Ngày B108 (56 chỗ)B111 (150 chỗ)B112 (150 chỗ)B115 (158 chỗ)B116 (152 chỗ)B207 (63 chỗ)B208 (63 chỗ)B209 (63 chỗ)B210 (63 chỗ)B211 (63 chỗ)B212 (150 chỗ)B213 (146 chỗ)B215 (120 chỗ)B216 (119 chỗ)B306 (63 chỗ)B307 (63 chỗ)B308 (63 chỗ)B309 (63 chỗ)B310 (63 chỗ)B311 (63 chỗ)B312 (138 chỗ)B313 (154 chỗ)B315 (149 chỗ)B316 (143 chỗ)B407 (108 chỗ)B408 (63 chỗ)B409 (63 chỗ)B410 (63 chỗ)B411 (63 chỗ)B412 (154 chỗ)B413 (150 chỗ)B415 (94 chỗ)B416 (94 chỗ)B417 (90 chỗ)B506 (63 chỗ)B507 (63 chỗ)B508 (63 chỗ)B509 (63 chỗ)B510 (63 chỗ)B611 (121 chỗ)B612 (119 chỗ)B614 (46 chỗ)B615 (151 chỗ)B616 (151 chỗ)
Thứ bảy
23/09/2017
* Lớp IB1 K42 học bù môn thống kê ứng dụng trong kinh doanh và kinh tế (do GV bị [...] S* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 55-57 (chính quy)
-CBGD: Bùi Văn [...] S
* Kinh tế vi mô
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 07-09 (chính quy)
-CBGD: Trần Bá Thọ
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Kế toán ngân hàng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH4,5,6 (chính quy)
-CBGD: Trương Thị Hồng
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Ngân hàng
S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hạnh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị
S
* Tư tưởng Hồ Chí Minh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB3CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thảo Nguyên
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh [...] S
* Tài chính Công I
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH3 (chính quy)
-CBGD: Đặng Văn Cường
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Ngân hàng
S
* Toán tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: PF2 (chính quy)
-CBGD: Trần Nguyên Đán
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Tài chính công
S
* Kế toán tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN1 (chính quy)
-CBGD: Mã Văn Giáp
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Tài chính
S
* Tài chính doanh nghiệp I
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN3 (chính quy)
-CBGD: Phạm Dương Phương Thảo
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Tài [...] S
* Luật kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 25-27 (chính quy)
-CBGD: Võ Trí Hảo
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Luật kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 28-30 (chính quy)
-CBGD: Dương Kim Thế Nguyên
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Toán dành cho kinh tế và quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 67-68 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Trung
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: [...] S
* Toán dành cho kinh tế và quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 69-70 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Đình Tuấn
-Khóa: [...] S
* Tái bảo hiểm
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BH1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Yến Oanh
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Kinh doanh bảo [...] S
* Khoa học quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB5CLC (chính quy)
-CBGD: Vũ Ngọc Yến
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Kế toán quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB8CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Đình Trực
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB11CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Ngọc [...] S
* Phân tích định lượng trong quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD5 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phương Nam
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] S
* Doanh nghiệp và Kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB15CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Minh Tuấn
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh [...] S
* Giao tiếp kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR1,2,3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thế Hùng
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: MARKETING
S
* Kinh tế vi mô
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 10-12 (chính quy)
-CBGD: Trương Quang Hùng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Luật kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AG1,KC1,EC1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Anh
-Khóa: DHCQK43HPR
-Ngành: Kinh tế Nông nghiệp
S
* Toán dành cho kinh tế và quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: LA1,2 (chính quy)
-CBGD: Ngô Trấn Vũ
-Khóa: [...] S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 49 (chính quy)
-CBGD: Phan Xuân Thảo
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Nhập môn tài chính - tiền tệ
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN1CLC (chính quy)
-CBGD: Vũ Thị Minh Hằng
-Khóa: [...] S
* Quản trị học
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR3 (chính quy)
-CBGD: Bùi Dương Lâm
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: MARKETING
S
* Tư tưởng Hồ Chí Minh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI2CLC (chính quy)
-CBGD: Đỗ Minh Tứ
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kiểm toán
S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 50 (chính quy)
-CBGD: Trương Thị Anh Đào
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KO1 (chính quy)
-CBGD: Chu Nguyễn Mộng [...] S
* Luật doanh nghiệp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BR1 (chính quy)
-CBGD: Trần Huỳnh Thanh Nghị
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị rủi [...] S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AE_3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phương Chi
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh tế học ứng [...] S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 51 (chính quy)
-CBGD: Hà Thanh Bích Loan
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 52 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Anh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Tài chính Công I
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN6 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Huyền
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Tài chính
S
* Tư tưởng Hồ Chí Minh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB7CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Ái Nhân
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh [...] S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 54 (chính quy)
-CBGD: Dương Thị Thúy Uyên
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 53 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Diệu Chi
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH5 (chính quy)
-CBGD: Hồ Đình Phương Khanh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phú Quỳnh Như
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kiểm toán
S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN9 (chính quy)
-CBGD: Hà Văn Sơn
-Khóa: [...] S
S* Quản trị học
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN2 (chính quy)
-CBGD: Trần Đăng Khoa
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
S
* Marketing căn bản
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TF1 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Phước Nghĩa
-Khóa: DHCQK42HPR
-Ngành: Toán tài chính
S
* Quản trị dự án
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: AD6NN (sau đại học)
-CBGD: Phan Thị Thu Hương
-Khóa: CHK26
-Ngành: Quản trị [...] C
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN4 (chính quy)
-CBGD: Trần Hà Quyên
-Khóa: [...] C
* Kinh tế vi mô
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 43-45 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Văn Thịnh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Toán tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH1 (chính quy)
-CBGD: Phùng Đức Nam
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Ngân hàng
C
* Toán dành cho kinh tế và quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 35-36 (chính quy)
-CBGD: Đào Bảo Dũng
-Khóa: [...] C
* Quản trị marketing chiến lược
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: AD5NC (sau đại học)
-CBGD: Hồ Đức Hùng
-Khóa: CHK26
-Ngành: Quản trị [...] C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 18 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Diệu Chi
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Rủi ro tín dụng và chính sách cho vay
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: NH3NC (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Thanh [...] C
C* Toán tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Triều Đông
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Tài chính
C
* Luật kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 61-63 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Minh Đức
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Luật kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 64-66 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Việt Khoa
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Toán dành cho kinh tế và quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 31-32 (chính quy)
-CBGD: Phan Ngô Tuấn [...] C
* Toán dành cho kinh tế và quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 33-34 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Toàn Trí
-Khóa: [...] C
* Phương pháp nghiên cứu kinh tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TG2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Danh
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Thẩm [...] C
* Quản trị học
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD3 (chính quy)
-CBGD: Bùi Dương Lâm
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị
C
* Khoa học quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB6CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Anh Huyền Trâm
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh [...] C
* Kế toán quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB9CLC (chính quy)
-CBGD: Phạm Văn Dược
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB12CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thảo Nguyên
-Khóa: [...] C
* Doanh nghiệp và Kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB16CLC (chính quy)
-CBGD: Trần Hồng Hải
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh [...] C
* Kế toán tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu Nguyệt
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Ngân hàng
C
* Kinh tế vi mô
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 46-48 (chính quy)
-CBGD: Lê Trung Cang
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BI1,AE1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Xuân [...] C
* Kinh tế học trong chăm sóc sức khỏe
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: QB1 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị bệnh [...] C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 13 (chính quy)
-CBGD: Phan Xuân Thảo
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
C* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN1CLC (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Lệ [...] C
* Tư tưởng Hồ Chí Minh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI3CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Ái Nhân
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kiểm [...] C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 14 (chính quy)
-CBGD: Dương Thị Thúy Uyên
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 19-21 (chính quy)
-CBGD: Trần Nguyên [...] C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN6 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Tuyết Minh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
C
* Lý thuyết xác suất và thống kê toán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: DT2 (chính quy)
-CBGD: Phạm Trí Cao
-Khóa: [...] C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 15 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hạnh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 16 (chính quy)
-CBGD: Thái Hồng Phúc
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Tài chính công ở các nền kinh tế đang phát triển
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: PF1 (sau đại học)
-CBGD: Phạm [...] C
* Thuế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN10 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Hùng
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
C
* Sản phẩm tài chính phái sinh
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: FN3 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Khắc Quốc Bảo
-Khóa: CHK26
-Ngành: [...] C
* Phân tích định lượng trong quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD1CLC (chính quy)
-CBGD: Đoàn Thanh Hải
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: [...] C
* Kế toán công
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: KN3 (sau đại học)
-CBGD: Mai Thị Hoàng Minh
-Khóa: CHK26
-Ngành: Kế toán
C
* Tiền tệ ngân hàng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phúc Cảnh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
C
* Marketing căn bản
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN8 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Công Dũng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
C
C* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thành Cả
-Khóa: [...] C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN5 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Anh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
C
* Hoạch định ngân sách vốn đầu tư
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD411 (tại chức)
-CBGD: Phạm Dương Phương Thảo
-Khóa: K2016_D1
-Ngành:
T
* Kế toán quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN04 (chính quy)
-CBGD: Trịnh Hiệp Thiện
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế toán doanh [...] T
* Kế toán tài chính V
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN05 (chính quy)
-CBGD: Đặng Ngọc Vàng
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế toán [...] T
* Đường lối cách mạng của Đảng CSVN (NC)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN06 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Xuân Sơn
-Khóa: [...] T
* Thanh toán quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD03 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Trung Thông
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Quản trị
T
T T T T T* Nghiên cứu marketing
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT03 (chính quy)
-CBGD: Vũ Quốc Chinh
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Ngoại Thương
T
* Phân tích hoạt động kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN01 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Lợi
-Khóa: VB2K18B
-Ngành: Kế toán [...] T
* Quản trị rủi ro tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN02 (chính quy)
-CBGD: Quách Doanh Nghiệp
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Tài [...] T
* Thẩm định tín dụng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: NH02 (chính quy)
-CBGD: Lại Tiến Dĩnh
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Ngân hàng
T
T* Quản trị chất lượng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD426 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Văn Hóa
-Khóa: K2016_D3
-Ngành:
T
* Quản trị tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD404 (tại chức)
-CBGD: Trần Quang Trung
-Khóa: K2016_D1
-Ngành:
T
* Lý thuyết tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD408 (tại chức)
-CBGD: Lê Hoàng Yến
-Khóa: K2016_D1
-Ngành:
T
* Kế toán chi phí
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD427 (tại chức)
-CBGD: Đào Tất Thắng
-Khóa: K2016_D3
-Ngành:
T
* Ngân hàng đầu tư
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: NH2NN (sau đại học)
-CBGD: Lê Tấn Phước
-Khóa: CHK26
-Ngành: Ngân hàng
T
T* Luật đất đai
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA01 (chính quy)
-CBGD: Lê Ngọc Thạnh
-Khóa: VB2K19
-Ngành: Luật kinh doanh
T
* Luật dân sự II (Nghĩa vụ)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hằng
-Khóa: VB2K19B
-Ngành: Luật [...] T
* Kinh tế vi mô I
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN01 (chính quy)
-CBGD: Lê Trung Cang
-Khóa: VB2K20
-Ngành: Kế toán [...] T
* Mua bán, sáp nhập và thoái vốn
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN2 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Thị Uyên Uyên
-Khóa: [...] T
* Luật kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD425 (tại chức)
-CBGD: Dương Mỹ An
-Khóa: K2016_D3
-Ngành:
T
T* Kinh tế lượng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Ngọc Miên
-Khóa: VB2K19B
-Ngành: Tài chính
T
T* Toán cao cấp
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD01 (chính quy)
-CBGD: Phan Ngô Tuấn Anh
-Khóa: VB2K20
-Ngành: Quản trị
T
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN01 (chính quy)
-CBGD: Phạm Ngọc Toàn, Nguyễn Phúc Sinh
-Khóa: [...] T
* Quản trị xuất nhập khẩu
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thế Hùng
-Khóa: VB2K19B
-Ngành: Ngoại Thương
T
* Logistics
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Dược
-Khóa: VB2K19
-Ngành: Ngoại Thương
T
T* Đạo đức kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD344 (tại chức)
-CBGD: Lê Việt Hưng
-Khóa: K2013_D2
-Ngành:
T
* Nghiệp vụ ngân hàng TM
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD384 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Thị Hồng Nhung
-Khóa: K2015_D1
-Ngành:
T
T* Marketing căn bản
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD401 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Thanh Minh
-Khóa: K2015_D2
-Ngành:
T
* HT thông tin kế toán (P2)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD395 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Quốc Trung
-Khóa: K2015_D2
-Ngành:
T
T T* Hệ thống thông tin kế toán (Phần 2)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD405 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Bích Liên
-Khóa: K2016_D1
-Ngành:
T
T* Quản trị tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD01B (chính quy)
-CBGD: Bùi Phước Quãng
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Quản trị
T
Chủ nhật
24/09/2017
* Kinh doanh điện tử
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: AD6NN (sau đại học)
-CBGD: Hoàng Lệ Chi
-Khóa: CHK26
-Ngành: Quản trị kinh [...] S
* Thi Chính sách tiền tệ
-T/gian: 07g00
-Khóa: CHK26
-Ngành: Ngân hàng

* Thi Triết học
-T/gian: 09g15
-Khóa: CHK26
-Ngành: Quản trị kinh doanh
S
* Thi Kinh tế môi trường
-T/gian: 07g00
-Khóa: CHK26
-Ngành: Kinh tế phát triển

* Thi Triết học
-T/gian: 09g15
-Khóa: CHK26
-Ngành: Kinh doanh thương [...] S
* Thi Ngoại ngữ
-T/gian: 07g00
-Khóa: CHK27-DC
-Ngành: Thống kê

* Thi Triết học
-T/gian: 09g15
-Khóa: CHK26
-Ngành: Quản trị kinh doanh
S
S* Tư duy phân tích
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: AD5NC (sau đại học)
-CBGD: Trần Đăng Khoa
-Khóa: CHK26
-Ngành: Quản trị kinh [...] S
S S S S* Giảng bù môn Kế toán tài chính V (GV đi công tác Gia Lai ngày 14,16/09/2017)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn [...] S
* Lớp TA1 K42 học bù môn luật doanh nghiệp (do đi Nhật nhận bằng tốt nghiệp (nghỉ ngày 20/9) [...] S* Lớp 7 -8 K43 học môn Toán dành cho kinh tế và quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: [...] S
* Lớp NH 1-3 K40 học bù môn Quản trị NH TM (nghỉ ngày 31/7/2017)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: [...] S
* Ngày thi offline chương trình Du lịch và cuộc sống 2017
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Nhóm SV Nghiên [...] S
S S* Chương trình chuỗi anh văn 2017 Discover yourself - buổi 2 + 3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Đoàn [...] S
S* Họp định kỳ tháng 9/2017
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Nhóm truyền thông sinh viên
-Người Đ/ký: Phạm Nguyễn Khôi [...] S
S* Vòng 2 chương trình tuyển CTV lần 1 - 2017 - phỏng vấn
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: CLB [...] S
S* Tuyển CTV Ban học tập - Nghiên cứu khoa học - Quan hệ quốc tế Đoàn trường
-T/gian: 07g10 - [...] S
S* Quản trị đầu tư
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: NH4NN (sau đại học)
-CBGD: Trần Phương Thảo
-Khóa: CHK26
-Ngành: Ngân hàng
S
S* Tuyển cộng tác viên - phỏng vấn và làm việc nhóm trực tiếp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Ban [...] S
* Tuyển cộng tác viên - phỏng vấn và làm việc nhóm trực tiếp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Ban [...] S
S S* Buổi tuyển chọn Top 3 dự án xuất sắc nhất
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: CLB Dynamic Ueh
-Người Đ/ký: [...] S
S S* Tài chính doanh nghiệp nâng cao
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: PF1 (sau đại học)
-CBGD: Trần Thị Thùy Linh
-Khóa: CHK26
-Ngành: [...] S
S* Tài chính công ty đa quốc gia
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: FN3 (sau đại học)
-CBGD: Đinh Thị Thu Hồng
-Khóa: [...] S
S* Quản trị rủi ro tài chính
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: KN3 (sau đại học)
-CBGD: Phùng Đức Nam
-Khóa: CHK26
-Ngành: Kế [...] S
* Training kiến thức cơ bản và nâng cao về phân tích chứng khoán
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: CLB [...] S
S S S S
* Phát triển kỹ năng quản trị
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: AD6NN (sau đại học)
-CBGD: Hồ Đức Hùng
-Khóa: CHK26
-Ngành: Quản [...] C
C C C C* Hành vi tổ chức
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: AD5NC (sau đại học)
-CBGD: Phan Quốc Tấn
-Khóa: CHK26
-Ngành: Quản trị kinh [...] C
C C C C C* Lớp TA1 K42 học bù môn luật doanh nghiệp (do đi Nhật nhận bằng tốt nghiệp (nghỉ ngày 20/9) [...] C C C* Ngày thi offline chương trình Du lịch và cuộc sống 2017
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Nhóm SV Nghiên [...] C
C C C C C* Lớp Mar K40 học môn PR
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
-Người Đ/ký: [...] C
C C* Tuyển CTV Ban học tập - Nghiên cứu khoa học - Quan hệ quốc tế Đoàn trường
-T/gian: 12g45 - [...] C
C C C* Tuyển cộng tác viên - phỏng vấn và làm việc nhóm trực tiếp
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Ban [...] C
* Tuyển cộng tác viên - phỏng vấn và làm việc nhóm trực tiếp
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Ban [...] C
C C C C C* Phân tích chuỗi thời gian và dữ liệu bảng
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: PF1 (sau đại học)
-CBGD: Trần Thị Tuấn [...] C
C* Phân tích tài chính
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: FN3 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Thị Uyên Uyên
-Khóa: CHK26
-Ngành: Tài chính
C
C* Quản trị chất lượng toàn diện
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: KN3 (sau đại học)
-CBGD: Ngô Thị Ánh
-Khóa: CHK26
-Ngành: Kế [...] C
* Training kiến thức cơ bản và nâng cao về phân tích chứng khoán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: CLB [...] C
C C C C
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
Thứ hai
25/09/2017
S* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 61-63 (chính quy)
-CBGD: Bùi Bá [...] S
* Kinh tế vi mô
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 13-15 (chính quy)
-CBGD: Lê Trung Cang
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Quản trị ngân hàng thương mại
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH1,2,3 (chính quy)
-CBGD: Phạm Phú Quốc
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Ngân [...] S
* Toán dành cho kinh tế và quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 05-06 (chính quy)
-CBGD: Lê Xuân Trường
-Khóa: [...] S
* Kế toán tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BH1 (chính quy)
-CBGD: Đặng Thị Mỹ Hạnh
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Kinh doanh [...] S
* Kiểm toán
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH2 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Trọng Hiệp
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Ngân hàng
S
* Tiếng Anh phần 3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: PF2 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Diên Anh
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Tài chính [...] S
* Thống kê ứng dụng trong KD và KT(NLTK)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Trãi
-Khóa: [...] S
* Kế toán tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Dung
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Tài chính
S
* Luật kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 31-33 (chính quy)
-CBGD: Viên Thế Giang
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Luật kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 34-36 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Duy Mỹ
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Toán dành cho kinh tế và quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 01-02 (chính quy)
-CBGD: Ngô Trấn Vũ
-Khóa: [...] S
* Toán dành cho kinh tế và quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 03-04 (chính quy)
-CBGD: Phan Ngô Tuấn [...] S
* Luật chứng khoán
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: CK1 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Mộng Tuyết
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Chứng khoán
S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB3CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Ngọc [...] S
* Khoa học quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB7CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Hồng Trân
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Kế toán quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB10CLC (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Lợi
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB13CLC (chính quy)
-CBGD: Đinh Thái Hoàng
-Khóa: [...] S
* Lớp AD1 CLC K42 học bù môn hành vi tổ chức (do GV tham dự hội đồng góp ý [...] S* Quan hệ công chúng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR1,2,3 (chính quy)
-CBGD: Đinh Tiên Minh
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: MARKETING
S
* Kinh tế vi mô
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 16-18 (chính quy)
-CBGD: Trần Bá Thọ
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
S S* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 19 (chính quy)
-CBGD: Kiều Huyền Trâm
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Phân tích định lượng trong quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD2CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phương Nam
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: [...] S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN2CLC (chính quy)
-CBGD: Chu Nguyễn Mộng [...] S
* Đường lối CM của Đảng CSVN
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI4CLC (chính quy)
-CBGD: Hoàng Xuân Sơn
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kiểm [...] S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 20 (chính quy)
-CBGD: Hồ Đình Phương Khanh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Luật doanh nghiệp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN2 (chính quy)
-CBGD: Dương Kim Thế Nguyên
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BR1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phương Chi
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị rủi ro [...] S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AE1 (chính quy)
-CBGD: Lê Quang Hoàng [...] S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 21 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hạnh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 22 (chính quy)
-CBGD: Bùi Mỹ Ngọc
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Kế toán chi phí
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN5 (chính quy)
-CBGD: Bùi Văn Trường
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Tài chính
S
* Kế toán tài chính I
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KO1 (chính quy)
-CBGD: Võ Minh Hùng
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Kế toán [...] S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 24 (chính quy)
-CBGD: Hà Thanh Bích Loan
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 23 (chính quy)
-CBGD: Phan Xuân Thảo
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AG1 (chính quy)
-CBGD: Trần Mai Chi
-Khóa: DHCQK43HPR
-Ngành: Kinh tế Nông nghiệp
S
S S S* Tiền tệ ngân hàng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phúc Cảnh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN6 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phú Quỳnh Như
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán doanh [...] S
C* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 25-27 (chính quy)
-CBGD: Bùi Xuân [...] C
* Kinh tế vi mô
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 49-51 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Văn Thịnh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Quản trị Công
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: PF1,2 (chính quy)
-CBGD: Phạm Quốc Hùng
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Tài chính công
C
* Toán dành cho kinh tế và quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 41-42 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thanh Vân
-Khóa: [...] C
* Tiếng Anh phần 3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH1 (chính quy)
-CBGD: Thái Thị Xuân Thủy
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Ngân hàng
C
* Thống kê ứng dụng trong KD và KT(NLTK)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH4 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Trọng
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: [...] C
* Kế toán tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH5 (chính quy)
-CBGD: Đặng Thị Mỹ Hạnh
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Ngân hàng
C
* Kiểm toán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: PF3 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Trọng Hiệp
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Tài chính công
C
* Tiếng Anh phần 3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN4 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Tuyết Minh
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Tài chính
C
* Luật kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 67-69 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Anh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
C* Toán dành cho kinh tế và quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 37-38 (chính quy)
-CBGD: Đào Bảo Dũng
-Khóa: [...] C
* Toán dành cho kinh tế và quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 39-40 (chính quy)
-CBGD: Phan Ngô Tuấn [...] C
* Lớp Kinh tế lượng cơ bản
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm PTDL Khoa T-TK
-Người Đ/ký: Nguyễn Thị [...] C
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB4CLC (chính quy)
-CBGD: Phạm Trí Cao
-Khóa: [...] C
* Nhập môn luật học
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: LA1 (chính quy)
-CBGD: Phạm Duy Nghĩa
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Luật kinh doanh
C
* Kế toán quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB11CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Hoàng Oanh
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB14CLC (chính quy)
-CBGD: Hà Văn Sơn
-Khóa: [...] C
* Khoa học quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB8CLC (chính quy)
-CBGD: Trần Hồng Hải
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
* Marketing quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FT1,2 (chính quy)
-CBGD: Đinh Tiên Minh
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Ngoại Thương
C
* Kinh tế vi mô
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 52-54 (chính quy)
-CBGD: Lê Trung Cang
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Luật kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BI1,AE1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hằng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Hệ thống thông tin [...] C
* Toán dành cho y khoa
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: QB1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Trung
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị bệnh [...] C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 55 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Anh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN1CLC (chính quy)
-CBGD: Lương Thị Thảo
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kế toán doanh [...] C
* Nhập môn tài chính - tiền tệ
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI1CLC (chính quy)
-CBGD: Diệp Gia Luật
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: [...] C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 70 (chính quy)
-CBGD: Phan Xuân Thảo
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 56 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thanh Huyền
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Quản trị học
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hữu Nhuận
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
C
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN5 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Trãi
-Khóa: [...] C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: DT2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phú Quỳnh Như
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh tế Kế [...] C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 57 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hạnh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 58 (chính quy)
-CBGD: Thái Thị Bích Hồng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Kinh tế vi mô II
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TG2 (chính quy)
-CBGD: Hay Sinh
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Thẩm định giá
C
C* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 60 (chính quy)
-CBGD: Thái Hồng Phúc
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 59 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Cẩm Bình
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: CT1 (chính quy)
-CBGD: Trương Thị Ngọc Thu
-Khóa: DHCQK43HPR
-Ngành: Kinh tế chính [...] C
* Kế toán khu vực công 2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KO1 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Cẩm Hồng
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: [...] C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TT1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Tuyết
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Thị trường chứng khoán
C
C* Nhập môn tài chính - tiền tệ
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN3 (chính quy)
-CBGD: Trương Minh Tuấn
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] C
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thành Cả
-Khóa: [...] C
* Luật hợp đồng (II)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA1 (sau đại học)
-CBGD: Phạm Duy Nghĩa
-Khóa: CHK26
-Ngành: Luật kinh tế
T
T* Kiểm toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN02 (chính quy)
-CBGD: Đoàn Văn Hoạt
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
T
* Kế toán tài chính V
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN03 (chính quy)
-CBGD: Lý Thị Bích Châu
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế [...] T
* Quản trị marketing
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD01 (chính quy)
-CBGD: Vũ Ngọc Yến
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Quản trị
T
T* Thuế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD385 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Kim Quyến
-Khóa: K2015_D1
-Ngành:
T
* Phân tích đầu tư chứng khoán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD380 (tại chức)
-CBGD: Lê Nguyễn Quỳnh Hương
-Khóa: K2014_D2
-Ngành:
T
T* Quản trị thương hiệu
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: MR01 (chính quy)
-CBGD: Vũ Quốc Chinh
-Khóa: VB2K18B
-Ngành: MARKETING
T
* Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD02 (chính quy)
-CBGD: Phan Anh [...] T
* Nghiên cứu marketing
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thanh Minh
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Ngoại Thương
T
* Đầu tư tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN01 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Phương Vy, Phạm Dương Phương [...] T
* Thị trường tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: NH01 (chính quy)
-CBGD: Dương Tấn Khoa
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Ngân hàng
T
* Toán dành cho kinh tế và quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD421 (tại chức)
-CBGD: Phan Ngô Tuấn Anh
-Khóa: K2016_D3
-Ngành: [...] T
* Thương mại quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD419 (tại chức)
-CBGD: Ngô Thị Hải Xuân
-Khóa: K2016_D2
-Ngành:
T
* Kế toán quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD397 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Dũng Hải
-Khóa: K2015_D2
-Ngành:
T
* Phát triển kỹ năng quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD418 (tại chức)
-CBGD: Lê Việt Hưng
-Khóa: K2016_D2
-Ngành:
T
* Quản trị học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT01 (chính quy)
-CBGD: Bùi Dương Lâm
-Khóa: VB2K20
-Ngành: Ngoại Thương
T
* Ngân hàng quốc tế nâng cao
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: NH1NC (sau đại học)
-CBGD: Trương Thị Hồng, Trương Quang [...] T
* Tài chính quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT02 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Đức Trung
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Ngoại Thương
T
* Kế toán quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN01 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Minh Tuyết
-Khóa: VB2K19
-Ngành: Kế toán [...] T
* Hệ thống thông tin kế toán I
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN01 (chính quy)
-CBGD: Lương Đức Thuận
-Khóa: VB2K19B
-Ngành: [...] T
* Luật thương mại quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA01 (chính quy)
-CBGD: Phan Đặng Hiếu Thuận
-Khóa: VB2K18B
-Ngành: Luật [...] T
* Tư pháp quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA02_KSA (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hằng
-Khóa: VB2K18B
-Ngành: Luật kinh doanh
T
* Kinh tế vi mô I
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: NS01 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Văn Thịnh
-Khóa: VB2K20
-Ngành: Quản lý [...] T
T T* Luật ngân hàng và chứng khoán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA01 (chính quy)
-CBGD: Dương Kim Thế Nguyên
-Khóa: VB2K19
-Ngành: [...] T
* Quản trị chất lượng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD01 (chính quy)
-CBGD: Đinh Phượng Vương
-Khóa: VB2K19
-Ngành: Quản trị
T
* Hành vi tổ chức
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Chương
-Khóa: VB2K19B
-Ngành: Quản trị
T
* Marketing quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT01 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Cửu Long
-Khóa: VB2K18B
-Ngành: Ngoại Thương
T
* Luật học so sánh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA02_KSA (chính quy)
-CBGD: Đỗ Thị Mai Hạnh
-Khóa: VB2K19
-Ngành: Luật kinh [...] T
* Nguyên lý và thực hành bảo hiểm
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Tiến Hùng
-Khóa: VB2K19
-Ngành: [...] T
* Quản trị rủi ro tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD346 (tại chức)
-CBGD: Quách Doanh Nghiệp, Trương Trung Tài
-Khóa: K2013_D2
-Ngành: [...] T
* Định mức lao động
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD364 (tại chức)
-CBGD: Trần Thu Vân
-Khóa: K2013_D2
-Ngành:
T
T T* Kế toán Mỹ
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD352 (tại chức)
-CBGD: Phạm Thị Ly Ly
-Khóa: K2014_D1
-Ngành:
T
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA01 (chính quy)
-CBGD: Trần Văn Việt, Phạm Ngọc Toàn
-Khóa: [...] T
* Luật lao động
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA02_KSA (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Triều Hoa
-Khóa: VB2K19B
-Ngành: Luật kinh doanh
T
* Mô hình tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD420 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Triều Đông
-Khóa: K2016_D2
-Ngành:
T
T* Training Lập kế hoạch tài chính cho SV tham gia cuộc thi Startup Zone 2017
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị [...] T
Thứ ba
26/09/2017
* Lớp KN9 K42 học bù môn Thống kê ứng dụng trong KT và KD (nghỉ ngày 12/8 do thi [...] S* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 31-33 (chính quy)
-CBGD: Bùi Văn [...] S
* Kinh tế vi mô
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 19-21 (chính quy)
-CBGD: Hay Sinh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH1 (chính quy)
-CBGD: Phạm Trí Cao
-Khóa: [...] S
* Toán dành cho kinh tế và quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 47-48 (chính quy)
-CBGD: Ngô Trấn Vũ
-Khóa: [...] S
* Thống kê ứng dụng trong KD và KT(NLTK)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BH1 (chính quy)
-CBGD: Mai Thanh Loan
-Khóa: [...] S
* Tài chính doanh nghiệp I
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN3 (chính quy)
-CBGD: Phạm Dương Phương Thảo
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Tài [...] S
* Kế toán tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: PF1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Phương Hồng
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Tài chính [...] S
* Quản trị doanh nghiệp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: PF4 (chính quy)
-CBGD: Tạ Thị Bích Thủy
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Tài chính [...] S
* Thống kê ứng dụng trong KD và KT(NLTK)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thảo Nguyên
-Khóa: [...] S
* Luật kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 01-03 (chính quy)
-CBGD: Dương Mỹ An
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Luật kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 04-06 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Triều Hoa
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Toán dành cho kinh tế và quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 43-44 (chính quy)
-CBGD: Đào Bảo Dũng
-Khóa: [...] S
* Toán dành cho kinh tế và quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 45-46 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thanh Vân
-Khóa: [...] S
* Phân tích và đầu tư chứng khoán
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: CK1 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Lưu Đức Toàn
-Khóa: [...] S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB5CLC (chính quy)
-CBGD: Trần Gia Tùng
-Khóa: [...] S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BI1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Mỹ Ngọc
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Hệ thống thông tin [...] S
* Khoa học quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB9CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Anh Huyền Trâm
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh [...] S
* Kế toán quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB12CLC (chính quy)
-CBGD: Đoàn Ngọc Quế
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB15CLC (chính quy)
-CBGD: Võ Thị Lan
-Khóa: [...] S
* Marketing quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FT3,4 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Cửu Long
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Ngoại Thương
S
* Kinh tế vi mô
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 22-24 (chính quy)
-CBGD: Trương Quang Hùng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Toán dành cho kinh tế và quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AE1 (chính quy)
-CBGD: Phan Ngô Tuấn [...] S
* Luật kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TF1,TD1,70 (chính quy)
-CBGD: Võ Phước Long
-Khóa: DHCQK43HPR
-Ngành: Toán tài chính
S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 61 (chính quy)
-CBGD: Trương Thị Anh Đào
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Hành vi tổ chức
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD1CLC (chính quy)
-CBGD: Phan Quốc Tấn
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Quản trị
S
* Tài chính doanh nghiệp (EN)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN1CLC (chính quy)
-CBGD: Vũ Việt Quảng
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Tài chính
S
* Nhập môn tài chính - tiền tệ
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI2CLC (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Mai Hoài
-Khóa: [...] S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 62 (chính quy)
-CBGD: Kiều Huyền Trâm
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN2 (chính quy)
-CBGD: Thái Hồng Phúc
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN6 (chính quy)
-CBGD: Chu Nguyễn Mộng [...] S
* Tối ưu hóa
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AE1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thành Cả
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh tế học ứng [...] S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 63 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phú Quỳnh Như
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 64 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Anh Thư
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Tài chính doanh nghiệp I
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN5 (chính quy)
-CBGD: Dương Kha
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Tài chính
S
* Quản trị tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KO1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Uyên Uyên
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Kế toán [...] S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 66 (chính quy)
-CBGD: Phan Thúy Khanh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 65 (chính quy)
-CBGD: Hồ Minh Thắng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: EC1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Minh Hương
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Thương mại điện [...] S
* Marketing căn bản
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH6 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Chu
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
S
* Tiền tệ ngân hàng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Anh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
S
S* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN1 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Tuyết Minh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán doanh [...] S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN5 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Trãi
-Khóa: [...] S
* Chuỗi kỹ năng về tâm lý xã hội lớp 6
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm hỗ trợ [...] C
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 67-69 (chính quy)
-CBGD: Bùi Xuân [...] C
* Kinh tế vi mô
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 55-57 (chính quy)
-CBGD: Lâm Mạnh Hà
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Quản trị ngân hàng thương mại
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH4,5,6 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Anh
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Ngân [...] C
* Toán dành cho kinh tế và quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 11-12 (chính quy)
-CBGD: Lê Văn Sáng
-Khóa: [...] C
* Kế toán tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: CK1 (chính quy)
-CBGD: Lý Kim Huê
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Chứng khoán
C
* Quản trị doanh nghiệp
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH3 (chính quy)
-CBGD: Tạ Thị Bích Thủy
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Ngân hàng
C
* Thống kê ứng dụng trong KD và KT(NLTK)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH5 (chính quy)
-CBGD: Mai Thanh Loan
-Khóa: [...] C
C* Kế toán tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN3 (chính quy)
-CBGD: Đặng Thị Mỹ Hạnh
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Tài chính
C
* Luật kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 37-39 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thùy Dung
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Luật kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 40-42 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Khánh Phương
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Toán dành cho kinh tế và quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 07-08 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Toàn Trí
-Khóa: [...] C
* Toán dành cho kinh tế và quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 09-10 (chính quy)
-CBGD: Phan Ngô Tuấn [...] C
* Quản trị tài chính và Kế toán doanh nghiệp Bảo hiểm
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BH1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn [...] C
* Kế toán quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB3CLC (chính quy)
-CBGD: Đào Tất Thắng
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB6CLC (chính quy)
-CBGD: Trần Gia Tùng
-Khóa: [...] C
* Doanh nghiệp và Kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB10CLC (chính quy)
-CBGD: Đinh Thị Thu Oanh
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh [...] C
* Kế toán quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB13CLC (chính quy)
-CBGD: Trịnh Hiệp Thiện
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB16CLC (chính quy)
-CBGD: Hà Văn Sơn
-Khóa: [...] C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH1 (chính quy)
-CBGD: Thái Hồng Phúc
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
C
* Kinh tế vi mô
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 58-60 (chính quy)
-CBGD: Lê Thành Nhân
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Kinh tế vi mô
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AG1,KC1 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Bích Dung
-Khóa: DHCQK43HPR
-Ngành: Kinh tế [...] C
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: LA1,2 (chính quy)
-CBGD: Trần Nguyên [...] C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 25 (chính quy)
-CBGD: Bùi Mỹ Ngọc
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Hành vi tổ chức
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD2CLC (chính quy)
-CBGD: Phan Quốc Tấn
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Quản trị
C
* Tài chính doanh nghiệp (EN)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN2CLC (chính quy)
-CBGD: Từ Thị Kim Thoa
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Tài [...] C
* Nhập môn tài chính - tiền tệ
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI3CLC (chính quy)
-CBGD: Diệp Gia Luật
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: [...] C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 26 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phú Quỳnh Như
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Quản trị nhân sự du lịch
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: LH1,2 (chính quy)
-CBGD: Phạm Tô Thục Hân
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: [...] C
* Lớp PF K40 học môn kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa [...] C
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AE2 (chính quy)
-CBGD: Võ Thị Lan
-Khóa: [...] C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 27 (chính quy)
-CBGD: Kiều Huyền Trâm
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 28 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thanh Hà
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Kiểm toán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN6 (chính quy)
-CBGD: Lê Vũ Ngọc Thanh
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Tài chính
C
* Kế toán tài chính I
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KO2 (chính quy)
-CBGD: Võ Minh Hùng
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Kế toán [...] C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 30 (chính quy)
-CBGD: Trần Mai Chi
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 29 (chính quy)
-CBGD: Phan Xuân Thảo
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Kế toán tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN5 (chính quy)
-CBGD: Mã Văn Giáp
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
C
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Trãi
-Khóa: [...] C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN7 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Tuyết Minh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán doanh [...] C
C C* Nhập môn tài chính - tiền tệ
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN4 (chính quy)
-CBGD: Vũ Thị Minh Hằng
-Khóa: [...] C
* Đầu tư tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD411 (tại chức)
-CBGD: Lê Thị Phương Vy
-Khóa: K2016_D1
-Ngành:
T
* Kế toán tài chính V
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN04 (chính quy)
-CBGD: Đặng Ngọc Vàng
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế toán [...] T
* Kiểm toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN05 (chính quy)
-CBGD: Đinh Ngọc Tú
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
T
* Kế toán tài chính V
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN06 (chính quy)
-CBGD: Phan Thị Thu Hà
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế [...] T
* Quản trị rủi ro
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD03 (chính quy)
-CBGD: Bùi Đức Khoa
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Quản trị
T
* Lớp LA VB2 K19 học môn kỹ thuật soạn thảo hợp đồng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Luật
-Người [...] T
T T* Tổ chức tiền lương trong doanh nghiệp
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: NS01 (chính quy)
-CBGD: Trần Đình Vinh
-Khóa: VB2K18B
-Ngành: [...] T
T* Marketing quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT03 (chính quy)
-CBGD: Đinh Tiên Minh
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Ngoại Thương
T
* Phân tích hoạt động kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN01 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Lợi
-Khóa: VB2K18B
-Ngành: Kế toán [...] T
* Đầu tư tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN02 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Hải Lý
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Tài chính
T
* Thị trường tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: NH02 (chính quy)
-CBGD: Lê Văn Lâm
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Ngân hàng
T
T* Quản trị chất lượng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD426 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Văn Hóa
-Khóa: K2016_D3
-Ngành:
T
T* Tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD408 (tại chức)
-CBGD: Lương Thị Thảo
-Khóa: K2016_D1
-Ngành:
T
* Kế toán chi phí
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD427 (tại chức)
-CBGD: Đào Tất Thắng
-Khóa: K2016_D3
-Ngành:
T
T* Lập kế hoạch kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD01 (chính quy)
-CBGD: Ngô Diễm Hoàng
-Khóa: VB2K18B
-Ngành: Quản trị
T
* Luật cạnh tranh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA01 (chính quy)
-CBGD: Trần Thăng Long
-Khóa: VB2K19
-Ngành: Luật kinh doanh
T
* Luật Hình sự
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA01 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Minh Đức
-Khóa: VB2K19B
-Ngành: Luật kinh doanh
T
* Toán cao cấp
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN01 (chính quy)
-CBGD: Lê Văn Sáng
-Khóa: VB2K20
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
T
* Quản trị rủi ro tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN01 (chính quy)
-CBGD: Quách Doanh Nghiệp
-Khóa: VB2K18B
-Ngành: Tài [...] T
* Toán dành cho kinh tế và quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD425 (tại chức)
-CBGD: Lê Văn Sáng
-Khóa: K2016_D3
-Ngành:
T
T T T* Kinh tế vi mô I
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD01 (chính quy)
-CBGD: Trương Quang Hùng
-Khóa: VB2K20
-Ngành: Quản trị
T
* Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN01 (chính quy)
-CBGD: Vũ Thị Minh Hằng
-Khóa: [...] T
* Quản trị kinh doanh quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT01 (chính quy)
-CBGD: Quách Thị Bửu Châu
-Khóa: VB2K19B
-Ngành: [...] T
* Kế toán quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phong Nguyên
-Khóa: VB2K19
-Ngành: Ngoại Thương
T
T* Đạo đức kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD344 (tại chức)
-CBGD: Lê Việt Hưng
-Khóa: K2013_D2
-Ngành:
T
* Nghiệp vụ ngân hàng TM
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD384 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Thị Hồng Nhung
-Khóa: K2015_D1
-Ngành:
T
T* Marketing căn bản
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD401 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Thanh Minh
-Khóa: K2015_D2
-Ngành:
T
* HT thông tin kế toán (P2)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD395 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Quốc Trung
-Khóa: K2015_D2
-Ngành:
T
T T* Hệ thống thông tin kế toán (Phần 2)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD405 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Bích Liên
-Khóa: K2016_D1
-Ngành:
T
T* Kế toán chi phí
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN01B (chính quy)
-CBGD: Trần Anh Hoa
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế toán doanh [...] T
Thứ tư
27/09/2017
* Chuỗi kỹ năng về tâm lý xã hội lớp 7
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm hỗ trợ [...] S
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 01-03 (chính quy)
-CBGD: Bùi Văn [...] S
* Kinh tế vi mô
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 61-63 (chính quy)
-CBGD: Lê Trung Cang
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Thuế III
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: PF1,2 (chính quy)
-CBGD: Lê Quang Cường
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Tài chính công
S
* Toán dành cho kinh tế và quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 17-18 (chính quy)
-CBGD: Võ Minh Vinh
-Khóa: [...] S
* Kế toán tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH1 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Thanh Hải
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Ngân hàng
S
* Kế toán chi phí
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH4 (chính quy)
-CBGD: Trần Anh Hoa
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Ngân hàng
S
* Thống kê ứng dụng trong KD và KT(NLTK)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: PF1 (chính quy)
-CBGD: Võ Thị Lan
-Khóa: [...] S
* Lớp PF1 K41 học môn quản trị doanh nghiệp (nghỉ ngày 29/9/2017)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Quản [...] S
* Kế toán tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Dung
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Tài chính
S
* Luật kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 43-45 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Việt Khoa
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Luật kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 46-48 (chính quy)
-CBGD: Trần Huỳnh Thanh Nghị
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Toán dành cho kinh tế và quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 13-14 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Đình Tuấn
-Khóa: [...] S
* Toán dành cho kinh tế và quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 15-16 (chính quy)
-CBGD: Ngô Trấn Vũ
-Khóa: [...] S
S* Kế toán quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB4CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Bảo Linh
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB7CLC (chính quy)
-CBGD: Chu Nguyễn Mộng [...] S
* Doanh nghiệp và Kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB11CLC (chính quy)
-CBGD: Ngô Thị Ngọc Huyền
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh [...] S
* Kế toán quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB14CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phong Nguyên
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: LA1 (chính quy)
-CBGD: Hồ Đình Phương Khanh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Luật kinh doanh
S
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV1,2,3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu [...] S
* Kinh tế vi mô
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 64-66 (chính quy)
-CBGD: Lâm Mạnh Hà
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Kinh tế vi mô
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BI1,EC1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Hà Trân
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Hệ thống [...] S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TT1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thảo Nguyên
-Khóa: [...] S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 31 (chính quy)
-CBGD: Trương Thị Anh Đào
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Đường lối CM của Đảng CSVN
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN1CLC (chính quy)
-CBGD: Đỗ Lâm Hoàng Trang
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: [...] S
* Tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI1CLC (chính quy)
-CBGD: Dương Kha
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kiểm toán
S
* Nhập môn tài chính - tiền tệ
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI4CLC (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Mai Hoài
-Khóa: [...] S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 32 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Xuân Quang
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Thẩm định giá doanh nghiệp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TG1 (chính quy)
-CBGD: Hay Sinh
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Thẩm định giá
S
* Kế toán tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN6 (chính quy)
-CBGD: Võ Minh Hùng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: DT2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thành Cả
-Khóa: [...] S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 33 (chính quy)
-CBGD: Hà Thanh Bích Loan
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 34 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Diên Anh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Quản trị dự án
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TG2 (chính quy)
-CBGD: Phan Thị Thu Hương
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Thẩm định [...] S
* Kế toán tài chính I
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN10 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu Nguyệt
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế [...] S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 36 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Tuyết Minh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 35 (chính quy)
-CBGD: Kiều Huyền Trâm
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH2 (chính quy)
-CBGD: Phan Thị Vân Thanh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
S
S* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN8 (chính quy)
-CBGD: Dương Thị Thúy Uyên
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán doanh [...] S
S S S
C* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 37-39 (chính quy)
-CBGD: Bùi Bá [...] C
* Kinh tế vi mô
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 25-27 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Bích Hồng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp [...] C
* Luật doanh nghiệp
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TA1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Anh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Thuế
C
* Toán dành cho kinh tế và quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 53-54 (chính quy)
-CBGD: Phạm Hồng Danh
-Khóa: [...] C
* Thống kê ứng dụng trong KD và KT(NLTK)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: CK1 (chính quy)
-CBGD: Võ Thị Lan
-Khóa: [...] C
* Lớp FN K41 học môn tài chính doanh nghiệp I
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Tài chính
-Người Đ/ký: [...] C
* Kế toán tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: PF2 (chính quy)
-CBGD: Lý Kim Huê
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Tài chính công
C
* Quản trị doanh nghiệp
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN1 (chính quy)
-CBGD: Từ Vân Anh
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Tài chính
C
* Thống kê ứng dụng trong KD và KT(NLTK)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN3 (chính quy)
-CBGD: Đinh Thái Hoàng
-Khóa: [...] C
* Luật kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 07-09 (chính quy)
-CBGD: Trần Vân Long
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Luật kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 10-12 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Minh Đức
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Toán dành cho kinh tế và quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 49-50 (chính quy)
-CBGD: Lê Xuân Trường
-Khóa: [...] C
* Toán dành cho kinh tế và quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 51-52 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Toàn Trí
-Khóa: [...] C
* Tài chính quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BH1 (chính quy)
-CBGD: Lê Hoàng Yến
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Kinh doanh bảo [...] C
* Kế toán quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB5CLC (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Đức Lộng
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB8CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Trãi
-Khóa: [...] C
C* Doanh nghiệp và Kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB12CLC (chính quy)
-CBGD: Ngô Thị Ngọc Huyền
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh [...] C
* Kế toán quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB15CLC (chính quy)
-CBGD: Trịnh Hiệp Thiện
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
* Marketing quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR1,2,3 (chính quy)
-CBGD: Quách Thị Bửu Châu
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: MARKETING
C
* Kinh tế vi mô
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 28-30 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Văn Thịnh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Toán dành cho kinh tế và quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AG1,KC1 (chính quy)
-CBGD: Phan Ngô Tuấn [...] C
* Nhập môn luật học
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: LA2 (chính quy)
-CBGD: Phạm Duy Nghĩa
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Luật kinh doanh
C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 67 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Anh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Tiền tệ ngân hàng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH5 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Anh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
C
* Ngân hàng thương mại
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN1CLC (chính quy)
-CBGD: Hoàng Hải Yến
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Tài chính
C
* Tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI2CLC (chính quy)
-CBGD: Lương Thị Thảo
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kiểm toán
C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 68 (chính quy)
-CBGD: Kiều Huyền Trâm
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN3 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Tuyết Minh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
C
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BR1 (chính quy)
-CBGD: Trần Hà Quyên
-Khóa: [...] C
* Tối ưu hóa
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AE2 (chính quy)
-CBGD: Phạm Trí Cao
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh tế học ứng [...] C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 69 (chính quy)
-CBGD: Hồ Thị Phương Nam
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AE1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hạnh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh tế học ứng [...] C
* Tài chính doanh nghiệp I
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN6 (chính quy)
-CBGD: Lê Đạt Chí
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Tài chính
C
* Quản trị tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KO2 (chính quy)
-CBGD: Lê Văn Tám
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Kế toán Công
C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TD1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thanh Bình
-Khóa: DHCQK43HPR
-Ngành: Thống kê kinh doanh
C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TF1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phú Quỳnh Như
-Khóa: DHCQK43HPR
-Ngành: Toán tài chính
C
C* Phương pháp nghiên cứu trong quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phương Nam
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] C
C C* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Xuân Quang
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
C
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN6 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thành Cả
-Khóa: [...] C
* Luật cạnh tranh trong bối cảnh toàn cầu
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA1 (sau đại học)
-CBGD: Dương Anh Sơn
-Khóa: [...] T
* Kiểm toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN01 (chính quy)
-CBGD: Lê Vũ Ngọc Thanh
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
T
* Kế toán quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN02 (chính quy)
-CBGD: Đoàn Ngọc Quế
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế toán doanh [...] T
* Kế toán quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN03 (chính quy)
-CBGD: Lê Đình Trực
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế toán doanh [...] T
* Quản trị chất lượng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD01 (chính quy)
-CBGD: Diệp Quốc Bảo
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Quản trị
T
* Kinh tế vĩ mô I
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: 01B (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Văn Thịnh
-Khóa: VB2K19B
-Ngành: Ngoại Thương
T
* Nghiệp vụ ngân hàng TM
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD385 (tại chức)
-CBGD: Trầm Thị Xuân Hương
-Khóa: K2015_D1
-Ngành:
T
* Thẩm định tín dụng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD380 (tại chức)
-CBGD: Lại Tiến Dĩnh
-Khóa: K2014_D2
-Ngành:
T
* Quản trị thương hiệu
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: MR01 (chính quy)
-CBGD: Đào Hoài Nam
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: MARKETING
T
* Thương mại điện tử
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: MR01 (chính quy)
-CBGD: Trương Việt Phương
-Khóa: VB2K18B
-Ngành: MARKETING
T
* Thanh toán quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD02 (chính quy)
-CBGD: Võ Thị Tuyết Anh
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Quản trị
T
* Marketing quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT01 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Cửu Long
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Ngoại Thương
T
* Phân tích tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN01 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Lanh
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Tài chính
T
* Phân tích và đầu tư chứng khoán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: NH01 (chính quy)
-CBGD: Đào Trung Kiên
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: [...] T
* Họp triển khai giải thưởng "Đề tài các môn học xuất sắc UEH500 năm 2017"
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị [...] T
* Marketing quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD419 (tại chức)
-CBGD: Quách Thị Bửu Châu
-Khóa: K2016_D2
-Ngành:
T
* Kế toán quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD397 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Dũng Hải
-Khóa: K2015_D2
-Ngành:
T
* Lập kế hoạch kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD418 (tại chức)
-CBGD: Ngô Diễm Hoàng
-Khóa: K2016_D2
-Ngành:
T
* Toán cao cấp
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT01 (chính quy)
-CBGD: Đào Bảo Dũng
-Khóa: VB2K20
-Ngành: Ngoại Thương
T
* Quản trị định chế tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: NH1NC (sau đại học)
-CBGD: Trương Quang Thông
-Khóa: CHK26
-Ngành: Ngân [...] T
* Nghiên cứu marketing
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT02 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thanh Minh
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Ngoại Thương
T
* Kiểm toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu Hiền
-Khóa: VB2K19
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
T
* Kế toán tài chính III và IV
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN01 (chính quy)
-CBGD: Lý Thị Bích Châu
-Khóa: [...] T
* Lớp LA K18B VB2 học bù môn luật sở hữu trí tuệ (nghỉ ngày 16/8/2017)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị [...] T
* Luật thương mại quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA02_KSA (chính quy)
-CBGD: Trần Vân Long
-Khóa: VB2K18B
-Ngành: Luật kinh [...] T
* Quản trị học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: NS01 (chính quy)
-CBGD: Bùi Dương Lâm
-Khóa: VB2K20
-Ngành: Quản lý nguồn nhân [...] T
* Quản trị rủi ro tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN1 (sau đại học)
-CBGD: Đinh Thị Thu Hồng
-Khóa: CHK26
-Ngành: [...] T
* Marketing căn bản
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: NS01 (chính quy)
-CBGD: Đinh Tiên Minh
-Khóa: VB2K18B
-Ngành: Quản lý nguồn nhân [...] T
T* Quản trị rủi ro
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD01 (chính quy)
-CBGD: Võ Thị Quý
-Khóa: VB2K19
-Ngành: Quản trị
T
* Quản trị tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD01 (chính quy)
-CBGD: Đoàn Văn Huy
-Khóa: VB2K19B
-Ngành: Quản trị
T
T* Luật Sở hữu trí tuệ
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA02_KSA (chính quy)
-CBGD: Lê Văn Hưng
-Khóa: VB2K19
-Ngành: Luật kinh [...] T
* Tài chính quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hữu Tuấn
-Khóa: VB2K19
-Ngành: Tài chính
T
* Quản trị rủi ro tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD346 (tại chức)
-CBGD: Quách Doanh Nghiệp, Trương Trung Tài
-Khóa: K2013_D2
-Ngành: [...] T
* Tổ chức tiền lương trong DN
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD364 (tại chức)
-CBGD: Trần Đình Vinh
-Khóa: K2013_D2
-Ngành:
T
T T* Kế toán tài chính V
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD352 (tại chức)
-CBGD: Đặng Ngọc Vàng
-Khóa: K2014_D1
-Ngành:
T
* Kinh tế vi mô I
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Bích Hồng
-Khóa: VB2K20
-Ngành: Luật [...] T
* Luật học so sánh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA02_KSA (chính quy)
-CBGD: Đỗ Thị Mai Hạnh
-Khóa: VB2K19B
-Ngành: Luật kinh [...] T
* Quản trị rủi ro tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD420 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Hoàng Thụy Bích Trâm
-Khóa: K2016_D2
-Ngành:
T
* Tài chính doanh nghiệp II
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN01 (chính quy)
-CBGD: Dương Kha
-Khóa: VB2K19B
-Ngành: Tài chính
T
* Kế toán chi phí
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN01B (chính quy)
-CBGD: Trần Anh Hoa
-Khóa: VB2K18B
-Ngành: Kế toán doanh [...] T
Thứ năm
28/09/2017
S* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 07-09 (chính quy)
-CBGD: Bùi Xuân [...] S
* Kinh tế vi mô
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 67-69 (chính quy)
-CBGD: Lâm Mạnh Hà
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Kiểm toán
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH5 (chính quy)
-CBGD: Đinh Ngọc Tú
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Ngân hàng
S
* Toán dành cho kinh tế và quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 59-60 (chính quy)
-CBGD: Ngô Trấn Vũ
-Khóa: [...] S
* Thống kê ứng dụng trong KD và KT(NLTK)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH1 (chính quy)
-CBGD: Võ Thị Lan
-Khóa: [...] S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 38 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Xuân Quang
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: LA2 (chính quy)
-CBGD: Hồ Thị Phương Nam
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Luật kinh doanh
S
* Kế toán tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: PF3 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Thanh Hải
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Tài chính [...] S
* Thống kê ứng dụng trong KD và KT(NLTK)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN4 (chính quy)
-CBGD: Mai Thanh Loan
-Khóa: [...] S
* Luật kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 49-51 (chính quy)
-CBGD: Dương Kim Thế Nguyên
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Luật kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 52-54 (chính quy)
-CBGD: Viên Thế Giang
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Toán dành cho kinh tế và quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 55-56 (chính quy)
-CBGD: Võ Minh Vinh
-Khóa: [...] S
* Toán dành cho kinh tế và quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 57-58 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Nhân
-Khóa: [...] S
* Kế toán quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KO1 (chính quy)
-CBGD: Trần Anh Hoa
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Kế toán Công
S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 03CLC (chính quy)
-CBGD: Hồ Minh Thắng
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 04CLC (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Phỉ
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 05CLC (chính quy)
-CBGD: Thái Hồng Phúc
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 06CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thanh Hà
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 07CLC (chính quy)
-CBGD: Hồ Đình Phương Khanh
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Quản trị xuất nhập khẩu
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FT1,2 (chính quy)
-CBGD: Đoàn Thị Hồng Vân
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Ngoại [...] S
* Lớp Marking K40 học môn Mô phỏng Marketing
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa KDQT
-Người Đ/ký: GV Quách Thị [...] S
* Toán dành cho kinh tế và quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BI1,EC1 (chính quy)
-CBGD: Phan Ngô Tuấn [...] S
* Pháp luật về chăm sóc sức khỏe
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: QB1 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị bệnh viện
S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 37 (chính quy)
-CBGD: Hà Thanh Bích Loan
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 08CLC (chính quy)
-CBGD: Bùi Mỹ Ngọc
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 09CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phú Quỳnh Như
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 10CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phương Chi
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 14CLC (chính quy)
-CBGD: Hoàng Anh Thư
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN4 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Hồng Huy
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
S
* Marketing căn bản
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN5 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thanh Minh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
S
* Quản trị học
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: DT2 (chính quy)
-CBGD: Bùi Dương Lâm
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh tế Kế hoạch [...] S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 39 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Diên Anh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 40 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Anh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Tiếng Anh phần 3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TG2 (chính quy)
-CBGD: Dương Thị Thúy Uyên
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Thẩm định [...] S
* Quản trị tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN10 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Lanh
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán doanh [...] S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 11CLC (chính quy)
-CBGD: Phan Xuân Thảo
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 12CLC (chính quy)
-CBGD: Phan Thị Vân Thanh
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 13CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Diệu Chi
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Quản trị rủi ro doanh nghiệp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI2 (chính quy)
-CBGD: Trần Quang Trung
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kiểm [...] S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN7 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Trãi
-Khóa: [...] S
S* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN3 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Tuyết Minh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán doanh [...] S
* Tiền tệ ngân hàng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TT1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Anh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Thị trường chứng [...] S
* Chuỗi kỹ năng về tâm lý xã hội lớp 6
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm hỗ trợ [...] C
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 43-45 (chính quy)
-CBGD: Bùi Văn [...] C
* Kinh tế vi mô
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 31-33 (chính quy)
-CBGD: Trần Bá Thọ
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Nguyên lý và thực hành bảo hiểm
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH1,2,3 (chính quy)
-CBGD: Trần Nguyên Đán
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: [...] C
* Toán dành cho kinh tế và quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 23-24 (chính quy)
-CBGD: Lê Văn Sáng
-Khóa: [...] C
* Kế toán chi phí
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BH1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Dũng Hải
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Kinh doanh bảo [...] C
* Kế toán tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH2 (chính quy)
-CBGD: Võ Minh Hùng
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Ngân hàng
C
* Thống kê ứng dụng trong KD và KT(NLTK)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: PF2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Trãi
-Khóa: [...] C
* Tài chính doanh nghiệp I
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Uyên Uyên
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Tài [...] C
* Kế toán chi phí
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN2 (chính quy)
-CBGD: Trịnh Hiệp Thiện
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Tài chính
C
* Luật kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 13-15 (chính quy)
-CBGD: Trần Vân Long
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Luật kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 16-18 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Minh Đức
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Toán dành cho kinh tế và quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 19-20 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Đình Tuấn
-Khóa: [...] C
* Toán dành cho kinh tế và quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 21-22 (chính quy)
-CBGD: Lê Xuân Trường
-Khóa: [...] C
* Thuế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: CK1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Hùng
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Chứng khoán
C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 15CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hạnh
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 16CLC (chính quy)
-CBGD: Phan Xuân Thảo
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 17CLC (chính quy)
-CBGD: Hồ Minh Thắng
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 18CLC (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Thu Trang
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 19CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Diệu Chi
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
* Quản trị thương hiệu
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: MR1,2,3 (chính quy)
-CBGD: Vũ Quốc Chinh
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: MARKETING
C
* Kinh tế vi mô
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 34-36 (chính quy)
-CBGD: Lê Trung Cang
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
C* Kinh tế vi mô
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TF1,TD1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quỳnh Hoa
-Khóa: DHCQK43HPR
-Ngành: Toán tài chính
C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 01 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Hồng Huy
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 20CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thanh Bình
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc tế
C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 21CLC (chính quy)
-CBGD: Dương Thị Thúy Uyên
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
* Lớp NH3 K41 học bù môn Tài chính công I (do GV đi công tác Hà Nội)
-T/gian: 12g45 - [...] C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 02 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Xuân Quang
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN2 (chính quy)
-CBGD: Lê Quang Hoàng [...] C
* Kế toán tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BR1 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Thanh Hải
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị [...] C
* Lịch sử tư tưởng kinh tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AE1 (chính quy)
-CBGD: Trương Quang Hùng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh [...] C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 03 (chính quy)
-CBGD: Hồ Thị Phương Nam
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 04 (chính quy)
-CBGD: Đặng Thị Thu Nguyệt
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Kế toán tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN5 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu Nguyệt
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Tài chính
C
* Hành vi tổ chức
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KO1 (chính quy)
-CBGD: Trương Đăng Thụy
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Kế toán Công
C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 23CLC (chính quy)
-CBGD: Phan Thị Vân Thanh
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 24CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phú Quỳnh Như
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 25CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Phương Dung
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH3 (chính quy)
-CBGD: Thái Thị Bích Hồng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN9 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Cẩm
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
C
C* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Lệ [...] C
* Marketing căn bản
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN6 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Chu
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
C
* Phân tích tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD411 (tại chức)
-CBGD: Trần Thị Thùy Linh
-Khóa: K2016_D1
-Ngành:
T
* Kiểm toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN04 (chính quy)
-CBGD: Đinh Ngọc Tú
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
T
* Kế toán quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN05 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Dũng Hải
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế toán doanh [...] T
* Phân tích báo cáo tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: 01B (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Phước
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Ngoại [...] T
* Quản trị kinh doanh quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD03 (chính quy)
-CBGD: Cao Quốc Việt
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Quản [...] T
T T* Họp chi bộ Khối Sinh viên 2
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Văn phòng Đoàn thanh niên - Hội [...] T
* Quản trị nguồn nhân lực
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: NS01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Trần Minh Thành
-Khóa: VB2K18B
-Ngành: Quản [...] T
T* Tài chính quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT03 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Đức Trung
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Ngoại Thương
T
* Phân tích hoạt động kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN01 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Lợi
-Khóa: VB2K18B
-Ngành: Kế toán [...] T
T* Phân tích và đầu tư chứng khoán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: NH02 (chính quy)
-CBGD: Lê Văn Lâm
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: [...] T
T* Quản trị chất lượng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD426 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Văn Hóa
-Khóa: K2016_D3
-Ngành:
T
* Quản trị nguồn nhân lực
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD404 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Văn Chương
-Khóa: K2016_D1
-Ngành:
T
* Tài chính quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD408 (tại chức)
-CBGD: Lê Hoàng Yến
-Khóa: K2016_D1
-Ngành:
T
* Kế toán quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD427 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Bảo Linh
-Khóa: K2016_D3
-Ngành:
T
* Quản trị đầu tư
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: NH2NN (sau đại học)
-CBGD: Trần Phương Thảo
-Khóa: CHK26
-Ngành: Ngân hàng
T
* Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Tấn Trung
-Khóa: VB2K18B
-Ngành: [...] T
* Luật hợp đồng thương mại
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Việt Khoa
-Khóa: VB2K19
-Ngành: Luật kinh [...] T
* Luật Hình sự
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA01 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Minh Đức
-Khóa: VB2K19B
-Ngành: Luật kinh doanh
T
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN01 (chính quy)
-CBGD: Phạm Ngọc Toàn
-Khóa: VB2K20
-Ngành: Kế toán doanh [...] T
* Thị trường tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN01 (chính quy)
-CBGD: Thân Thị Thu Thủy
-Khóa: VB2K18B
-Ngành: Tài chính
T
* Thống kê ứng dụng trong kinh doanh và kinh tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD425 (tại chức)
-CBGD: Đinh Thái Hoàng
-Khóa: [...] T
* Thẩm định giá doanh nghiệp II
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN2 (sau đại học)
-CBGD: Hay Sinh
-Khóa: CHK26
-Ngành: Kế toán
T
T T* Quản trị học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Hữu Nhuận
-Khóa: VB2K20
-Ngành: Quản trị
T
* Kinh tế vi mô I
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN01 (chính quy)
-CBGD: Trương Quang Hùng
-Khóa: VB2K20
-Ngành: Tài chính
T
* Quan hệ kinh tế quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT01 (chính quy)
-CBGD: Võ Thanh Thu
-Khóa: VB2K19B
-Ngành: Ngoại [...] T
* Dự án kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT01 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thanh Thúy Vy
-Khóa: VB2K19
-Ngành: Ngoại Thương
T
T* Đạo đức kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD344 (tại chức)
-CBGD: Lê Việt Hưng
-Khóa: K2013_D2
-Ngành:
T
* Kế toán Mỹ
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD384 (tại chức)
-CBGD: Đặng Thị Ngoan
-Khóa: K2015_D1
-Ngành:
T
T* Marketing căn bản
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD401 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Thanh Minh
-Khóa: K2015_D2
-Ngành:
T
* HT thông tin kế toán (P2)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD395 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Quốc Trung
-Khóa: K2015_D2
-Ngành:
T
T T* Hệ thống thông tin kế toán (Phần 2)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD405 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Bích Liên
-Khóa: K2016_D1
-Ngành:
T
* Kế toán quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN06 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phong Nguyên
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế toán doanh [...] T
T
Thứ sáu
29/09/2017
* Chuỗi kỹ năng về tâm lý xã hội lớp 7
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Trung tâm hỗ trợ [...] S
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 49-51 (chính quy)
-CBGD: Trần Nguyên [...] S
* Kinh tế vi mô
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 37-39 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quỳnh Hoa
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Nguyên lý và thực hành bảo hiểm
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH4,5,6 (chính quy)
-CBGD: Trần Nguyên Đán
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: [...] S
* Toán dành cho kinh tế và quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 29-30 (chính quy)
-CBGD: Lê Văn Sáng
-Khóa: [...] S
* Kiểm toán
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: CK1 (chính quy)
-CBGD: Đinh Ngọc Tú
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Chứng khoán
S
* Kế toán tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH3 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Phương Thanh
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Ngân hàng
S
* Tiếng Anh phần 3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BS1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Anh
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Kinh tế bất [...] S
* Thống kê ứng dụng trong KD và KT(NLTK)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: PF3 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Tài chính công
S
* Kiểm toán
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN3 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Trọng Hiệp
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Tài chính
S
* Luật kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 55-57 (chính quy)
-CBGD: Viên Thế Giang
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Luật kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 58-60 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hằng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Toán dành cho kinh tế và quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 25-26 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Toàn Trí
-Khóa: [...] S
* Toán dành cho kinh tế và quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 27-28 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Đình Tuấn
-Khóa: [...] S
* Lớp IB15 CLC K42 học môn kế toán quản trị (GV bận đi công tác ở Hà Nội ngày [...] S* Khoa học quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB3CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Anh Huyền Trâm
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh [...] S
* Kế toán quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB6CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Minh Tuyết
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh [...] S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB9CLC (chính quy)
-CBGD: Hoàng Trọng
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: [...] S
* Doanh nghiệp và Kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB13CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Minh Tuấn
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh [...] S
* Kế toán quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB16CLC (chính quy)
-CBGD: Đào Tất Thắng
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Quản trị nguồn nhân lực công ty đa quốc gia
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FT1,2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc [...] S
* Kinh tế vi mô
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 40-42 (chính quy)
-CBGD: Lâm Mạnh Hà
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 07 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Diên Anh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Kinh tế vi mô
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: LA1,2 (chính quy)
-CBGD: Trần Bá Thọ
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Luật kinh doanh
S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: CL2 (chính quy)
-CBGD: Trương Thị Ngọc Thu
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị chất [...] S
S* Ngân hàng thương mại
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN2CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Tấn Phước
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Tài chính
S
* Tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI3CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Lanh
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kiểm toán
S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 08 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Anh Thư
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thành Cả
-Khóa: [...] S
S* Lịch sử tư tưởng kinh tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AE2 (chính quy)
-CBGD: Trương Quang Hùng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh [...] S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 09 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Cẩm
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 10 (chính quy)
-CBGD: Hồ Minh Thắng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Kế toán tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN6 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Dung
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Tài chính
S
* Thị trường tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KO2 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Mộng Tuyết
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Kế toán [...] S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 12 (chính quy)
-CBGD: Phan Thúy Khanh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 11 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Tuyết
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Tiếng Anh trong y khoa P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: QB1 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị bệnh viện
S
* Tiền tệ ngân hàng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Trung Thông
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
S
* Quản trị học
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN7 (chính quy)
-CBGD: Bùi Dương Lâm
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
S
S* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Ngọc [...] S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Cẩm Bình
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán doanh [...] S
* Phân tích dữ liệu
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TF1 (chính quy)
-CBGD: Trần Hà Quyên
-Khóa: DHCQK41HPR
-Ngành: Toán tài chính
C
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 13-15 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu [...] C
* Kinh tế vi mô
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 01-03 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Văn Thịnh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Kế toán ngân hàng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH1,2,3 (chính quy)
-CBGD: Trương Thị Hồng
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Ngân hàng
C
* Toán dành cho kinh tế và quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 65-66 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Nhân
-Khóa: [...] C
C* Thống kê ứng dụng trong KD và KT(NLTK)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thảo Nguyên
-Khóa: [...] C
* Quản trị doanh nghiệp
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: PF1 (chính quy)
-CBGD: Từ Vân Anh
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Tài chính công
C
* Kế toán tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: PF4 (chính quy)
-CBGD: Võ Minh Hùng
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Tài chính công
C
* Tài chính doanh nghiệp I
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN2 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Phương Vy
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Tài [...] C
* Luật kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 19-21 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thùy Dung
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Luật kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 22-24 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Khánh Phương
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Toán dành cho kinh tế và quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 61-62 (chính quy)
-CBGD: Đào Bảo Dũng
-Khóa: [...] C
* Toán dành cho kinh tế và quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 63-64 (chính quy)
-CBGD: Phan Ngô Tuấn [...] C
* Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: CK1 (chính quy)
-CBGD: Lê Hồ An [...] C
* Khoa học quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB4CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Hồng Trân
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
* Kế toán quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB7CLC (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Đức Lộng
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB10CLC (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Lệ [...] C
* Doanh nghiệp và Kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB14CLC (chính quy)
-CBGD: Đinh Thị Thu Oanh
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh [...] C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AE_2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hà Giang
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh tế học [...] C
* Quản trị xuất nhập khẩu
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FT3,4 (chính quy)
-CBGD: Lê Tấn Bửu
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Ngoại Thương
C
* Kinh tế vi mô
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 04-06 (chính quy)
-CBGD: Lê Trung Cang
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
C* Toán dành cho kinh tế và quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TF1,TD1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thanh Vân
-Khóa: [...] C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 43 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Diên Anh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
C* Đường lối CM của Đảng CSVN
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI1CLC (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Huyền
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kiểm [...] C
* Tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI4CLC (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Thùy Linh
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kiểm toán
C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 44 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Anh Thư
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Kế toán tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN2 (chính quy)
-CBGD: Đặng Thị Mỹ Hạnh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
C
* Marketing căn bản
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN9 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thanh Minh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AE_1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phú Quỳnh Như
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh tế học [...] C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 45 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Cẩm Bình
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 46 (chính quy)
-CBGD: Hồ Thị Phương Nam
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Thống kê ứng dụng trong KD và KT(NLTK)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN5 (chính quy)
-CBGD: Hà Văn Sơn
-Khóa: [...] C
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB1 (chính quy)
-CBGD: Trần Hà Quyên
-Khóa: [...] C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 48 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Phương Dung
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 47 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Tuyết
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phương Chi
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH6 (chính quy)
-CBGD: Đặng Thị Thu Nguyệt
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
C
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN8 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Văn Trãi
-Khóa: [...] C
C* Nhập môn tài chính - tiền tệ
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Mai Hoài
-Khóa: [...] C
* Nhập môn tài chính - tiền tệ
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KO1 (chính quy)
-CBGD: Vũ Thị Minh Hằng
-Khóa: [...] C
T* Kế toán quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN01 (chính quy)
-CBGD: Lê Đình Trực
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế toán doanh [...] T
* Kế toán tài chính V
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN02 (chính quy)
-CBGD: Lý Thị Bích Châu
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế [...] T
* Kiểm toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN03 (chính quy)
-CBGD: Đinh Ngọc Tú
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
T
* Quản trị rủi ro
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD01 (chính quy)
-CBGD: Võ Thị Quý
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Quản trị
T
T* Thanh toán quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD385 (tại chức)
-CBGD: Võ Thị Tuyết Anh
-Khóa: K2015_D1
-Ngành:
T
* Marketing ngân hàng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD380 (tại chức)
-CBGD: Trương Quang Thông
-Khóa: K2014_D2
-Ngành:
T
* Nghiên cứu marketing
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: MR01 (chính quy)
-CBGD: Vũ Quốc Chinh
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: MARKETING
T
* E - Marketing
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: MR01 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thanh Thúy Vy
-Khóa: VB2K18B
-Ngành: MARKETING
T
* Quản trị kinh doanh quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD02 (chính quy)
-CBGD: Cao Quốc Việt
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Quản [...] T
* Tài chính quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Đức Trung
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Ngoại Thương
T
* Quản trị rủi ro tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN01 (chính quy)
-CBGD: Trương Trung Tài
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Tài [...] T
* Thẩm định tín dụng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: NH01 (chính quy)
-CBGD: Lại Tiến Dĩnh
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Ngân hàng
T
* Luật kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD421 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Thị Hằng
-Khóa: K2016_D3
-Ngành:
T
* Marketing quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD419 (tại chức)
-CBGD: Quách Thị Bửu Châu
-Khóa: K2016_D2
-Ngành:
T
* Kế toán quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD397 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Dũng Hải
-Khóa: K2015_D2
-Ngành:
T
* Lập kế hoạch kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD418 (tại chức)
-CBGD: Ngô Diễm Hoàng
-Khóa: K2016_D2
-Ngành:
T
* Kinh tế vi mô I
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT01 (chính quy)
-CBGD: Trần Bá Thọ
-Khóa: VB2K20
-Ngành: Ngoại Thương
T
* Quản trị rủi ro và hiệp ước basel
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: NH1NC (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Thị Thùy [...] T
* Marketing quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT02 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Cửu Long
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Ngoại Thương
T
* Hệ thống thông tin kế toán II
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN01 (chính quy)
-CBGD: Phan Thị Bảo Quyên
-Khóa: [...] T
* Kế toán chi phí
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN01 (chính quy)
-CBGD: Trịnh Hiệp Thiện
-Khóa: VB2K19B
-Ngành: Kế toán doanh [...] T
* Kỹ năng soạn thảo hợp đồng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA01 (chính quy)
-CBGD: Bùi Đức Thảo
-Khóa: VB2K18B
-Ngành: Luật [...] T
T* Toán cao cấp
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: NS01 (chính quy)
-CBGD: Ngô Trấn Vũ
-Khóa: VB2K20
-Ngành: Quản lý nguồn nhân [...] T
* Quản trị chất lượng toàn diện
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN1 (sau đại học)
-CBGD: Ngô Thị Ánh
-Khóa: CHK26
-Ngành: Kế [...] T
T T* Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD01 (chính quy)
-CBGD: Phan Thị Thu [...] T
* Quản trị sản xuất
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quốc Thịnh
-Khóa: VB2K19B
-Ngành: Quản trị
T
* Thương mại điện tử
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT01 (chính quy)
-CBGD: Trương Việt Phương
-Khóa: VB2K18B
-Ngành: Ngoại Thương
T
* Tư pháp quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA02_KSA (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: VB2K19
-Ngành: Luật kinh doanh
T
* Đầu tư tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN01 (chính quy)
-CBGD: Phùng Đức Nam
-Khóa: VB2K19
-Ngành: Tài chính
T
* Quản trị rủi ro tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD346 (tại chức)
-CBGD: Quách Doanh Nghiệp, Trương Trung Tài
-Khóa: K2013_D2
-Ngành: [...] T
* Hành vi tổ chức
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD364 (tại chức)
-CBGD: Thái Trí Dũng
-Khóa: K2013_D2
-Ngành:
T
T T* Kế toán hành chính sự nghiệp
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD352 (tại chức)
-CBGD: Lê Thị Cẩm Hồng
-Khóa: K2014_D1
-Ngành:
T
* Quản trị học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA01 (chính quy)
-CBGD: Phạm Văn Nam
-Khóa: VB2K20
-Ngành: Luật kinh doanh
T
* Luật Công ty
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA02_KSA (chính quy)
-CBGD: Dương Mỹ An
-Khóa: VB2K19B
-Ngành: Luật kinh doanh
T
* Quản trị rủi ro tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD420 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Hoàng Thụy Bích Trâm
-Khóa: K2016_D2
-Ngành:
T
* Tài chính doanh nghiệp II
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN01 (chính quy)
-CBGD: Dương Kha
-Khóa: VB2K19B
-Ngành: Tài chính
T
* Kế toán tài chính III và IV
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN01B (chính quy)
-CBGD: Lý Kim Huê
-Khóa: VB2K18B
-Ngành: [...] T
Thứ bảy
30/09/2017
* Tổ chức lễ kết nạp Đảng của Bộ Khối Sinh viên 3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Kế [...] S
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 55-57 (chính quy)
-CBGD: Bùi Văn [...] S
* Kinh tế vi mô
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 07-09 (chính quy)
-CBGD: Trần Bá Thọ
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Kế toán ngân hàng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH4,5,6 (chính quy)
-CBGD: Trương Thị Hồng
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: Ngân hàng
S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hạnh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị
S
* Thi Phi tập trung hóa và tài chính chính quyền địa phương
-T/gian: 07g00
-Khóa: CHK26
-Ngành: Tài chính công

* Thi Tài [...] S
* Thống kê ứng dụng trong KD và KT(NLTK)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH3 (chính quy)
-CBGD: Trần Hà Quyên
-Khóa: [...] S
* Kế toán chi phí
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: PF2 (chính quy)
-CBGD: Đoàn Ngọc Quế
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Tài chính công
S
* Kế toán tài chính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN1 (chính quy)
-CBGD: Mã Văn Giáp
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Tài chính
S
* Tài chính doanh nghiệp I
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN3 (chính quy)
-CBGD: Phạm Dương Phương Thảo
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Tài [...] S
* Luật kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 25-27 (chính quy)
-CBGD: Võ Trí Hảo
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Luật kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 28-30 (chính quy)
-CBGD: Dương Kim Thế Nguyên
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Toán dành cho kinh tế và quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 67-68 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Trung
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: [...] S
* Toán dành cho kinh tế và quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 69-70 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Đình Tuấn
-Khóa: [...] S
* Tổ chức quản lý doanh nghiệp bảo hiểm
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BH1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Tiến Hùng
-Khóa: [...] S
* Khoa học quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB5CLC (chính quy)
-CBGD: Vũ Ngọc Yến
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Kế toán quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB8CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Đình Trực
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB11CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Ngọc [...] S
* Phân tích định lượng trong quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD5 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phương Nam
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: [...] S
* Doanh nghiệp và Kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: IB15CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Minh Tuấn
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh [...] S
* E - Marketing
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR1,2,3 (chính quy)
-CBGD: Phạm Thanh Thúy Vy
-Khóa: DHCQK40
-Ngành: MARKETING
S
* Kinh tế vi mô
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 10-12 (chính quy)
-CBGD: Trương Quang Hùng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Luật kinh doanh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AG1,KC1,EC1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Anh
-Khóa: DHCQK43HPR
-Ngành: Kinh tế Nông nghiệp
S
* Toán dành cho kinh tế và quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: LA1,2 (chính quy)
-CBGD: Ngô Trấn Vũ
-Khóa: [...] S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 49 (chính quy)
-CBGD: Phan Xuân Thảo
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Nhập môn tài chính - tiền tệ
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN1CLC (chính quy)
-CBGD: Vũ Thị Minh Hằng
-Khóa: [...] S
* Quản trị học
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: MR3 (chính quy)
-CBGD: Bùi Dương Lâm
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: MARKETING
S
* Đường lối CM của Đảng CSVN
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI2CLC (chính quy)
-CBGD: Trương Thùy Minh
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kiểm [...] S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 50 (chính quy)
-CBGD: Trương Thị Anh Đào
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KO1 (chính quy)
-CBGD: Chu Nguyễn Mộng [...] S
* Luật doanh nghiệp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: BR1 (chính quy)
-CBGD: Trần Huỳnh Thanh Nghị
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị rủi [...] S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AE_3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phương Chi
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kinh tế học ứng [...] S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 51 (chính quy)
-CBGD: Hà Thanh Bích Loan
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 52 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Anh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Thống kê ứng dụng trong KD và KT(NLTK)
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN6 (chính quy)
-CBGD: Trần Văn Thắng
-Khóa: [...] S
* Thi Phi tập trung hóa và tài chính chính quyền địa phương
-T/gian: 07g00
-Khóa: CHK26
-Ngành: Tài chính công

* Thi Tài [...] S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 54 (chính quy)
-CBGD: Dương Thị Thúy Uyên
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: 53 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Diệu Chi
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: NH5 (chính quy)
-CBGD: Hồ Đình Phương Khanh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
S
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KI1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phú Quỳnh Như
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kiểm toán
S
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN9 (chính quy)
-CBGD: Hà Văn Sơn
-Khóa: [...] S
S* Quản trị học
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KN2 (chính quy)
-CBGD: Trần Đăng Khoa
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
S
* Marketing căn bản
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TF1 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Phước Nghĩa
-Khóa: DHCQK42HPR
-Ngành: Toán tài chính
S
* Quản trị dự án
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: AD6NN (sau đại học)
-CBGD: Phan Thị Thu Hương
-Khóa: CHK26
-Ngành: Quản trị [...] C
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN4 (chính quy)
-CBGD: Trần Hà Quyên
-Khóa: [...] C
* Kinh tế vi mô
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 43-45 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Văn Thịnh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Kế toán chi phí
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH1 (chính quy)
-CBGD: Trịnh Hiệp Thiện
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Ngân hàng
C
* Toán dành cho kinh tế và quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 35-36 (chính quy)
-CBGD: Đào Bảo Dũng
-Khóa: [...] C
* Quản trị marketing chiến lược
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: AD5NC (sau đại học)
-CBGD: Hồ Đức Hùng
-Khóa: CHK26
-Ngành: Quản trị [...] C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 18 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Diệu Chi
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Ngân hàng quốc tế nâng cao
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: NH3NC (sau đại học)
-CBGD: Trương Thị Hồng, Trương Quang [...] C
* Thống kê ứng dụng trong KD và KT(NLTK)
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: PF4 (chính quy)
-CBGD: Trần Văn Thắng
-Khóa: [...] C
* Quản trị doanh nghiệp
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN4 (chính quy)
-CBGD: Tạ Thị Bích Thủy
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Tài chính
C
* Luật kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 61-63 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Minh Đức
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Luật kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 64-66 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Việt Khoa
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Toán dành cho kinh tế và quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 31-32 (chính quy)
-CBGD: Phan Ngô Tuấn [...] C
* Toán dành cho kinh tế và quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 33-34 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Toàn Trí
-Khóa: [...] C
* Phương pháp nghiên cứu kinh tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TG2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Danh
-Khóa: DHCQK41
-Ngành: Thẩm [...] C
* Quản trị học
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD3 (chính quy)
-CBGD: Bùi Dương Lâm
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Quản trị
C
* Khoa học quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB6CLC (chính quy)
-CBGD: Lê Anh Huyền Trâm
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh [...] C
* Kế toán quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB9CLC (chính quy)
-CBGD: Phạm Văn Dược
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh Quốc [...] C
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB12CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thảo Nguyên
-Khóa: [...] C
* Doanh nghiệp và Kinh doanh
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: IB16CLC (chính quy)
-CBGD: Trần Hồng Hải
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kinh doanh [...] C
* Kế toán tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH4 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu Nguyệt
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Ngân hàng
C
* Kinh tế vi mô
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 46-48 (chính quy)
-CBGD: Lê Trung Cang
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: BI1,AE1 (chính quy)
-CBGD: Bùi Xuân [...] C
* Kinh tế học trong chăm sóc sức khỏe
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: QB1 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Quản trị bệnh [...] C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 13 (chính quy)
-CBGD: Phan Xuân Thảo
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Vòng 2 cuộc thi CPA tiềm năng 2017
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: CLB A2C
-Người Đ/ký: Võ Nguyễn Tiến [...] C
* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN1CLC (chính quy)
-CBGD: Bùi Thị Lệ [...] C
* Đường lối CM của Đảng CSVN
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KI3CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thùy Dương
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: Kiểm [...] C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 14 (chính quy)
-CBGD: Dương Thị Thúy Uyên
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 19-21 (chính quy)
-CBGD: Trần Nguyên [...] C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: FN6 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Tuyết Minh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Tài chính
C
* Lý thuyết xác suất và thống kê toán
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: DT2 (chính quy)
-CBGD: Phạm Trí Cao
-Khóa: [...] C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 15 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hạnh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Tiếng Anh P1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: 16 (chính quy)
-CBGD: Thái Hồng Phúc
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Tài chính công ở các nền kinh tế đang phát triển
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: PF1 (sau đại học)
-CBGD: Phạm [...] C
* Thị trường tài chính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN10 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Mộng Tuyết
-Khóa: DHCQK41HPC
-Ngành: Kế toán [...] C
* Sản phẩm tài chính phái sinh
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: FN3 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Khắc Quốc Bảo
-Khóa: CHK26
-Ngành: [...] C
* Phân tích định lượng trong quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD1CLC (chính quy)
-CBGD: Đoàn Thanh Hải
-Khóa: DHCLCK42
-Ngành: [...] C
* Kế toán công
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: KN3 (sau đại học)
-CBGD: Mai Thị Hoàng Minh
-Khóa: CHK26
-Ngành: Kế toán
C
* Tiền tệ ngân hàng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: NH2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Phúc Cảnh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Ngân hàng
C
* Marketing căn bản
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN8 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Công Dũng
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
C
C* Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN3 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thành Cả
-Khóa: [...] C
* Tiếng Anh P3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: KN5 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Ngọc Anh
-Khóa: DHCQK42
-Ngành: Kế toán doanh nghiệp
C
* Hoạch định ngân sách vốn đầu tư
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD411 (tại chức)
-CBGD: Phạm Dương Phương Thảo
-Khóa: K2016_D1
-Ngành:
T
* Kế toán quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN04 (chính quy)
-CBGD: Trịnh Hiệp Thiện
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế toán doanh [...] T
* Kế toán tài chính V
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN05 (chính quy)
-CBGD: Đặng Ngọc Vàng
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Kế toán [...] T
T* Thanh toán quốc tế
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD03 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Trung Thông
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Quản trị
T
T T T T T* Nghiên cứu marketing
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT03 (chính quy)
-CBGD: Vũ Quốc Chinh
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Ngoại Thương
T
* Phân tích hoạt động kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN01 (chính quy)
-CBGD: Huỳnh Lợi
-Khóa: VB2K18B
-Ngành: Kế toán [...] T
* Quản trị rủi ro tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN02 (chính quy)
-CBGD: Quách Doanh Nghiệp
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Tài [...] T
* Thẩm định tín dụng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: NH02 (chính quy)
-CBGD: Lại Tiến Dĩnh
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Ngân hàng
T
T* Quản trị chất lượng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD426 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Văn Hóa
-Khóa: K2016_D3
-Ngành:
T
* Quản trị tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD404 (tại chức)
-CBGD: Trần Quang Trung
-Khóa: K2016_D1
-Ngành:
T
* Lý thuyết tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD408 (tại chức)
-CBGD: Lê Hoàng Yến
-Khóa: K2016_D1
-Ngành:
T
* Kế toán quản trị
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD427 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Bảo Linh
-Khóa: K2016_D3
-Ngành:
T
* Ngân hàng đầu tư
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: NH2NN (sau đại học)
-CBGD: Lê Tấn Phước
-Khóa: CHK26
-Ngành: Ngân hàng
T
T* Luật đất đai
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA01 (chính quy)
-CBGD: Lê Ngọc Thạnh
-Khóa: VB2K19
-Ngành: Luật kinh doanh
T
* Luật dân sự II (Nghĩa vụ)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hằng
-Khóa: VB2K19B
-Ngành: Luật [...] T
* Kinh tế vi mô I
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN01 (chính quy)
-CBGD: Lê Trung Cang
-Khóa: VB2K20
-Ngành: Kế toán [...] T
* Mua bán, sáp nhập và thoái vốn
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KN2 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Thị Uyên Uyên
-Khóa: [...] T
* Luật kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD425 (tại chức)
-CBGD: Dương Mỹ An
-Khóa: K2016_D3
-Ngành:
T
T* Kinh tế lượng
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Ngọc Miên
-Khóa: VB2K19B
-Ngành: Tài chính
T
T* Toán cao cấp
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD01 (chính quy)
-CBGD: Phan Ngô Tuấn Anh
-Khóa: VB2K20
-Ngành: Quản trị
T
* Nguyên lý kế toán
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN01 (chính quy)
-CBGD: Phạm Ngọc Toàn, Nguyễn Phúc Sinh
-Khóa: [...] T
* Quản trị xuất nhập khẩu
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thế Hùng
-Khóa: VB2K19B
-Ngành: Ngoại Thương
T
* Logistics
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FT01 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Dược
-Khóa: VB2K19
-Ngành: Ngoại Thương
T
T* Đạo đức kinh doanh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD344 (tại chức)
-CBGD: Lê Việt Hưng
-Khóa: K2013_D2
-Ngành:
T
* Kế toán Mỹ
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD384 (tại chức)
-CBGD: Đặng Thị Ngoan
-Khóa: K2015_D1
-Ngành:
T
T* Marketing căn bản
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD401 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Thanh Minh
-Khóa: K2015_D2
-Ngành:
T
* HT thông tin kế toán (P2)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD395 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Quốc Trung
-Khóa: K2015_D2
-Ngành:
T
T T* Hệ thống thông tin kế toán (Phần 2)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: BD405 (tại chức)
-CBGD: Nguyễn Bích Liên
-Khóa: K2016_D1
-Ngành:
T
T* Quản trị tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD01B (chính quy)
-CBGD: Bùi Phước Quãng
-Khóa: DHHCK21
-Ngành: Quản trị
T