cúc
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: [...] T
* Đường lối cách mạng của Đảng CSVN (NC)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD02 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thành Tâm
-Khóa: [...] T
* Luật hiến pháp
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA01 (chính quy)
-CBGD: Lưu Đức Quang
-Khóa: VB2K20
-Ngành: Luật kinh doanh
T
* Phân tích hoạt động kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN03 (chính quy)
-CBGD: Lê Đình Trực
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế [...] T
* Quản trị ngân hàng thương mại
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: NH01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Anh
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Ngân [...] T
* Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD434 (tại chức)
-CBGD: Phan Thị Lệ [...] T
* Thanh toán quốc tế IvàII
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: NH01 (chính quy)
-CBGD: Trầm Thị Xuân Hương
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Ngân [...] T
* Đường lối cách mạng của Đảng CSVN (NC)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD02_1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Huyền
-Khóa: [...] T
T* Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: NS01 (chính quy)
-CBGD: Vũ Thị Minh Hằng
-Khóa: [...] T
* Kế toán tài chính cao cấp 1
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN2 (sau đại học)
-CBGD: Bùi Văn Dương
-Khóa: CHK27
-Ngành: [...] T
* Lập kế hoạch kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD01 (chính quy)
-CBGD: Ngô Diễm Hoàng
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Quản trị
T
* Kế toán quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD02 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Đức Lộng
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Quản trị
T
* Luật thương mại quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA02_KSA (chính quy)
-CBGD: Trần Vân Long
-Khóa: VB2K19
-Ngành: Luật kinh [...] T
* Luật tố tụng hình sự
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA02_KSA (chính quy)
-CBGD: Võ Phước Long
-Khóa: VB2K19B
-Ngành: Luật kinh [...] T
* Kinh tế vĩ mô I
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT01 (chính quy)
-CBGD: Lâm Mạnh Hà
-Khóa: VB2K20
-Ngành: Ngoại Thương
T
* Thanh toán quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: MR01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phúc Cảnh
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: MARKETING
T
* Tài chính doanh nghiệp II
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN01_1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Uyên Uyên
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Tài [...] T
* Triết học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN1 (sau đại học)
-CBGD: Bùi Xuân Thanh
-Khóa: CHK27
-Ngành: Kế toán
T
* Tài chính doanh nghiệp II
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN02 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Triều Đông
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Tài chính
T
* Tài chính doanh nghiệp II
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN02_1 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Thùy Linh
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Tài [...] T
* Kế toán tài chính III và IV
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN01 (chính quy)
-CBGD: Lý Thị Bích Châu
-Khóa: [...] T
* Hệ thống thông tin kế toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN02 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Trung
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Kế [...] T
* Báo cáo ngoại khóa
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD364 (tại chức)
-CBGD: Thái Trí Dũng
-Khóa: K2013_D2
-Ngành:
T
* Phân tích hoạt động kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: 01B (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Bảo Linh
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế [...] T
* Kế toán chi phí
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN03 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Dũng Hải
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Kế toán doanh [...] T
Thứ ba
23/01/2018
* Kế toán tài chính I (EN)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN1CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Việt
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kế toán [...] S
* Tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI1,2 (chính quy)
-CBGD: Dương Kha
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kiểm toán
S
* Nguyên lý thẩm định giá
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI1,2 (chính quy)
-CBGD: Trần Bích Vân
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kiểm toán
S
* Kế toán tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TT1 (chính quy)
-CBGD: Phan Thị Thu Hà
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Thị trường [...] S
* Kinh tế lượng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: chính quy
-CBGD: Bùi Thị Lệ Thủy
-Khóa: DHCQK42HPR
-Ngành: Thống kê kinh doanh
S
* Tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH5 (chính quy)
-CBGD: Phùng Đức Nam
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Ngân hàng
S
* Kỹ năng mềm
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD2CLC (chính quy)
-CBGD: Hoàng Cửu Long
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Quản trị
S
* Thanh toán quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH1 (chính quy)
-CBGD: Phạm Khánh Duy
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Ngân hàng
S
* Kinh doanh quốc tế I
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB3CLC (chính quy)
-CBGD: Trương Thị Minh Lý
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh [...] S
* Đường lối CM của Đảng CSVN
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB5CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thùy Dương
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh [...] S
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 43-44 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 45-46 (chính quy)
-CBGD: Trần Văn Thảo
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 47-48 (chính quy)
-CBGD: Mai Thị Hoàng Minh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp [...] S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 01-02 (chính quy)
-CBGD: Võ Thị Lan
-Khóa: [...] S
* Nghiên cứu marketing
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB7CLC (chính quy)
-CBGD: Vũ Quốc Chinh
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
S
* Hành vi tổ chức
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB9CLC (chính quy)
-CBGD: Phan Quốc Tấn
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Thông lệ trong thương mại quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB11CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Minh Tuấn
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: [...] S
* Kinh doanh quốc tế I
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB13CLC (chính quy)
-CBGD: Đinh Thị Thu Oanh
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh [...] S
* Đường lối CM của Đảng CSVN
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB15CLC (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Huyền
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh [...] S
* Tài chính doanh nghiệp nâng cao
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN1CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Uyên Uyên
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: [...] S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 03-04 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thảo Nguyên
-Khóa: [...] S
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 34-36 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thị [...] S
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 31-33 (chính quy)
-CBGD: Đinh Sơn [...] S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 05-06 (chính quy)
-CBGD: Đinh Thái Hoàng
-Khóa: [...] S
S S* Kế toán quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD1CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Hoàng Oanh
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Quản trị
S
* Phương pháp nghiên cứu trong quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI1CLC (chính quy)
-CBGD: Cao Quốc Việt
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: [...] S
* Kiểm toán căn bản (EN)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI3CLC (chính quy)
-CBGD: Phạm Thị Ngọc Bích
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kiểm [...] S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AG1,KC1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thành Cả
-Khóa: [...] S
S* Quản trị chất lượng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: EM1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Hóa
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị khởi [...] S
S* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN5 (chính quy)
-CBGD: Phan Thị Vân Thanh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán doanh [...] S
* Tiếng Anh phần 4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD2 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Phỉ
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Quản trị
S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phú Quỳnh Như
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 64 (chính quy)
-CBGD: Dương Thị Thúy Uyên
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 65 (chính quy)
-CBGD: Hồ Minh Thắng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 66 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Lương Hoàng Thành
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Cơ chế tài chính - kế toán trong khu vực công
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KO1 (chính quy)
-CBGD: Phạm [...] S
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 19-20 (chính quy)
-CBGD: Trần Bá Thọ
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Họp nhóm Đại sứ thiện chí ATGT
-T/gian: 10h30-12h30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Công tác chính trị
-Người Đ/ký: GV Nguyễn Đức [...] S
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 21-22 (chính quy)
-CBGD: Ngô Hoàng Thảo Trang
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp [...] S
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 23-24 (chính quy)
-CBGD: Lâm Mạnh Hà
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
C* Hệ thống thuế VN
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN1,2 (chính quy)
-CBGD: Võ Thế Hào
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán doanh [...] C
* Thị trường tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: PF3,4 (chính quy)
-CBGD: Võ Xuân Vinh
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Tài chính công
C
* Quản trị rủi ro tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN5,6 (chính quy)
-CBGD: Quách Doanh Nghiệp
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế [...] C
* Quản trị rủi ro doanh nghiệp
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN7,8 (chính quy)
-CBGD: Trần Quang Trung
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế [...] C
* Lớp FT2 K42 học môn tiếng anh HP4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Ngoại ngữ kinh tế
-Người Đ/ký: [...] C
* Kỹ năng mềm
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD1CLC (chính quy)
-CBGD: Hoàng Cửu Long
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Quản trị
C
* Thanh toán quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phúc Cảnh
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Ngân hàng
C
* Hành vi tổ chức
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB4CLC (chính quy)
-CBGD: Phan Quốc Tấn
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
* Thông lệ trong thương mại quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB6CLC (chính quy)
-CBGD: Võ Thanh Thu
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: [...] C
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 07-08 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thị Ly Ly
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp [...] C
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 09-10 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Phương Hồng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp [...] C
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 11-12 (chính quy)
-CBGD: Phạm Ngọc Toàn
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 37-38 (chính quy)
-CBGD: Võ Thị Lan
-Khóa: [...] C
* Kinh doanh quốc tế I
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB8CLC (chính quy)
-CBGD: Triệu Hồng Cẩm
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh [...] C
* Đường lối CM của Đảng CSVN
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB10CLC (chính quy)
-CBGD: Đỗ Lâm Hoàng Trang
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: [...] C
* Nghiên cứu marketing
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB12CLC (chính quy)
-CBGD: Vũ Quốc Chinh
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
C
* Hành vi tổ chức
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB14CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Việt Hưng
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
* Thông lệ trong thương mại quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB16CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Minh Tuấn
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: [...] C
* Kinh tế lượng tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN2CLC (chính quy)
-CBGD: Vũ Việt Quảng
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Tài chính
C
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 39-40 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thảo Nguyên
-Khóa: [...] C
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 69-70 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thị [...] C
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 67-68 (chính quy)
-CBGD: Vũ Anh [...] C
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 41-42 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Trãi
-Khóa: [...] C
* Quản trị chất lượng II
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: CL2 (chính quy)
-CBGD: Diệp Quốc Bảo
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Quản trị [...] C
* Tiếng Anh phần 4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KO2 (chính quy)
-CBGD: Hồ Minh Thắng
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Kế toán Công
C
* Đường lối CM của Đảng CSVN
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD2CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thùy Dương
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Quản [...] C
* Kế toán tài chính I (EN)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI2CLC (chính quy)
-CBGD: Mã Văn Giáp
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kiểm [...] C
* Hệ thống thuế VN
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI4CLC (chính quy)
-CBGD: Trần Trung Kiên
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kiểm toán
C
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TF1,TD1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Khánh [...] C
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BI1,EC1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Việt
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Hệ thống thông tin [...] C
* Quản trị tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD5 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quang Thu
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Quản trị
C
* Thuế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN3,4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Hùng
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Tài chính
C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AE1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Tuyết
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh tế học ứng [...] C
* Tài chính quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN2 (chính quy)
-CBGD: Đinh Thị Thu Hồng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
C
C* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 28 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phương Chi
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 29 (chính quy)
-CBGD: Phan Xuân Thảo
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 30 (chính quy)
-CBGD: Hồ Thị Phương Nam
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Đường lối CM của Đảng CSVN
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BR1;TT1;KC1 (chính quy)
-CBGD: Phan Thị Lệ Hương
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] C
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 55-56 (chính quy)
-CBGD: Trần Bá Thọ
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
C* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 57-58 (chính quy)
-CBGD: Lê Ngọc Uyển
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 59-60 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hoàng Oanh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp [...] C
* Quản trị rủi ro tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD411 (tại chức)
-CBGD: Quách Doanh Nghiệp
-Khóa: K2016_D1
-Ngành:
T
* Kinh tế vĩ mô I
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD01 (chính quy)
-CBGD: Trương Quang Hùng
-Khóa: VB2K20
-Ngành: Quản trị
T
* Phân tích hoạt động kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN04 (chính quy)
-CBGD: Phạm Văn Dược
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế [...] T
* Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN01 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Mai Hoài
-Khóa: [...] T
* Luật kinh tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN05 (chính quy)
-CBGD: Võ Phước Long
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
T
* Luật kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD430 (tại chức)
-CBGD: Viên Thế Giang
-Khóa: K2017_D1
-Ngành:
T
* THI kết thúc học phần của các lớp hệ VLVH
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Kế hoạch đào [...] T
* Họp Ban HT-NCKH-QHQT Đoàn trường
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Ban HT-NCKH-QHQT Đoàn trường
-Người Đ/ký: Nguyễn Thị Thương Nhớ
T
* Marketing quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT01 (chính quy)
-CBGD: Đinh Tiên Minh
-Khóa: VB2K19
-Ngành: Ngoại Thương
T
* Nghiên cứu marketing
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thanh Minh
-Khóa: VB2K19B
-Ngành: Ngoại Thương
T
* Phân tích hoạt động kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN06 (chính quy)
-CBGD: Đào Tất Thắng
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế [...] T
* Giao tiếp kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT03 (chính quy)
-CBGD: Lê Anh Huyền Trâm
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Ngoại Thương
T
* Quản trị sản xuất
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD382 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Quốc Thịnh
-Khóa: K2014_D2
-Ngành:
T
* Quản trị học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hữu Nhuận
-Khóa: VB2K20
-Ngành: Tài chính
T
* Họp BCH khoa TC
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Đoàn - Hội TC
-Người Đ/ký: Nguyễn Thị Thương Nhớ
T
* Quản trị hệ thống thông tin
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD426 (tại chức)
-CBGD: Hồ Trọng Nghĩa
-Khóa: K2016_D3
-Ngành:
T
* Lập kế hoạch kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD404 (tại chức)
-CBGD: Ngô Diễm Hoàng
-Khóa: K2016_D1
-Ngành:
T
* Quản trị marketing
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: MR01 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thanh Thúy Vy
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: MARKETING
T
* Hệ thống thông tin kế toán (Phần 2)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD427 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Bích Liên
-Khóa: K2016_D3
-Ngành:
T
* Họp Ban TC - XD Đoàn trường
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Ban TC - XD Đoàn trường
-Người Đ/ký: [...] T
* Luật hiến pháp
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA02_KSA (chính quy)
-CBGD: Lưu Đức Quang
-Khóa: VB2K20
-Ngành: Luật kinh doanh
T
* Lập kế hoạch kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD03 (chính quy)
-CBGD: Ngô Diễm Hoàng
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Quản trị
T
* Quản trị ngân hàng thương mại
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: NH02 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Từ Nhu
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Ngân [...] T
* Các công cụ tài chính phái sinh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN02 (chính quy)
-CBGD: Trương Trung Tài
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: [...] T
* Đường lối cách mạng của Đảng CSVN (NC)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: NH02 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thành Tâm
-Khóa: [...] T
* Kế toán tài chính I
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD425 (tại chức)
-CBGD: Lê Việt
-Khóa: K2016_D3
-Ngành:
T
T T T* Quản trị học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD432 (tại chức)
-CBGD: Phạm Văn Nam
-Khóa: K2017_D1
-Ngành:
T
* Những NL cơ bản chủ nghĩa MLN(NC)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD03 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Diệu Phương
-Khóa: [...] T
* Luật Tố tụng dân sự
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Việt Khoa
-Khóa: VB2K19
-Ngành: Luật kinh [...] T
* Luật Công ty
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA01 (chính quy)
-CBGD: Dương Mỹ An
-Khóa: VB2K19B
-Ngành: Luật kinh doanh
T
* Quản trị chiến lược toàn cầu
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT03 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thế Hùng
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Ngoại [...] T
* Kế toán quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Dũng Hải
-Khóa: VB2K19
-Ngành: Quản trị
T
* Kế toán tài chính 3
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD384 (tại chức)
-CBGD: Đặng Ngọc Vàng
-Khóa: K2015_D1
-Ngành:
T
* Lớp KN CH K27 học môn Kế toán tài chính cao cấp 1
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Khoa [...] T
* Quản trị Marketing
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD401 (tại chức)
-CBGD: Vũ Quốc Chinh
-Khóa: K2015_D2
-Ngành:
T
T T* Hệ thống thông tin kế toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN05 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phước Bảo Ấn
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: [...] T
* Kế toán hành chính sự nghiệp
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD405 (tại chức)
-CBGD: Vũ Quang Nguyên
-Khóa: K2016_D1
-Ngành:
T
* Phân tích hoạt động kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: 02B (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Đức Lộng
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế [...] T
* Kế toán chi phí
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN06 (chính quy)
-CBGD: Lê Đình Trực
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Kế toán doanh [...] T
Thứ tư
24/01/2018
* Hệ thống thuế VN
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN1CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Kim Quyến
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kế toán doanh [...] S
* Hệ thống thuế VN
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN3,4 (chính quy)
-CBGD: Lê Quang Cường
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán doanh [...] S
* Đường lối CM của Đảng CSVN
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NS1,2;AG1 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Xuân Sơn
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Chưa [...] S
S* Đường lối CM của Đảng CSVN
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TD1;TF1 (chính quy)
-CBGD: Phan Thị Lệ Hương
-Khóa: DHCQK42HPR
-Ngành: [...] S
* Kỹ năng mềm
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI2CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thế Hùng
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kiểm toán
S
* Thanh toán quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Trung Thông
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Ngân hàng
S
* Tài chính doanh nghiệp II
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN1 (chính quy)
-CBGD: Dương Kha
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Tài chính
S
* Nghiên cứu marketing
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB3CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thanh Minh
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
S
* Hành vi tổ chức
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB5CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Chương
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 13-14 (chính quy)
-CBGD: Đoàn Thị Thảo Uyên
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp [...] S
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 15-16 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Phương Hồng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp [...] S
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 17-18 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phúc Sinh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 43-44 (chính quy)
-CBGD: Trần Văn Thắng
-Khóa: [...] S
* Thông lệ trong thương mại quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB7CLC (chính quy)
-CBGD: Võ Thanh Thu
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: [...] S
* Kinh doanh quốc tế I
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB9CLC (chính quy)
-CBGD: Triệu Hồng Cẩm
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh [...] S
* Đường lối CM của Đảng CSVN
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB11CLC (chính quy)
-CBGD: Trương Thùy Minh
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh [...] S
* Nghiên cứu marketing
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB13CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Hùng
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
S
* Hành vi tổ chức
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB15CLC (chính quy)
-CBGD: Phan Quốc Tấn
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Tài chính quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN1CLC (chính quy)
-CBGD: Quách Doanh Nghiệp
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Tài chính
S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 45-46 (chính quy)
-CBGD: Võ Thị Lan
-Khóa: [...] S
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 04-06 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Khánh [...] S
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 01-03 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn [...] S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 47-48 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Trọng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: [...] S
* Lớp AV K42 học môn Kỹ năng đọc thương mại 4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Ngoại ngữ [...] S
* Ngân hàng trung ương
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH5 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Từ Nhu
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Ngân hàng
S
* Quản trị chất lượng (EN)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD1CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Hóa
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Quản trị
S
* Công cụ phái sinh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI1CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Hồ An Châu
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kiểm toán
S
* Kế toán tài chính I (EN)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI3CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Việt
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kiểm toán
S
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AG1,KC1 (chính quy)
-CBGD: Lộ Kim [...] S
* Luật hiến pháp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: LA1 (chính quy)
-CBGD: Võ Trí Hảo
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Luật kinh doanh
S
* Kế toán tài chính_1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TA1 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Thanh Hải
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Thuế
S
* Quản trị chất lượng I
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD1 (chính quy)
-CBGD: Đinh Phượng Vương
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Quản trị
S
* Kế toán tài chính I
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu Nguyệt
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kiểm [...] S
* Tài chính quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN3 (chính quy)
-CBGD: Đinh Thị Thu Hồng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AE_3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phú Quỳnh Như
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh tế học [...] S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 34 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Diên Anh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 35 (chính quy)
-CBGD: Kiều Huyền Trâm
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 36 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Tuyết Minh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Kế toán quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD3,4 (chính quy)
-CBGD: Phạm Văn Dược
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị
S
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 61-62 (chính quy)
-CBGD: Lâm Mạnh Hà
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
S* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 63-64 (chính quy)
-CBGD: Trương Thành Hiệp
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 65-66 (chính quy)
-CBGD: Ngô Hoàng Thảo Trang
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp [...] S
* Lớp KIC03 K42 học môn tiếng anh HP4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Ngoại ngữ kinh tế
-Người Đ/ký: [...] C
* Kỹ năng mềm
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM3,KN1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Tấn Trung
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh doanh thương mại
C
* Đường lối CM của Đảng CSVN
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: PF1,2;TA1 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Xuân Sơn
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Chưa [...] C
* Tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH1,2 (chính quy)
-CBGD: Lương Thị Thảo
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
C
* Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN3,4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hồng Nhung
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] C
* Kỹ năng mềm
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI1CLC (chính quy)
-CBGD: Hoàng Cửu Long
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kiểm toán
C
* Thanh toán quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Trung Thông
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Ngân hàng
C
* Tài chính doanh nghiệp II
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN2 (chính quy)
-CBGD: Lê Đạt Chí
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Tài chính
C
* Kinh doanh quốc tế I
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB4CLC (chính quy)
-CBGD: Trương Thị Minh Lý
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh [...] C
* Đường lối CM của Đảng CSVN
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB6CLC (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Huyền
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh [...] C
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 49-50 (chính quy)
-CBGD: Trần Văn Thảo
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 51-52 (chính quy)
-CBGD: Đoàn Thị Thảo Uyên
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp [...] C
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 53-54 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 07-08 (chính quy)
-CBGD: Lê Quang Hoàng [...] C
* Nghiên cứu marketing
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB8CLC (chính quy)
-CBGD: Đinh Tiên Minh
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
C
* Hành vi tổ chức
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB10CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Chương
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
* Thông lệ trong thương mại quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB12CLC (chính quy)
-CBGD: Ngô Thị Hải Xuân
-Khóa: [...] C
* Kinh doanh quốc tế I
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB14CLC (chính quy)
-CBGD: Đinh Thị Thu Oanh
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh [...] C
* Đường lối CM của Đảng CSVN
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB16CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thùy Dương
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh [...] C
* Tài chính doanh nghiệp nâng cao
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN2CLC (chính quy)
-CBGD: Phùng Đức Nam
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Tài [...] C
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 09-10 (chính quy)
-CBGD: Hà Văn Sơn
-Khóa: [...] C
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 40-42 (chính quy)
-CBGD: Hoàng An [...] C
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 37-39 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn [...] C
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 11-12 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Trãi
-Khóa: [...] C
* Quản trị chiến lược
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: CL2 (chính quy)
-CBGD: Trần Đăng Khoa
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Quản trị chất [...] C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD3 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Phỉ
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị
C
* Kế toán quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD2CLC (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Đức Lộng
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Quản trị
C
* Phương pháp nghiên cứu trong quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI2CLC (chính quy)
-CBGD: Đoàn Thanh Hải
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: [...] C
* Kiểm toán căn bản (EN)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI4CLC (chính quy)
-CBGD: Phạm Thị Ngọc Bích
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kiểm [...] C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN7 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Tuyết Minh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán doanh [...] C
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BI1,EC1 (chính quy)
-CBGD: Trần Hà Quyên
-Khóa: [...] C
* Luật dân sự I
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: LA2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hằng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Luật kinh doanh
C
C* Kế toán tài chính I
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI2 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Thanh Hải
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kiểm [...] C
* Tiếng Anh phần 4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD3 (chính quy)
-CBGD: Hồ Thị Phương Nam
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Quản trị
C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FT1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thanh Bình
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngoại Thương
C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 70 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hạnh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TD1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phú Quỳnh Như
-Khóa: DHCQK43HPR
-Ngành: Thống kê kinh [...] C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TF1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Lương Hoàng Thành
-Khóa: DHCQK43HPR
-Ngành: Toán tài chính
C
* Kỹ năng mềm
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KS1,KC1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thế Hùng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị khách sạn
C
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 25-26 (chính quy)
-CBGD: Trần Bá Thọ
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
C* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 27-28 (chính quy)
-CBGD: Trương Thành Hiệp
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 29-30 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hoàng Oanh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp [...] C
* THI kết thúc học phần của các lớp hệ VLVH
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Kế hoạch đào [...] T
* Kế toán tài chính V
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN01 (chính quy)
-CBGD: Đặng Ngọc Vàng
-Khóa: VB2K19
-Ngành: Kế toán [...] T
* Kế toán quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Dũng Hải
-Khóa: VB2K19B
-Ngành: Kế toán doanh [...] T
* Phân tích hoạt động kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN01 (chính quy)
-CBGD: Phạm Văn Dược
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế [...] T
* Kế toán hành chính sự nghiệp
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN02 (chính quy)
-CBGD: Đậu Thị Kim Thoa
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: [...] T
* Quản trị rủi ro trong KD
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD386 (tại chức)
-CBGD: Trần Quang Trung
-Khóa: K2015_D1
-Ngành:
T
* Quản trị chiến lược toàn cầu
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Sơn
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Ngoại [...] T
* Quản trị chiến lược toàn cầu
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT01_1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thế Hùng
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Ngoại [...] T
* Quản trị rủi ro tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN01 (chính quy)
-CBGD: Phùng Đức Nam
-Khóa: VB2K19
-Ngành: Tài [...] T
* Tài chính quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hoàng Thụy Bích Trâm
-Khóa: VB2K19B
-Ngành: Tài [...] T
* Giao tiếp kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT01 (chính quy)
-CBGD: Lê Anh Huyền Trâm
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Ngoại Thương
T
* Thương mại điện tử
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT02 (chính quy)
-CBGD: Thái Kim Phụng
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Ngoại Thương
T
* Quản trị dự án
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD01 (chính quy)
-CBGD: Phan Anh Tiến
-Khóa: VB2K19
-Ngành: Quản trị
T
* Quản trị nguồn nhân lực
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Thụy
-Khóa: VB2K19B
-Ngành: Quản trị
T
* Phân tích báo cáo tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT02 (chính quy)
-CBGD: Đoàn Ngọc Quế
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Ngoại [...] T
* Phân tích báo cáo tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT02_1 (chính quy)
-CBGD: Trịnh Hiệp Thiện
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Ngoại [...] T
* Hành vi tổ chức
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD01 (chính quy)
-CBGD: Phan Quốc Tấn
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Quản trị
T
* Đường lối cách mạng của Đảng CSVN (NC)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KM01 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thăng
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: [...] T
* Hành vi tổ chức
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD01_1 (chính quy)
-CBGD: Phan Thị Minh Châu
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Quản trị
T
* Những NL cơ bản chủ nghĩa MLN(NC)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD02 (chính quy)
-CBGD: Lưu Thị Kim Hoa
-Khóa: [...] T
* Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Anh Tuấn
-Khóa: VB2K20
-Ngành: [...] T
* Phân tích hoạt động kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN03 (chính quy)
-CBGD: Lê Đình Trực
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế [...] T
* Luật ngân hàng và chứng khoán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: NH01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Từ Nhu
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Ngân [...] T
* Nguyên lý và thực hành bảo hiểm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Tấn Hoàng
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: [...] T
* Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: NH01 (chính quy)
-CBGD: Cao Ngọc Thủy
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Ngân [...] T
* Những NL cơ bản chủ nghĩa MLN(NC)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD02_1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Sáng
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: [...] T
* Tài chính doanh nghiệp II
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN01 (chính quy)
-CBGD: Dương Kha
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Tài chính
T
* Kinh tế vĩ mô I
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: NS01 (chính quy)
-CBGD: Phan Nữ Thanh Thủy
-Khóa: VB2K20
-Ngành: Quản [...] T
* Sinh hoạt CLB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: CLB Chuyện to nhỏ
-Người Đ/ký: Nguyễn Thị Thương Nhớ
T
* Đạo đức kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD01 (chính quy)
-CBGD: Lê Việt Hưng
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Quản trị
T
* Lập kế hoạch kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD02 (chính quy)
-CBGD: Ngô Diễm Hoàng
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Quản trị
T
T* Luật hợp đồng thương mại
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA02_KSA (chính quy)
-CBGD: Lê Văn Hưng
-Khóa: VB2K19B
-Ngành: Luật kinh [...] T
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phúc Sinh
-Khóa: VB2K20
-Ngành: Ngoại Thương
T
* Thị trường chứng khoán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: MR01 (chính quy)
-CBGD: Dương Tấn Khoa
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: MARKETING
T
* Tài chính doanh nghiệp II
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN01_1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Uyên Uyên
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Tài [...] T
* Kế toán tài chính cao cấp 1
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN1 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Xuân Hưng
-Khóa: CHK27
-Ngành: [...] T
* Tài chính doanh nghiệp II
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN02 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Triều Đông
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Tài chính
T
* Tài chính doanh nghiệp II
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN02_1 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Thùy Linh
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Tài [...] T
* Kiểm toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN01 (chính quy)
-CBGD: Đinh Ngọc Tú
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
T
* Kế toán tài chính III và IV
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN02 (chính quy)
-CBGD: Lý Thị Bích Châu
-Khóa: [...] T
* Báo cáo ngoại khóa
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD364 (tại chức)
-CBGD: Thái Trí Dũng
-Khóa: K2013_D2
-Ngành:
T
* Phân tích hoạt động kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: 01B (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Bảo Linh
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế [...] T
* Hệ thống thông tin kế toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN03 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hữu Bình
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Kế [...] T
Thứ năm
25/01/2018
* Hệ thống thông tin kế toán II
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN10 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Bích Liên
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] S
* Kỹ năng mềm
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM4,KN4 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Cửu Long
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh doanh thương mại
S
* Tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: DT1,2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Triều Đông
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Kinh tế Kế [...] S
* Thanh toán quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN7,8 (chính quy)
-CBGD: Võ Thị Tuyết Anh
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán [...] S
* Đường lối CM của Đảng CSVN
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BI1,2;EC1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thùy Dương
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Chưa [...] S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN6 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phú Quỳnh Như
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
S
* Kế toán tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KO1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Dung
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán Công
S
* Tài chính doanh nghiệp II
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Uyên Uyên
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Tài [...] S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 03CLC (chính quy)
-CBGD: Thái Hồng Phúc
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 04CLC (chính quy)
-CBGD: Bùi Mỹ Ngọc
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
S
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 55-56 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thị Ly Ly
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp [...] S
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 57-58 (chính quy)
-CBGD: Võ Văn Nhị
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 59-60 (chính quy)
-CBGD: Vũ Thu Hằng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 49-50 (chính quy)
-CBGD: Phạm Trí Cao
-Khóa: [...] S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 05CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Tuyết Minh
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 06CLC (chính quy)
-CBGD: Dương Thị Thúy Uyên
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 07CLC (chính quy)
-CBGD: Phan Xuân Thảo
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 08CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Lương Hoàng Thành
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 09CLC (chính quy)
-CBGD: Hà Thanh Bích Loan
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 10CLC (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Thu Trang
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 51-52 (chính quy)
-CBGD: Chu Nguyễn Mộng [...] S
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 10-12 (chính quy)
-CBGD: Ninh Văn [...] S
* Tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH3,4 (chính quy)
-CBGD: Dương Kha
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 53-54 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thảo Nguyên
-Khóa: [...] S
* Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN5,6 (chính quy)
-CBGD: Lê Tấn Phước
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Tài [...] S
* Lớp BDS K41 học môn tiếng anh HP4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Ngoại ngữ kinh tế
-Người Đ/ký: [...] S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 11CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Thùy Giang
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 12CLC (chính quy)
-CBGD: Hồ Minh Thắng
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 13CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Diệu Chi
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Đường lối CM của Đảng CSVN
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD1,2,3 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Huyền
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Chưa [...] S
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BI1,EC1 (chính quy)
-CBGD: Vũ Anh [...] S
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 07-09 (chính quy)
-CBGD: Lộ Kim [...] S
* Quản trị tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quang Thu
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Quản trị
S
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AE1 (chính quy)
-CBGD: Mai Thị Hoàng Minh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh tế [...] S
* Tiếng Anh phần 4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD4 (chính quy)
-CBGD: Hồ Thị Phương Nam
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Quản trị
S
S* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 40 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Anh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 41 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Diên Anh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 42 (chính quy)
-CBGD: Phan Thị Vân Thanh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Kế toán quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD5;EM1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phong Nguyên
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị
S
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TD1,TF1 (chính quy)
-CBGD: Trương Thành Hiệp
-Khóa: DHCQK43HPR
-Ngành: Toán tài chính
S
S* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 67-68 (chính quy)
-CBGD: Lâm Mạnh Hà
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 69-70 (chính quy)
-CBGD: Phan Nữ Thanh Thủy
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp [...] S
* Tài chính quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Khắc Quốc Bảo
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
C
* Thị trường tiền tệ và thị trường vốn
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI1,2 (chính quy)
-CBGD: Thân Thị Thu [...] C
* Tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: PF1,2 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Thị Phương Anh
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Tài chính [...] C
* Đường lối CM của Đảng CSVN
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH1,2,3 (chính quy)
-CBGD: Trương Thùy Minh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Chưa [...] C
* Hệ thống thuế VN
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN5,6 (chính quy)
-CBGD: Võ Thế Hào
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán doanh [...] C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AG1 (chính quy)
-CBGD: Thái Thị Bích Hồng
-Khóa: DHCQK43HPR
-Ngành: Kinh tế Nông [...] C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KC1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thanh Huyền
-Khóa: DHCQK43HPR
-Ngành: Kinh tế Chính [...] C
* Tài chính doanh nghiệp II
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN4 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Hải Lý
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Tài [...] C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 15CLC (chính quy)
-CBGD: Dương Thị Thúy Uyên
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 16CLC (chính quy)
-CBGD: Hà Thanh Bích Loan
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 19-20 (chính quy)
-CBGD: Phạm Quang Huy
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Quản trị rủi ro tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN1,2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hoàng Thụy Bích Trâm
-Khóa: [...] C
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 23-24 (chính quy)
-CBGD: Phạm Ngọc Toàn
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 13-14 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Trãi
-Khóa: [...] C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 17CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Tuyết Minh
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 18CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Diệu Chi
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 19CLC (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Thu Trang
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 20CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phương Chi
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 21CLC (chính quy)
-CBGD: Bùi Mỹ Ngọc
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 22CLC (chính quy)
-CBGD: Hồ Thị Phương Nam
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
C
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 15-16 (chính quy)
-CBGD: Hà Văn Sơn
-Khóa: [...] C
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 46-48 (chính quy)
-CBGD: Hồ Quế [...] C
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 43-45 (chính quy)
-CBGD: Đinh Sơn [...] C
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 17-18 (chính quy)
-CBGD: Trần Văn Thắng
-Khóa: [...] C
* Thị trường chứng khoán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM1,2 (chính quy)
-CBGD: Phan Thu Hiền
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kinh doanh thương [...] C
* Quản trị chất lượng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD2 (chính quy)
-CBGD: Đinh Phượng Vương
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị
C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 23CLC (chính quy)
-CBGD: Phan Xuân Thảo
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 24CLC (chính quy)
-CBGD: Hồ Minh Thắng
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 25CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phú Quỳnh Như
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
* Tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TG1,2 (chính quy)
-CBGD: Từ Thị Kim Thoa
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Thẩm định [...] C
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 21-22 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Việt
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Tài chính Công
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: PF1 (chính quy)
-CBGD: Trương Minh Tuấn
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính công
C
* Phân tích tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: LH1,2 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Lanh
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Quản trị lữ [...] C
* Luật dân sự I
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: LA1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Triều Hoa
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Luật kinh doanh
C
* Quản trị chất lượng I
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hoàng Kiệt
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Quản trị
C
* Kỹ năng mềm
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN3 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Cửu Long
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 04 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Phỉ
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 05 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thanh Bình
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 06 (chính quy)
-CBGD: Hồ Đình Phương Khanh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: QB1 (chính quy)
-CBGD: Ninh Văn [...] C
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 31-32 (chính quy)
-CBGD: Ngô Hoàng Thảo Trang
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp [...] C
C* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 33-34 (chính quy)
-CBGD: Lê Ngọc Uyển
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 35-36 (chính quy)
-CBGD: Trần Bá Thọ
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Quản trị rủi ro tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD411 (tại chức)
-CBGD: Quách Doanh Nghiệp
-Khóa: K2016_D1
-Ngành:
T
* Lớp KN03 LT K21 học môn Phân tích hoạt động kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Kế [...] T
* Phân tích hoạt động kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN04 (chính quy)
-CBGD: Phạm Văn Dược
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế [...] T
* Quản trị học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN01 (chính quy)
-CBGD: Trần Đăng Khoa
-Khóa: VB2K20
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
T
* Luật kinh tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN05 (chính quy)
-CBGD: Võ Phước Long
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
T
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD430 (tại chức)
-CBGD: Trần Văn Việt
-Khóa: K2017_D1
-Ngành:
T
* THI kết thúc học phần của các lớp hệ VLVH
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Kế hoạch đào [...] T
T* Quản trị chiến lược toàn cầu
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thế Hùng
-Khóa: VB2K19
-Ngành: Ngoại [...] T
* Logistics
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT01 (chính quy)
-CBGD: Ngô Thị Hải Xuân
-Khóa: VB2K19B
-Ngành: Ngoại Thương
T
* Phân tích hoạt động kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN06 (chính quy)
-CBGD: Đào Tất Thắng
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế [...] T
* Giao tiếp kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT03 (chính quy)
-CBGD: Lê Anh Huyền Trâm
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Ngoại Thương
T
* Quản trị sản xuất
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD382 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Quốc Thịnh
-Khóa: K2014_D2
-Ngành:
T
* Kinh tế vĩ mô I
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN01 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Văn Thịnh
-Khóa: VB2K20
-Ngành: Tài chính
T
* Họp CLB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: CTV
-Người Đ/ký: Nguyễn Thị Thương Nhớ
T
* Phân tích định lượng trong quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD426 (tại chức)
-CBGD: Đinh Thái Hoàng
-Khóa: K2016_D3
-Ngành:
T
* Phát triển kỹ năng quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD404 (tại chức)
-CBGD: Lê Việt Hưng
-Khóa: K2016_D1
-Ngành:
T
* Đường lối cách mạng của Đảng CSVN (NC)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: MR01 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thăng
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: [...] T
* Hệ thống thông tin kế toán (Phần 2)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD427 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Bích Liên
-Khóa: K2016_D3
-Ngành:
T
* Ngân hàng quốc tế nâng cao
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: NH2NN (sau đại học)
-CBGD: Trương Quang Thông, Phạm Khánh [...] T
* Luật dân sự I (Vật quyền)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA02_KSA (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Triều Hoa
-Khóa: VB2K20
-Ngành: Luật [...] T
* Đạo đức kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD03 (chính quy)
-CBGD: Lê Thanh Trúc
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Quản trị
T
* Nguyên lý và thực hành bảo hiểm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: NH02 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Tiến Hùng
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: [...] T
* Các công cụ tài chính phái sinh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN02 (chính quy)
-CBGD: Trương Trung Tài
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: [...] T
* Những NL cơ bản chủ nghĩa MLN(NC)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: NH02 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Sáng
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: [...] T
* Kế toán tài chính I
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD425 (tại chức)
-CBGD: Lê Việt
-Khóa: K2016_D3
-Ngành:
T
* Kinh tế và quản lý tài nguyên môi trường
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN2 (sau đại học)
-CBGD: Lê Thanh [...] T
* Họp định kỳ
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Nhóm Taxgroup
-Người Đ/ký: Nguyễn Thị Thương Nhớ
T
* Họp BCH cơ sờ Khoa TC
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Đoàn - Hội Khoa TC
-Người Đ/ký: Nguyễn Thị [...] T
* Luật kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD432 (tại chức)
-CBGD: Trần Vân Long
-Khóa: K2017_D1
-Ngành:
T
* Hành vi tổ chức
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD03 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Chương
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Quản trị
T
* Tư pháp quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hằng
-Khóa: VB2K19
-Ngành: Luật kinh doanh
T
* Luật Công ty
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA01 (chính quy)
-CBGD: Dương Mỹ An
-Khóa: VB2K19B
-Ngành: Luật kinh doanh
T
* Dự án kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT03 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thanh Thúy Vy
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Ngoại Thương
T
* Sinh hoạt nhóm SFR
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Nhóm SFR
-Người Đ/ký: Nguyễn Thị Thương Nhớ
T
* Kế toán tài chính 3
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD384 (tại chức)
-CBGD: Đặng Ngọc Vàng
-Khóa: K2015_D1
-Ngành:
T
* Kế toán tài chính cao cấp 1
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN3 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Xuân Hưng
-Khóa: CHK27
-Ngành: [...] T
* Quản trị Marketing
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD401 (tại chức)
-CBGD: Vũ Quốc Chinh
-Khóa: K2015_D2
-Ngành:
T
* Sinh hoạt chi bộ Khối sinh viên 1 tháng 1 /2018
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Văn phòng Đoàn [...] T
* Kiểm toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN04 (chính quy)
-CBGD: Đinh Ngọc Tú
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
T
T* Quản trị tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD405 (tại chức)
-CBGD: Trần Thị Thùy Linh
-Khóa: K2016_D1
-Ngành:
T
* Phân tích hoạt động kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: 02B (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Đức Lộng
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế [...] T
* Hệ thống thông tin kế toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN06 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hữu Bình
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Kế [...] T
Thứ sáu
26/01/2018
* Ngân hàng trung ương
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH2 (chính quy)
-CBGD: Phạm Phú Quốc
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Ngân hàng
S
* Quản trị rủi ro doanh nghiệp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN1,2 (chính quy)
-CBGD: Trần Quang Trung
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế [...] S
* Tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: PF3,4 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Lanh
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Tài chính công
S
* Đường lối CM của Đảng CSVN
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AE1,2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thùy Dương
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Chưa [...] S
* Hệ thống thuế VN
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN7,8 (chính quy)
-CBGD: Tôn Thất Cảnh Hòa
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán [...] S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BI1 (chính quy)
-CBGD: Hồ Thị Phương Nam
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Hệ thống thông tin [...] S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: EC1 (chính quy)
-CBGD: Trương Thị Ngọc Thu
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Thương mại điện [...] S
* Tài chính doanh nghiệp II
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN5 (chính quy)
-CBGD: Dương Kha
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Tài chính
S
* Nghiên cứu marketing
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB4CLC (chính quy)
-CBGD: Vũ Quốc Chinh
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
S
* Hành vi tổ chức
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB6CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Chương
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 25-26 (chính quy)
-CBGD: Võ Văn Nhị
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 27-28 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phúc Sinh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 29-30 (chính quy)
-CBGD: Mai Thị Hoàng Minh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp [...] S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 55-56 (chính quy)
-CBGD: Hà Văn Sơn
-Khóa: [...] S
* Thông lệ trong thương mại quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB8CLC (chính quy)
-CBGD: Ngô Thị Hải Xuân
-Khóa: [...] S
* Kinh doanh quốc tế I
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB10CLC (chính quy)
-CBGD: Trương Thị Minh Lý
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh [...] S
* Đường lối CM của Đảng CSVN
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB12CLC (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Huyền
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh [...] S
* Nghiên cứu marketing
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB14CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Hùng
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
S
* Hành vi tổ chức
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB16CLC (chính quy)
-CBGD: Phan Quốc Tấn
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
S* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 57-58 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thảo Nguyên
-Khóa: [...] S
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 52-54 (chính quy)
-CBGD: Ninh Văn [...] S
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 49-51 (chính quy)
-CBGD: Lộ Kim [...] S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 59-60 (chính quy)
-CBGD: Chu Nguyễn Mộng [...] S
* Kế toán quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: CL1,2 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Minh Tuyết
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị [...] S
* Kỹ năng mềm
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI3CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thế Hùng
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kiểm toán
S
* Quản trị chất lượng (EN)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD2CLC (chính quy)
-CBGD: Diệp Quốc Bảo
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Quản trị
S
* Công cụ phái sinh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI2CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Hồ An Châu
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kiểm toán
S
* Kế toán tài chính I (EN)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI4CLC (chính quy)
-CBGD: Đặng Thị Mỹ Hạnh
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: [...] S
* Kỹ năng mềm
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN6,AD4 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Cửu Long
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
S
* Tiếng Anh phần 4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD5 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thanh Bình
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Quản trị
S
* Tài chính Công
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: PF2 (chính quy)
-CBGD: Trương Minh Tuấn
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính công
S
S* Kế toán khu vực công 1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KO2 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Cẩm Hồng
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: [...] S
* Quản trị chất lượng I
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD3 (chính quy)
-CBGD: Đinh Phượng Vương
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Quản trị
S
* Tài chính quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN5 (chính quy)
-CBGD: Quách Doanh Nghiệp
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 10 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Anh Thư
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 11 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Diên Anh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 12 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Phỉ
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Quản trị chất lượng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Hóa
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị
S
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 37-38 (chính quy)
-CBGD: Ngô Hoàng Thảo Trang
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp [...] S
S* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 39-40 (chính quy)
-CBGD: Lâm Mạnh Hà
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 41-42 (chính quy)
-CBGD: Trương Quang Hùng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Kiểm toán 1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN1CLC (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Giang Tân
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kế toán doanh [...] C
* Lớp 59-60 K43 học môn thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị [...] C
* Tài chính quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: PF1,2 (chính quy)
-CBGD: Lê Hoàng Yến
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Tài chính công
C
* Đường lối CM của Đảng CSVN
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AV1,2,3 (chính quy)
-CBGD: Phan Thị Lệ Hương
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] C
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: QB1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị bệnh [...] C
* Thanh toán quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH5 (chính quy)
-CBGD: Phạm Khánh Duy
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Ngân hàng
C
* Ngân hàng trung ương
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Anh
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Ngân hàng
C
* Tài chính doanh nghiệp II
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN6 (chính quy)
-CBGD: Lương Thị Thảo
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Tài chính
C
* Thông lệ trong thương mại quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB3CLC (chính quy)
-CBGD: Ngô Thị Hải Xuân
-Khóa: [...] C
* Kinh doanh quốc tế I
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB5CLC (chính quy)
-CBGD: Trương Thị Minh Lý
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh [...] C
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 61-62 (chính quy)
-CBGD: Phạm Ngọc Toàn
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 63-64 (chính quy)
-CBGD: Đậu Thị Kim Thoa
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp [...] C
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 65-66 (chính quy)
-CBGD: Trần Văn Thảo
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 19-20 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thảo Nguyên
-Khóa: [...] C
* Đường lối CM của Đảng CSVN
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB7CLC (chính quy)
-CBGD: Trương Thùy Minh
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh [...] C
* Nghiên cứu marketing
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB9CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thanh Minh
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
C
* Hành vi tổ chức
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB11CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Chương
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
* Thông lệ trong thương mại quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB13CLC (chính quy)
-CBGD: Võ Thanh Thu
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: [...] C
* Kinh doanh quốc tế I
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB15CLC (chính quy)
-CBGD: Đinh Thị Thu Oanh
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh [...] C
* Đường lối CM của Đảng CSVN
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN1CLC (chính quy)
-CBGD: Hoàng Xuân Sơn
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Tài [...] C
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 21-22 (chính quy)
-CBGD: Lê Quang Hoàng [...] C
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 16-18 (chính quy)
-CBGD: Ninh Văn [...] C
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 13-15 (chính quy)
-CBGD: Lưu Thị Kim [...] C
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 23-24 (chính quy)
-CBGD: Trần Văn Thắng
-Khóa: [...] C
* Tiếng Anh phần 4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: CL1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Xuân Quang
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Quản trị chất [...] C
* Kỹ năng mềm
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI4CLC (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Phước Nghĩa
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kiểm toán
C
* Quản trị marketing
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD1CLC (chính quy)
-CBGD: Vũ Ngọc Yến
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Quản trị
C
* Hệ thống thuế VN
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI1CLC (chính quy)
-CBGD: Trần Trung Kiên
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kiểm toán
C
* Phương pháp nghiên cứu trong quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI3CLC (chính quy)
-CBGD: Đoàn Thanh Hải
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: [...] C
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AG1,KC1 (chính quy)
-CBGD: Châu Văn Thành
-Khóa: DHCQK43HPR
-Ngành: Kinh tế Nông [...] C
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: LA1,2 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thị [...] C
* Tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH5,6 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Triều Đông
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
C
* Kỹ năng mềm
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN5 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thế Hùng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 45 (chính quy)
-CBGD: Thái Thị Bích Hồng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Quản trị tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD2 (chính quy)
-CBGD: Ngô Quang Huân
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Quản trị
C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phương Chi
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 46 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thanh Huyền
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 47 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Diên Anh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 48 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Phỉ
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Kế toán quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM1,2 (chính quy)
-CBGD: Đoàn Ngọc Quế
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh doanh thương [...] C
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 01-02 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Văn Thịnh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Dự báo kinh tế và phân tích dữ liệu
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KC1 (chính quy)
-CBGD: Lương Vinh Quốc [...] C
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 03-04 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hoàng Oanh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp [...] C
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 05-06 (chính quy)
-CBGD: Lê Ngọc Uyển
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Kiểm toán 1
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD352 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Đình Hoàng Uyên
-Khóa: K2014_D1
-Ngành:
T
* Quản trị tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN01 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Lanh
-Khóa: VB2K19
-Ngành: Kế toán doanh [...] T
* Thuế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN01 (chính quy)
-CBGD: Tôn Thất Cảnh Hòa
-Khóa: VB2K19B
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
T
* Tổ chức công tác kế toán DN
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN01 (chính quy)
-CBGD: Phạm Trà Lam
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: [...] T
* Phân tích hoạt động kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN02 (chính quy)
-CBGD: Bùi Văn Trường
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế [...] T
* Giao tiếp kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD386 (tại chức)
-CBGD: Huỳnh Văn Tâm
-Khóa: K2015_D1
-Ngành:
T
* Dự án kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT01 (chính quy)
-CBGD: Lê Minh Tuấn
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Ngoại Thương
T
* Dự án kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT01_1 (chính quy)
-CBGD: Đinh Thị Thu Oanh
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Ngoại Thương
T
* Thị trường tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN01 (chính quy)
-CBGD: Dương Tấn Khoa
-Khóa: VB2K19
-Ngành: Tài chính
T
* Đầu tư tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN01 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Phương Vy
-Khóa: VB2K19B
-Ngành: Tài chính
T
* Thị trường chứng khoán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT01 (chính quy)
-CBGD: Phan Thu Hiền
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Ngoại Thương
T
* Kế toán quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT02 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Dũng Hải
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Ngoại Thương
T
* Quản trị kinh doanh quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD01 (chính quy)
-CBGD: Cao Quốc Việt
-Khóa: VB2K19
-Ngành: Quản [...] T
* Quản trị chiến lược
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thiện Duy
-Khóa: VB2K19B
-Ngành: Quản trị
T
* Quan hệ kinh tế quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT02 (chính quy)
-CBGD: Võ Thanh Thu
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Ngoại [...] T
* Quan hệ kinh tế quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT02_1 (chính quy)
-CBGD: Ngô Thị Hải Xuân
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: [...] T
* Đường lối cách mạng của Đảng CSVN (NC)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD01 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thành Tâm
-Khóa: [...] T
* Hành vi khách hàng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KM01 (chính quy)
-CBGD: Đào Hoài Nam
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Kinh doanh thương [...] T
* Đường lối cách mạng của Đảng CSVN (NC)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD01_1 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Xuân Sơn
-Khóa: [...] T
* Hành vi tổ chức
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD02 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Thụy
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Quản trị
T
* Kinh tế vĩ mô I
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA01 (chính quy)
-CBGD: Trần Bá Thọ
-Khóa: VB2K20
-Ngành: Luật kinh [...] T
* Phân tích hoạt động kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN03 (chính quy)
-CBGD: Lê Đình Trực
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế [...] T
* Kiểm toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: NH01 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Trọng Hiệp
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Ngân hàng
T
* Nguyên lý và thực hành bảo hiểm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Tấn Hoàng
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: [...] T
* Phân tích và đầu tư chứng khoán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: NH01 (chính quy)
-CBGD: Đào Trung Kiên
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: [...] T
* Hành vi tổ chức
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD02_1 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Quản trị
T
* Tài chính doanh nghiệp II
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN01 (chính quy)
-CBGD: Dương Kha
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Tài chính
T
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: NS01 (chính quy)
-CBGD: Trần Văn Việt
-Khóa: VB2K20
-Ngành: Quản lý nguồn [...] T
* Kế toán tài chính cao cấp 1
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN2 (sau đại học)
-CBGD: Bùi Văn Dương
-Khóa: CHK27
-Ngành: [...] T
* Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Hóa
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: [...] T
* Nghệ thuật lãnh đạo
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD02 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quang Anh
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Quản trị
T
* Luật đầu tư
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA02_KSA (chính quy)
-CBGD: Dương Kim Thế Nguyên
-Khóa: VB2K19
-Ngành: Luật kinh doanh
T
* Luật cạnh tranh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA02_KSA (chính quy)
-CBGD: Trần Thăng Long
-Khóa: VB2K19B
-Ngành: Luật kinh doanh
T
* Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Anh Tuấn
-Khóa: VB2K20
-Ngành: [...] T
* Quản trị bán hàng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: MR01 (chính quy)
-CBGD: Vũ Ngọc Yến
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: MARKETING
T
* Tài chính doanh nghiệp II
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN01_1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Uyên Uyên
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Tài [...] T
* THI kết thúc học phần của các lớp hệ VLVH
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Kế hoạch đào [...] T
* Tài chính doanh nghiệp II
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN02 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Triều Đông
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Tài chính
T
* Tài chính doanh nghiệp II
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN02_1 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Thùy Linh
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Tài [...] T
* Kế toán chi phí
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN01 (chính quy)
-CBGD: Trịnh Hiệp Thiện
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Kế toán doanh [...] T
* Kiểm toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN02 (chính quy)
-CBGD: Đinh Ngọc Tú
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
T
* Sinh hoạt chuyên môn CLB Tiếng Pháp chuyên đề 1 - Nước Pháp trong mắt bạn
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn [...] T
* Phân tích hoạt động kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: 01B (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Bảo Linh
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế [...] T
* Kế toán tài chính III và IV
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN03 (chính quy)
-CBGD: Đặng Ngọc Vàng
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: [...] T
Thứ bảy
27/01/2018
* Hành vi tổ chức
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB7CLC (chính quy)
-CBGD: Phan Quốc Tấn
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV1,2,3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Khánh [...] S
* Tài chính quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: PF3,4 (chính quy)
-CBGD: Lê Hoàng Yến
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Tài chính công
S
* Nguyên lý thẩm định giá
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN9,10 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Kim Đức
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán [...] S
* Lý thuyết trò chơi
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TF1 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Thị Thu Thủy
-Khóa: DHCQK42HPR
-Ngành: Toán tài [...] S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN2 (chính quy)
-CBGD: Thái Hồng Phúc
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
S
* Kỹ năng mềm
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN1CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Tấn Trung
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
S
* Cơ chế tài chính - kế toán trong khu vực công
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KO1 (chính quy)
-CBGD: Phạm [...] S
* Hội nghị tổng kết hoạt động Ban Học tập - Nghiên cứu khoa học - Quan hệ quốc tế [...] S* Kinh doanh quốc tế I
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB6CLC (chính quy)
-CBGD: Triệu Hồng Cẩm
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh [...] S
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 67-68 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Phương Hồng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp [...] S
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 69-70 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thị Ly Ly
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp [...] S
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TD1,TF1 (chính quy)
-CBGD: Phạm Ngọc Toàn
-Khóa: DHCQK43HPR
-Ngành: Toán tài chính
S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 25-26 (chính quy)
-CBGD: Võ Thị Lan
-Khóa: [...] S
* Đường lối CM của Đảng CSVN
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB8CLC (chính quy)
-CBGD: Đỗ Lâm Hoàng Trang
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: [...] S
* Nghiên cứu marketing
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB10CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Hùng
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
S
* Hành vi tổ chức
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB12CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Chương
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Thông lệ trong thương mại quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB14CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Minh Tuấn
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: [...] S
* Kinh doanh quốc tế I
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB16CLC (chính quy)
-CBGD: Trương Thị Minh Lý
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh [...] S
* Đường lối CM của Đảng CSVN
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN2CLC (chính quy)
-CBGD: Trương Thùy Minh
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Tài [...] S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 27-28 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thảo Nguyên
-Khóa: [...] S
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 58-60 (chính quy)
-CBGD: Hoàng An [...] S
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 55-57 (chính quy)
-CBGD: Lộ Kim [...] S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 29-30 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Thị Diễm [...] S
* Tiếng Anh phần 4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: CL2 (chính quy)
-CBGD: Hồ Đình Phương Khanh
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Quản trị [...] S
* Ngân hàng trung ương
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Anh
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Ngân hàng
S
* Quản trị marketing
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD2CLC (chính quy)
-CBGD: Đinh Tiên Minh
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Quản trị
S
* Hệ thống thuế VN
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI2CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Kim Quyến
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kiểm toán
S
* Phương pháp nghiên cứu trong quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI4CLC (chính quy)
-CBGD: Cao Quốc Việt
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: [...] S
* Thị trường chứng khoán
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FT1,2 (chính quy)
-CBGD: Phan Thu Hiền
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Ngoại Thương
S
* Dự báo kinh tế và phân tích dữ liệu
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TG1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Khánh [...] S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR2 (chính quy)
-CBGD: Dương Thị Thúy Uyên
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: MARKETING
S
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AE1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Diệu [...] S
* Kế toán quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KM3,4 (chính quy)
-CBGD: Đoàn Ngọc Quế
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh doanh thương [...] S
* Quản trị tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD3 (chính quy)
-CBGD: Phan Anh Tiến
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Quản trị
S
* Kinh tế vi mô II
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AG1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thanh Triều
-Khóa: DHCQK42HPR
-Ngành: Kinh tế [...] S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 52 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Anh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 53 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Diệu Chi
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 54 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phú Quỳnh Như
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BI1,EC1 (chính quy)
-CBGD: Trương Thành Hiệp
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Hệ thống thông [...] S
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 07-08 (chính quy)
-CBGD: Trương Quang Hùng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
S* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 09-10 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Văn Thịnh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 11-12 (chính quy)
-CBGD: Phan Nữ Thanh Thủy
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp [...] S
* Quản trị khởi nghiệp
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: AD6NN (sau đại học)
-CBGD: Ngô Quang Huân
-Khóa: CHK26
-Ngành: Quản trị kinh [...] C
* Quản trị rủi ro doanh nghiệp
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN3,4 (chính quy)
-CBGD: Trần Quang Trung
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế [...] C
* Tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH1,2 (chính quy)
-CBGD: Lê Đạt Chí
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Ngân hàng
C
* Thanh toán quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN3,4 (chính quy)
-CBGD: Võ Thị Tuyết Anh
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán [...] C
* Hệ thống thuế VN
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN9;KO1 (chính quy)
-CBGD: Lê Quang Cường
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán doanh [...] C
* Quản trị chất lượng toàn diện
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: AD5NC (sau đại học)
-CBGD: Tạ Thị Kiều An
-Khóa: CHK26
-Ngành: [...] C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: LA1 (chính quy)
-CBGD: Dương Thị Thúy Uyên
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Luật kinh doanh
C
* Quản trị đầu tư
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: NH3NC (sau đại học)
-CBGD: Trần Phương Thảo
-Khóa: CHK26
-Ngành: Ngân hàng
C
* Đường lối CM của Đảng CSVN
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB3CLC (chính quy)
-CBGD: Hoàng Xuân Sơn
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh [...] C
* Nghiên cứu marketing
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB5CLC (chính quy)
-CBGD: Đào Hoài Nam
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
C
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 31-32 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Phương Hồng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp [...] C
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 33-34 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 35-36 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Việt
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 61-62 (chính quy)
-CBGD: Hà Văn Sơn
-Khóa: [...] C
* Kế toán tài chính 2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Kim Cúc
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kiểm [...] C
* Thông lệ trong thương mại quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB9CLC (chính quy)
-CBGD: Võ Thanh Thu
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: [...] C
* Kinh doanh quốc tế I
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB11CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Kim Thảo
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh [...] C
* Đường lối CM của Đảng CSVN
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB13CLC (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Huyền
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh [...] C
C* Hoạch định ngân sách vốn (EN)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN1CLC (chính quy)
-CBGD: Phùng Đức Nam
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Tài [...] C
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 63-64 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Trãi
-Khóa: [...] C
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 65-66 (chính quy)
-CBGD: Đinh Thái Hoàng
-Khóa: [...] C
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 19-21 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Khánh [...] C
C* Quản trị chất lượng I
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD4 (chính quy)
-CBGD: Diệp Quốc Bảo
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Quản trị
C
* Tài trợ dự án
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: NH4NN (sau đại học)
-CBGD: Hoàng Hải Yến
-Khóa: CHK26
-Ngành: Ngân hàng
C
* Quản trị tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD1CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quang Thu
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Quản trị
C
* Kiểm toán căn bản (EN)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI1CLC (chính quy)
-CBGD: Phạm Thị Ngọc Bích
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kiểm [...] C
* Công cụ phái sinh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI3CLC (chính quy)
-CBGD: Dương Tấn Khoa
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kiểm toán
C
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 22-24 (chính quy)
-CBGD: Vũ Anh [...] C
* Tiếng Anh phần 4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: EM1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Lương Hoàng Thành
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Quản trị [...] C
* Tài chính Công
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TA1 (chính quy)
-CBGD: Trương Minh Tuấn
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Thuế
C
* Thị trường chứng khoán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KM3,4 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Thanh Phương
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kinh doanh [...] C
C* Tài chính quốc tế
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: PF1 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Thị Liên Hoa
-Khóa: CHK26
-Ngành: Tài chính [...] C
* Ngân hàng trung ương
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Anh
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Ngân hàng
C
* Thị trường tài chính quốc tế
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: FN3 (sau đại học)
-CBGD: Đinh Thị Thu Hồng
-Khóa: CHK26
-Ngành: [...] C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 17 (chính quy)
-CBGD: Hồ Đình Phương Khanh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Thị trường và các định chế tài chính
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: KN3 (sau đại học)
-CBGD: Trần Thị Mộng [...] C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: LA2 (chính quy)
-CBGD: Bùi Mỹ Ngọc
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Luật kinh doanh
C
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 43-44 (chính quy)
-CBGD: Trương Thành Hiệp
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
C* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 45-46 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Văn Thịnh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 47-48 (chính quy)
-CBGD: Lê Ngọc Uyển
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Quản trị rủi ro tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD411 (tại chức)
-CBGD: Quách Doanh Nghiệp
-Khóa: K2016_D1
-Ngành:
T
* Giao tiếp kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quang Anh
-Khóa: VB2K20
-Ngành: Quản trị
T
* Kế toán hành chính sự nghiệp
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN04 (chính quy)
-CBGD: Vũ Quang Nguyên
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế [...] T
* Kinh tế vĩ mô I
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN01 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Văn Thịnh
-Khóa: VB2K20
-Ngành: Kế toán [...] T
* Phân tích hoạt động kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN05 (chính quy)
-CBGD: Trịnh Hiệp Thiện
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế [...] T
* Kinh tế vi mô 2
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD430 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Thanh Triều
-Khóa: K2017_D1
-Ngành:
T
* Họp nhóm định kỳ
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Nhóm SSG
-Người Đ/ký: Nguyễn Thị Thương Nhớ
T
* Sinh hoạt CLB
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: CLB IBC
-Người Đ/ký: Nguyễn Thị Thương Nhớ
T
T* Tài chính quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Đức Trung
-Khóa: VB2K19B
-Ngành: Ngoại Thương
T
* Phân tích hoạt động kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN06 (chính quy)
-CBGD: Đào Tất Thắng
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế [...] T
* Thị trường chứng khoán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT03 (chính quy)
-CBGD: Lê Văn Lâm
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Ngoại Thương
T
* Quản trị sản xuất
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD382 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Quốc Thịnh
-Khóa: K2014_D2
-Ngành:
T
* Thống kê ứng dụng trong KD và KT(NLTK)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN01 (chính quy)
-CBGD: Trần Hà Quyên
-Khóa: [...] T
T* Quản trị chiến lược
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD426 (tại chức)
-CBGD: Phạm Văn Nam
-Khóa: K2016_D3
-Ngành:
T
* Phương pháp nghiên cứu trong quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD404 (tại chức)
-CBGD: Đoàn Thanh Hải
-Khóa: K2016_D1
-Ngành:
T
* Marketing công nghiệp
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: MR01 (chính quy)
-CBGD: Đinh Tiên Minh
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: MARKETING
T
* Hệ thống thông tin kế toán (Phần 2)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD427 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Bích Liên
-Khóa: K2016_D3
-Ngành:
T
* Lập kế hoạch và quản trị tài chính cá nhân
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: NH2NN (sau đại học)
-CBGD: Hoàng Hải [...] T
* Những NL cơ bản chủ nghĩa MLN(NC)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA02_KSA (chính quy)
-CBGD: Hoàng An Quốc
-Khóa: VB2K20
-Ngành: [...] T
* Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD03 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Tấn Trung
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: [...] T
* Marketing ngân hàng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: NH02 (chính quy)
-CBGD: Trương Quang Thông
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Ngân hàng
T
T* Thuế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: NH02 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Hùng
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Ngân hàng
T
T T T T* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD432 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Việt
-Khóa: K2017_D1
-Ngành:
T
T* Luật Sở hữu trí tuệ
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA01 (chính quy)
-CBGD: Lê Văn Hưng
-Khóa: VB2K19
-Ngành: Luật kinh [...] T
* Công pháp quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA01 (chính quy)
-CBGD: Trần Phú Vinh
-Khóa: VB2K19B
-Ngành: Luật kinh doanh
T
* Phân tích báo cáo tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT03 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phong Nguyên
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Ngoại [...] T
T* Kế toán tài chính 3
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD384 (tại chức)
-CBGD: Đặng Ngọc Vàng
-Khóa: K2015_D1
-Ngành:
T
T* Quản trị Marketing
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD401 (tại chức)
-CBGD: Vũ Quốc Chinh
-Khóa: K2015_D2
-Ngành:
T
T* Kế toán chi phí
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN04 (chính quy)
-CBGD: Lê Đình Trực
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Kế toán doanh [...] T
* Kiểm toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN05 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu Hiền
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
T
* Thanh toán quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD405 (tại chức)
-CBGD: Trầm Thị Xuân Hương
-Khóa: K2016_D1
-Ngành:
T
* Phân tích hoạt động kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: 02B (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Đức Lộng
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế [...] T
* Kế toán tài chính III và IV
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN06 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Kim Cúc
-Khóa: [...] T
Chủ nhật
28/01/2018
* Lãnh đạo
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: AD6NN (sau đại học)
-CBGD: Huỳnh Thanh Tú
-Khóa: CHK26
-Ngành: Quản trị kinh doanh
S
* Thi Mua bán, sáp nhập và thoái vốn
-T/gian: 07g00
-Khóa: CHK26
-Ngành: Kế toán

* Thi Quản trị chiến lược
-T/gian: 09g15
-Khóa: CHK27
-Ngành: [...] S
* Thi Mua bán, sáp nhập và thoái vốn
-T/gian: 07g00
-Khóa: CHK26
-Ngành: Kế toán

* Thi Quản trị kinh doanh toàn cầu
-T/gian: [...] S
* Thi Phân tích báo cáo tài chính
-T/gian: 07g00
-Khóa: CHK26
-Ngành: Kinh doanh thương mại

* Thi Thị trường và các định [...] S
* Thi Thị trường và các định chế tài chính
-T/gian: 07g00
-Khóa: CHK27
-Ngành: Ngân hàng

* Thi Quản trị chiến lược
-T/gian: 09g15
-Khóa: [...] S
* Quản trị sáng tạo
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: AD5NC (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Hùng Phong
-Khóa: CHK26
-Ngành: Quản trị kinh [...] S
* Phỏng vấn tuyển CTV lần 2 năm 2017
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Nhóm SV Nghiên cứu thuế
-Người Đ/ký: [...] S
* Quản trị đầu tư
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: NH3NC (sau đại học)
-CBGD: Trần Phương Thảo
-Khóa: CHK26
-Ngành: Ngân hàng
S
S S* Thi Thị trường và các định chế tài chính
-T/gian: 07g00
-Khóa: CHK27
-Ngành: Ngân hàng

* Thi Quản trị chiến lược
-T/gian: 09g15
-Khóa: [...] S
S S S S S S S S S* Tổ chức thi KTHP
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
S
* Tổ chức thi KTHP
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
S
* Tổ chức thi KTHP
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
S
* Tổ chức thi KTHP
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
S
S* Phương pháp nghiên cứu định lượng trong lĩnh vực ngân hàng - tài chính
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: NH4NN (sau [...] S
S S S* Tổ chức thi KTHP
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
S
* Tổ chức thi KTHP
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
S
* Tổ chức thi KTHP
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
S
* Tổ chức thi KTHP
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
S
* Tổ chức thi KTHP
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký:
-Người Đ/ký:
S
* Phân tích chính sách công
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: PF1 (sau đại học)
-CBGD: Sử Đình Thành
-Khóa: CHK26
-Ngành: Tài chính [...] S
S* Quản trị rủi ro tài chính
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: FN3 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Khắc Quốc Bảo
-Khóa: CHK26
-Ngành: [...] S
S* Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: KN3 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Thị Bích Châm
-Khóa: [...] S
* Tổ chức chương trình Tổng hợp sự kiện kinh tế năm 2017
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: CLB Nghiên [...] S
S S S S
* Quản trị sự thay đổi
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: AD6NN (sau đại học)
-CBGD: Phạm Quốc Hùng
-Khóa: CHK26
-Ngành: Quản trị [...] C
* Thi tốt nghiệp lần 1 K2014 LTTC/TP1 (KTDN, QT, NH)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐTTC
-Người Đ/ký: Nguyễn [...] C
* Thi tốt nghiệp lần 1 K2014 LTTC/TP1 (KTDN, QT, NH)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐTTC
-Người Đ/ký: Nguyễn [...] C
* Thi tốt nghiệp lần 1 K2014 LTTC/TP1 (KTDN, QT, NH)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐTTC
-Người Đ/ký: Nguyễn [...] C
* Thi tốt nghiệp lần 1 K2014 LTTC/TP1 (KTDN, QT, NH)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐTTC
-Người Đ/ký: Nguyễn [...] C
* Quản trị chất lượng toàn diện
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: AD5NC (sau đại học)
-CBGD: Tạ Thị Kiều An
-Khóa: CHK26
-Ngành: [...] C
* Phỏng vấn tuyển CTV lần 2 năm 2017
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Nhóm SV Nghiên cứu thuế
-Người Đ/ký: [...] C
* Quản trị đầu tư
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: NH3NC (sau đại học)
-CBGD: Trần Phương Thảo
-Khóa: CHK26
-Ngành: Ngân hàng
C
* Thi tốt nghiệp lần 1 K2014 LTTC/TP1 (KTDN, QT, NH)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐTTC
-Người Đ/ký: Nguyễn [...] C
* Thi tốt nghiệp lần 1 K2014 LTTC/TP1 (KTDN, QT, NH)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐTTC
-Người Đ/ký: Nguyễn [...] C
* Thi tốt nghiệp lần 1 K2014 LTTC/TP1 (KTDN, QT, NH)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐTTC
-Người Đ/ký: Nguyễn [...] C
* Thi tốt nghiệp lần 1 K2014 LTTC/TP1 (KTDN, QT, NH)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐTTC
-Người Đ/ký: Nguyễn [...] C
* Thi tốt nghiệp lần 1 K2014 LTTC/TP1 (KTDN, QT, NH)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐTTC
-Người Đ/ký: Nguyễn [...] C
* Thi tốt nghiệp lần 1 K2014 LTTC/TP1 (KTDN, QT, NH)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐTTC
-Người Đ/ký: Nguyễn [...] C
* Thi tốt nghiệp lần 1 K2014 LTTC/TP1 (KTDN, QT, NH)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐTTC
-Người Đ/ký: Nguyễn [...] C
* Thi tốt nghiệp lần 1 K2014 LTTC/TP1 (KTDN, QT, NH)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐTTC
-Người Đ/ký: Nguyễn [...] C
* Thi tốt nghiệp lần 1 K2014 LTTC/TP1 (KTDN, QT, NH)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐTTC
-Người Đ/ký: Nguyễn [...] C
* Thi tốt nghiệp lần 1 K2014 LTTC/TP1 (KTDN, QT, NH)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐTTC
-Người Đ/ký: Nguyễn [...] C
* Thi tốt nghiệp lần 1 K2014 LTTC/TP1 (KTDN, QT, NH)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐTTC
-Người Đ/ký: Nguyễn [...] C
* Thi tốt nghiệp lần 1 K2014 LTTC/TP1 (KTDN, QT, NH)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐTTC
-Người Đ/ký: Nguyễn [...] C
* Thi tốt nghiệp lần 1 K2014 LTTC/TP1 (KTDN, QT, NH)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐTTC
-Người Đ/ký: Nguyễn [...] C
* Thi tốt nghiệp lần 1 K2014 LTTC/TP1 (KTDN, QT, NH)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐTTC
-Người Đ/ký: Nguyễn [...] C
* Thi tốt nghiệp lần 1 K2014 LTTC/TP1 (KTDN, QT, NH)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐTTC
-Người Đ/ký: Nguyễn [...] C
* Thi tốt nghiệp lần 1 K2014 LTTC/TP1 (KTDN, QT, NH)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐTTC
-Người Đ/ký: Nguyễn [...] C
* Thi tốt nghiệp lần 1 K2014 LTTC/TP1 (KTDN, QT, NH)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐTTC
-Người Đ/ký: Nguyễn [...] C
* Quản trị rủi ro và hiệp ước basel
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: NH4NN (sau đại học)
-CBGD: Lê Hồ An [...] C
* Thi tốt nghiệp lần 1 K2014 LTTC/TP1 (KTDN, QT, NH)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐTTC
-Người Đ/ký: Nguyễn [...] C
* Thi tốt nghiệp lần 1 K2014 LTTC/TP1 (KTDN, QT, NH)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐTTC
-Người Đ/ký: Nguyễn [...] C
* Thi tốt nghiệp lần 1 K2014 LTTC/TP1 (KTDN, QT, NH)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐTTC
-Người Đ/ký: Nguyễn [...] C
* Thi tốt nghiệp lần 1 K2014 LTTC/TP1 (KTDN, QT, NH)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐTTC
-Người Đ/ký: Nguyễn [...] C
* Thi tốt nghiệp lần 1 K2014 LTTC/TP1 (KTDN, QT, NH)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐTTC
-Người Đ/ký: Nguyễn [...] C
* Thi tốt nghiệp lần 1 K2014 LTTC/TP1 (KTDN, QT, NH)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐTTC
-Người Đ/ký: Nguyễn [...] C
* Thi tốt nghiệp lần 1 K2014 LTTC/TP1 (KTDN, QT, NH)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐTTC
-Người Đ/ký: Nguyễn [...] C
* Thi tốt nghiệp lần 1 K2014 LTTC/TP1 (KTDN, QT, NH)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐTTC
-Người Đ/ký: Nguyễn [...] C
* Tài chính quốc tế
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: PF1 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Thị Liên Hoa
-Khóa: CHK26
-Ngành: Tài chính [...] C
* Thi tốt nghiệp lần 1 K2014 LTTC/TP1 (KTDN, QT, NH)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐTTC
-Người Đ/ký: Nguyễn [...] C
* Quản trị rủi ro tài chính
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: FN3 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Khắc Quốc Bảo
-Khóa: CHK26
-Ngành: [...] C
* Thi tốt nghiệp lần 1 K2014 LTTC/TP1 (KTDN, QT, NH)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐTTC
-Người Đ/ký: Nguyễn [...] C
* Thị trường và các định chế tài chính
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: KN3 (sau đại học)
-CBGD: Trần Thị Mộng [...] C
* Thi tốt nghiệp lần 1 K2014 LTTC/TP1 (KTDN, QT, NH)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐTTC
-Người Đ/ký: Nguyễn [...] C
* Thi tốt nghiệp lần 1 K2014 LTTC/TP1 (KTDN, QT, NH)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐTTC
-Người Đ/ký: Nguyễn [...] C
* Thi tốt nghiệp lần 1 K2014 LTTC/TP1 (KTDN, QT, NH)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐTTC
-Người Đ/ký: Nguyễn [...] C
* Thi tốt nghiệp lần 1 K2014 LTTC/TP1 (KTDN, QT, NH)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐTTC
-Người Đ/ký: Nguyễn [...] C
* Thi tốt nghiệp lần 1 K2014 LTTC/TP1 (KTDN, QT, NH)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLĐTTC
-Người Đ/ký: Nguyễn [...] C
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
Thứ hai
29/01/2018
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 23 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Thu Trang
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Hệ thống thuế VN
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI1,2 (chính quy)
-CBGD: Tôn Thất Cảnh Hòa
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kiểm toán
S
* Thị trường tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: PF1,2 (chính quy)
-CBGD: Võ Xuân Vinh
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Tài chính công
S
* Kế toán tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: PF1,2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Dung
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính công
S
* Quản trị rủi ro doanh nghiệp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN5,6 (chính quy)
-CBGD: Trần Quang Trung
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế [...] S
* Marketing căn bản
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN1CLC (chính quy)
-CBGD: Vũ Ngọc Yến
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
S
* Tài chính quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN1 (chính quy)
-CBGD: Trương Trung Tài
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
S
* Tài chính Công I
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: PF3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Huyền
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Tài chính công
S
* Hành vi tổ chức
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB3CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Chương
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Thông lệ trong thương mại quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB5CLC (chính quy)
-CBGD: Võ Thanh Thu
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: [...] S
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 01-02 (chính quy)
-CBGD: Vũ Thu Hằng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 03-04 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Mỹ Hoàng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp [...] S
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 05-06 (chính quy)
-CBGD: Phạm Ngọc Toàn
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 31-32 (chính quy)
-CBGD: Trần Văn Thắng
-Khóa: [...] S
* Kinh doanh quốc tế I
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB7CLC (chính quy)
-CBGD: Đinh Thị Thu Oanh
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh [...] S
* Đường lối CM của Đảng CSVN
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB9CLC (chính quy)
-CBGD: Đỗ Lâm Hoàng Trang
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: [...] S
* Nghiên cứu marketing
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB11CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Hùng
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
S
* Hành vi tổ chức
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB13CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Thụy
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Thông lệ trong thương mại quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB15CLC (chính quy)
-CBGD: Ngô Thị Hải Xuân
-Khóa: [...] S
* Kinh tế lượng tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN1CLC (chính quy)
-CBGD: Vũ Việt Quảng
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Tài chính
S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 33-34 (chính quy)
-CBGD: Đinh Thái Hoàng
-Khóa: [...] S
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 64-66 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Diệu [...] S
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 61-63 (chính quy)
-CBGD: Hồ Quế [...] S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 35-36 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Trãi
-Khóa: [...] S
* Thuế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN1,2 (chính quy)
-CBGD: Trần Trung Kiên
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Tài chính
S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TF_1 (chính quy)
-CBGD: Hồ Thị Phương Nam
-Khóa: DHCQK42HPR
-Ngành: Toán tài chính
S
* Đường lối CM của Đảng CSVN
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD1CLC (chính quy)
-CBGD: Trương Thùy Minh
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Quản [...] S
* Kế toán tài chính I (EN)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI1CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Xuân Hưng
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kiểm [...] S
* Hệ thống thuế VN
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI3CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Kim Quyến
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kiểm toán
S
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AG1,KC1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phúc Sinh
-Khóa: DHCQK43HPR
-Ngành: Kinh tế Nông [...] S
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: LA1,2 (chính quy)
-CBGD: Trần Bá Thọ
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Luật kinh doanh
S
* Lớp KN5 K41 học môn Kế toán tài chính II
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Kế toán
-Người Đ/ký: [...] S
* Quản trị chất lượng II
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: CL1 (chính quy)
-CBGD: Diệp Quốc Bảo
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Quản trị [...] S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TF_2 (chính quy)
-CBGD: Hà Thanh Bích Loan
-Khóa: DHCQK42HPR
-Ngành: Toán tài chính
S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH1 (chính quy)
-CBGD: Trương Thị Ngọc Thu
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
S
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hà Giang
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 22 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phương Chi
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Kỹ năng mềm
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN2CLC (chính quy)
-CBGD: Hoàng Cửu Long
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Tài chính
S
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 24 (chính quy)
-CBGD: Hồ Đình Phương Khanh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Kế toán quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD1,2 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Minh Tuyết
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị
S
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 13-14 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Hà Trân
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp [...] S
* Kinh tế vi mô II
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KC1 (chính quy)
-CBGD: Trương Quang Hùng
-Khóa: DHCQK42HPR
-Ngành: Kinh tế [...] S
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 15-16 (chính quy)
-CBGD: Ngô Hoàng Thảo Trang
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp [...] S
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 17-18 (chính quy)
-CBGD: Trương Thành Hiệp
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
C C C* Tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH3,4 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Hải Lý
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Ngân hàng
C
C* Kỹ năng mềm
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN1CLC (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Phước Nghĩa
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Tài chính
C
* Quản trị chất lượng I
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD5 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Hóa
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Quản trị
C
* Tài chính Công I
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: PF4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hồng Thắng
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Tài chính công
C
* Đường lối CM của Đảng CSVN
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB4CLC (chính quy)
-CBGD: Hoàng Xuân Sơn
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh [...] C
* Nghiên cứu marketing
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB6CLC (chính quy)
-CBGD: Đào Hoài Nam
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
C
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 37-38 (chính quy)
-CBGD: Vũ Quang Nguyên
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 39-40 (chính quy)
-CBGD: Trần Văn Thảo
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 41-42 (chính quy)
-CBGD: Vũ Thu Hằng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TF1,AE1 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Trọng
-Khóa: DHCQK43HPR
-Ngành: [...] C
* Hành vi tổ chức
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB8CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Chương
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
* Thông lệ trong thương mại quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB10CLC (chính quy)
-CBGD: Ngô Thị Hải Xuân
-Khóa: [...] C
* Kinh doanh quốc tế I
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB12CLC (chính quy)
-CBGD: Đinh Thị Thu Oanh
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh [...] C
* Đường lối CM của Đảng CSVN
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB14CLC (chính quy)
-CBGD: Đỗ Lâm Hoàng Trang
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: [...] C
* Nghiên cứu marketing
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB16CLC (chính quy)
-CBGD: Vũ Quốc Chinh
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
C
* Hoạch định ngân sách vốn (EN)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN2CLC (chính quy)
-CBGD: Từ Thị Kim Thoa
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: [...] C
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 67-68 (chính quy)
-CBGD: Lê Quang Hoàng [...] C
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 28-30 (chính quy)
-CBGD: Lưu Thị Kim [...] C
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 25-27 (chính quy)
-CBGD: Hoàng An [...] C
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 69-70 (chính quy)
-CBGD: Trần Văn Thắng
-Khóa: [...] C
* Tiếng Anh phần 4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD1 (chính quy)
-CBGD: Hồ Đình Phương Khanh
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Quản trị
C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hà Giang
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
C
* Quản trị tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD2CLC (chính quy)
-CBGD: Ngô Quang Huân
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Quản trị
C
* Kiểm toán căn bản (EN)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI2CLC (chính quy)
-CBGD: Phạm Thị Ngọc Bích
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kiểm [...] C
* Công cụ phái sinh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI4CLC (chính quy)
-CBGD: Dương Tấn Khoa
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kiểm toán
C
* Tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NS1,2 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Thị Cẩm Hà
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Quản lý [...] C
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AE1 (chính quy)
-CBGD: Châu Văn Thành
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh tế học [...] C
* Tiếng Anh P4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD1 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Phỉ
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị
C
* Tiếng Anh phần 4
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN5 (chính quy)
-CBGD: Trần Mai Chi
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Tài chính
C
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TD1 (chính quy)
-CBGD: Hà Văn Sơn
-Khóa: [...] C
* Quản trị tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD4 (chính quy)
-CBGD: Phan Anh Tiến
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Quản trị
C
* Tài chính quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BR1 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Hồng Minh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị [...] C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 58 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hạnh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 59 (chính quy)
-CBGD: Hồ Thị Phương Nam
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Tiếng Anh P2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 60 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Anh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Quản trị chất lượng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD5 (chính quy)
-CBGD: Đinh Phượng Vương
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị
C
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 49-50 (chính quy)
-CBGD: Trần Bá Thọ
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
C* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 51-52 (chính quy)
-CBGD: Lê Ngọc Uyển
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Kinh tế vĩ mô
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 53-54 (chính quy)
-CBGD: Trương Thành Hiệp
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Kiểm toán 1
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD352 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Đình Hoàng Uyên
-Khóa: K2014_D1
-Ngành:
T
* Thuế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN01 (chính quy)
-CBGD: Lê Quang Cường
-Khóa: VB2K19
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
T
* Kiểm toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN01 (chính quy)
-CBGD: Đinh Ngọc Tú
-Khóa: VB2K19B
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
T
* Phân tích hoạt động kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN01 (chính quy)
-CBGD: Phạm Văn Dược
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế [...] T
* Kế toán hành chính sự nghiệp
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN02 (chính quy)
-CBGD: Đậu Thị Kim Thoa
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: [...] T
* Quản trị KD Quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD386 (tại chức)
-CBGD: Cao Quốc Việt
-Khóa: K2015_D1
-Ngành:
T
* Quan hệ kinh tế quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT01 (chính quy)
-CBGD: Võ Thanh Thu
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Ngoại [...] T
* Quan hệ kinh tế quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT01_1 (chính quy)
-CBGD: Lê Minh Tuấn
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Ngoại [...] T
T* Nguyên lý và thực hành bảo hiểm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Tiến Hùng
-Khóa: VB2K19B
-Ngành: [...] T
* Giao tiếp kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT01 (chính quy)
-CBGD: Lê Anh Huyền Trâm
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Ngoại Thương
T
* Thương mại điện tử
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT02 (chính quy)
-CBGD: Thái Kim Phụng
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Ngoại Thương
T
* Đạo đức kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD01 (chính quy)
-CBGD: Lê Việt Hưng
-Khóa: VB2K19
-Ngành: Quản trị
T
* Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD01 (chính quy)
-CBGD: Phan Thị Thu [...] T
* Quản trị chiến lược toàn cầu
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT02 (chính quy)
-CBGD: Đoàn Thị Hồng Vân
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: [...] T
* Quản trị chiến lược toàn cầu
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT02_1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thế Hùng
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Ngoại [...] T
* Những NL cơ bản chủ nghĩa MLN(NC)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD01 (chính quy)
-CBGD: Ninh Văn Toản
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: [...] T
* Quản trị bán hàng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KM01 (chính quy)
-CBGD: Vũ Ngọc Yến
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Kinh doanh thương [...] T
* Những NL cơ bản chủ nghĩa MLN(NC)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD01_1 (chính quy)
-CBGD: Lộ Kim Cúc
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: [...] T
* Đường lối cách mạng của Đảng CSVN (NC)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD02 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thành Tâm
-Khóa: [...] T
* Luật hiến pháp
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA01 (chính quy)
-CBGD: Lưu Đức Quang
-Khóa: VB2K20
-Ngành: Luật kinh doanh
T
* Phân tích hoạt động kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN03 (chính quy)
-CBGD: Lê Đình Trực
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế [...] T
* Quản trị ngân hàng thương mại
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: NH01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Anh
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Ngân [...] T
* Phân tích hoạt động kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: 01B (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Bảo Linh
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế [...] T
* Thanh toán quốc tế IvàII
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: NH01 (chính quy)
-CBGD: Trầm Thị Xuân Hương
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Ngân [...] T
* Đường lối cách mạng của Đảng CSVN (NC)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD02_1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Huyền
-Khóa: [...] T
T T* Kế toán tài chính cao cấp 1
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN2 (sau đại học)
-CBGD: Bùi Văn Dương
-Khóa: CHK27
-Ngành: [...] T
* Lập kế hoạch kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD01 (chính quy)
-CBGD: Ngô Diễm Hoàng
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Quản trị
T
* Kế toán quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD02 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Đức Lộng
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Quản trị
T
* Luật thương mại quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA02_KSA (chính quy)
-CBGD: Trần Vân Long
-Khóa: VB2K19
-Ngành: Luật kinh [...] T
* Luật tố tụng hình sự
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA02_KSA (chính quy)
-CBGD: Võ Phước Long
-Khóa: VB2K19B
-Ngành: Luật kinh [...] T
* Kinh tế vĩ mô I
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT01 (chính quy)
-CBGD: Lâm Mạnh Hà
-Khóa: VB2K20
-Ngành: Ngoại Thương
T
* Thanh toán quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: MR01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phúc Cảnh
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: MARKETING
T
* Tài chính doanh nghiệp II
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN01_1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Uyên Uyên
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Tài [...] T
T* Tài chính doanh nghiệp II
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN02 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Triều Đông
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Tài chính
T
* Tài chính doanh nghiệp II
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN02_1 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Thùy Linh
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Tài [...] T
* Kế toán tài chính III và IV
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN01 (chính quy)
-CBGD: Lý Thị Bích Châu
-Khóa: [...] T
* Hệ thống thông tin kế toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN02 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Trung
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Kế [...] T
* Giảng lớp K2013 TP2 [KTLĐ]
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Kinh Tế
-Người Đ/ký: GV Thái Trí Dũng
T
* Lý thuyết xác suất và thống kê toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: 02B (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Lệ [...] T
* Kế toán chi phí
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN03 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Dũng Hải
-Khóa: DHHCK22
-Ngành: Kế toán doanh [...] T