Ngày A201 (68 chỗ)A210 (70 chỗ)A211 (70 chỗ)A212 (72 chỗ)A306 (52 chỗ)A307 (50 chỗ)A308 (50 chỗ)A309 (66 chỗ)A313 (35 chỗ)A314 (64 chỗ)A315 (64 chỗ)A316 (53 chỗ)A317 (35 chỗ)A319 (50 chỗ)
Thứ sáu
22/11/2019
* Kinh tế lượng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN2CLC (chính quy)
-CBGD: Ngô Thị Tường Nam
-Khóa: DHCLC44FN
-Ngành: Tài chính
S
* Tư pháp quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: LA1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hằng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Luật kinh doanh
S
* Bố trí lớp Cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký:
S
* Bố trí lớp Cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký:
S
* Lớp AV001 K43 học môn Soft Skills
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Kinh doanh quốc tế - Mar
-Người [...] S
* Thực hành thẩm định dự án
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: DT2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Kim Đức
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Kinh [...] S
S* Phương pháp nghiên cứu trong quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD1CLC (chính quy)
-CBGD: Cao Quốc Việt
-Khóa: DHCLC44AD
-Ngành: [...] S
S* Bố trí lớp Cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký:
S
* Bố trí lớp Cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký:
S
S* Lớp Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Công đoàn trường
-Người Đ/ký: Võ Tiến Anh
S
* Kỹ năng Nói TATM 1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV1 (chính quy)
-CBGD: Eva Gacula Servano
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tiếng Anh [...] S
C* Luật tố tụng dân sự
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: LA2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Việt Khoa
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Luật kinh [...] C
* Bố trí lớp Cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký:
C
* Bố trí lớp Cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký:
C
* Tổ chức hội thảo cho sinh viên UEH
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo quốc tế
-Người Đ/ký: [...] C
* Lớp KN3 K43 học môn Kế toán quốc tế 1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Kế toán
-Người Đ/ký: [...] C
C* Luật dân sự 2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: LA2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hằng
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Luật kinh doanh
C
C* Bố trí lớp Cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký:
C
* Bố trí lớp Cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký:
C
* Quá trình ngẫu nhiên
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TF1 (chính quy)
-CBGD: Lê Xuân Trường
-Khóa: DHCQK43HPR
-Ngành: Toán tài chính
C
* Lớp Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Công đoàn trường
-Người Đ/ký: Võ Tiến Anh
C
* Lớp bồi dưỡng Academic Writing for Research cho khối giảng viên
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Nhân sự
-Người [...] C
* Tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN1 (sau đại học)
-CBGD: Phan Thị Bích Nguyệt
-Khóa: CHK29
-Ngành: Tài chính
T
T* Luật đầu tư và kinh doanh bất động sản
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA1 (sau đại học)
-CBGD: Trần Huỳnh Thanh [...] T
* Quản trị rủi ro tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN1 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Thị Ngọc Trang
-Khóa: CHK28
-Ngành: [...] T
T* Quản trị tài chính đa quốc gia
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KM1 (sau đại học)
-CBGD: Ngô Thị Ngọc Huyền
-Khóa: [...] T
* Lớp của Viện [GE5] học Tiếng Anh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện Ngôn ngữ - Quốc tế học
-Người [...] T
* Quản trị kinh doanh toàn cầu
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: IB1 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Kim Thảo
-Khóa: CHK29
-Ngành: Kinh [...] T
* Lớp Huredin
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Huredin
-Người Đ/ký:
T
* Công cụ phái sinh và quản trị rủi ro
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: HPTC.1 (sau đại học)
-CBGD: Phạm Thị Anh [...] T
* Kỹ năng nghe 2
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V219TP4AV1 (tại chức)
-CBGD: Lê Thị Kim Thùy
-Khóa: K2019VB2_D4
-Ngành:
T
* Lớp Huredin
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Huredin
-Người Đ/ký:
T
* Lớp Huredin
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Huredin
-Người Đ/ký:
T
T
Thứ bảy
23/11/2019
* Bố trí lớp EMBA
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT SĐH
-Người Đ/ký:
S
* Quản lý đô thị
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: K28_2_QLC (sau đại học)
-CBGD: Trịnh Tú Anh
-Khóa: CHK28
-Ngành: Quản lý công
S
* Bố trí lớp EMBA
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT SĐH
-Người Đ/ký:
S
* Tối ưu hóa
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FM1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thành Cả
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Toán Tài chính
S
* Kỹ năng Nói TATM 5
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV1 (chính quy)
-CBGD: Johnrey Limpag Piad
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tiếng Anh [...] S
* Marketing nông sản
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AG1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Tấn Khuyên
-Khóa: DHCQK43HPR
-Ngành: Kinh tế Nông nghiệp
S
* Phỏng vấn học viên chương trình Đào tạo và Phát triển Đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đoàn - [...] S* Luật dân sự 2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: LQ1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hằng
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Luật kinh doanh [...] S
S* Tối ưu hóa
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FM1_BS (chính quy)
-CBGD: Phạm Trí Cao
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Toán Tài chính
S
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo quốc tế
-Người Đ/ký: Nguyễn [...] S
* Bố trí lớp NCS 2018-2,2019_1, CN KDQL,HP PPNC định tính
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo sau [...] S
S* Kinh tế môi trường
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: KC1 (chính quy)
-CBGD: Phùng Thanh Bình
-Khóa: DHCQK43HPR
-Ngành: Kinh tế Chính [...] S
* Bố trí lớp EMBA
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT SĐH
-Người Đ/ký:
C
* Quản trị nhà nước
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: QC1 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Quỳnh Huy
-Khóa: CHK28
-Ngành: Quản lý công
C
* Bố trí lớp EMBA
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT SĐH
-Người Đ/ký:
C
* Bố trí lớp EMPM
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT SĐH
-Người Đ/ký: Thái Ngọc Hương
C
* Quản trị rủi ro tài chính
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: HPTC.3 (sau đại học)
-CBGD: Phùng Đức Nam
-Khóa: CHK28
-Ngành: Kế [...] C
* Bố trí lớp cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo quốc tế
-Người Đ/ký: Nguyễn [...] C
* Thi TOEIC
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện Ngôn ngữ - Quốc tế học
-Người Đ/ký: Dương Lê Ngọc Thy
C
* Tư pháp quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: LA2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hằng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Luật kinh doanh
C
* Kinh tế phát triển
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: K29_1_KTCT_TG (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Hoàng Bảo
-Khóa: CHK28
-Ngành: Kinh tế chính [...] C
* Thi TOEIC
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện Ngôn ngữ - Quốc tế học
-Người Đ/ký: Dương Lê Ngọc Thy
C
* Thi TOEIC
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện Ngôn ngữ - Quốc tế học
-Người Đ/ký: Dương Lê Ngọc Thy
C
* Phương pháp chọn mẫu
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TD1 (chính quy)
-CBGD: Hà Văn Sơn
-Khóa: DHCQK43HPR
-Ngành: Thống kê kinh [...] C
* Bố trí lớp NCS 2018-2,2019_1, CN Kinh tế,HP PPNC định tính
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo [...] C
* Kỹ năng Nghe TATM 5
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AV3 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Anh Thư
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tiếng Anh [...] C
* Tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN2 (sau đại học)
-CBGD: Vũ Việt Quảng
-Khóa: CHK29
-Ngành: Tài chính
T
T* Tư duy phân tích và giải quyết vấn đề
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: AD4 (sau đại học)
-CBGD: Võ Xuân [...] T
T* Quản trị rủi ro tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN2 (sau đại học)
-CBGD: Trần Ngọc Thơ
-Khóa: CHK28
-Ngành: Tài [...] T
* Quản lý tài chính ngân sách nhà nước
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: PF1 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Thị Huyền
-Khóa: [...] T
T* Thẩm định giá trị doanh nghiệp
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: HPTC.2 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Kim Đức
-Khóa: CHK28
-Ngành: Kế [...] T
* Lớp Huredin
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Huredin
-Người Đ/ký:
T
* Dự kiến bố trí K29_CH_FN
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT SĐH
-Người Đ/ký:
T
* Triết học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA1 (sau đại học)
-CBGD: Bùi Văn Mưa
-Khóa: CHK29
-Ngành: Luật kinh tế
T
* Lớp Huredin
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Huredin
-Người Đ/ký:
T
* Lớp Huredin
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Huredin
-Người Đ/ký:
T
T
Chủ nhật
24/11/2019
* Bố trí lớp EMBA
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT SĐH
-Người Đ/ký:
S
* Lớp QLC K28
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa QLNN
-Người Đ/ký: Lê Thị Diệu Phương
S
* Bố trí lớp EMBA
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT SĐH
-Người Đ/ký:
S
S S S S S S S S S S S
* Bố trí lớp EMBA
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT SĐH
-Người Đ/ký:
C
* Triết học
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: KN3 (sau đại học)
-CBGD: Trần Nguyên Ký
-Khóa: CHK29
-Ngành: Kế toán
C
* Bố trí lớp EMBA
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT SĐH
-Người Đ/ký:
C
C C* Tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: FN3 (sau đại học)
-CBGD: Trần Thị Hải Lý
-Khóa: CHK29
-Ngành: Tài chính
C
C C* Kinh tế phát triển
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: K29_1_KTCT_TG (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Hoàng Bảo
-Khóa: CHK28
-Ngành: Kinh tế chính [...] C
* Phương pháp nghiên cứu khoa học
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: NH1 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Hữu Huân
-Khóa: CHK29
-Ngành: Ngân [...] C
* Quản trị rủi ro tài chính
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: FN3 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Khắc Quốc Bảo
-Khóa: CHK28
-Ngành: [...] C
C C* Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
-T/gian: 13g00 - 16g30
-Lớp: HPTC.3 (sau đại học)
-CBGD: Cao Quốc Việt
-Khóa: CHK28
-Ngành: [...] C
T T T T T T T T T T T T T T
Thứ hai
25/11/2019
* Lớp AV1 K43 học môn Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Ngoại ngữ [...] S
S* Bố trí lớp Cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký:
S
* Bố trí lớp Cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký:
S
* Lớp Nghiên cứu sinh thi vấn đáp môn kinh tế lượng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Toán - [...] S
S S S S* Bố trí lớp Cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký:
S
* Bố trí lớp Cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký:
S
* Tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TF1 (chính quy)
-CBGD: Phạm Dương Phương Thảo
-Khóa: DHCQK43HPR
-Ngành: Toán tài [...] S
* Lớp Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Công đoàn trường
-Người Đ/ký: Võ Tiến Anh
S
* Sinh hoạt lớp hk3.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: AV2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hạnh
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Tiếng Anh thương [...] S
* Phương pháp nghiên cứu trong quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AD2CLC (chính quy)
-CBGD: Cao Quốc Việt
-Khóa: DHCLC44AD
-Ngành: [...] C
* Kỹ năng soạn thảo văn bản
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: LA1 (chính quy)
-CBGD: Viên Thế Giang
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Luật [...] C
* Bố trí lớp Cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký:
C
* Bố trí lớp Cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký:
C
* Lớp KN3 K43 học môn Kế toán quốc tế 1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Kế toán
-Người Đ/ký: [...] C
* Sinh hoạt lớp hk3.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: AV3 (chính quy)
-CBGD: Hồ Thị Phương Nam
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Tiếng Anh thương [...] C
C C C* Bố trí lớp Cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký:
C
* Bố trí lớp Cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký:
C
* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: TD1 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Trọng
-Khóa: DHCQK43HPR
-Ngành: Thống kê kinh doanh
C
* Lớp Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Công đoàn trường
-Người Đ/ký: Võ Tiến Anh
C
* Kỹ năng Đọc TATM 5
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AV2 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Tuyết Minh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tiếng [...] C
* Triết học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN1 (sau đại học)
-CBGD: Trần Nguyên Ký
-Khóa: CHK29
-Ngành: Tài chính
T
* Kỹ năng đọc 2
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V219TP4AV1 (tại chức)
-CBGD: Kiều Huyền Trâm
-Khóa: K2019VB2_D4
-Ngành:
T
* Luật đầu tư và kinh doanh bất động sản
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA1 (sau đại học)
-CBGD: Trần Huỳnh Thanh [...] T
* Quản trị rủi ro tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN1 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Thị Ngọc Trang
-Khóa: CHK28
-Ngành: [...] T
T T* Lớp của Viện [GE5] học Tiếng Anh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện Ngôn ngữ - Quốc tế học
-Người [...] T
* Quản trị tài chính đa quốc gia
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: IB1 (sau đại học)
-CBGD: Ngô Thị Ngọc Huyền
-Khóa: [...] T
* Lớp Huredin
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Huredin
-Người Đ/ký:
T
* Phân tích dữ liệu
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KM1 (sau đại học)
-CBGD: Chu Nguyễn Mộng Ngọc
-Khóa: CHK29
-Ngành: Kinh doanh [...] T
* Quản trị khởi nghiệp
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: HPTC.1 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Văn Tân
-Khóa: CHK28
-Ngành: Quản trị kinh [...] T
* Lớp Huredin
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Huredin
-Người Đ/ký:
T
* Lớp Huredin
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Huredin
-Người Đ/ký:
T
T
Thứ ba
26/11/2019
* Lớp bồi dưỡng IELTS Intro-Intermediate
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Nhân sự
-Người Đ/ký: Nguyễn Thị Hồng Phượng
S
* Kỹ năng soạn thảo văn bản
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: LA2 (chính quy)
-CBGD: Thái Thị Tuyết Dung
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: [...] S
* Bố trí lớp Cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký:
S
* Bố trí lớp Cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký:
S
* Lớp AV2 K43 học môn Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Ngoại ngữ [...] S
* Kỹ năng thuyết trình bằng tiếng Anh
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV3 (chính quy)
-CBGD: Võ Thị Hồng Lê
-Khóa: [...] S
* Sinh hoạt lớp hk3.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: AV4 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Tuyết Minh
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Tiếng Anh [...] S
S* Bố trí lớp thuộc chương trình CET
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Kinh tế
-Người Đ/ký: Nguyễn Lưu Bảo [...] S
* Bố trí lớp Cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký:
S
* Bố trí lớp Cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký:
S
* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: TF1 (chính quy)
-CBGD: Lê Thị Hồng Hoa
-Khóa: DHCQK43HPR
-Ngành: Toán tài [...] S
S* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: AV3 (chính quy)
-CBGD: Hồ Minh Thắng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tiếng Anh thương [...] S
C* Luật tố tụng dân sự
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: LA1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Việt Khoa
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Luật kinh [...] C
* Bố trí lớp Cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký:
C
* Bố trí lớp Cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký:
C
* Lớp KN3 K43 học môn Kế toán quốc tế 1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Kế toán
-Người Đ/ký: [...] C
* Kỹ năng Nghe TATM 1
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AV2 (chính quy)
-CBGD: Phạm Văn Nga
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tiếng Anh [...] C
* Lớp Academic English
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện Đào tạo quốc tế
-Người Đ/ký: Trần Thị Vân Nhi
C
* Sinh hoạt lớp hk3.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: LA1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Khánh Phương
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Luật kinh doanh
C
* Bố trí lớp thuộc chương trình CET
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Kinh tế
-Người Đ/ký: Nguyễn Lưu Bảo [...] C
* Bố trí lớp Cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký:
C
* Bố trí lớp Cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký:
C
* Tiếng Anh sơ cấp tăng cường
-T/gian: 14g00 - 16g00
-Lớp: HP0_12 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Tiếng Anh sơ cấp tăng cường
-T/gian: 14g00 - 16g00
-Lớp: HP0_17 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AV1 (chính quy)
-CBGD: Đoàn Tường Như Ý
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: [...] C
T T* Lớp CEO Hàn Quốc
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Phòng QLKH - HTQT
-Người Đ/ký: Lê Hoàng Yến Khanh
T
T* Lớp KN CH K28 học môn Công cụ phái sinh và quản trị rủi ro
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: [...] T
* Đánh giá chi tiêu công (bao hàm thẩm định dự án đầu tư công)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: HPTC.PF1 (sau [...] T
T T* Lớp Huredin
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Huredin
-Người Đ/ký:
T
* Dự kiến bố trí K29_CH_FN
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT SĐH
-Người Đ/ký:
T
* Luật thương mại quốc tế (II)
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA1 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Thị Thu Hiền
-Khóa: CHK29
-Ngành: Luật [...] T
* Lớp Huredin
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Huredin
-Người Đ/ký:
T
* Lớp Huredin
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Huredin
-Người Đ/ký:
T
T
Thứ tư
27/11/2019
* Phương pháp nghiên cứu trong quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD1CLC (chính quy)
-CBGD: Cao Quốc Việt
-Khóa: DHCLC44AD
-Ngành: [...] S
* Luật tố tụng dân sự
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: LA2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Việt Khoa
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Luật kinh [...] S
* Bố trí lớp Cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký:
S
* Bố trí lớp Cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký:
S
* Kỹ năng Nói TATM 3
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV3 (chính quy)
-CBGD: Jon Aspenleiter
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Tiếng Anh thương [...] S
S S* Sinh hoạt lớp hk3.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: LA2 (chính quy)
-CBGD: Viên Thế Giang
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Luật kinh doanh
S
S* Bố trí lớp Cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký:
S
* Bố trí lớp Cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký:
S
* Dự báo trong kinh doanh và kinh tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TD1 (chính quy)
-CBGD: Võ Thị Lan
-Khóa: [...] S
* Lớp Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Công đoàn trường
-Người Đ/ký: Võ Tiến Anh
S
* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: AV1 (chính quy)
-CBGD: Dương Thị Thúy Uyên
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tiếng Anh [...] S
C C* Bố trí lớp Cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký:
C
* Bố trí lớp Cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký:
C
C* Lớp bồi dưỡng Academic Writing for Research cho khối giảng viên
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Nhân sự
-Người [...] C
C* Marketing nông sản
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AG1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Tấn Khuyên
-Khóa: DHCQK43HPR
-Ngành: Kinh tế Nông nghiệp
C
* Tiếng Anh sơ cấp tăng cường
-T/gian: 14g00 - 16g00
-Lớp: HP0_13 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Bố trí lớp Cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký:
C
* Bố trí lớp Cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký:
C
* Kỹ năng Nói TATM 3
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AV4 (chính quy)
-CBGD: Jon Aspenleiter
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Tiếng Anh thương [...] C
C* Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: AV2 (chính quy)
-CBGD: Đoàn Tường Như Ý
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: [...] C
* Lý thuyết tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN1 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Thị Ngọc Trang
-Khóa: CHK29
-Ngành: Tài chính
T
T* Triết học
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: PF1,TT1 (sau đại học)
-CBGD: Bùi Văn Mưa
-Khóa: CHK29
-Ngành: Tài chính công
T
T* Quản trị kinh doanh toàn cầu
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KM1 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Kim Thảo
-Khóa: CHK29
-Ngành: Kinh [...] T
* Quản trị sáng tạo và đổi mới
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: HPTC.2 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Hùng Phong
-Khóa: CHK28
-Ngành: [...] T
* Lớp của Viện [GE5] học Tiếng Anh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện Ngôn ngữ - Quốc tế học
-Người [...] T
* Phân tích dữ liệu
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: IB1 (sau đại học)
-CBGD: Hoàng Trọng
-Khóa: CHK29
-Ngành: Kinh doanh quốc tế
T
* Lớp Huredin
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Huredin
-Người Đ/ký:
T
* Công cụ phái sinh và quản trị rủi ro
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: HPTC.1 (sau đại học)
-CBGD: Phạm Thị Anh [...] T
* Kỹ năng nghe 2
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V219TP4AV1 (tại chức)
-CBGD: Lê Thị Kim Thùy
-Khóa: K2019VB2_D4
-Ngành:
T
* Lớp Huredin
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Huredin
-Người Đ/ký:
T
* Lớp Huredin
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Huredin
-Người Đ/ký:
T
* Lớp TT CH K28 học môn Phân tích marketing
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Công nghệ thông tin [...] T
Thứ năm
28/11/2019
* Lớp bồi dưỡng IELTS Intro-Intermediate
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Nhân sự
-Người Đ/ký: Nguyễn Thị Hồng Phượng
S
* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 07g10 - 10g40
-Lớp: LA1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Anh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Luật kinh doanh
S
* Bố trí lớp Cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký:
S
* Bố trí lớp Cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký:
S
* Kỹ năng Nói TATM 1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV3 (chính quy)
-CBGD: Eva Gacula Servano
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tiếng Anh [...] S
* Phương pháp nghiên cứu trong quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AD2CLC (chính quy)
-CBGD: Cao Quốc Việt
-Khóa: DHCLC44AD
-Ngành: [...] S
* Kỹ năng Viết TATM 1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV2 (chính quy)
-CBGD: Hồ Thị Phương Nam
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tiếng Anh [...] S
* Luật dân sự 2
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: LA1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Triều Hoa
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Luật kinh doanh
S
* Bố trí lớp thuộc chương trình CET
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Kinh tế
-Người Đ/ký: Nguyễn Lưu Bảo [...] S
* Bố trí lớp Cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký:
S
* Bố trí lớp Cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký:
S
* Phân tích dữ liệu đa biến
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: TD1 (chính quy)
-CBGD: Hoàng Trọng
-Khóa: DHCQK43HPR
-Ngành: Thống kê [...] S
S* Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV3 (chính quy)
-CBGD: Phan Thị Vân Thanh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: [...] S
* Lớp LA02 K43 học môn Tư pháp quốc tế
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Luật
-Người Đ/ký: GV Nguyễn [...] C
* Quản trị rủi ro doanh nghiệp
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: HPTC.1.CLC (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Quang Thu
-Khóa: DHCLC43FN
-Ngành: Tài [...] C
* Bố trí lớp Cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký:
C
* Bố trí lớp Cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký:
C
* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: AV2 (chính quy)
-CBGD: Hồ Đình Phương Khanh
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Tiếng Anh [...] C
* Lớp NCS Thống kê môn Dự Báo
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Toán - Thống kê
-Người Đ/ký: GV [...] C
C* Sinh hoạt lớp hk3.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: LQ1 (chính quy)
-CBGD: Trần Vân Long
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Luật kinh doanh [...] C
* Bố trí lớp thuộc chương trình CET
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Kinh tế
-Người Đ/ký: Nguyễn Lưu Bảo [...] C
* Bố trí lớp Cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký:
C
* Bố trí lớp Cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký:
C
* Tiếng Anh sơ cấp tăng cường
-T/gian: 14g00 - 16g00
-Lớp: HP0_14 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Tiếng Anh sơ cấp tăng cường
-T/gian: 14g00 - 16g00
-Lớp: HP0_19 (chính quy)
-CBGD:
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Chưa xếp ngành
C
* Đường lối kinh tế của Đảng CSVN
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: HPTC.KC1 (chính quy)
-CBGD: Đỗ Lâm Hoàng Trang
-Khóa: [...] C
* Lý thuyết tài chính
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN2 (sau đại học)
-CBGD: Trần Ngọc Thơ
-Khóa: CHK29
-Ngành: Tài chính
T
T T T T* Applied Development Economics
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: K28_2_TCC (sau đại học)
-CBGD: Lê Ngọc Uyển
-Khóa: CHK28
-Ngành: Tài chính công
T
T* Thẩm định giá trị doanh nghiệp
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: HPTC.2 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Kim Đức
-Khóa: CHK28
-Ngành: Kế [...] T
* Lớp Huredin
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Huredin
-Người Đ/ký:
T
* Dự kiến bố trí K29_CH_FN
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT SĐH
-Người Đ/ký:
T
* Luật và phát triển
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA1 (sau đại học)
-CBGD:
-Khóa: CHK29
-Ngành: Luật kinh tế
T
* Lớp Huredin
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Huredin
-Người Đ/ký:
T
* Lớp Huredin
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Huredin
-Người Đ/ký:
T
T
Thứ sáu
29/11/2019
* Kinh tế lượng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: FN2CLC (chính quy)
-CBGD: Ngô Thị Tường Nam
-Khóa: DHCLC44FN
-Ngành: Tài chính
S
* Tư pháp quốc tế
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: LA1 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hằng
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Luật kinh doanh
S
* Bố trí lớp Cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký:
S
* Bố trí lớp Cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký:
S
* Lớp AV02 K43 học môn kỹ năng đọc TATM5
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Khoa Ngoại ngữ kinh tế
-Người [...] S
S S S S* Bố trí lớp Cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký:
S
* Bố trí lớp Cử nhân tài năng
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký:
S
S* Lớp Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Đơn vị Đ/ký: Công đoàn trường
-Người Đ/ký: Võ Tiến Anh
S
* Kỹ năng Nói TATM 1
-T/gian: 07g10 - 11g30
-Lớp: AV1 (chính quy)
-CBGD: Eva Gacula Servano
-Khóa: DHCQK45
-Ngành: Tiếng Anh [...] S
C* Sinh hoạt lớp hk5.2
-T/gian: 12g45 - 16g15
-Lớp: LA2 (chính quy)
-CBGD: Trần Thị Minh Đức
-Khóa: DHCQK43
-Ngành: Luật kinh [...] C
* Bố trí lớp Cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký:
C
* Bố trí lớp Cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký:
C
C C C* Luật dân sự 2
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: LA2 (chính quy)
-CBGD: Nguyễn Thị Hằng
-Khóa: DHCQK44
-Ngành: Luật kinh doanh
C
C* Bố trí lớp Cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký:
C
* Bố trí lớp Cử nhân tài năng
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Viện ĐT QT
-Người Đ/ký:
C
* Quá trình ngẫu nhiên
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Lớp: TF1 (chính quy)
-CBGD: Lê Xuân Trường
-Khóa: DHCQK43HPR
-Ngành: Toán tài chính
C
* Lớp Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Công đoàn trường
-Người Đ/ký: Võ Tiến Anh
C
* Lớp bồi dưỡng Academic Writing for Research cho khối giảng viên
-T/gian: 12g45 - 17g05
-Đơn vị Đ/ký: Phòng Nhân sự
-Người [...] C
* Tài chính doanh nghiệp
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: FN1 (sau đại học)
-CBGD: Phan Thị Bích Nguyệt
-Khóa: CHK29
-Ngành: Tài chính
T
T* Luật đầu tư và kinh doanh bất động sản
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: LA1 (sau đại học)
-CBGD: Trần Huỳnh Thanh [...] T
T T* Quản trị tài chính đa quốc gia
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: KM1 (sau đại học)
-CBGD: Ngô Thị Ngọc Huyền
-Khóa: [...] T
* Lớp của Viện [GE5] học Tiếng Anh
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Viện Ngôn ngữ - Quốc tế học
-Người [...] T
* Quản trị kinh doanh toàn cầu
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: IB1 (sau đại học)
-CBGD: Nguyễn Kim Thảo
-Khóa: CHK29
-Ngành: Kinh [...] T
* Lớp Huredin
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Huredin
-Người Đ/ký:
T
* Công cụ phái sinh và quản trị rủi ro
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: HPTC.1 (sau đại học)
-CBGD: Phạm Thị Anh [...] T
* Kỹ năng viết 2
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Lớp: V219TP4AV1 (tại chức)
-CBGD: Đào Hoàng Trung
-Khóa: K2019VB2_D4
-Ngành:
T
* Lớp Huredin
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Huredin
-Người Đ/ký:
T
* Lớp Huredin
-T/gian: 17g45 - 21g10
-Đơn vị Đ/ký: Huredin
-Người Đ/ký:
T
T